My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
1
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r.
zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3
TEKST JEDNOLITY
Spis treści
strona
1.
Postanowienia ogólne ................................................................... 3
2.
Wyjaśnienie pojęć ........................................................................ 3
3.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
drogowego w ruchu krajowym ....................................................... 4
4.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
drogowego w ruchu międzynarodowym .......................................... 5
5.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora ....................... 6
6.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności TUiR WARTA .............. 7
7.
Zawarcie umowy ubezpieczenia ..................................................... 8
8.
Okres ubezpieczenia ..................................................................... 9
9.
Suma ubezpieczenia ................................................................... 10
10. Składka .................................................................................... 11
11. Obowiązki ubezpieczającego ....................................................... 12
12. Ustalenie wysokości szkody i wyplata odszkodowania .................... 14
13. Roszczenia regresowe ................................................................. 15
14. Zawiadomienia i oświadczenia .................................................... 16
15. Postanowienia końcowe .............................................................. 16
16. Załącznik Nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego – klauzule ..... 18
background image
2
background image
3
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej operatora transpor-
towego (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawie-
ranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji “WARTA” Spółka Akcyjna,
zwane dalej TUiR WARTA, z operatorami transportowymi będącymi osobami
fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadają-
cymi osobowości prawnej, zwanymi dalej “ubezpieczającym”.
2. Na podstawie niniejszych OWU mogą być zawierane następujące rodzaje umów
ubezpieczenia:
1) umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
w ruchu krajowym,
2) umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
w ruchu międzynarodowym,
3) umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora.
3. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek.
WYJAŚNIENIE POJĘĆ
§ 2
Przez użyte w niniejszych OWU określenia rozumie się:
1. operator transportowy – przedsiębiorca prowadzący zarobkową, zarejestrowaną
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi działalność przewozową, spe-
dycyjną lub spedycyjno –przewozową, który zawarł umowę ubezpieczenia lub
na rzecz którego została zawarta umowa ubezpieczenia;
2. akt terrorystyczny – użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych, skie-
rowanej przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia;
3. kontener – urządzenie transportowe o trwałym charakterze i odpowiedniej wy-
trzymałości zapewniającej możliwość wielokrotnego używania, o pojemności
co najmniej jednego metra sześciennego, specjalnie zaprojektowane w celu
ułatwienia przewozu towarów jednym lub kilkoma rodzajami środków trans-
portu;
4. list przewozowy lub inny dokument przewozowy – dokument wystawiony zgod-
nie z ustawą Prawo przewozowe, zawierający następujące dane:
1) nazwisko lub nazwę i adres nadawcy przesyłki,
2) nazwisko lub nazwę i adres odbiorcy przesyłki,
3) nazwisko lub nazwę i adres przewoźnika,
4) miejsce przeznaczenia przesyłki (dokładny adres),
5) miejsce i datę załadowania przesyłki,
6) określenie rodzaju i gatunku przewożonego towaru, jego masy, liczby sztuk
oraz sposobu opakowania i oznaczenia,
7) inne wskazania i oświadczenia wymagane albo dopuszczone zgodnie z prze-
pisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.
5. list przewozowy CMR – dokument wystawiony zgodnie z Konwencją o Umowie
Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR);
background image
4
6. parking strzeżony – teren wydzielony, całodobowo dozorowany, oświetlony
w porze nocnej, wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, które
uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej par-
king;
7. przesyłka – towary przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu przewozo-
wego lub innego dokumentu przewozowego (objęte jedną umową przewozu);
8. przewoźne – wynagrodzenie za usługę przewozową;
9. rabunek (rozbój) – zabór mienia przez sprawcę w celu przywłaszczenia przy
użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec ubez-
pieczającego, osób za które ponosi odpowiedzialność albo przez doprowadze-
nie ubezpieczającego lub tych osób do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
10. SDR – Specjalne Prawa Ciągnienia /Special Drawing Rights/ – pieniądz kre-
owany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy;
11. szkoda, na którą składają się:
1) szkoda rzeczowa – szkoda polegająca na utracie, ubytku lub uszkodzeniu
przesyłki
lub
2) szkoda finansowa – wyrażona w pieniądzu strata finansowa powstała
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez ubezpie-
czającego zobowiązań z umowy przewozu lub spedycji, nie obejmująca utra-
conych korzyści tj. korzyści które można by osiągnąć, gdyby zdarzenie
powodujące szkodę nie zaistniało;
12. wartości pieniężne – pieniądze, będące w kraju lub za granicą prawnym środ-
kiem płatniczym (waluta polska lub waluty obce), a także pełniące funkcję
płatniczą: weksle, czeki, czeki podróżnicze, akredytywy, polecenia wypłat, prze-
kazy i inne dokumenty bankowe i finansowe płatne w walucie polskiej lub
walutach obcych oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachet-
ne i perły, a także pozostałe metale z grupy platynowców;
13. włamanie do kontenera – usunięcie przeszkody materialnej, będącej częścią
konstrukcji lub specjalnym zamknięciem kontenera utrudniającym dostęp do
jego wnętrza;
14. wypadek środka transportu – zdarzenie polegające na nagłym działaniu siły
mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami,
zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się, wykolejenie się, spad-
niecie, zatonięcie środka transportu.
15. przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie
będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
§ 3
1. TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności
cywilnej ubezpieczającego dokonującego przewozu przesyłek:
background image
5
1) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywa-
nia krajowego transportu drogowego,
2) na podstawie listu przewozowego lub – jeśli nie wystawiono listu przewozo-
wego – na podstawie innego dokumentu przewozowego, w których są za-
mieszczone dane ubezpieczającego: nazwa (nazwisko) i adres oraz inne
wskazane w § 2 ust. 4 .”
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ubezpieczającego, którą
ponosi on zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe za:
1) szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do
przewozu a jej wydaniem,
2) szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie – do wysoko-
ści podwójnej kwoty przewoźnego – zgodnie z art.83 ustawy Prawo prze-
wozowe.
3. Ochroną ubezpieczeniową może być objęta odpowiedzialność cywilna ubezpie-
czającego z tytułu zgłoszonych we wniosku o ubezpieczenie przewozów mate-
riałów niebezpiecznych dokonywanych zgodnie z obowiązującymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi dotyczącymi przewozu mate-
riałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów zaliczonych do klasy I i VII
Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego to-
warów niebezpiecznych (ADR).
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
w ruchu międzynarodowym
§ 4
1. TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności
cywilnej ubezpieczającego, dokonującego przewozu przesyłek:
1) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywa-
nia międzynarodowego transportu drogowego,
2) na podstawie listu przewozowego CMR, w którym są zamieszczone dane
ubezpieczającego: nazwa (nazwisko) i adres.
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ubezpieczającego, którą
ponosi on zgodnie z przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Prze-
wozu Drogowego Towarów (zwanej dalej Konwencją CMR) za:
1) szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do
przewozu a jej wydaniem,
2) szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie – do wysoko-
ści kwoty przewoźnego, zgodnie z art.23 pkt.5 Konwencji CMR.
3. Ochroną ubezpieczeniową może być objęta odpowiedzialność cywilna ubezpie-
czającego z tytułu zgłoszonych we wniosku o ubezpieczenie przewozów mate-
riałów niebezpiecznych dokonywanych na podstawie Umowy europejskiej
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), z wyjątkiem materiałów zaliczonych do klasy I i VII.
background image
6
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
§ 5
1. TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności
cywilnej ubezpieczającego wykonującego usługi spedycyjne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego
za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spe-
dycji.
3. Do usług spedycyjnych objętych ochroną ubezpieczeniową należą:
1) opracowywanie instrukcji wysyłkowych,
2) zawieranie umów o przewóz i przygotowanie dokumentów związanych
z przewozem przesyłek,
3) załadunek i wyładunek przesyłki,
4) kontrola ilościowa i wagowa przesyłek,
5) znakowanie przesyłek,
6) pakowanie, przepakowanie towarów,
7) zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia,
8) zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej,
9) składowanie przesyłek (z wyjątkiem składu celnego lub magazynu celnego)
zgodnie z obowiązującymi dla danego rodzaju towaru przepisami, normami
oraz zwyczajami przed rozpoczęciem przewozu, w trakcie przewozu oraz po
zakończeniu przewozu przez okres nie dłuższy niż 30 dni dla każdego
z wymienionych rodzajów składowania,
10) inne usługi spedycyjne, po uprzednim uzyskaniu akceptacji TUiR WARTA.
4. Na wniosek ubezpieczającego TUiR WARTA może również objąć ochroną ubez-
pieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za szkody rzeczowe
i szkody finansowe powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykona-
nia usług logistycznych w ramach zawartej umowy spedycji.
5. Do usług logistycznych objętych ochroną ubezpieczeniową należą:
1) kompletacja przesyłek,
2) konfekcjonowanie towarów,
3) dystrybucja towarów,
4) inne czynności logistyczne, po uprzednim uzyskaniu akceptacji TUiR WARTA.
6. Odpowiedzialność TUiR WARTA z tytułu szkód finansowych wymienionych
w ust. 2 i 4 ograniczona jest do wysokości 5% sumy ubezpieczenia ustalonej
w umowie ubezpieczenia.
7. Ochroną ubezpieczeniową może być objęta odpowiedzialność cywilna ubezpie-
czającego z tytułu zgłoszonej we wniosku o ubezpieczenie spedycji materiałów
niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową europejską dotyczącą mię-
dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz in-
nymi przepisami prawnymi dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem materia-
łów zaliczonych do klasy I i VII ADR.
background image
7
8. W przypadku, gdy ubezpieczający dokonuje również przewozu własnymi środ-
kami transportu lub środkami transportu, którymi dysponuje na podstawie
innego tytułu prawnego może on zawrzeć dodatkowo umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.
WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI TUiR WARTA
§ 6
1. TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za następujące szkody:
1) powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczające-
go, jego pracowników oraz osób, które działają na zlecenie, w imieniu lub
na rzecz ubezpieczającego,
2) powstałe wskutek siły wyższej rozumianej jako: działania sił przyrody, dzia-
łania wojenne, rewolucje, strajki, akty terrorystyczne,
3) powstałe w wyniku konfiskaty /przepadku przesyłki orzeczonego przez upraw-
nione do tego organa,
4) powstałe wskutek działania energii jądrowej i substancji radioaktywnych,
5) wynikające z tytułu kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych
i administracyjnych, nałożonych na ubezpieczającego, jego pracowników
oraz osoby, które działają na zlecenie, w imieniu lub na rzecz ubezpieczają-
cego,
6) powstałe wskutek wady ukrytej towaru lub jego właściwości naturalnych,
7) polegające na braku miary, wagi lub objętości – w granicach obowiązują-
cych norm ubytku naturalnego, ustalonego zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami lub przyjętymi zwyczajami,
8) powstałe z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, za
które ubezpieczający nie ponosi winy,
9) spowodowane przez osoby będące po użyciu alkoholu, narkotyków lub in-
nych podobnie działających środków, za które ubezpieczający ponosi odpo-
wiedzialność oraz osoby, które działają na zlecenie, w imieniu lub na rzecz
ubezpieczającego,
10) powstałe w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dziełach
sztuki, zbiorach kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju, zbiorach archiwal-
nych, dokumentach, planach, wzorach, prototypach,
11) powstałe w materiałach niebezpiecznych, chyba że ich przewozy lub spedy-
cja zostały zgłoszone przez ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie,
12) powstałe w przesyłkach pocztowych, kurierskich lub mieniu przesiedlenia,
13) wyrządzone w środowisku naturalnym,
14) ujawnione w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji.
2. Ponadto TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe, gdy
ubezpieczający działa jako:
1) przewoźnik:
a) wskutek niewłaściwego załadowania lub rozmieszczenia towaru na środku
transportu przez nadawcę,
background image
8
b) wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej,
c) wskutek użycia pojazdu nie przystosowanego do przewozu danego ro-
dzaju towaru, niesprawnego technicznie lub prowadzonego przez osobę
nieuprawnioną,
d) wskutek nieterminowego podstawienia pojazdu pod załadunek,
e) w wyniku niewykonania polecenia zmiany umowy przewozu,
f) z tytułu zadeklarowania w liście przewozowym wartości przesyłki zgod-
nie z art. 24 Konwencji CMR lub kwoty specjalnego interesu w dostawie
przesyłki zgodnie z art.26 Konwencji CMR .
g) z tytułu rabunku, przewozu kontenera, przewozu żywych zwierząt - o ile
zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony na wniosek ubez-
pieczającego i za opłatą dodatkowej składki poprzez włączenie do umo-
wy ubezpieczenia Klauzul zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2)
spedytor:
a) wskutek niewłaściwego opakowania, załadowania lub rozmieszczenia
towaru na środku transportu przez nadawcę z wyjątkiem, gdy ubezpie-
czający zobowiązany jest w ramach umowy spedycji do wykonania tych
czynności,
b) wskutek błędów i nieporozumień wynikłych z otrzymania przez ubezpie-
czającego zlecenia spedycyjnego zawierającego niedokładne, niekompletne
lub nieprawidłowe dane.
3. Na wniosek ubezpieczającego TUiR WARTA może objąć ochroną ubezpiecze-
niową odpowiedzialność ubezpieczającego, o której mowa w ust. 2 pkt. 1) f)
na indywidualnie uzgodnionych warunkach i za opłatą dodatkowej składki.
Wniosek winien być złożony do TUiR WARTA najpóźniej na 3 dni robocze
przed rozpoczęciem przewozu.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 7
1. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w §§ 3, 4, 5 zawiera się na podstawie
pisemnego wniosku o ubezpieczenie skierowanego do TUiR WARTA.
2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) imię, nazwisko lub nazwę i adres ubezpieczającego,
2) zakres ryzyk, które mają być objęte ubezpieczeniem,
3) zakres terytorialny przewozów/ spedycji,
4) okres ubezpieczenia,
5) rodzaj spedycji,
6) rodzaj towarów przewożonych, przyjmowanych do spedycji lub przyjmowa-
nych na skład,
7) planowane w okresie ubezpieczenia przychody z tytułu wykonywanych usług
przewozowych, spedycyjnych, logistycznych,
8) sumę ubezpieczenia,
9) informację o szkodach z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prze-
woźnika/ spedytora powstałych w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o ubezpieczenie,
background image
9
10)wysokość kwoty, o którą będzie pomniejszone należne odszkodowanie (fran-
szyza redukcyjna),
11)datę rozpoczęcia działalności przewozowej/ spedycyjnej,
12)informację o przynależności do zrzeszeń przewoźników lub spedytorów,
3. Ubezpieczający zobowiązany jest do udzielenia TUiR WARTA odpowiedzi na
wszelkie pytania podane we wniosku lub skierowane do niego w innej formie
oraz do podania wszystkich znanych mu okoliczności niezbędnych do oceny
ryzyka, zakresu odpowiedzialności oraz mających wpływ na wysokość składki.
Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten
ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
Jeżeli Ubezpieczający udzielił niezgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania,
o których mowa w zdaniu pierwszym, TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzial-
ności za skutki okoliczności wynikłe z tego powodu. Jeżeli ubezpieczenie zosta-
ło zawarte na podstawie podanych przez ubezpieczającego umyślnie
nieprawdziwych danych TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szko-
dę.
4. TUiR WARTA ma prawo, po porozumieniu się z ubezpieczającym, wglądu do
ksiąg i dokumentów ubezpieczającego związanych z zawartą umową ubezpie-
czenia. Jednocześnie TUiR WARTA zobowiązuje się do zachowania tajemnicy
w odniesieniu do uzyskanych informacji o działalności ubezpieczającego.
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia zostaje potwierdzone przez TUiR WARTA do-
kumentem ubezpieczenia.
OKRES UBEZPIECZENIA
§ 8
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony, zwany okresem ubezpie-
czenia. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umówiono się inaczej.
2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna
się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jed-
nak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ( w całości lub jej pierwszej
raty).
3. Odpowiedzialność TUiR WARTA ustaje i tym samym wygasa stosunek ubez-
pieczenia:
1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki zawarta została
umowa ubezpieczenia,
2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego
w przypadku określonym w § 8 ust. 4,
3) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w przypadkach określonych
w § 8 ust. 6, 7 i 8 oraz w § 11 ust. 1,
4) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia – w odniesieniu do Klauzuli Nr 4.
4. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30
dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy.
background image
10
5. Odstąpienie od umowy powinno zostać potwierdzone przez ubezpieczającego
w formie pisemnej z równoczesnym zwrotem oryginału dokumentu ubezpie-
czenia.
6. Jeżeli TUiR WARTA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki
lub jej pierwszej raty a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona
w terminie, TUiR WARTA może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmia-
stowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiła odpowiedzial-
ność. W braku wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu, za
który przypadała niezapłacona składka.
7. W przypadku opłacania przez ubezpieczającego składki w ratach niezapłacenie
w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzialności
TUiR WARTA, jeśli po upływie tego terminu TUiR WARTA wezwie ubezpiecza-
jącego do zapłaty składki wyznaczając mu dodatkowy, 7-dniowy termin, liczo-
ny od daty otrzymania wezwania do zapłaty. W razie nieopłacenia przez
ubezpieczającego składki w tym dodatkowym terminie, umowa ulega rozwią-
zaniu z upływem ostatniego dnia dodatkowego terminu przewidzianego dla
dokonania płatności .
8. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem zawieszenia lub zaprzesta-
nia prowadzenia działalności gospodarczej przez ubezpieczającego lub utraty
uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodo-
wego transportu drogowego oraz spedycji.
9. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy nie zwalnia ubezpieczającego od opłace-
nia składki za okres, przez który TUiR WARTA udzielało ochrony ubezpiecze-
niowej.
10.W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, ubezpieczającemu przysłu-
guje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Wysokość składki
podlegającej zwrotowi ustala się po podaniu przez Ubezpieczającego rzeczywi-
stych przychodów, o których mowa w § 10 w okresie, przez który TUiR WARTA
ponosiło odpowiedzialność.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 9
1. W umowie ubezpieczenia ustala się sumę ubezpieczenia, która stanowi górną
granicę odpowiedzialności TUiR WARTA za wszystkie szkody rzeczowe i finan-
sowe powstałe z jednego zdarzenia z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej poprzez zastosowanie
Klauzuli Nr 4, w umowie ubezpieczenia wprowadza się dodatkowo odrębną
sumę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności TUiR
WARTA za szkody rzeczowe na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie-
czenia.
3. TUiR WARTA pokrywa także w granicach ustalonej w umowie ubezpieczenia
sumy ubezpieczenia:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez TUiR WARTA albo
za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia lub rozmiaru szkody,
2) uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczającego
w celu zapobieżenia powstaniu szkody lub zmniejszenia jej rozmiaru,
background image
11
3) w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika - koszty związane z koniecznością przeładunku towaru lub jego
przechowywania i inne uzasadnione koszty związane z powstałą szkodą,
4) koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym wszczętym prze-
ciwko ubezpieczającemu, prowadzonym zgodnie z zaleceniami TUiR WAR-
TA. Jeżeli przeciwko ubezpieczającemu, jako sprawcy szkody zostanie
wszczęte postępowanie karne, TUiR WARTA pokryje koszty zastępstwa pro-
cesowego pod warunkiem, że wyraziło zgodę na pokrycie takich kosztów.
SKŁADKA
§ 10
1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, o któ-
rym mowa w §§ 3, 4 składka ubezpieczeniowa zależy od wysokości sumy
ubezpieczenia, rodzaju przewożonego towaru oraz wysokości planowanego
przez ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia przychodu (bez podatku VAT)
z tytułu wykonywanych usług przewozowych. Na podwyższenie składki wpły-
wa rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o Klauzule wymienione w Załączniku
Nr 1 do niniejszych OWU oraz w odniesieniu do § 4 OWU zakres terytorialny
wykonywanych przewozów. Na obniżenie lub podwyższenie składki ma wpływ
przebieg szkodowy.
Podstawę obliczenia składki zaliczkowej stanowi wartość wyżej wymienionego
przychodu z tytułu wykonywanych usług przewozowych.
2. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej spedytora, o którym mowa w § 5
składka ubezpieczeniowa zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, rodzaju
towaru będącego przedmiotem spedycji oraz wysokości planowanego przez
ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia przychodu (bez podatku VAT) po-
mniejszonego o koszty zakupu usług obcych bezpośrednio związanych z wyko-
naniem umowy spedycji oraz wykonywaniem usług logistycznych. Na
podwyższenie lub obniżenie składki ma wpływ przebieg szkodowy.
Podstawę obliczenia składki zaliczkowej stanowi wartość wyżej wymienionego
przychodu z tytułu wykonywanych usług spedycyjnych i logistycznych.
3. Składka obliczona zgodnie z ust. 1 i 2 opłacana jest przez ubezpieczającego
jednorazowo lub w ratach.
4. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w terminie 20 dni po zakończeniu okre-
su ubezpieczenia w oparciu o nadesłaną przez ubezpieczającego do TUiR
WARTA, w terminie podanym w dokumencie ubezpieczenia, informację doty-
czącą wysokości osiągniętych w okresie ubezpieczenia rzeczywistych przycho-
dów (bez podatku VAT) z tytułu wykonywania usług, o których mowa w ust. 1
i 2.
5. Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że ubezpieczający zobowiązany jest za-
płacić składkę wyższą niż składka zaliczkowa, TUiR WARTA wystawi fakturę
z tytułu naliczenia składki uzupełniającej z określonym w niej terminem zapła-
ty. W przeciwnym przypadku składką należną od ubezpieczającego jest skład-
ka zaliczkowa.
6. Podstawę obliczenia składki z tytułu rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej
poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia Klauzuli Nr 4 stanowi suma ubezpie-
czenia, o której mowa w § 9 ust. 2.
background image
12
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
§ 11
1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający powinien niezwłocz-
nie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia powzięcia wiadomości, zawia-
domić TUiR WARTA o każdej zmianie okoliczności zawartych we wniosku
o ubezpieczenie.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdo-
podobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wy-
sokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie
wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypo-
wiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2. Przyjmując przesyłkę do przewozu ubezpieczający powinien sprawdzić dane
z listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego dotyczące ilości,
wagi, cech i numerów przesyłki oraz jej widocznego stanu i opakowania oraz
sprawdzić prawidłowość rozmieszczenia i zamocowania przesyłki na środku
transportu.
3. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między stanem rzeczywistym a treścią
listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, a także
w przypadku braku możliwości dokonania czynności sprawdzających, ubez-
pieczający powinien wpisać swoje zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem na wszyst-
kich kopiach listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego.
4. Kierowca powinien ze szczególną starannością zabezpieczyć pojazd wraz z prze-
syłką przed kradzieżą z włamaniem. W czasie postoju kierowca zobowiązany
jest pozostawić pojazd wraz z przesyłką na parkingu strzeżonym, a jeśli jest to
niemożliwe – w miejscu zapewniającym maksimum bezpieczeństwa tj. na te-
renie trwale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym oraz oświetlonym lub na
znajdujących się na trasie przewozu parkingach przy motelu, hotelu, całodobo-
wej stacji benzynowej lub urzędzie celnym.
5. Opuszczając samochód, kierowca powinien zabrać dokumenty przewozowe
z samochodu, zamknąć pojazd i uruchomić zamontowane w nim urządzenia
przeciwkradzieżowe.
§ 12
1. W przypadku powstania szkody ubezpieczający powinien:
1) użyć wszelkich dostępnych środków w celu jej zmniejszenia oraz niedo-
puszczenia do jej powiększenia,
2) podjąć czynności zmierzające do ustalenia sprawcy lub świadków zdarze-
nia,
3) niezwłocznie powiadomić TUiR WARTA, wskazując na rozmiar i rodzaj szko-
dy, okoliczności jej powstania; uważa się, że wymóg ten jest spełniony, gdy
ubezpieczający dokonana pisemnego zgłoszenia szkody w ciągu 7 dni od
dnia powstania szkody lub od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie lub
zdarzeniu, które mogło wywołać szkodę,
4) niezwłocznie przekazać TUiR WARTA sformułowane na piśmie roszczenia
poszkodowanego,
5) jeżeli szkoda powstała w wyniku rabunku (rozboju), kradzieży z włama-
niem, wypadku środka transportu o zdarzeniu tym powiadomić policję oraz
odpowiednie władze lub organy państwowe niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 48 godzin od zajścia zdarzenia lub momentu, w którym ubezpie-
czający dowiedział się o nim,
background image
13
6) w przypadku, gdy szkoda powstanie poza granicą Rzeczypospolitej Pol-
skiej, niezwłocznie powiadomić komisarza awaryjnego TUiR WARTA lub
agenta Lloyda w celu sporządzenia protokołu szkody, z zastrzeżeniem pkt.
8),
7) umożliwić przedstawicielowi TUiR WARTA lub powołanemu przez niego
rzeczoznawcy dokonanie oględzin zniszczonego lub uszkodzonego towaru
w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, jej rozmiaru i rodzaju oraz
udzielić potrzebnych w tym celu wyjaśnień, jak również przedstawić zebra-
ne dowody,
8) sporządzić protokół szkody ustalający okoliczności i rozmiar szkody; Jeżeli
według oceny ubezpieczającego wartość powstałej szkody nie przekroczy
równowartości w złotych 1.500,- USD, ubezpieczający wraz z odbiorcą
mogą sami sporządzić protokół szkody,
9) dostarczyć TUiR WARTA w terminie 14 dni od daty zgłoszenia szkody na-
stępujące dokumenty:
a) oryginał listu przewozowego (egzemplarz dla przewoźnika) lub inny do-
kument przewozowy, umowę spedycji, umowę składu (w przypadku roz-
szerzenia ubezpieczenia o Klauzulę nr 4),
b) fakturę i specyfikację przewożonej przesyłki oraz dokument SAD ,
c) protokół szkody ustalający okoliczności i rozmiar szkody,
d) wstępne obliczenie poniesionych strat, zgodnie z ustaleniami protokołów
szkodowych, wraz ze stanowiskiem uprawnionego do odszkodowania,
e) oświadczenie kierowcy dotyczące okoliczności powstania i wysokości
szkody,
f) dowód przyjęcia towaru/ dowód składowy określający rodzaj, ilość, ozna-
czenie, sposób opakowania towarów oraz inne istotne postanowienia
umowy składu,
g) inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia.
2. Ubezpieczający nie może bez pisemnej zgody TUiR WARTA przyjąć na siebie
odpowiedzialności za szkodę, zaspokajać roszczeń osób poszkodowanych lub
udzielać obietnicy zapłacenia odszkodowania.
3. Ubezpieczający powinien niezwłocznie powiadomić TUiR WARTA o wszczę-
tym postępowaniu sądowym w związku z zaistniałą szkodą i udzielić na żąda-
nie TUiR WARTA pełnomocnictwa procesowego wskazanej przez nie osobie.
4. Ubezpieczający powinien, w terminie umożliwiającym TUiR WARTA zajęcie
stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego, przesłać do TUiR WARTA
orzeczenie sądu w sprawie cywilnej lub karnej związanej ze zdarzeniem,
z którego wynika jego odpowiedzialność.
5. Na wniosek TUiR WARTA ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć posta-
nowienie o umorzeniu postępowania wszczętego w sprawie zgłoszenia szkody
lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu wydanego w sprawie.
6. TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w przypadku naruszenia
przez Ubezpieczającego:
1) umyślnie obowiązku określonego w § 7 ust. 3 oraz
2) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w § 12
ust.1 pkt.1.
background image
14
7. W przypadku nie wywiązania się przez ubezpieczającego z winy umyślnej lub
wskutek rażącego niedbalstwa z obowiązku określonego w § 12 ust. 1 pkt 3),
TUiR WARTA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie jeżeli naruszenie
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło TUiR WARTA ustale-
nie okoliczności i skutków wypadku. Powyższe postanowienie nie dotyczy upraw-
nionego do odszkodowania (poszkodowanego)
8. Jeżeli ubezpieczający z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa nie
dopełnił któregokolwiek z obowiązków określonych w § 11 ust. 2 - 5, a miało
to wpływ na powstanie szkody, ustalenie okoliczności powstania szkody, roz-
miar szkody, bądź na ustalenie wysokości odszkodowania, a także w przypad-
ku ujawnienia nieprawidłowości oświadczeń co do rozmiaru i okoliczności szkody,
TUiR WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniej-
szyć.
USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY
I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 13
1. TUiR WARTA niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie i otrzy-
maniu dokumentów, o których mowa w § 12 ust.1 pkt. 9) rozpoczyna likwida-
cję szkody polegającą na ustaleniu stanu faktycznego oraz rozmiaru szkody,
zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania.
2. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej
w umowie ubezpieczenia.
3. Wysokość szkody rzeczowej i finansowej ustalana jest w przypadku przewo-
zów:
1) w ruchu krajowym - na podstawie ustawy Prawo przewozowe z uwzględ-
nieniem postanowień § 3 ust. 2,
2) w ruchu międzynarodowym – na podstawie Konwencji CMR, z uwzględnie-
niem postanowień § 4 ust. 2.
4. Wysokość odszkodowania w przypadku szkody rzeczowej powstałej podczas
wykonywania usług spedycyjnych, logistycznych lub umowy składu nie może
przekroczyć zwykłej wartości przesyłki.
5. Wysokość odszkodowania z tytułu szkody finansowej, w odniesieniu do usług
spedycyjnych i logistycznych ustala się z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust.
6.
6. Wysokość szkody rzeczowej zostaje pomniejszona o wartość pozostałości po
zniszczonym lub uszkodzonym towarze, które mogą być przeznaczone do dal-
szego użytku, przeróbki lub sprzedaży.
7. Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody
zgodnie z postanowieniami ust. 3, 4 i 6 z zastrzeżeniem, że w przypadku
przewozów w ruchu międzynarodowym wysokość odszkodowania za szkodę
rzeczową nie może przekroczyć równowartości 8,33 SDR za kilogram brakują-
cej wagi brutto.
8. W uzasadnionych przypadkach wysokość odszkodowania może być ustalona
na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę powołanego przez
TUiR WARTA lub powołanego przez ubezpieczającego w porozumieniu z TUiR
WARTA.
9. Od wysokości należnego odszkodowania TUiR WARTA potrąca kwotę (franszy-
zę redukcyjną), której wysokość określono w dokumencie ubezpieczenia.
background image
15
10. Jeśli wysokość należnego odszkodowania nie przekracza wysokości ustalonej
franszyzy redukcyjnej TUiR WARTA nie jest zobowiązane do wypłaty odszko-
dowania.
11. TUiR WARTA wypłaca odszkodowanie na podstawie ugody, uznania lub pra-
womocnego orzeczenia sądowego.
12. Odszkodowanie lub jego bezsporna część jest wypłacane osobie uprawnionej
do otrzymania odszkodowania lub ubezpieczającemu – jeśli za zgodą TUiR
WARTA zaspokoił on roszczenie osoby uprawnionej – w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez TUiR WARTA zawiadomienia o szkodzie.
13. Jeżeli złożenie dokumentów wymienionych w § 12 ust. 1 pkt 9) lub wyjaśnie-
nie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUiR WARTA
czy też wysokości odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 12 oka-
zało się niemożliwe, odszkodowanie jest wypłacane w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności
było możliwe.
14. Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania posiada miejsce za-
mieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odszkodowa-
nie wypłacane jest w złotych polskich. Natomiast jeżeli uprawnionym do
odszkodowania jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odszkodowanie wypłacane jest w walucie
obcej bezpośrednio za granicę. Przeliczenia walut obcych na złote polskie do-
konywane są przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wystawienia polecenia
wypłaty odszkodowania.
15. TUiR WARTA obowiązane jest uzasadnić na piśmie ustalenia dotyczące wyso-
kości przyznanego odszkodowania lub jego odmowy, wskazując okoliczności
oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wy-
płaty odszkodowania i poinformować ubezpieczającego o możliwości docho-
dzenia roszczenia na drodze sądowej w przypadku gdy ubezpieczający nie
zgadza się z ustaleniami TUiR WARTA.
ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 14
1. Z dniem zapłaty odszkodowania roszczenie ubezpieczającego przeciwko oso-
bie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na TUiR WARTA
do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli TUiR WARTA pokryło tylko
część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierw-
szeństwo w zaspokojeniu roszczeń, przed roszczeniami regresowymi TUiR
WARTA.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych dla zabez-
pieczenia skutecznego dochodzenia przez TUiR WARTA roszczeń regresowych
do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie szkody, w trybie ustalonym
w obowiązujących przepisach prawnych i przesłać do TUiR WARTA odpowied-
nią dokumentację. Ubezpieczający zobowiązany jest ponadto podać do wiado-
mości TUiR WARTA wszelkie znane mu okoliczności, które mogą mieć znaczenie
dla oceny odpowiedzialności osoby, w stosunku do której przysługiwać może
roszczenie regresowe.
background image
16
3. W przypadku, gdy ubezpieczający z winy umyślnej lub wskutek rażącego nie-
dbalstwa nie dokona czynności niezbędnych dla zabezpieczenia skutecznego
dochodzenia przez TUiR WARTA roszczeń regresowych do osób trzecich odpo-
wiedzialnych za powstanie szkody lub zrzeknie się bez zgody TUiR WARTA
praw przysługujących mu do osób trzecich odpowiedzialnych za powstanie
szkody, TUiR WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpo-
wiednio zmniejszyć.
ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA
§ 15
1. Zawiadomienia i oświadczenia stron w związku z umową ubezpieczenia po-
winny być składane na piśmie za pokwitowaniem odbioru lub przesyłane li-
stem poleconym, odpowiednio na adres wskazany przez ubezpieczającego lub
na adres Makroregionu, na terenie którego została zawarta umowa ubezpiecze-
nia.
2. Jeżeli którakolwiek ze stron zmieniła adres lub siedzibę i nie zawiadomiła o tym
drugiej strony, pismo skierowane do ostatniej, znanej siedziby, wywiera skutki
prawne od chwili, w której by doszło, gdyby strona nie zmieniła siedziby.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wpro-
wadzane postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych
OWU w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do umów ubezpieczenia, zawieranych na podstawie niniejszych OWU, mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU stosuje się przepisy usta-
wy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, ustawy z dnia
6 września 2001 roku o transporcie drogowym, ustawy z dnia 15 listopada
1984 r – prawo przewozowe oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. W odniesieniu do umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźni-
ka drogowego w ruchu międzynarodowym zastosowanie mają postanowienia
Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
z dnia 19 maja 1956 r., przepisy Umowy europejskiej dotyczącej międzynaro-
dowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z dnia 30 wrze-
śnia 1957 roku.
5. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć
albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub upraw-
nionego z umowy ubezpieczenia.
6. Skargi i zażalenia mogą być składane przez ubezpieczającego lub uprawnione-
go z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do:
background image
17
1) Dyrektora w Pionie Obsługi Klientów Korporacyjnych w Makroregionie, na
terenie którego zawarto umowę ubezpieczenia – jeśli dotyczą zawarcia umowy
ubezpieczenia,
2) Działu Likwidacji Szkód Klientów Korporacyjnych w siedzibie Makroregio-
nu, który prowadził proces likwidacji szkody – jeśli dotyczą likwidacji szko-
dy.
Organy rozpatrujące skargę lub zażalenie udzielają pisemnej odpowiedzi
osobie składającej skargę lub zażalenie.
7. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia w powyższym brzmieniu mają zasto-
sowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 10 sierpnia 2007 roku.
WICEPREZES ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
Ewa Beata BASIAK
Krzysztof KUDELSKI
background image
18
Załącznik Nr 1 do
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
operatora transportowego
KLAUZULA Nr 1
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek
rabunku (rozboju)
1. Na podstawie niniejszej Klauzuli TUiR WARTA udziela ochrony ubezpie-
czeniowej przewoźnikom drogowym, o których mowa w OWU §§ 3, 4,
z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe powstałe wskutek
rabunku (rozboju).
2. Górną granicę odpowiedzialności TUiR WARTA za wszystkie szkody po-
wstałe z jednego zdarzenia stanowi suma ubezpieczenia , o której mowa
w OWU § 9 ust. 1.
3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez zastosowanie niniejszej Klau-
zuli następuje po opłaceniu składki dodatkowej.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Klauzuli zastosowanie mają
przepisy OWU odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego, do
których załącznikiem jest niniejsza Klauzula.
KLAUZULA Nr 2
Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu utraty
lub uszkodzenia kontenera.
1. Na podstawie niniejszej Klauzuli TUiR WARTA udziela ochrony ubezpie-
czeniowej przewoźnikom drogowym, o których mowa w OWU §§ 3, 4
z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego za szkody rzeczowe
polegające na utracie lub uszkodzeniu kontenera.
2. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 obejmuje szkody, które
są następstwem wypadku środka transportu, rabunku lub włamania, bądź
próby włamania do kontenera.
3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana w ramach niniejszej Klauzuli obejmu-
je okres przewozu kontenera wraz z przewożonym towarem, jak również
okres przewozu pustego kontenera z miejsca jego pobrania do nadawcy w
celu załadowania przesyłki, a także od odbiorcy, po zakończeniu przewozu
i wydaniu przesyłki, do wskazanego miejsca dostarczenia kontenera.
4. Niezależnie od wyłączeń podanych w OWU § 6 ochroną ubezpieczeniową
nie są objęte:
1) szkody spowodowane normalnym zużyciem lub naturalnym procesem
starzenia się kontenera w tym korozji i powolnego działania środków
żrących,
background image
19
2) szkody wynikłe z wady konstrukcyjnej lub materiałowej, zmian lub błę-
dów w projekcie technicznym,
3) szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem okre-
sowych przeglądów konserwacyjnych,
4) szkody spowodowane użytkowaniem kontenera w sposób i w celu nie-
zgodnym z jego przeznaczeniem,
5) szkody powstałe w kontenerach stanowiących własność ubezpieczają-
cego lub którymi dysponuje on na podstawie umowy leasingu,
6) szkody powstałe wskutek użycia pojazdu nieprzystosowanego do prze-
wozu kontenera.
5. Wysokość odszkodowania ustalana będzie w przypadku:
1) naprawy kontenera nadającego się do naprawy – według rzeczywistych
kosztów naprawy określonych na podstawie rachunku lub na podstawie
wyceny kosztów naprawy sporządzonej przez eksperta powołanego przez
TUiR WARTA lub przez ubezpieczającego w porozumieniu z TUiR WAR-
TA; wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości kontenera
określonej w dowodzie przyjęcia go do przewozu przez ubezpieczającego,
2) rabunku kontenera lub uszkodzenia kontenera w stopniu dyskwalifiku-
jącym go do naprawy – na podstawie wartości kontenera określonej w
dowodzie przyjęcia go do przewozu przez ubezpieczającego,
3) uszkodzenia kontenera w stopniu umożliwiającym dalszą sprzedaż po
obniżonej cenie – na podstawie różnicy pomiędzy wartością kontenera
określoną w dowodzie przyjęcia przed szkodą, a ceną ustaloną w dro-
dze przeceny.
6. Górną granicę odpowiedzialności TUiR WARTA za wszystkie szkody po-
wstałe z jednego zdarzenia stanowi suma ubezpieczenia , o której mowa
w OWU § 9 ust. 1 z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszej Klauzuli.
7. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez zastosowanie niniejszej Klau-
zuli następuje po opłaceniu składki dodatkowej.
8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Klauzuli zastosowanie mają
przepisy OWU odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego, do
których załącznikiem jest niniejsza Klauzula.
KLAUZULA Nr 3
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas
przewozu żywych zwierząt
1. Na podstawie niniejszej Klauzuli TUiR WARTA udziela ochrony ubezpie-
czeniowej przewoźnikom drogowym, o których mowa w OWU §§ 3 i 4 z
tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego za szkody rzeczowe
powstałe w czasie przewozu żywych zwierząt, polegające na ich padnięciu
lub dobiciu z konieczności albo powstałe wskutek rabunku (rozboju).
2. TUiR WARTA nie odpowiada za szkody powstałe:
1) w czasie dokonywania przewozu samochodami nie przystosowanymi
do przewozu żywych zwierząt,
background image
20
2) w czasie przewozu niezgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą oraz niezgodnie z naka-
zami lub zakazami obowiązującymi w kraju , w którym dokonywany
jest przewóz.
3) wskutek nie przestrzegania instrukcji, które zostały ubezpieczającemu
udzielone przez nadawcę lub odbiorcę.
3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez zastosowanie niniejszej Klau-
zuli następuje po opłaceniu składki dodatkowej.
4. Górną granicę odpowiedzialności TUiR WARTA za wszystkie szkody
powstałe z jednego zdarzenia stanowi suma ubezpieczenia, o której mowa
w OWU § 9 ust. 1.
5. W przypadku powstania szkody ubezpieczający zobowiązany jest, z za-
strzeżeniem OWU § 12 ust. 1 pkt. 9) dostarczyć dodatkowo:
1) zaświadczenie lekarza weterynarii o stanie zdrowia zwierząt, zezwalają-
ce na ich przewóz,
2) dowód stwierdzający padnięcie zwierzęcia lub dobicie zwierzęcia z ko-
nieczności, podpisany przez lekarza weterynarii lub technika weteryna-
ryjnego, względnie protokół z odpowiednią adnotacją przewoźnika.
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Klauzuli zastosowanie mają
przepisy OWU odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego, do
których załącznikiem jest niniejsza Klauzula.
KLAUZULA Nr 4
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w towarach
składowanych w ramach umowy składu
1. Na podstawie niniejszej Klauzuli TUiR WARTA udziela ochrony ubezpie-
czeniowej spedytorom, o których mowa w OWU § 5 prowadzącym przed-
siębiorstwo składowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem
składu lub magazynu celnego.
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczają-
cego wobec składającego towar za szkody rzeczowe powstałe w okresie
ubezpieczenia, od momentu przyjęcia towaru na skład, aż do wydania oso-
bie uprawnionej.
3. Niezależnie od wyłączeń podanych w OWU § 6 ochroną ubezpieczeniową
nie są objęte szkody:
1) w mieniu przyjętym na skład w celu wykonania jego obróbki, naprawy,
badania, produkcji lub innych podobnych usług,
2) w składowanych materiałach niebezpiecznych,
3) powstałe podczas składowania niezgodnie z obowiązującymi dla dane-
go rodzaju towaru przepisami, normami lub zwyczajami.
4. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej poprzez zastosowa-
nie niniejszej Klauzuli w umowie ubezpieczenia wprowadza się dodatkowo
odrębną sumę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzial-
ności TUiR WARTA na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
background image
21
oraz wprowadza się odrębną franszyzę redukcyjną w wysokości 10 % każ-
dej szkody.
5. Podstawę obliczenia składki z tytułu udzielonej w ramach niniejszej Klau-
zuli ochrony ubezpieczeniowej stanowi suma ubezpieczenia, o której mowa
w ust. 4.
6. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4 ulega w okresie ubezpiecze-
nia każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania,
aż do jej całkowitego wyczerpania. Za zgodą TUiR WARTA ubezpieczający
może uzupełnić sumę ubezpieczenia opłacając dodatkową składkę. Skład-
ka dodatkowa obliczana jest od wysokości kwoty, o którą zostaje uzupeł-
niona suma ubezpieczenia według stawki ustalonej dla niniejszej Klauzuli,
przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Klauzuli zastosowanie mają
przepisy OWU odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego, do
których załącznikiem jest niniejsza Klauzula.
background image
22
background image
23
background image
24
WARTA-C1163
Oferta
 
my ubezpieczamy