logo my ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
§

My radzimy

Wypowiedzenie polisy OC
Przy obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdów mechanicznych należy pamiętać, że w przypadku zmiany Ubezpieczyciela jest obowiązek pisemnego wypowiedzenia aktualnej polisy, nie później jednak niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta. Wypowiedzenie umowy dotyczy również nabywców pojazdu. W przypadku nie złożenia lub nieterminowego złożenia wypowiedzenia zgodnie z ustawą uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, wówczas posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zapłaty składki na kolejny rok. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pomimo braku złożenia wypowiedzenia polisa nie przedłuża się, jeżeli nie została w całości opłacona składka za mijający okres 12 miesięcy.


Obowiązki zbywcy i nabywcy pojazdu
Sprzedając pojazd należy pamiętać, iż wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Obowiązkiem zbywcy jest poinformowanie w formie pisemnej Towarzystwa Ubezpieczeniowego o sprzedaży pojazdu (wraz z informacją o sprzedaży dołączamy kopię umowy kupna-sprzedaży lub fakturę). Natomiast obowiązkiem nabywcy jest zgłoszenie się w ciągu 30 dni do Towarzystwa Ubezpieczeniowego celem zrobienia rekalkulacji składki i wystawienia aneksu do polisy (w przypadku korzystania z tej polisy) lub jej wypowiedzenia.


Po wypłacie odszkodowania z AC
Pamiętaj, aby doubezpieczyć auto, gdyż najczęściej w ubezpieczeniach AC zastosowana jest konsumpcja sumy ubezpieczenia, co oznacza, że Twoje auto jest ubezpieczone nie na wartość rynkową, tylko wartość pomniejszoną o kwotę wypłaconego odszkodowania. Przykład: auto było ubezpieczone na 20.000 zł, zostało wypłacone odszkodowanie w kwocie 7.000 zł, w przypadku wystąpienia kolejnej szkody (np. kradzieżowej) otrzymasz odszkodowanie nie większe niż 13.000 zł.


Zgubienie kluczyków samochodowych
Pamiętaj, jeśli zgubisz kluczyki od auta i posiadasz polisę AC, zgłoś ten fakt jak najszybciej do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdyż w razie kradzieży nie otrzymasz odszkodowania!