My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
1
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW
W TRANSPORCIE (CARGO)
z dnia 29 lipca 2008 r.
Spis treści
strona
§ 1
Postanowienia ogólne .................................................................. 3
§ 2
Definicje .................................................................................... 3
§ 3
Przedmiot ubezpieczenia .............................................................. 6
§ 4
Zawarcie umowy ubezpieczenia .................................................... 6
§ 5
Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej ......................................... 8
§ 6
Zakres ubezpieczenia ................................................................. 10
§ 7
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności TUiR WARTA ........... 12
§ 8
Suma ubezpieczenia i wartość ubezpieczonego ładunku ................ 14
§ 9
Składka ubezpieczeniowa ........................................................... 15
§ 10
Postępowanie w razie powstania szkody ...................................... 16
§ 11
Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania ............................... 17
§ 12
Wypłata odszkodowania ............................................................ 18
§ 13
Roszczenia regresowe ................................................................ 19
§ 14
Zawiadomienia i oświadczenia .................................................... 19
§ 15
Postanowienia końcowe ............................................................. 19
background image
2
background image
3
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU) stosuje się w umowach
ubezpieczenia ładunków w transporcie zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, zwane dalej TUiR WARTA, z osobami
fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
osobowości prawnej, zwanymi dalej ubezpieczającym.
Definicje
§ 2
1. Przez określenia użyte w niniejszych OWU należy rozumieć:
1) AKT TERRORYSTYCZNY – użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycz-
nych lub społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu z zamiarem jego
zastraszenia
2) AWARIA WSPÓLNA – nadzwyczajne poświęcenia lub wydatki poniesione
rozmyślnie i rozsądnie w celu ratowania statku, ładunku na nim przewożo-
nego oraz frachtu ze wspólnego dla nich niebezpieczeństwa
3) DEWASTACJA – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ładunku przez osoby
trzecie
4) FRANSZYZA REDUKCYJNA – określona w umowie ubezpieczenia kwoto-
wo lub procentowo część szkody, o którą każdorazowo obniża się kwotę
należnego odszkodowania; jeżeli wysokość należnego odszkodowania nie
przekracza wysokości ustalonej franszyzy redukcyjnej, TUiR WARTA nie
jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania
5) HANDEL OBWOŹNY – sprzedaż towarów przewożonych z miejsca na miej-
sce, prowadzona ze środka transportu
6) KLAUZULE INSTYTUTOWE – opracowany przez Instytut Ubezpieczycieli
Londyńskich zestaw warunków ubezpieczeń stosowany w ubezpieczeniach
ładunków w transporcie
7) KRADZIEŻ – zabór ładunku przez sprawcę w celu przywłaszczenia
8) KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM – zabór ładunku przez sprawcę w celu przy-
właszczenia z zamkniętego środka transportu/lokalu po usunięciu przy uży-
ciu siły i narzędzi zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym
kluczem, albo zabór ładunku ze środka transportu/lokalu, w którym spraw-
ca ukrył się przed jego zamknięciem
9) KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM Z JEDNOCZESNYM ZABOREM ŚRODKA
TRANSPORTU – zabór ładunku przez sprawcę w celu przywłaszczenia
w drodze włamania do środka transportu z jednoczesnym dokonaniem
zaboru środka transportu lub jego czasowego zawłaszczenia
10) OBRÓT TRANSPORTOWY – wartość ładunków przewożonych na ryzyko
ubezpieczającego w określonym czasie. Wartość tę podaje ubezpieczający
na podstawie faktur dostawcy lub dowodów wewnętrznych, a w przypadku
ich braku na podstawie faktycznych kosztów zakupu lub wytworzenia
11) PARKING STRZEŻONY – wydzielony teren, całodobowo dozorowany, oświe-
tlony w porze nocnej, wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd,
background image
4
uniemożliwiające wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej
parking
12) PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organiza-
cyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
13) PRZESYŁKA – ładunek stanowiący przedmiot przewozu dokonywanego na
podstawie jednej umowy przewozu lub na podstawie jednej faktury albo
innego dokumentu towarzyszącego ładunkowi w czasie przewozu
14) PRZEWOŹNIK ZAWODOWY – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednost-
ka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uprawniona i pro-
wadząca na podstawie przepisów prawnych stałą i zarobkową działalność
przewozową
15) RABUNEK (ROZBÓJ) – zabór ładunku przez sprawcę w celu przywłaszcze-
nia (w tym również z jednoczesnym zaborem środka transportu) przy użyciu
przemocy fizycznej wobec osoby dokonującej przewozu/sprawującej pieczę
nad ubezpieczonym ładunkiem lub groźby jej natychmiastowego użycia,
albo przez doprowadzenie tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbron-
ności
16) ROZŁADUNEK – ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakoń-
czeniu przewozu w miejscu przeznaczenia, mających na celu wyjęcie ładunku
ze środka transportu, z włączeniem czynności przemieszczania ładunku
z bezpośredniego sąsiedztwa środka transportu do magazynu, innego po-
mieszczenia lub miejsca składowania
17) RYZYKO POLITYCZNE – ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ubezpie-
czonego ładunku podczas jego przewozu na skutek:
a) ryzyk strajkowych, przez które rozumie się strajki, lokauty, rozruchy lub
zamieszki społeczne, akty terrorystyczne bądź działania osób działają-
cych z pobudek politycznych, ideologicznych lub religijnych
i/lub
b) ryzyk wojennych, przez które rozumie się: działania wojenne, stan wyjąt-
kowy, stan wojenny, rewolucję, rebelię, powstanie, porzucone miny,
torpedy, bomby lub inną, porzuconą broń wojenną
18) RYZYKO TRANSPORTOWE – ryzyko poniesienia uszczerbku majątkowego
na skutek utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku podczas przewozu obję-
tego ubezpieczeniem
19) TRANSPORT KRAJOWY – przewóz, którego początek i zakończenie ma
miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
20) TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY – przewóz, którego początek i/lub
zakończenie mają miejsce na terytorium różnych państw
21) TRANSPORT MORSKI – przewóz, którego całość lub część odbywa się
drogą morską na podstawie konosamentu morskiego lub innego morskiego
listu przewozowego
22) TRANSPORT INNY NIŻ MORSKI – przewóz dokonywany koleją, samocho-
dem, samolotem, środkami transportu żeglugi śródlądowej oraz promem
morskim (z zastrzeżeniem, że przewóz promem morskim nie jest dokony-
wany na podstawie konosamentu morskiego)
background image
5
23) TRANSPORT WŁASNY – transport inny niż zawodowy
24) TRANSPORT ZAWODOWY – transport wykonywany przez przewoźnika
zawodowego na podstawie zawartej umowy o przewóz, potwierdzonej
wydaniem listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego
25) WARTOŚCI PIENIĘŻNE – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki,
weksle, inne papiery wartościowe, złoto, srebro, kamienie szlachetne i perły,
a także platyna i inne metale z grupy platynowców
26) WYPADEK ŚRODKA TRANSPORTU – zdarzenie polegające na nagłym dzia-
łaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami,
przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się,
wykolejenie się, spadnięcie, zatonięcie środka transportu, utknięcie na mie-
liźnie bądź wyrzucenie na brzeg
27) ZAŁADUNEK – ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpo-
częciem przewozu w miejscu nadania, mających na celu umieszczenie przy-
gotowanego do przewozu ładunku na lub wewnątrz środka transportu
z włączeniem czynności dostarczenia ładunku z magazynu, innego pomiesz-
czenia lub miejsca składowania w bezpośrednie sąsiedztwo środka trans-
portu
28) ZDARZENIA LOSOWE
a) deszcz nawalny – opady deszczu o współczynniku wydajności co naj-
mniej 4. Wystąpienie deszczu o podanym parametrze TUiR WARTA
potwierdza w placówce meteorologicznej; w przypadku braku możliwo-
ści uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i roz-
miar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie
b) grad – opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych
c) huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s. Prędkość wiatru
TUiR WARTA potwierdza w placówce meteorologicznej; w przypadku
braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan
faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie
d) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota,
skał lub kamieni ze zboczy górskich
e) osuwanie się ziemi – ruchy na stokach nie spowodowane działalnością
ludzką
f) powódź – zalanie terenu w wyniku podniesienia się poziomu wody
w korytach wód płynących lub stojących wskutek: nadmiernych opadów
atmosferycznych, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach gór-
skich lub falistych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodo-
wych, uszkodzenia linii brzegowej sztucznych jezior lub kanałów, sztormu
powodującego podniesienie się poziomu morskich wód przybrzeżnych
g) pożar – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez pale-
niska i jest w stanie rozszerzyć się o własnej sile
h) trzęsienie ziemi – nie wywołane przez działalność człowieka zaburzenia
systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy
i drgania gruntu
i) uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze
działające bezpośrednio na środek transportu lub ubezpieczony ładunek
background image
6
j) upadek przedmiotu na środek transportu – upadek jakiegokolwiek przed-
miotu nie należącego do ubezpieczającego i nie będącego pod jego kon-
trolą, spadającego z wysokości na środek transportu
k) wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym
wyzwoleniem się gazów, pary, pyłów lub cieczy, wywołanym ich wła-
ściwością rozprzestrzeniania się; za wybuch uważa się również implozję
polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnie-
niem zewnętrznym
l) zapadanie się ziemi – obniżenie się terenu z powodu zawalenia się pod-
ziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, a nie
w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka
Przedmiot ubezpieczenia
§ 3
1. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie ubezpieczenia ładunki
w czasie przewozu w transporcie krajowym i międzynarodowym, dokonywa-
nym środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego
i żeglugi śródlądowej.
2. TUiR WARTA nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujących rodzajów
ładunków:
1) wartości pieniężnych, banderoli akcyzy, kart kredytowych i płatniczych,
2) akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,
3) rzeczy przeznaczonych do sprzedaży w ramach handlu obwoźnego,
4) rzeczy uszkodzonych lub zdekompletowanych,
5) rzeczy przewożonych w obrębie jednej nieruchomości, to jest:
a) z lokalu do lokalu położonego w tym samym budynku,
b) z budynku do budynku położonego na tym samym gruncie (posesji).
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 4
1. Ładunki w transporcie mogą być ubezpieczone na podstawie:
1) umowy ubezpieczenia jednostkowego - gdy ochroną ubezpieczeniową obję-
ta jest jedna przesyłka,
2) umowy ubezpieczenia generalnego - gdy ochroną ubezpieczeniową objęte
są ładunki przewożone na ryzyko ubezpieczającego w określonym czasie.
2. TUiR WARTA potwierdza dokumentem ubezpieczenia zawarcie umowy ubez-
pieczenia po otrzymaniu od ubezpieczającego wypełnionego wniosku, zawiera-
jącego wszystkie dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia.
3. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) dla umów ubezpieczenia jednostkowego:
a) imię, nazwisko i adres/ nazwę i siedzibę ubezpieczającego,
b) rodzaj zgłaszanego do ubezpieczenia ładunku, z podaniem czy ładunek
jest rzeczą nową, czy używaną,
background image
7
c) liczbę sztuk, wagę netto i brutto, rodzaj i liczbę opakowań,
d) sumę ubezpieczenia
e) rodzaj środków transportu używanych do przewozu ładunku,
f) określenie, czy przewóz będzie dokonywany transportem własnym, czy
zawodowym,
g) dokładne określenie środka transportu: numery rejestracyjne pojazdu,
naczepy, przyczepy, numer wagonu, rejsu(lotu), barki, nazwę i wiek stat-
ku, nr rejsu,
h) trasę przewozu (miejsce nadania - miejsce przeznaczenia),
i) zakres ubezpieczenia,
j) datę rozpoczęcia przewozu;
2) dla umów ubezpieczenia generalnego:
a) imię, nazwisko i adres/ nazwę i siedzibę ubezpieczającego,
b) rodzaje ładunków planowanych do przewiezienia w okresie ubezpiecze-
nia, z podaniem czy ładunek jest rzeczą nową, czy używaną,
c) maksymalną wartość ładunków przewożonych na jednym środku trans-
portu,
d) wielkość obrotu transportowego planowanego w okresie ubezpieczenia,
e) rodzaj transportu, jakim będą przewożone ładunki,
f) określenie, czy przewóz będzie dokonywany transportem własnym, czy
zawodowym,
g) zakres terytorialny przewozów (miejsce/kraje nadania – miejsce/kraje prze-
znaczenia),
h) zakres ubezpieczenia,
i) okres ubezpieczenia.
4. Ubezpieczający zobowiązany jest do udzielenia TUiR WARTA odpowiedzi na
wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub skierowane do nie-
go w innej formie oraz podać wszystkie znane mu okoliczności, o które TUiR
WARTA zapytało we wniosku lub w innej formie przed zawarciem umowy.
Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten
ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
5. W okresie trwania umowy ubezpieczenia, ubezpieczający ma obowiązek zgła-
szania zmian dotyczących okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4.
6. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek. W przypadku
zawarcia umowy na cudzy rachunek:
1) obowiązki ubezpieczającego określone w:
a) § 4 ust. 4 i 5,
b) § 10 ust. 1 i 2,
c) § 12 ust. 3,
d) § 13 ust. 2
spoczywają również na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wie-
dział o zawarciu umowy na jego rachunek,
background image
8
2) postanowienia dotyczące ubezpieczającego, określone w:
a) § 7 ust. 1 pkt 5) – 11) oraz ust. 3 i 4,
b) § 11 ust. 2 pkt 1) i 3), ust. 6 i 7
stosuje się również odpowiednio do ubezpieczonego.
Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej
§ 5
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas podany w dokumencie ubezpiecze-
nia jako okres ubezpieczenia.
2. Umowy ubezpieczenia generalnego zawiera się na czas określony lub nieokre-
ślony.
3. Umowy ubezpieczenia jednostkowego zawiera się na czas trwania przewozu
ładunku.
4. W przypadku transportu krajowego ochrona ubezpieczeniowa:
1) rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku w miejscu nadania, określo-
nym w umowie ubezpieczenia jako miejsce rozpoczęcia przewozu i kończy
się z chwilą zakończenia rozładunku w miejscu przeznaczenia, określonym
w umowie ubezpieczenia jako miejsce zakończenia przewozu, z zastrzeże-
niem, że rozpoczęcie czynności załadunku/rozładunku ma miejsce w czasie
nie dłuższym niż 12 godzin przed rozpoczęciem/po zakończeniu przewozu,
2) obejmuje również niezbędne czynności przeładunkowe oraz niezbędne, przej-
ściowe składowanie (do 7 dni) w czasie przewozu.
5. W przypadku transportu międzynarodowego ochrona ubezpieczeniowa,
z uwzględnieniem postanowień kontraktu handlowego:
1) rozpoczyna się:
a) z chwilą rozpoczęcia załadunku w miejscu nadania, określonym w umo-
wie ubezpieczenia jako miejsce rozpoczęcia przewozu, z zastrzeżeniem,
że przy transporcie samochodowym rozpoczęcie czynności załadunku ma
miejsce w czasie nie dłuższym niż 24 godziny przed rozpoczęciem prze-
wozu,
b) z chwilą rozpoczęcia przewozu w miejscu określonym w umowie ubez-
pieczenia jako miejsce rozpoczęcia przewozu,
2) obejmuje również niezbędne czynności przeładunkowe oraz przejściowe
składowanie w czasie przewozu,
3) kończy się:
a) z chwilą dostarczenia do magazynu/miejsca składowania w miejscu prze-
znaczenia,
b) z chwilą zakończenia rozładunku w miejscu przeznaczenia, określonym
w umowie ubezpieczenia jako miejsce zakończenia przewozu, z zastrzeże-
niem, że przy transporcie samochodowym rozpoczęcie czynności rozła-
dunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 24 godziny po zakończeniu
przewozu,
c) z upływem 30 dni po wyładunku z samolotu w końcowym miejscu wyła-
dunku,
background image
9
d) z upływem 60 dni po zakończeniu wyładowania ze statku morskiego
w końcowym porcie wyładunku
którakolwiek z tych okoliczności zdarzy się najpierw.
4) w odniesieniu do ryzyk wojennych ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna
się w momencie umieszczenia ładunku na pokładzie statku/samolotu i koń-
czy się:
a) w momencie wyładunku ze statku/samolotu w końcowym porcie/miejscu
wyładunku,
b) z upływem 15 dni od przybycia statku/samolotu do końcowego portu/
miejsca wyładunku
którakolwiek z tych okoliczności zdarzy się najpierw.
6. Ochrona ubezpieczeniowa – na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodat-
kowej składki, zgodnie z § 6 ust. 9 – może również obejmować składowanie
ładunków w magazynach portowych, celnych, przewoźnika i spedytora w okre-
sie nie objętym ubezpieczeniem na czas transportu.
7. Ochrona ubezpieczeniowa – na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodat-
kowej składki, zgodnie z § 6 ust. 10 – może również obejmować okres trwania
wystaw i targów, oraz składowania bezpośrednio przed i po wystawach i tar-
gach.
8. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna
się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jed-
nak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki (w całości lub jej pierwszej
raty).
9. Odpowiedzialność TUiR WARTA ustaje i tym samym wygasa stosunek ubez-
pieczenia:
1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki zawarta została
umowa ubezpieczenia, jeśli umowa została zawarta na czas określony,
2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego
w przypadku określonym w § 5 ust. 11,
3) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w przypadkach określonych
w § 5 ust. 10, 16 i 17 oraz § 9 ust. 5,
10. Jeżeli TUiR WARTA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki
lub jej pierwszej raty a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona
w terminie, TUiR WARTA może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natych-
miastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiła odpowie-
dzialność. W braku wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu,
za który przypadała niezapłacona składka.
11. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie
30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.
12. Odstąpienie ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpie-
czającego od obowiązku opłacenia składki za okres, w którym TUiR WARTA
udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
13. Odstąpienie od umowy powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadcze-
niem woli ubezpieczającego z równoczesnym zwrotem oryginalnego dokumentu
ubezpieczenia.
background image
10
14. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ubezpieczającemu przysłu-
guje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
15. Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się po podaniu przez ubezpie-
czającego wielkości obrotu transportowego, faktycznie zrealizowanego w okre-
sie, przez który TUiR WARTA ponosiło odpowiedzialność, z uwzględnieniem
zapisów § 9 ust. 4.
16. W przypadku opłacania przez ubezpieczającego składki w ratach niezapłace-
nie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzial-
ności TUiR WARTA, jeśli po upływie tego terminu TUiR WARTA wezwie
ubezpieczającego do zapłaty składki wyznaczając mu dodatkowy, 7-dniowy
termin, liczony od daty otrzymania wezwania do zapłaty. W razie nieopłacenia
przez ubezpieczającego składki w tym dodatkowym terminie, umowa ulega
rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia dodatkowego terminu przewidzianego
dla dokonania płatność.
17. Umowa ubezpieczenia generalnego zawarta na czas nieokreślony może być
rozwiązana
1) przez każdą ze stron bez podania przyczyny za trzymiesięcznym wypowie-
dzeniem listem poleconym lub za zwrotnym poświadczeniem odbioru,
2) w dowolnym czasie za obopólnym porozumieniem.
Zakres ubezpieczenia
§ 6
1. W ramach niniejszych OWU wprowadza się trzy zakresy ochrony ubezpiecze-
niowej:
1) zakres podstawowy,
2) zakres rozszerzony,
3) zakres pełny.
2. W zakresie podstawowym - TUiR WARTA ponosi odpowiedzialność za szkody
polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku powsta-
łe podczas jego przewozu oraz załadunku i rozładunku wskutek jednego lub
wielu następujących zdarzeń:
1) zdarzeń losowych wymienionych w § 2 ust.1 pkt 28) OWU,
2) wypadku środka transportu,
3) uderzenia przez urządzenia załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku
ładunku spowodowanego przez urządzenia załadowcze/wyładowcze pod-
czas i w związku z operacją załadunku/rozładunku.
3. W zakresie rozszerzonym - TUiR WARTA ponosi odpowiedzialność za szkody
polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku powsta-
łe podczas jego przewozu oraz załadunku i rozładunku wskutek jednego lub
wielu następujących zdarzeń:
1) zdarzeń losowych wymienionych w § 2 ust.1 pkt 28) OWU,
2) wypadku środka transportu,
3) rabunku (rozboju),
4) kradzieży z włamaniem i kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem
background image
11
środka transportu wyłącznie wtedy, gdy zamknięty środek transportu został
pozostawiony na czas postoju na terenie parkingu strzeżonego,
5) uderzenia przez urządzenia załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku
ładunku spowodowanego przez urządzenia załadowcze/wyładowcze pod-
czas i w związku z operacją załadunku/rozładunku.
4. W zakresie pełnym TUiR WARTA ponosi odpowiedzialność za szkody polega-
jące na utracie, ubytku lub uszkodzeniu ładunku podczas jego przewozu oraz
załadunku i rozładunku, powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespo-
dziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń, z zastrzeżeniem
postanowień § 6 ust. 5, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w § 7 niniej-
szych OWU.
5. W odniesieniu do transportu własnego TUiR WARTA ponosi odpowiedzialność
za szkody polegające na kradzieży podczas postoju środka transportu z ładun-
kiem:
1) na parkingu strzeżonym,
2) na całodobowej stacji benzynowej – w celu pobrania paliwa lub odpoczynku
koniecznego dla przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców,
3) podczas czynności związanych z dostawą/odbiorem ładunku,
4) w miejscach innych niż wymienione powyżej wyłącznie w następujących
przypadkach:
a) wypadek środka transportu,
b) awaria eksploatacyjna środka transportu i / lub jego wyposażenia unie-
możliwiająca dowiezienie przesyłki do miejsca przeznaczenia,
c) nagłe zachorowanie kierowcy (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim),
5) pod warunkiem, że:
a) pojazd, którym przewożony jest ładunek musi posiadać co najmniej jed-
no zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, tj. alarm lub immobiliser lub blo-
kadę skrzyni biegów itp.,
b) ładunek musi być przewożony w części ładunkowej pojazdu – nie może
być widoczny na zewnątrz,
c) w czasie każdego postoju środek transportu musi być zamknięty, a wy-
mienione powyżej zabezpieczenia włączone, zaś kierowca opuszczając
pojazd winien zabrać ze sobą dokumenty związane z przewozem ubez-
pieczonego ładunku – z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 4) lit
a) i c).
6. W odniesieniu do transportu morskiego zakres ubezpieczenia, o którym mowa
w § 6 ust. 2, 3 i 4, obejmuje również udział ubezpieczonego ładunku:
1) w awarii wspólnej i kosztach ratownictwa,
2) w odpowiedzialności wynikającej z zamieszczenia w umowie frachtowej
klauzuli „Zderzenia z obopólnej winy”.
7. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki ładunki ubezpie-
czone w transporcie międzynarodowym mogą zostać objęte ubezpieczeniem
od ryzyk politycznych:
1) strajkowych,
2) wojennych – tylko w odniesieniu do przewozu ładunku drogą morską lub
lotniczą.
background image
12
8. Na wniosek ubezpieczającego umowa ubezpieczenia ładunków w transporcie
międzynarodowym może zostać zawarta na warunkach wynikających z Klauzul
Instytutowych, z rozszerzeniem o szkody powstałe podczas załadunku/rozła-
dunku. W takiej sytuacji postanowienia zastosowanych w umowie ubezpiecze-
nia Klauzul Instytutowych mają pierwszeństwo przed postanowieniami
niniejszych OWU z wyłączeniem postanowień dotyczących angielskiego prawa
i praktyki – chyba że strony umówią się inaczej.
9. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki ładunki ubezpie-
czone w transporcie międzynarodowym mogą zostać objęte ubezpieczeniem
podczas składowania do 60 dni w magazynach portowych, celnych, przewoź-
nika i spedytora, w okresie nie objętym ubezpieczeniem na czas transportu, od
ryzyk:
1) pożaru,
2) kradzieży z włamaniem.
10. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki ładunki ubez-
pieczone na czas transportu mogą zostać objęte ubezpieczeniem podczas eks-
pozycji na wystawach i targach oraz składowania bezpośrednio przed i po
wystawach i targach od ryzyk:
1) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu,
2) kradzieży z włamaniem – pod warunkiem, że ekspozycja/składowanie ma
miejsce w lokalu zamkniętym,
3) rabunku (rozboju),
4) dewastacji.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności TUiR WARTA
§ 7
1. TUiR WARTA nie odpowiada za szkody:
1) polegające na braku miary, wagi lub objętości – w granicach obowiązują-
cych norm ubytku naturalnego, ustalonego zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami lub przyjętymi zwyczajami;
2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego ładunku lub jego
wad bądź naturalnych właściwości;
3) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośni-
kach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych;
4) powstałe w ładunku będącym rzeczą używaną z przyczyn wynikających
z dotychczasowego użytkowania tej rzeczy;
5) powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego;
6) spowodowane użyciem alkoholu lub stanem nietrzeźwości kierowcy albo
odurzenia środkami, po użyciu których kierowca nie powinien kierować
pojazdem – jeśli przewóz był wykonywany transportem własnym, a w przy-
padku transportu zawodowego – jeśli ubezpieczający o tym wiedział lub
przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
7) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowa-
nego do przewozu określonego rodzaju ładunku lub o złym stanie technicz-
nym – jeśli przewóz był wykonywany transportem własnym, a w przypadku
background image
13
transportu zawodowego – jeśli ubezpieczający o tym wiedział lub przy doło-
żeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
8) spowodowane niezdatnością żeglugową statku lub jednostki pływającej, jeśli
ubezpieczający o tym wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł
się dowiedzieć;
9) powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania, bądź opakowa-
nia niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi dla
danego rodzaju ładunku, w tym użycia wadliwego kontenera – jeśli czynno-
ści te były wykonywane przez ubezpieczającego albo jeśli czynności te nie
były dokonywane na ryzyko ubezpieczajacego;
10) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmiesz-
czenia ładunku na lub w środku transportu lub kontenerze – jeśli czynności
te były wykonywane przez ubezpieczającego albo jeśli czynności te nie były
dokonywane na ryzyko ubezpieczającego;
11) powstałe w czasie załadunku lub rozładunku ładunku dokonywanego:
a) przez osoby będące po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub odu-
rzenia narkotycznego,
b) przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień, zatrudnione do
wykonywania tych czynności,
c) za pomocą urządzeń niesprawnych i/lub nie posiadających aktualnego
świadectwa badania technicznego
jeśli ubezpieczający był odpowiedzialny za wykonanie tych czynności bądź
– jeśli czynności te były powierzone do wykonania innym podmiotom –
ubezpieczający wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się
dowiedzieć o powyższych nieprawidłowościach;
12) spowodowanych ryzykami strajkowymi – o ile zakres ubezpieczenia nie
został rozszerzony zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7 pkt 1); rozszerze-
nie to nie dotyczy szkód powstałych wskutek wynikłego z ryzyk strajkowych
zaniechania działania bądź uniemożliwienia wykonania działania oraz szkód
powstałych wskutek nie dojścia do skutku przewozu
13) spowodowanych ryzykami wojennymi – o ile zakres ubezpieczenia nie zo-
stał rozszerzony zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7 pkt 2); rozszerzenie
nie dotyczy szkód powstałych wskutek nie dojścia do skutku przewozu
14) spowodowane reakcją jądrową lub skażeniem radioaktywnym niezależnie
od źródła skażenia;
15) powstałe w wyniku zajęcia, przetrzymania ładunku przez organy państwo-
we do tego uprawnione;
16) powstałe w wyniku opóźnienia w przewozie;
17) powstałe w wyniku niewypłacalności lub złej kondycji finansowej właścicieli,
zarządców, czarterujących lub armatorów statku.
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach wynikających
z Klauzul Instytutowych TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyłączone zgodnie z tymi Klauzulami.
3. TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w przypadku naruszenia
przez ubezpieczającego:
background image
14
1) umyślnie obowiązku określonego w § 4 ust. 4 oraz
2) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w § 10
ust.1 pkt 1.
4. W przypadku nie wywiązania się przez ubezpieczającego z winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa z obowiązku określonego w § 10 ust. 1 pkt 3), TUiR
WARTA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie to
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło TUiR WARTA ustale-
nie okoliczności i skutków zdarzenia.
Suma ubezpieczenia i wartość ubezpieczonego ładunku
§ 8
1. W umowie ubezpieczenia jednostkowego określa się sumę, na którą jest ubez-
pieczony ładunek (suma ubezpieczenia).
2. Suma ubezpieczenia nie powinna przekraczać wartości ubezpieczonego ładun-
ku.
3. Wartością ubezpieczonego ładunku, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 4,
jest:
1) w przypadku ładunku będącego rzeczą nową – jego wartość określona
w fakturze dostawcy lub zastępującym fakturę dostawcy dowodzie wewnętrz-
nym, a w przypadku ich braku faktyczne koszty wytworzenia lub wartość
rynkowa w miejscu i czasie załadowania, określona na podstawie przecięt-
nych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku,
z uwzględnieniem miejsca położenia i stanu rzeczy,
2) w przypadku ładunku będącego rzeczą używaną – jego wartość określona
w fakturze dostawcy lub zastępującym fakturę dostawcy dowodzie wewnętrz-
nym, a w przypadku ich braku wartość rzeczywista w miejscu i czasie zała-
dowania, stanowiąca wartość nowej rzeczy pomniejszona o stopień jej
faktycznego zużycia.
4. Na wniosek ubezpieczającego wartość ubezpieczonego ładunku określona na
podstawie ust. 3 może zostać powiększona o nieuwzględnione w fakturze do-
stawcy:
1) podatek od towarów i usług VAT,
2) koszty dostarczenia ładunku do miejsca przeznaczenia,
3) opłaty celne,
4) przewidywany zysk w wysokości nie wyższej niż 10% wartości ładunku
określonej wg § 8 ust. 3 – w przypadku realizacji umowy sprzedaży,
5) przewidywane koszty handlowe w wysokości nie wyższej niż 10% wartości
ładunku określonej wg § 8 ust. 3 – w przypadku realizacji umowy kupna.
5. Suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia jednostkowego stano-
wi górną granicą odpowiedzialności TUiR WARTA.
6. Jeżeli ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia przekracza war-
tość ubezpieczonego ładunku (nadubezpieczenie), TUiR WARTA odpowiada
za szkody tylko do wartości ubezpieczonego ładunku.
7. Jeżeli ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest niższa
background image
15
od wartości ubezpieczonego ładunku (niedoubezpieczenie), TUiR WARTA od-
powiada za szkody w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia pozostaje
do wartości ubezpieczonego ładunku.
8. W umowie ubezpieczenia generalnego określa się – z uwzględnieniem zapisów
§ 8 ust. 2, 3 i 4 – sumę ubezpieczenia, ustaloną na podstawie maksymalnej
wartości ładunku:
1) przewożonego na jednym środku transportu w okresie ubezpieczenia,
2) składowanego/eksponowanego w jednej lokalizacji w okresie ubezpiecze-
nia.
9. Ładunek, którego wartość przekracza określoną na podstawie § 8 ust. 8 sumę
ubezpieczenia, może być objęty ubezpieczeniem w ramach umowy ubezpie-
czenia generalnego, o ile zostanie odrębnie zgłoszony do ubezpieczenia w ter-
minie określonym w umowie. W przypadku braku takiego zgłoszenia TUiR
WARTA odpowiada za szkody w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia
określona w umowie pozostaje do wartości przedmiotowego ładunku.
Składka ubezpieczeniowa
§ 9
1. Składka ubezpieczeniowa zależy od zakresu ubezpieczenia, rodzaju przewożo-
nego ładunku oraz zakresu terytorialnego przewozu. Na obniżenie lub podwyż-
szenie składki może mieć wpływ przebieg szkodowy ubezpieczenia.
2. Podstawę obliczenia składki stanowi:
1) w umowie ubezpieczenia jednostkowego – suma ubezpieczenia,
2) w umowie ubezpieczenia generalnego – ustalona z uwzględnieniem posta-
nowień § 8 ust. 3 i 4 wielkość obrotu transportowego w rocznym okresie
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do ryzyk dodatkowych,
o których mowa w § 6 ust. 9 i 10 podstawą obliczenia składki może być
część obrotu transportowego objęta ubezpieczeniem w zakresie tych ryzyk.
3. Składka ubezpieczeniowa płatna jest:
1) w przypadku umowy ubezpieczenia jednostkowego – jednorazowo przy
zawieraniu ubezpieczenia,
2) w przypadku umowy ubezpieczenia generalnego – może zostać opłacona
jednorazowo lub w ratach.
4. Składka obliczona zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) jest składką zaliczkową. Osta-
teczne rozliczenie składki następuje w terminie podanym w umowie ubezpie-
czenia na podstawie faktycznie zrealizowanego w okresie ubezpieczenia obrotu
transportowego.
5. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdo-
podobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany
wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie
wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypo-
wiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
background image
16
Postępowanie w razie powstania szkody
§ 10
1. W razie powstania szkody ubezpieczający jest obowiązany:
1) użyć niezbędnych środków w celu jej zmniejszenia oraz nie dopuszczenia
do jej powiększenia;
2) jeżeli szkoda powstała w wyniku rabunku (rozboju), kradzieży, kradzieży
z włamaniem, kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka trans-
portu, wypadku środka transportu – o zdarzeniu tym powiadomić policję
natychmiast, a najpóźniej w ciągu 12 godzin od zajścia zdarzenia lub mo-
mentu, w którym ubezpieczający dowiedział się o nim;
3) niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody zawiadomić TUiR
WARTA lub komisarza awaryjnego TUiR WARTA lub agenta Lloyd’s. Uwa-
ża się, że wymóg ten jest spełniony, gdy ubezpieczający dokona zgłoszenia
szkody w ciągu 7 dni od dnia powstania szkody lub od dnia, w którym
dowiedział się o szkodzie, ze wskazaniem charakteru i rozmiaru szkody;
4) umożliwić przedstawicielowi TUiR WARTA lub powołanemu przez niego
rzeczoznawcy lub komisarzowi awaryjnemu TUiR WARTA lub agentowi
Lloyd’s dokonanie oględzin zniszczonego lub uszkodzonego ładunku w celu
ustalenia okoliczności powstania szkody, jej rozmiaru i rodzaju oraz udzielić
potrzebnych w tym celu wyjaśnień, jak również przedstawić niezbędne do-
wody;
5) w przypadku szkody powstałej w czasie przewozu – zażądać od przewoźni-
ka lub spedytora sporządzenia protokółu o stanie przesyłki, zgodnie z prze-
pisami prawa przewozowego, konwencji CMR, kodeksu morskiego lub
innych, podobnych przepisów odnoszących się do danego transportu oraz
wziąć udział w jego sporządzeniu; w razie odmowy sporządzenia takiego
protokółu przez przewoźnika lub spedytora albo w razie przewozu ładunku
transportem własnym – sporządzić komisyjny protokół szkody uwzględnia-
jący wszystkie istotne dla sprawy okoliczności i dowody;
6) w przypadku szkody powstałej w czasie załadunku lub rozładunku – sporzą-
dzić komisyjny protokół szkody z dokładnym opisem okoliczności i rozmia-
rów szkody, uwzględniający wszystkie istotne dla sprawy okoliczności
i dowody;
7) w przypadku szkód i strat nie stwierdzonych w czasie odbioru ładunku ze-
brać wystarczające dowody, włączając sporządzony komisyjny protokół szko-
dy oraz przedstawić pisemne wystąpienie z roszczeniem do przewoźnika
w takim zakresie, w jakim może on być odpowiedzialny za szkodę;
8) dostarczyć TUiR WARTA w terminie 14 dni od daty zgłoszenia szkody
następujące dokumenty:
a) dowód ubezpieczenia ładunku,
b) protokół szkody, o którym mowa w punktach 5) i 6),
c) oryginał listu przewozowego lub innego dokumentu, na podstawie które-
go przewóz był dokonywany,
d) oryginalny rachunek (fakturę) dostawcy, a w przypadku nie wystawienia
rachunku (faktury) – inny wiarygodny dokument dostawy (np. dowód
magazynowy),
background image
17
e) kopię zawiadomienia złożonego policji, o którym mowa w pkt. 2), wraz
z potwierdzeniem przez policję jego otrzymania,
f) obliczenie poniesionych strat, zgodnie z ustaleniami protokołów szkody,
o których mowa w punktach 5) i 6),
g) inne dokumenty niezbędne do likwidacji szkody.
2. Na wniosek TUiR WARTA ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć postano-
wienie o umorzeniu postępowania wszczętego w sprawie zgłoszonej szkody lub
odpis prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie.
3. Zasady postępowania w przypadku powstania szkody dla zagranicznej osoby
uprawnionej do odszkodowania podane są na odwrotnej stronie dokumentu
ubezpieczeniowego. Ubezpieczający powinien w uzasadnionych przypadkach,
na wniosek TUiR WARTA, współpracować przy likwidowaniu roszczeń zgła-
szanych przez uprawnioną osobę zagraniczną.
Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
§ 11
1. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia określo-
nej w § 8, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 7.
2. Jako wysokość szkody przyjmuje się:
1) w przypadku utraty, ubytku lub całkowitego uszkodzenia ładunku albo
takiego jego uszkodzenia, że z uwagi na jego właściwości nie nadaje się on
do naprawy – wartość zniszczonego, utraconego lub uszkodzonego ładun-
ku, określoną zgodnie z § 8 ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem, iż wydatki, o których
mowa w § 8 ust. 4 zostały faktycznie poniesione przez ubezpieczającego,
2) w razie uszkodzenia ładunku w stopniu kwalifikującym go do naprawy –
rzeczywisty koszt naprawy,
3) w razie uszkodzenia ładunku w stopniu kwalifikującym go do dalszej sprze-
daży, lecz po obniżonych cenach – różnicę pomiędzy wartością ładunku
przed szkodą a ceną ustaloną w drodze przeceny. O planowanej przecenie
uszkodzonego ładunku ubezpieczający jest obowiązany zawiadomić TUiR
WARTA, które zastrzega sobie prawo delegowania swego przedstawiciela
do wzięcia udziału w dokonywanej przecenie.
3. Wysokość szkody zostaje pomniejszona o wartość pozostałości po zniszczo-
nym lub uszkodzonym ładunku, które mogą być przeznaczone do dalszego
użytku, przeróbki lub sprzedaży.
4. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody jak w §
11 ust. 2 i 3, z potrąceniem kwoty franszyzy redukcyjnej ustalonej w umowie
ubezpieczenia.
5. Jeżeli wysokość szkody została ustalona według kosztu naprawy ładunku okre-
ślonego w § 11 ust. 2 pkt 2) odszkodowanie nie może przekroczyć rzeczywistej
wartości uszkodzonego ładunku w dniu powstania szkody.
6. TUiR WARTA pokrywa dodatkowo poniesione przez ubezpieczającego i udoku-
mentowane koszty:
1) ratunku ubezpieczonego ładunku, mające na celu zmniejszenie strat lub
niedopuszczenie do ich zwiększenia;
background image
18
2) wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych przez TUiR WARTA albo za
jego zgodą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia lub rozmiaru szkody;
3) usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami wywozu, krótkotrwa-
łego składowania i utylizacji, pod warunkiem, że ubezpieczający jest zobo-
wiązany do dokonania tych czynności.
7. Koszty wymienione powyżej pokrywane są:
1) w odniesieniu do ładunków w transporcie innym niż morski – w granicach
sumy ubezpieczenia, o ile nie ustalono inaczej w umowie ubezpieczenia,
2) w odniesieniu do ładunków w transporcie morskim – w granicach określo-
nych zgodnie z przepisami kodeksu morskiego.
8. W uzasadnionych przypadkach wysokość odszkodowania może być ustalona
na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę powołanego przez
TUiR WARTA lub powołanego przez ubezpieczającego w porozumieniu z TUiR
WARTA.
9. Wysokość szkody wynikającej z udziału ubezpieczonego ładunku w awarii wspól-
nej lub kosztach ratownictwa jest ustalana w oparciu o przepisy Kodeksu
morskiego oraz inne, zwyczajowo stosowane w tych wypadkach reguły między-
narodowe.
Wypłata odszkodowania
§ 12
1. Odszkodowanie lub bezsporna jego część jest wypłacana w ciągu 30 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
2. Jeżeli złożenie dokumentów wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 8) lub wyjaśnie-
nie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUiR WARTA czy
też wysokości odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 okazało się
niemożliwe, odszkodowanie jest wypłacane w ciągu 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moż-
liwe.
3. W razie odnalezienia ładunku, za który zostało wypłacone odszkodowanie, ubez-
pieczający jest zobowiązany przyjąć ten ładunek i w terminie 14 dni od daty
odzyskania ładunku dokonać zwrotu odszkodowania w granicach wartości
odzyskanego ładunku i po odliczeniu kosztów związanych z jego odzyskaniem
.
4. Jeżeli uprawniony do otrzymania odszkodowania posiada miejsce zamieszkania
lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odszkodowanie wypłacane
jest w złotych polskich. Natomiast jeżeli uprawnionym do odszkodowania jest
osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej odszkodowanie wypłacane jest w walucie obcej bezpośrednio
za granicę. Przeliczenia walut obcych na złote polskie dokonywane są przy zasto-
sowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego w dniu wystawienia polecenia wypłaty.
5. TUiR WARTA obowiązane jest uzasadnić na piśmie ustalenia dotyczące wyso-
kości przyznanego odszkodowania lub jego odmowy, wskazując okoliczności
oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypła-
ty odszkodowania i poinformować o możliwości dochodzenia roszczenia na
drodze sądowej w przypadku gdy uprawniony do odszkodowania nie zgadza się
z ustaleniami TUiR WARTA.
background image
19
Roszczenia regresowe
§ 13
1. Z chwilą wypłaty odszkodowania roszczenia ubezpieczającego przeciwko oso-
bie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na TUiR WARTA
do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli TUiR WARTA pokryło tylko
część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierw-
szeństwo w zaspokojeniu roszczeń, przed roszczeniami regresowymi TUiR
WARTA.
2. Ubezpieczający obowiązany jest dokonać czynności niezbędnych dla zabezpie-
czenia skutecznego dochodzenia przez TUiR WARTA roszczeń regresowych do
osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie szkody, w trybie ustalonym
w obowiązujących przepisach prawnych i przesłać do TUiR WARTA odpowied-
nią dokumentację. Ubezpieczający obowiązany jest ponadto podać do wiado-
mości TUiR WARTA znane mu okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla
oceny odpowiedzialności osoby, w stosunku do której przysługiwać może rosz-
czenie regresowe.
3. TUiR WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniej-
szyć, gdy ubezpieczający bez zgody TUiR WARTA zrzekł się roszczeń do osób
trzecich odpowiedzialnych za szkodę lub przez zbyt późne dostarczenie doku-
mentów, o których mowa w § 13 ust. 2, uniemożliwił TUiR WARTA dochodze-
nie roszczenia regresowego na skutek jego przedawnienia. Jeżeli zrzeczenie się
lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu przez TUiR
WARTA odszkodowania, TUiR WARTA przysługuje prawo dochodzenia od ubez-
pieczającego zwrotu całości wypłaconego odszkodowania.
Zawiadomienia i oświadczenia
§ 14
1. Zawiadomienia i oświadczenia stron w związku z umową ubezpieczenia
powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem odbioru lub przesyłane
listem poleconym, odpowiednio na adres wskazany przez ubezpieczającego
lub na adres jednostki terytorialnej TUiR WARTA, na terenie której została
zawarta umowa ubezpieczenia.
2. Jeżeli którakolwiek ze stron zmieniła adres lub siedzibę i nie zawiadomiła o tym
drugiej strony, pismo skierowane do ostatniej, znanej siedziby, wywiera skutki
prawne od chwili, w której by doszło, gdyby strona nie zmieniła siedziby.
Postanowienia końcowe
§ 15
1. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wpro-
wadzane postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych
OWU w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienia te nie mogą
być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU mają
zastosowanie przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cy-
wilnego, kodeksu morskiego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawne, chyba że w umowie ubezpieczenia
dokonano wyboru prawa obcego.
background image
20
3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć
albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub upraw-
nionego z umowy ubezpieczenia albo – jeśli w umowie tej dokonano wyboru
prawa obcego – przed sąd określony w umowie ubezpieczenia jako sąd właściwy
do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących powstać między stronami.
4. Skargi i zażalenia mogą być składane przez ubezpieczającego lub uprawnione-
go z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do jednostki terytorialnej TUiR
WARTA:
1) na terenie której zawarto umowę ubezpieczenia – jeśli dotyczą zawarcia
umowy ubezpieczenia
2) która prowadziła proces likwidacji szkody – jeśli dotyczą likwidacji szkody.
Organy rozpatrujące skargi lub zażalenia udzielają pisemnej odpowiedzi oso-
bie składającej skargę lub zażalenie.
5. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia w powyższym brzmieniu mają zasto-
sowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 1 kwietnia 2009 r.
WICEPREZES ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
Frank FRIPON
Krzysztof KUDELSKI
WARTA-C4590
Oferta
 
my ubezpieczamy