My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
UBEZPIECZENIA LOTNICZE
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ
LOTNICZYCH TUiR WARTA SA
Warszawa , sierpień 2007
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
2
Niniejsze ogólne warunki, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia ryzyk
lotniczych, zawieranych przez osoby prawne, osoby fizyczne, lub jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, zwane dalej Ubezpieczającymi, z Towarzystwem Ubezpieczeń i
Reasekuracji WARTA S.A., zwanym dalej WARTA.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 1
1. W ramach ubezpieczeń lotniczych WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
a) ryzyk uszkodzenia lub zniszczenia statków powietrznych należących do Ubezpieczającego,
będących w jego użytkowaniu lub pod jego kontrolą obejmującej:
• ochronę casco statku powietrznego (AEROCASCO),
• ochronę ryzyk wojennych i szczególnych casco (AEROCASCO WOJNA),
• obniżenie standardowej franszyzy casco (UBEZPIECZENIE FRANSZYZY) oraz ,
b) ryzyk odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego z tytułu posiadania i użytkowania statku
powietrznego oraz wykonywanej działalności operatora i/lub
przewoźnika lotniczego
obejmującej:
• ochronę odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (OC UŻYTKOWNIKA),
• ochronę odpowiedzialności cywilnej wobec pasażerów (OC PRZEWOŹNIKA),
• ochronę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika ładunków (OC FRACHT),
• ochronę odpowiedzialności cywilnej
w zakresie ryzyk wojennych i szczególnych
(UBEZPIECZENIE RYZYK WOJENNYCH OC),
c) ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków członków załóg ubezpieczonych statków
powietrznych oraz pracowników zatrudnionych przez Ubezpieczającego w czasie wykonywania
przez nich obowiązków służbowych oraz innych osób uczestniczących w locie (NNW),
d) ryzyka uszkodzenia lub utraty rzeczy osobistych i bagażu podręcznego osób objętych
ubezpieczeniem NNW (Ubezpieczenie bagażu).
2. WARTA pokrywa także w granicach sumy ubezpieczenia:
a) uzasadnione ekonomicznie koszty związane z działaniem podjętym w wypadku bezpośredniego
i nagłego zagrożenia i mającym na celu zapobieżenie lub ograniczenie wysokości szkody,
b) koszty ekspertyzy wykonanej przez rzeczoznawcę na zlecenie lub za zgodą WARTY,
c) niezbędne koszty ochrony prawnej i koszty sądowe w procesach prowadzonych na wniosek lub
za zgodą WARTY,
d) koszty uzasadnionego wyjazdu Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela na miejsce wypadku
do wysokości powszechnie obowiązujących limitów rozliczeń delegacji służbowych.
3. Koszty wymienione w ust.2 litery b), c), d) łącznie nie mogą przekroczyć 20% kwoty wypłaconego
odszkodowania.
Definicje
§ 2
Przez użyte w niniejszych OWU określenia należy rozumieć:
1. rzeczywista wartość - wartość statku powietrznego, jego części/jednostki lub wyposażenia
dodatkowego odpowiadająca stanowi technicznemu w konkretnym momencie z uwzględnieniem
nie zakończonych napraw, przeróbek i dokonanych demontaży, z reguły odpowiadająca cenie
rynkowej określana wg dostępnych publikacji lub z pomocą rzeczoznawcy,
2. resurs - gwarantowany przez producenta bezawaryjny okres pracy części/jednostki statku
powietrznego,
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
3
3. osoba trzecia - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, nie będąca: ubezpieczającym, pasażerem lub członkiem załogi,
4. pasażer - każda osoba odbywająca lot statkiem powietrznym i nie będąca członkiem załogi,
5. franszyza redukcyjna - określona w procentach lub kwotowo w umowie ubezpieczenia wartość
szkody, do wysokości której WARTA nie ponosi odpowiedzialności i która potrącana jest od
wysokości uznanego przez WARTĘ odszkodowania w każdym wypadku przewidzianym w OWU,
6. składka frakcyjna - wyrażona w procentach część składki rocznej określona na podstawie
obowiązującej taryfy.
7. huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek. Prędkość wiatru WARTA potwierdza w
Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub innych akredytowanych jednostkach badawczych.
W przypadku nie odnotowania przez ww. jednostki wystąpienia wiatru o podanym parametrze
WARTA może uznać pojedyncze szkody za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym
sąsiedztwie stwierdzono masowe szkody wywołane jego działaniem,
8. deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku natężenia według skali stosowanej przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej co najmniej 4. Wystąpienie deszczu o podanym parametrze
WARTA potwierdza w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub innych akredytowanych
jednostkach badawczych. W przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, bierze się pod
uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu
deszczu nawalnego.
Ogólne wyłączenia z zakresu odpowiedzialności obowiązujące dla wszystkich ubezpieczanych
ryzyk
§ 3
1. WARTA nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania statku powietrznego
niezgodnie z obowiązującymi przepisami lotniczymi i instrukcjami eksploatacji statku
powietrznego lub zawartą umową ubezpieczenia, a w szczególności:
a) wskutek wykonywania lotów przez statek powietrzny nie posiadający ważnego
ś
wiadectwa zdatności do lotu wystawionego przez polskie władze nadzorujące lotnictwo
cywilne lub innego równoważnego dokumentu wystawionego zgodnie z przepisami kraju
rejestrującego statek powietrzny i uznawanemu przez te władze jako poświadczenie zdatności
technicznej statku powietrznego do lotu,
b) wskutek pilotowania statku powietrznego przez osobę nie posiadającą ważnej licencji pilota i
uprawnień do pełnienia określonych funkcji na pokładzie statku powietrznego lub ważnych
uprawnień do wykonywania lotów na danym typie statku powietrznego i w danych warunkach
lotu,
c) wskutek obsługi technicznej statku powietrznego przez mechaników nie posiadających
wymaganych przepisami uprawnień odpowiednich do zakresu dokonywanej obsługi, naprawy
lub regulacji,
d) wskutek przewozu większej liczby osób niż dopuszcza instrukcja użytkowania statku
powietrznego,
e) wskutek startu i lądowania na lotnisku/lądowisku nie spełniającym wymagań producenta
statku powietrznego określonych w jego instrukcji użytkowania lub w sposób niezgodny z
przepisami instrukcji eksploatacji danego lotniska/lądowiska bądź też wbrew wskazaniom
kontrolera lotów chyba, że nastąpiło przymusowe lądowanie w sytuacji awaryjnej.
f) w czasie gdy statek powietrzny pozostaje poza określonym w dokumencie ubezpieczenia
obszarem geograficznym o ile nie jest to wynikiem działania siły wyższej lub sytuacji
awaryjnej.
g)
w czasie gdy statek powietrzny jest używany w celu łamania prawa lub niezgodnie z
zadeklarowanym zakresem użytkowania.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
4
2. WARTA nie odpowiada także za szkody powstałe:
a) w związku z wykonywaniem przez personel lotniczy Ubezpieczającego obowiązków
służbowych: w stanie nietrzeźwym, pod wpływem leków psychotropowych, narkotyków lub
innych środków odurzających,
b) wskutek świadomego lub wynikającego z rażącego zaniedbania naruszenia przez personel
kierowniczy Ubezpieczającego (jako osoby prawnej), jego pracowników i osoby działające
na jego zlecenie, przepisów krajowych i międzynarodowych, dotyczących eksploatacji
statków powietrznych oraz przewozu osób i ładunków,
c) wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego (jako osoby fizycznej),
osób mu bliskich oraz osób działających w imieniu lub na zlecenie Ubezpieczającego,
d) wskutek przewożenia materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, żrących, toksycznych
itp.),
e) podczas wykorzystywania lotnisk nie zarejestrowanych oraz lądowisk nie wpisanych do
ewidencji, chyba że:
1) włączenie takich lotnisk/lądowisk zostało odnotowane w
dokumencie ubezpieczenia i
została pobrana za to dodatkowa składka,
2) wynika to z charakteru ubezpieczonych lotów,
3) nastąpiło to wskutek przymusowego lądowania w związku ze zdarzeniem angażującym
odpowiedzialność WARTY.
3. O ile nie uzgodniono inaczej w dokumencie ubezpieczenia WARTA nie odpowiada za szkody
spowodowane przez Ryzyka Wojenne i Szczególne:
a) Wojnę, inwazję, wrogie działania obce, działania wojenne (bez względu na to, czy wojna
została wypowiedziana czy nie), wojnę domową, rebelię, rewolucję, powstanie, stan
wojenny, zamach wojskowy lub cywilny bądź próby przechwycenia władzy.
b) Jakiekolwiek wrogie:
1) zdetonowanie
broni
wojennej
funkcjonującej
z
wykorzystaniem
rozszczepienia
atomowego lub jądrowego i/lub reakcji termojądrowej albo reakcji o podobnym
charakterze,
2) działanie przy użyciu skażenia radioaktywnego i/lub materiałów radioaktywnych
3) działania przy użyciu impulsu elektromagnetycznego,
4) działanie poprzez emisje, uwolnienie lub rozpylenie
substancji chemicznych lub
biologicznych, chorobotwórczych lub stanowiących truciznę,
c) Strajki, zamieszki, niepokoje społeczne lub zakłócenia w pracy.
d) Jakiekolwiek działania osoby lub osób, będących lub nie będących agentami obcej władzy,
w celach politycznych bądź terrorystycznych i bez względu na to, czy wynikła stąd strata lub
szkoda jest przypadkowa czy umyślna.
e) Jakiekolwiek działanie złośliwe lub akty sabotażu.
f) Konfiskatę, nacjonalizację, zajęcie, ograniczenie, zatrzymanie, przywłaszczenie, rekwizycję z
tytułu prawnego albo do wykorzystania przez lub na rozkaz dowolnego rządu (cywilnego,
wojskowego lub rządu de facto) lub organu władzy publicznej lub lokalnej.
g) Porwanie lub jakiekolwiek nielegalne zajęcie lub bezprawne sprawowanie kontroli nad
statkiem powietrznym lub załogą w trakcie lotu (w tym jakąkolwiek próbę takiego zajęcia lub
kontroli), przeprowadzone przez jakąkolwiek osobę czy osoby na pokładzie samolotu,
działającą (działające) bez zgody Ubezpieczającego. Dla zakresu wyłącznie niniejszego
akapitu (litera g)), statek powietrzny uznaje się za będący w trakcie lotu od momentu
zamknięcia drzwi po zakończeniu przyjmowania na pokład do ich otwarcia w celu
opuszczenia lub też gdy pozostaje w ruchu, zaś w odniesieniu do śmigłowców gdy ich wirnik
główny pozostaje w ruchu (zarówno na skutek pracy silnika jak i wskutek autorotacji).
Umową ubezpieczenia nie objęte są roszczenia powstałe w czasie, gdy samolot znajduje się
poza kontrolą Ubezpieczającego z powodu jakichkolwiek ryzyk wymienionych wyżej w punktach
od a) do g).
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
5
Statek powietrzny uważany będzie za przywrócony pod kontrolę Ubezpieczającego z chwilą
bezpiecznego powrotu do Ubezpieczającego, na dowolne lotnisko nie wykluczone granicami
geograficznymi określonymi w dokumencie ubezpieczenia i całkowicie przystosowane do
przyjmowania takiego typu statku powietrznego. Wymogiem takiego bezpiecznego powrotu jest,
aby statek powietrzny
był zaparkowany z wyłączonymi silnikami i nie znajdował się pod
jakąkolwiek wrogą kontrolą.
4. O ile nie uzgodniono inaczej w dokumencie ubezpieczenia WARTA nie obejmuje ochroną tzw.
Ryzyk Nuklearnych tzn. jakichkolwiek szkód lub odpowiedzialności prawnej wywołanych
bezpośrednio lub pośrednio przez lub do których przyczyniły się następujące czynniki:
(a) radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne własności jakiegokolwiek
podzespołu lub elementu pracującego w technologii atomowej;
(b) radioaktywne
własności,
lub
kombinacja własności
radioaktywnych
z toksycznymi,
wybuchowymi
lub
innymi
własnościami
niebezpiecznymi,
jakiegokolwiek
materiału
radioaktywnego w trakcie przewozu jako cargo, z włączeniem czynności magazynowych i
przeładunkowych.
(c) promieniowanie
jonizujące
lub
skażenie
radioaktywne,
bądź
własności
toksyczne,
wybuchowe
lub
inne
własności
niebezpieczne,
jakiegokolwiek
innego
ź
ródła
promieniotwórczego.
5. O ile nie uzgodniono inaczej w dokumencie ubezpieczenia WARTA nie pokrywa żadnych
roszczeń, szkód, strat, kosztów i/lub odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio wynikłych z,
lub będących konsekwencją:
a) błędu lub niemożności użycia jakiegokolwiek komputera, programu lub systemu
komputerowego, zarówno posiadanego przez ubezpieczonego, jak i osoby trzecie, w związku
z przetwarzaniem, wymianą lub przekazywaniem danych związanych z dowolną zmianą roku
daty lub czasu; niezależnie czy szkoda taka wyniknęła przed czy po zmianie roku, daty lub
czasu,
b) dowolnej dokonanej lub usiłowanej zmiany lub modyfikacji komputera, programu lub systemu
komputerowego, zarówno posiadanego przez ubezpieczonego, jak i przez osoby trzecie, w
związku z przewidywaniem lub w odpowiedzi na dokonaną zmianę roku lub daty lub czasu
lub udzieloną poradą czy też wykonaną usługą w związku z taką zmianą roku lub daty lub
czasu,
c) niemożności użycia lub niedostępności dowolnego obiektu i/lub sprzętu spowodowanej
działaniem, zaniechaniem działania lub dowolną decyzją ubezpieczonego i/lub osoby trzeciej,
w związku z taką zmianą roku, daty lub czasu.
d) Postanowienia OWU dotyczące jakichkolwiek obowiązków WARTY w zakresie badania i
obrony przed roszczeniem nie obowiązują dla szkód wyłączonych w niniejszym punkcie.
6. Ubezpieczenie nie obejmuje: zwrotu kosztów kar i grzywien, utraconego zysku oraz jakichkolwiek
szkód jedynie pośrednio mogących być następstwem ubezpieczonych zdarzeń.
7. Bez wyraźnej pisemnej akceptacji, potwierdzonej w dokumencie ubezpieczenia przez WARTĘ
ubezpieczenie nie obejmuje lotów zwiększonego ryzyka takich jak: loty szkolne, agrotechniczne,
p.pożarowe, pokazowe, sportowo-wyczynowe, loty z ładunkiem podwieszonym oraz loty próbne
doświadczalne obejmujące: obloty prototypów i próby w locie konstrukcji nowych, przerabianych i
remontowanych, itp.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
6
AEROCASCO
(Ubezpieczenie statków powietrznych od uszkodzeń i zniszczenia)
§ 4
I. Zakres ubezpieczenia
1. W ramach ubezpieczenia aerocasco WARTA odpowiada w granicach sumy ubezpieczenia, z
zastrzeżeniami części II i III niniejszego paragrafu, za szkody powstałe w ubezpieczonych
statkach powietrznych:
a)
podczas wykonywania lotu, postoju, kołowania, holowania po płycie lotniska, startu i
lądowania lub wodowania,
b)
w statkach powietrznych okresowo wyłączonych z eksploatacji pod warunkiem, iż
znajdują się w miejscach przeznaczonych do stacjonowania,
c)
w statkach powietrznych w czasie naprawy, przeglądu, modernizacji czy przeróbki
dokonywanych przez licencjonowane zakłady naprawcze z wyłączeniem jednak szkód
polegających na wadliwym wykonaniu naprawy, przeglądu, modernizacji lub przeróbki,
2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie aerocasco obejmuje także zaginięcie statku powietrznego
bez śladu. Statek powietrzny uznaje się za zaginiony o ile w ciągu 60 dni od momentu gdy miał
planowo dotrzeć do celu brak jest jakichkolwiek informacji o jego losie.
3. Zakresem ubezpieczenia aerocasco objęte są:
a) urządzenia i wyposażenie, które są na stałe zamontowane na statku powietrznym i ściśle
związane z wykonywaniem lotu, a których wartość uwzględniona jest w zgłoszonej do
ubezpieczenia wartości statku powietrznego,
b) jednostki i podzespoły wybudowane ze statku powietrznego, w trakcie przeprowadzanego
przeglądu, naprawy lub modernizacji, pod warunkiem jednak, że nie zostały zastąpione w
ubezpieczonym statku powietrznym przez inne jednostki i podzespoły. Za jednostkę uważa
się zespół współpracujących części (łącznie z podzespołami), który realizuje określoną
funkcję w statku powietrznym i dla którego obowiązuje jeden resurs. Silnik stanowi odrębną
jednostkę.
4. Nie jest automatycznie objęte zakresem ubezpieczenia aerocasco dodatkowe wyposażenie,
zabudowywane na statku powietrznym w związku z wykonywanymi zadaniami. Po opłaceniu
dodatkowej składki może ono zostać objęte ochroną ubezpieczeniową do odrębnie określonej
wartości.
5. Na wniosek Ubezpieczającego zakres ochrony aerocasco może zostać ograniczony do:
a) ubezpieczenia statków powietrznych jedynie od szkód całkowitych,
b) ubezpieczenia statków powietrznych wyłączonych z eksploatacji jedynie od ryzyk
naziemnych.
6. Pod warunkiem, że wypadek jest wynikiem zdarzenia angażującego odpowiedzialność WARTY,
pokrywa ona w granicach sumy ubezpieczenia, a w odniesieniu do zapisów lit. b) poniżej do
10% ponad sumę ubezpieczenia, poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione koszty:
a) ratowania i zabezpieczenia statku powietrznego oraz koszty przebazowania lotem
technicznym lub transportu uszkodzonego statku powietrznego do najbliższego, właściwego
dla jego naprawy zakładu specjalistycznego lub do bazy ubezpieczającego jeżeli
bezpośredni transport do zakładu naprawczego jest niemożliwy lub nie uzasadniony
ekonomicznie,
b) usunięcia wraku zniszczonego statku powietrznego,
c) delegacji pracowników Ubezpieczającego lub specjalistów skierowanych do ustalenia
przyczyn wypadku,
d) delegacji specjalistów skierowanych do naprawy uszkodzonego statku powietrznego w
miejscu wypadku.
7. Koszty wymienione w ust. 6 łącznie nie mogą przekroczyć 20% kwoty wypłaconego
odszkodowania.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
7
II. Wyłączenia odpowiedzialności
1. WARTA nie odpowiada za szkody:
a) powstałe w częściach/jednostkach statku powietrznego w wyniku naturalnego zużycia,
awarii technicznej lub dotkniętych wadą fabryczną. Jeżeli jednak wada fabryczna, awaria
lub naturalne zużycie jednej części spowoduje uszkodzenie innych części statku
powietrznego lub jego całkowite zniszczenie, to szkody takie objęte są ochroną
ubezpieczeniową,
b) powstałe w silniku na skutek awarii technicznej ,wady fabrycznej lub naturalnego zużycia
jakiejkolwiek jego części,
c) powstałe podczas transportu statku powietrznego lub jego części/jednostek innym
ś
rodkiem przewozowym, chyba że transport taki jest wynikiem zdarzenia angażującego
odpowiedzialność WARTY,
d) polegające na wadliwie przeprowadzonej naprawie, lub przeróbce statku powietrznego lub
powstałe wskutek wykonywania tych prac przez nielicencjonowane zakłady naprawcze lub
według niewłaściwie sporządzonej dokumentacji.
2. Szkody polegające na stopniowym lub kumulatywnym uszkodzeniu jakichkolwiek zespołów
statku powietrznego, w tym silnika, spowodowane lub przypisane stopniowemu oddziaływaniu
jakiegokolwiek czynnika są uważane za naturalne zużycie i podlegają zapisom pkt 1 lit a)
niniejszej części. Nie podlega takiej kwalifikacji nagłe uszkodzenie, które można przypisać do
pojedynczego zdarzenia.
III. Likwidacja szkód
1. Likwidacja szkód odbywa się w oparciu o ustalenia i dokumentację zgromadzoną przez komisję
właściwą do badania przebiegu i ustalenia okoliczności wypadku lotniczego (na obszarze RP
zgodnie z art. 17, art. 135 i art. 140 Ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 ) oraz w oparciu
o dodatkowe ustalenia ekspertów w przypadku ich powołania przez Ubezpieczającego lub
WARTĘ.
2. Górną granicę odszkodowania wypłaconego z tytułu uszkodzenia statku powietrznego stanowi
suma
ubezpieczenia,
określona
w
dokumencie
ubezpieczenia
wg
jego
wartości
zadeklarowanej przez Ubezpieczającego na początku okresu ubezpieczenia, a w przypadku
szkody w silniku lub w wyposażeniu dodatkowym granicę tę stanowi wartość silnika lub
odpowiednio wartość wyposażenia dodatkowego podana przez Ubezpieczającego we wniosku
ubezpieczeniowym.
3. W przypadku niedoubezpieczenia, tj. jeśli zadeklarowane do ubezpieczenia wartości statku
powietrznego,
silnika
lub
wyposażenia
dodatkowego
okażą
się
zaniżone
przez
Ubezpieczającego, to w razie powstania szkody częściowej, wysokość odszkodowania zostanie
ograniczona w takiej samej proporcji, w jakiej pozostaje wartość zadeklarowana przez
Ubezpieczającego do wartości rzeczywistej statku powietrznego, silnika lub wyposażenia
dodatkowego w dniu zawarcia ubezpieczenia. Ustalenie tej wartości i udowodnienie, że
nastąpiło niedoubezpieczenie spoczywa na WARCIE.
4. WARTA zastrzega sobie prawo uczestnictwa w oględzinach miejsca wypadku i uszkodzonego
statku powietrznego, a także powołanie własnego rzeczoznawcy do sporządzenia protokołu
szkody, gdy uzna to za uzasadnione.
5. Dla szkód aerocasco ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości określonej w
dokumencie ubezpieczeniowym.
III.A. Szkody całkowite
1. Szkoda całkowita wg OWU następuje gdy:
a) w wyniku wypadku statek powietrzny ulegnie całkowitemu faktycznemu zniszczeniu,
b) koszty
naprawy,
ratownictwa
lub
transportu
uszkodzonego
statku
powietrznego
przewyższają sumę ubezpieczenia,
c) właściwa komisja (w rozumieniu części III. ust.1 niniejszego paragrafu) orzeknie, iż stopień
uszkodzenia statku powietrznego wynosi co najmniej 75%, lub stwierdzi , że naprawa ze
względów bezpieczeństwa lub też innych względów jest nieuzasadniona.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
8
2. Potwierdzeniem zajścia szkody całkowitej jest decyzja o wykreśleniu statku powietrznego z
rejestru, pod który podlegał w okresie eksploatacji.
3. W przypadku szkody całkowitej WARTA wypłaca odszkodowanie w wysokości sumy
ubezpieczenia pomniejszonej o wartość pozostałości statku powietrznego, chyba że
pozostałości te stanowią złom.
III.B. Szkody częściowe
1. Szkody częściowe likwidowane są w ramach poszczególnych jednostek statku powietrznego w
zakresie stwierdzonym protokołem, który wydała komisja badająca wypadek lotniczy (wg części
III ust.1).
2. Wysokość szkody jest określana na podstawie kosztów naprawy i wartości nowych
części/jednostek (ustalonych według rachunków za naprawę) z uwzględnieniem stopnia
zużycia. Stopień zużycia określa się w oparciu o okres użytkowania przed zdarzeniem i
wykorzystania gwarantowanych okresów eksploatacji (tzw. resursów) przewidzianych przez
producenta danych części/jednostek, a w przypadku eksploatacji statków powietrznych w
systemie nie opartym na kontroli resursów, stopień zużycia określa się indywidualnie.
3. W przypadku szkód częściowych nie podlegają refundacji koszty napraw nie mających
bezpośredniego związku z uszkodzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, w tym koszty
napraw i przeglądów przewidzianych instrukcją eksploatacji statków powietrznych (tzw. napraw
i przeglądów międzyresursowych).
4. Ubezpieczający zobowiązany jest do uzyskania od zakładu naprawczego i przedłożenia
WARCIE rachunków oraz specyfikacji remontów z wyodrębnieniem kosztów naprawy
dotyczących usunięcia skutków uszkodzeń objętych protokołem komisji badającej wypadek
lotniczy.
5. Koszty naprawy uszkodzonego statku powietrznego (szkody częściowej) wypłacane będą
maksymalnie do wysokości 75% sumy ubezpieczenia.
UBEZPIECZENIE AEROCASCO WOJNA
§ 5
O ile umowa ubezpieczenia przewiduje rozszerzoną ochronę statku powietrznego w zakresie ryzyk
wojennych i szczególnych zgodnie z § 1 pkt 1 lit a) i § 3 pkt 3 niniejszych OWU, mają zastosowanie
specjalne warunki dodatkowe przywołane w dokumencie ubezpieczenia i do niego załączone.
UBEZPIECZENIE FRANSZYZY AEROCASCO
§ 6
O ile umowa ubezpieczenia przewiduje dodatkowe obniżenie przez WARTĘ na odmiennych
warunkach, standardowej franszyzy casco zastosowanej w ubezpieczeniu AEROCASCO zgodnie z
§ 1 pkt 1 lit a) i § 4 niniejszych OWU, mogą mieć zastosowanie specjalne warunki dodatkowe
przywołane w dokumencie ubezpieczenia i do niego załączone.
OC UŻYTKOWNIKA
(Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich innych niż pasażerowie)
§ 7
I. Zakres ubezpieczenia
1. W ramach ubezpieczenia OC użytkownika WARTA wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód
spowodowanych ruchem ubezpieczonego statku powietrznego wyrządzonych osobom
trzecim,
do naprawienia których Ubezpieczający zobowiązany jest na mocy
przepisów
Ustawy Prawo Lotnicze z dn. 3 lipca 2002 r. , z zastrzeżeniami części II i III niniejszego
paragrafu.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
9
2. Ubezpieczenie OC użytkownika ma także zastosowanie do szkód wyrządzonych osobom
trzecim w wyniku skoków spadochronowych lub lotów przy użyciu paralotni, wykonywanych
przez skoczków lub pilotów paralotni wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.
II. Wyłączenia odpowiedzialności
1. W ramach Ubezpieczenia OC użytkownika WARTA nie odpowiada za szkody wyrządzone:
a) członkom załogi i osobom zatrudnionym przez Ubezpieczającego w czasie
wykonywania przez nie obowiązków służbowych,
b) w majątku należącym lub będącym w użytkowaniu Ubezpieczającego,
c) pasażerom wsiadającym, będącym na pokładzie statku powietrznego oraz z niego
wysiadającym.
2. WARTA nie odpowiada również za szkody pośrednie lub bezpośrednie spowodowane przez:
a) hałas pracującego statku powietrznego (słyszalny lub nie dla ludzkiego ucha), drgania,
dźwiękową fale uderzeniową lub jakiekolwiek zjawiska z nimi związane,
b) zatrucie
lub
zanieczyszczenie
ś
rodowiska
związane
z
eksploatacją
statku
powietrznego,
c) zakłócenia elektryczne lub elektromagnetyczne,
o ile czynniki wymienione w literach od a) do c) nie są spowodowane przez, albo nie są
rezultatem katastrofy, pożaru, wybuchu, zderzenia lub też zarejestrowanego stanu zagrożenia
w trakcie lotu powodującego nieprawidłowe funkcjonowanie statku powietrznego.
III. Likwidacja szkód
1. Likwidacja szkód odbywa się w oparciu o udokumentowane roszczenia osób trzecich na
podstawie uznania, ugody lub prawomocnego wyroku sądowego.
2. Wysokość wypłaconego przez WARTĘ odszkodowania z tytułu wszystkich roszczeń
zgłoszonych w wyniku jednego zdarzenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia dla OC
użytkownika podanej w dokumencie ubezpieczenia .
3. W ramach ubezpieczenia skoczków spadochronowych i pilotów paralotni wysokość
wypłaconego przez WARTĘ odszkodowania z tytułu szkód powstałych z wszystkich zdarzeń
w okresie ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia podanej w dokumencie
ubezpieczenia.
OC PRZEWOŹNIKA
(Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec pasażerów i ich bagażu)
§ 8
I. Zakres ubezpieczenia
W ramach ubezpieczenia OC przewoźnika, WARTA wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód
powstałych w związku z eksploatacją statków powietrznych przez Ubezpieczającego i/lub jego
działalnością jako przewoźnika lotniczego, a wynikających w razie:
a) śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pasażera wsiadającego, opuszczającego lub
znajdującego się na pokładzie statku powietrznego,
b) zniszczenia , zaginięcia lub uszkodzenia bagażu rejestrowanego na który został wystawiony
kwit bagażowy, które nastąpiło w czasie gdy pozostawał on pod opieką Ubezpieczającego
c) zniszczenia , zaginięcia lub uszkodzenia bagażu podręcznego i rzeczy osobistych pasażera o
ile szkoda powstała z winy Ubezpieczającego lub osób za niego działających,
do naprawy których Ubezpieczający jest prawnie zobowiązany na
mocy przepisów Ustawy
Prawo Lotnicze z dn. 3 lipca 2002 r. z zastrzeżeniami części II i III niniejszego paragrafu.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
10
II. Wyłączenie odpowiedzialności
1. WARTA nie odpowiada za szkody:
a) poniesione przez osoby zatrudnione przez Ubezpieczającego w czasie wykonywania przez
nie obowiązków służbowych lub odbywania przez nie podróży służbowych na pokładzie
statku powietrznego.
b) polegające na zniszczeniu , zaginięciu lub uszkodzeniu bagażu podręcznego i rzeczy
osobistych osoby zamieszkującej z Ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie
domowym.
c) w zakresie przewyższającym minimalną odpowiedzialność nałożoną na Ubezpieczającego
wymogami prawa , jeżeli taka zwiększona odpowiedzialność jest wynikiem braku działań ze
strony
Ubezpieczającego
niezbędnych
w
ś
wietle
prawa
dla
ograniczenia
jego
odpowiedzialności lub jest wynikiem niewłaściwego wypełnienia wymaganych prawem
działań.
III. Likwidacja szkód
1. Likwidacja szkód odbywa się w oparciu o udokumentowane roszczenia osób trzecich na
podstawie uznania, ugody lub prawomocnego wyroku sądowego.
2. W odniesieniu do pojedynczego pasażera i jego bagażu odpowiedzialność WARTY z tytułu
wszystkich zdarzeń w ramach jednego lotu, nie może przekroczyć odpowiednich sum
ubezpieczenia podanych w dokumencie ubezpieczenia .
3. Łączny limit odpowiedzialności WARTY w odniesieniu do statku powietrznego w ramach
ubezpieczenia OC przewoźnika z tytułu jednego zdarzenia, równa się wysokości sumy
ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia dla jednego pasażera i jego bagażu
łącznie, pomnożonej przez liczbę ubezpieczonych miejsc.
4. W odniesieniu do szkód rzeczowych ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości
podanej w dokumencie ubezpieczenia.
5. Jeżeli ubezpieczeniem OC przewoźnika objęta jest mniejsza liczba miejsc niż uczestniczących
w locie pasażerów, to w wypadku pojawienia się roszczeń WARTA ograniczy swoją
odpowiedzialność
w proporcji, w jakiej pozostaje liczba miejsc ubezpieczonych do ogólnej
liczby miejsc pasażerskich w statku powietrznym. Ograniczenie wysokości odszkodowania z
tego tytułu ma zastosowanie bez względu na ilość poszkodowanych osób.
OC FRACHT
(Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu przewozu ładunków)
§ 9
I. Zakres ubezpieczenia
1. W ramach ubezpieczenia OC fracht WARTA wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód
wynikających w razie zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia ładunku przewożonego na
podstawie lotniczego listu przewozowego, do naprawienia których przewoźnik lotniczy
zobowiązany jest na mocy przepisów Ustawy Prawo Lotnicze
z dn. 3 lipca 2002 r. , z
zastrzeżeniami części II i III niniejszego paragrafu.
2. Ochrona udzielana przez WARTĘ rozpoczyna się od momentu przyjęcia ładunku do przewozu
i kończy się wraz z jego wydaniem osobie uprawnionej.
II. Wyłączenia odpowiedzialności
1. WARTA nie odpowiada za szkody , w zakresie jakim:
a) powstały w wyniku wadliwego opakowania wykonanego przez osobę inną niż
Ubezpieczający, jego pracownicy i osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz,
b) wyniknęły z naturalnych właściwości lub wady własnej towaru,
c) zostały spowodowane przez działania wojenne lub konflikt zbrojny
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
11
d) zostały spowodowane przez działania władz publicznych związane z wwozem, wywozem
lub tranzytem towaru,
e) powstały wskutek działania siły wyższej.
2. Ubezpieczenie nie pokrywa ponadto :
a) szkód polegających na utracie przewoźnego, zysku i innych nakładów związanych z
przewozem ładunków,
b) szkód w przesyłkach pocztowych (listy, dokumenty itp.),
c) szkód w ładunkach niebezpiecznych (wybuchowych, żrących, toksycznych
lub radioaktywnych).
III. Likwidacja szkód
1. WARTA likwiduje szkody w oparciu o udokumentowane roszczenia osób trzecich na
podstawie uznania, ugody lub prawomocnego wyroku sądowego.
2. Wysokość wypłaconego przez WARTĘ odszkodowania z tytułu wszystkich roszczeń
zgłoszonych w wyniku jednego zdarzenia lub dotyczących pojedynczego lotu nie może
przekroczyć sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia.
3. W odniesieniu do szkód OC fracht ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości
określonej w dokumencie ubezpieczeniowym.
UBEZPIECZENIE RYZYK WOJENNYCH I SZCZEGÓLNYCH OC
§ 10
O
ile
umowa
ubezpieczenia
przewiduje
rozszerzoną
ochronę
odpowiedzialności
cywilnej
Ubezpieczającego jako operatora i/lub przewoźnika lotniczego w zakresie ryzyk wojennych i
szczególnych zgodnie z § 1 pkt 1 lit b), § 7, § 8, § 9 i § 3 pkt 3 niniejszych OWU, mają zastosowanie
specjalne warunki dodatkowe przywołane w dokumencie ubezpieczenia i do niego załączone.
NNW
(Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków)
§ 11
I. Zakres ubezpieczenia
1. W ramach ubezpieczenia NNW WARTA wypłaca świadczenie w przypadku śmierci lub stałego
uszczerbku na zdrowiu doznanych przez załogę statku powietrznego, pracowników
zatrudnionych przez Ubezpieczającego w czasie wykonywania przez nich obowiązków
służbowych i inne osoby uczestniczące w locie ubezpieczonym statkiem powietrznym na
skutek nieszczęśliwego wypadku.
2. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w
następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia lub zmarł.
3. Zakres niniejszego ubezpieczenia obejmuje wypadki powstałe:
a) w czasie pełnienia obowiązków służbowych na pokładzie statku powietrznego lub przy jego
obsłudze,
b) podczas lotu i w czasie całego okresu, związanego z lotem pobytu służbowego, w kraju i za
granicą osób zatrudnionych przez Ubezpieczającego,
c) w czasie odbywania lotów i czynności związanych z lotem w obrębie lotniska lub lądowiska
w odniesieniu do osób przewożonych ubezpieczonym statkiem powietrznym, a nie
zatrudnionych przez Ubezpieczającego.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
12
II. Wyłączenia odpowiedzialności
1. Ubezpieczeniem w zakresie NNW nie są objęci pasażerowie przewożeni za opłatą w ramach
prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności usługowej przewoźnika lotniczego.
2. WARTA nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:
a) usiłowania lub popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa,
b) umyślnego działania ubezpieczonego,
c) zaburzeń psychicznych ubezpieczonego,
d) działania ubezpieczonego pod wpływem: alkoholu, leków psychotropowych,
narkotyków i innych środków odurzających.
3. Ubezpieczenie nie pokrywa także kosztów leczenia, zakupu leków, protez, opieki szpitalnej,
pielęgniarskiej i domowej, przejazdów do lekarzy itd.
III. Wypłata świadczenia
1. Wysokość świadczenia wypłacanego przez WARTĘ poszkodowanemu lub osobie uprawnionej
nie może przekroczyć wysokości sumy ubezpieczenia podanej w dokumencie ubezpieczenia.
2. Wypłata świadczenia następuje na podstawie orzeczenia uprawnionego lekarza orzecznika
lub lekarza powołanego przez WARTĘ lub też dokumentu stwierdzającego zgon osoby
ubezpieczonej.
3. Po zakończeniu leczenia WARTA kieruje poszkodowanego na końcowe badania lekarskie w
celu stwierdzenia wyrażanego w procentach stopnia stałego uszczerbku na zdrowiu.
4. Ustalenie stopnia stałego uszczerbku na zdrowiu następuje według zasad określonych w
„INSTRUKCJI do ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu i Tabeli Norm oceny procentowej”
wprowadzonej w życie zarządzeniem Nr 76/2006 z dnia 26 czerwca 2006r. Prezesa Zarządu
TUiR WARTA S.A.
5. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed wypadkiem
były już upośledzone wskutek choroby lub stałego uszczerbku na zdrowiu, związany z
wypadkiem stopień stałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę pomiędzy stanem
poszkodowanego przed i po wypadku.
6. Jeżeli poszkodowany otrzymał jednorazowo świadczenie z tytułu stałego uszczerbku na
zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego samego wypadku to tylko wówczas wypłaca się
ś
wiadczenie z tytułu śmierci, gdy jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego wcześniej
poszkodowanemu, przy czym potrąca się wypłaconą uprzednio kwotę.
7. Jeżeli poszkodowany zmarł po ustaleniu stopnia stałego uszczerbku na zdrowiu, a śmierć nie
pozostaje w związku przyczynowym z nieszczęśliwym wypadkiem, to nie wypłacone przed
ś
miercią należne poszkodowanemu świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej, a w razie
braku takiej osoby, zwraca się w granicach tego świadczenia koszty pogrzebu osobie, która te
koszty poniosła.
8. Jeżeli przed śmiercią ubezpieczonego stopień stałego uszczerbku na zdrowiu nie został
ustalony, to do określenia wysokości świadczenia przyjmuje się przypuszczalny stopień
stałego uszczerbku na zdrowiu według oceny biegłych lekarzy powołanych przez WARTĘ.
9. Świadczenia z ubezpieczenia NNW przysługują tylko wtedy, gdy śmierć lub trwałe inwalidztwo
jako stwierdzony skutek wypadku nastąpi w okresie nie dłuższym niż 2 lata od dnia wypadku
objętego ubezpieczeniem.
UBEZPIECZENIE BAGAŻU
(Ubezpieczenie bagażu podręcznego i rzeczy osobistych)
§ 12
I. Zakres ubezpieczenia
1. W ramach ubezpieczenia bagażu WARTA wypłaca odszkodowanie za wynikające z wypadku
lotniczego uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie rzeczy osobistych i bagażu podręcznego
członków załogi oraz innych osób objętych ubezpieczeniem NNW.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
13
2. Ochronie podlegają przedmioty stanowiące rzeczy osobiste i wchodzące zazwyczaj w skład
bagażu podręcznego takie jak: odzież, obuwie, przedmioty osobistego użytku, aparaty
fotograficzne, kamery video, przenośny sprzęt elektroniczny oraz narzędzia i przyrządy
niezbędne do wykonania zadań służbowych.
II. Wyłączenia odpowiedzialności
1. WARTA nie odpowiada za szkody:
a) w gotówce i papierach wartościowych,
b) w przedmiotach o wartości artystycznej lub kolekcjonerskiej,
c) w wyrobach jubilerskich.
III. Likwidacja szkód
Górną
granicę
odpowiedzialności
WARTY
stanowi
suma
ubezpieczenia
określona
w
dokumencie ubezpieczenia.
OBOWIĄZKOWY CHARAKTER UBEZPIECZENIA
§ 13
1. W zakresie i maksymalnie do wysokości limitów odpowiedzialności w ramach których zawarta na
niniejszych OWU umowa ubezpieczenia podlega zakresowi jurysdykcji Ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. Przyjmuje się i ustanawia, że zawarte w niniejszych
OWU zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności WARTY będą miały zastosowanie jedynie w
stopniu i na zasadach dopuszczonych przedmiotową Ustawą oraz Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r.
Prawo lotnicze (Dz.U. nr 130 poz. 1112) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
2. W zakresie w jakim wysokość roszczeń przewyższa minimalne ustanowione prawem wysokości
limitów przewidzianych dla ubezpieczeń obowiązkowych w rozumieniu art.4. pkt 4 Ustawy o której
mowa w pkt 1 zapisy pkt 1. niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.
3. Zapisy pkt 1. nie oznaczają rezygnacji WARTY z dochodzenia na zasadach przewidzianych
obowiązującymi przepisami swoich praw wynikających z tytułu warunków ustanowionych w
dokumencie ubezpieczenia i niniejszych OWU.
DODATKOWI UBEZPIECZENI, KLAUZULE KONTRAKTOWE
§ 14
1. Uzgadnia się, włączenie do umowy ubezpieczenia: dodatkowych ubezpieczonych, beneficjentów,
klauzul zrzeczenia się praw regresowych, klauzul o naruszeniu warunków umownych, klauzul o
powstrzymaniu odpowiedzialności, klauzul rozdzielności interesów
oraz innych klauzul
kontraktowych zgłoszonych do WARTY w trakcie zawierania ubezpieczenia i obowiązujących w
momencie rozpoczęcia ochrony, zaś wszelkich dalszych po zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji
WARTY
2. Dodatkowi ubezpieczeni i/lub beneficjenci wyszczególnieni w dokumencie ubezpieczeniowym
zostają zrównani z Ubezpieczającym w zakresie posiadanych praw i obowiązków wynikających z
zapisów niniejszych OWU jednak zawsze jedynie w zakresie posiadanego interesu i w takim
stopniu w jakim wymogi i ograniczenia OWU nałożone na Ubezpieczającego mogły pozostawać w
gestii i pod praktyczną kontrolą współubezpieczonych i/lub beneficjentów i mogły mieć wpływ na
wystąpienie szkody oraz jej rozmiar.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
14
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
§ 15
1. Ubezpieczający zobowiązany jest:
a) bezwzględnie
przestrzegać
obowiązujących
przepisów
lotniczych
i
zgodnie
z
nimi
eksploatować statek powietrzny, oraz wykonywać zalecenia władz nadzorujących działalność
lotniczą,
b) bezwzględnie przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu
osób i ładunków,
c) dołożyć wszelkich starań by uniknąć szkody, a w przypadku jej powstania, podjąć kroki mające
na celu zmniejszenie jej skutków,
d) niezwłocznie powiadomić WARTĘ, jeżeli zajdą okoliczności, które mogą wpłynąć na ocenę
wielkości ubezpieczonego ryzyka (np. zmieni się zakres terytorialny lub charakter lotów, liczba
przewożonych pasażerów, kwalifikacje załogi itp.), w przeciwnym bowiem razie WARTA nie
odpowiada za szkody wynikłe ze zwiększonego ryzyka.
2. W razie zdarzenia, które może angażować odpowiedzialność WARTY, Ubezpieczający
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu WARTĘ , określając jednocześnie
szacunkową wysokość szkody (wymóg ten jest spełniony, jeżeli zawiadomienie nastąpiło w ciągu
2 dni roboczych od zajścia zdarzenia lub od dnia w którym Ubezpieczający się o nim dowiedział),
3. Nadto Ubezpieczający zobowiązany jest:
a) dostarczyć
WARCIE
pełną,
związaną
ze
szkodą
dokumentację,
uzasadniającą
odpowiedzialność WARTY w ramach OWU oraz wysokość zgłaszanych roszczeń,
b) powiadomić WARTĘ o wszczętym postępowaniu przygotowawczym i/lub sądowym w związku
ze zdarzeniem, o którym mowa w lit. a) i udzielić na żądanie, pełnomocnictw wskazanej przez
WARTĘ osobie,
c) dążyć poprzez ścisłe współdziałanie z komisją badającą wypadek lotniczy do
dokładnego wyjaśnienia okoliczności i stwierdzenia przyczyn wypadku,
d) zachować obiektywizm i rzetelność w przypadkach gdy jest on uprawniony do badania
okoliczności zdarzenia poprzez powoływaną przez siebie komisję oraz wyznaczania do prac w
komisji osób gwarantujących zarówno odpowiedni poziom specjalistycznej wiedzy lotniczej jak
i wysoki poziom etyczny. WARTA zastrzega sobie prawo uczestniczenia w pracach takiej
komisji oraz ingerencji w ustalanie jej składu.
4. Ubezpieczający, bez pisemnej zgody WARTY, nie jest uprawniony do zaspokajania lub uznania
roszczeń osoby trzeciej.
5. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w
niniejszym paragrafie z wyłączeniem ust. 2, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania w
części lub całości, jeżeli to niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody, ustalenie
okoliczności jej powstania lub rozmiarów, bądź też na ustalenie wysokości odszkodowania.
6.
W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego umyślnie lub
z
rażącego niedbalstwa
obowiązków wymienionych w ust.2 WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło jej ustalenie okoliczności i
skutków zdarzenia.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 16
1.
Umowę
ubezpieczenia
zawiera
się
na
podstawie
wniosku
wypełnionego
przez
Ubezpieczającego, skierowanego do WARTY na formularzu WARTY lub w innej formie
pisemnej, zawierającego dane niezbędne do oceny ryzyka i wyliczenia kosztów ubezpieczenia.
2. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych danych albo został sporządzony wadliwie,
Ubezpieczający jest zobowiązany na wezwanie WARTY odpowiednio go uzupełnić, względnie
sporządzić nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma WARTY.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
15
3. Ubezpieczający jest zobowiązany udzielić WARCIE odpowiedzi na wszystkie pytania
zamieszczone w formularzu wniosku lub skierowane do niego w innej formie oraz podać
WARCIE wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka, zakresu odpowiedzialności i
mające wpływ na wysokość składki w kontekście zapisów § 19.
Jeżeli umowa ubezpieczenia pomimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne
pytania została zawarta, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
4. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności które z naruszeniem wymogów
ustanowionych w pkt. 1-3 powyżej lub postanowień § 15 ust 1 lit d) nie zostały podane do jej
wiadomości. Jeżeli do naruszenia postanowień ust 3 powyżej lub postanowień § 15 ust 1 lit d)
doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i
jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Jeśli w celu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający ustanowił swojego przedstawiciela
to treść ust. 1-4 niniejszego paragrafu ma zastosowanie zarówno do Ubezpieczającego, jak i
ustanowionego przedstawiciela .
6. WARTA potwierdza zawarcie umowy dokumentem ubezpieczeniowym.
Okres ubezpieczenia. Początek i koniec odpowiedzialności WARTY.
§ 17
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony, podany w dokumencie ubezpieczenia jako
okres ubezpieczenia. Podstawowym okresem ubezpieczenia jest okres jednego roku. Wszystkie
ubezpieczenia zawierane na czas krótszy niż pełny rok, zwane są dalej krótkoterminowymi.
2. Jeżeli nie umówiono się inaczej odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od godz.
0:00 dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej niż od dnia następnego
po zapłaceniu składki (w całości lub pierwszej raty).
3. Jeżeli strony umówiły się, że WARTA ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki (w
całości lub uzgodnionych
ratach), a składka lub pierwsza
rata nie została uiszczona w
ustalonym terminie, WARTA może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku niezapłacenia w ustalonym terminie kolejnej raty składki, jeśli po upływie tego
terminu WARTA wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki wyznaczając mu dodatkowy,
minimum 7-dniowy termin, liczony od daty otrzymania wezwania do zapłaty, zaś Ubezpieczający
nie opłaci składki w tym dodatkowym terminie odpowiedzialność WARTY ustaje a umowa
rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia terminu dodatkowo wyznaczonego do zapłaty składki.
Za okres udzielanej ochrony przysługuje WARCIE składka ubezpieczeniowa zgodnie z § 19.
5. Odpowiedzialność WARTY kończy się:
a) z upływem okresu ubezpieczenia, o ile przed tym terminem Ubezpieczający nie
złożył wniosku o kontynuację ubezpieczenia,
b) w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia w przypadkach określonych w § 18,
c) w dniu wypłacenia przez WARTĘ w ramach ubezpieczenia w ryzyku aerocasco
odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia.
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
§ 18
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy Ubezpieczający
ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie trzydziestu dni, a w przypadku gdy
Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres
w jakim TUiR „WARTA" udzielało ochrony ubezpieczeniowej
.
2. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
16
wysokości składki poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej niż od
początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga
strona może w ciągu 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym.
3. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z chwilą przejścia na inną osobę prawa własności
ubezpieczonego statku powietrznego lub przejęcia przez inną osobę zobowiązań operatora
lotniczego ubezpieczonego statku powietrznego, chyba że WARTA wyrazi pisemną zgodę na
przeniesienie praw i obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na nowego właściciela lub
operatora,
4. Umowa ubezpieczenia może być ponadto rozwiązana:
a) przez WARTĘ poprzez
wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, w razie
stwierdzenia rażącego niedbalstwa w eksploatacji statków powietrznych lub ujawnieniu
okoliczności, które dyskwalifikowałyby przedmiot ubezpieczenia do objęcia go ochroną,
gdyby znane były WARCIE w chwili zawierania ubezpieczenia.
b) przez WARTĘ poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, w razie
stwierdzenia popełnienia przez Ubezpieczajacego przestępstwa ubezpieczeniowego
c) przez WARTĘ poprzez wypowiedzenie umowy na warunkach specjalnych przywołanych w
dokumencie ubezpieczeniowym w odniesieniu do ryzyk wojennych i szczególnych.
d) przez WARTĘ poprzez pisemne wypowiedzenie umowy w sytuacji wskazanej w § 17 ust. 3. i 4.
,
e) w zakresie ochrony NNW przez Ubezpieczającego poprzez wypowiedzenie w
każdym czasie
5. W odniesieniu do ochrony NNW umowę uważa się za wypowiedzianą przez
ubezpieczającego, jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacone w terminie
określonym w umowie ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w
dodatkowym terminie zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4.
,
Składka ubezpieczeniowa
§ 19
1. Za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej WARTA pobiera składkę ubezpieczeniową kalkulowaną
indywidualnie w zależności od ubezpieczanego ryzyka na następujących zasadach:
a)
Aerocasco składka naliczona jest według uwzględniającej ryzyko stawki procentowej od
zgłoszonej do ubezpieczenia wartości statku powietrznego. Na zwiększenie stawki mogą mieć
wpływ przede wszystkim
następujące czynniki oceny ryzyka: wiek statku powietrznego,
charakter
lotów
i
sposób
wykorzystania
statku
powietrznego,
przebieg
szkodowy
Ubezpieczającego i/lub historia szkodowa zatrudnianych przez niego pilotów. Na obniżkę
składki mogą mieć wpływ: doświadczenie załóg statków powietrznych, bezszkodowy przebieg
ubezpieczenia oraz ilość statków powietrznych zgłaszanych do ubezpieczenia.
b)
OC użytkownika składka ustalana jest dla pojedynczego statku powietrznego w zależności od
wysokości sumy ubezpieczenia, rodzaju statku powietrznego, zakresu terytorialnego i
doświadczenia załogi. Na zwiększenie składki może mieć wpływ charakter lotów i przebieg
szkodowy
natomiast
na
zmniejszenie
ilość
statków
powietrznych
zgłaszanych
do
ubezpieczenia,
c)
OC przewoźnika składka ustalana jest z uwzględnieniem ilości miejsc ubezpieczonych w
danym statku powietrznym w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia przyjętej dla
pojedynczego pasażera. Na zwiększenie składki może mieć wpływ rodzaj wykonywanych lotów
i przebieg szkodowy natomiast na jej zmniejszenie może wpływać ilość miejsc pasażerskich
zgłoszonych do ubezpieczenia,
d)
OC fracht składka naliczana jest według stawki procentowej od wartości opłat frachtowych
uzyskanych
przez
Ubezpieczającego
w okresie
ubezpieczenia,
W
chwili
zawierania
ubezpieczenia WARTA pobiera składkę zaliczkową w wysokości 80% składki obliczonej na
podstawie wielkości planowanych opłat frachtowych. Składka zaliczkowa jest jednocześnie nie
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
17
podlegającą zwrotowi składką minimalną, należną za udzielaną ochronę ubezpieczeniową. Po
zakończeniu okresu ubezpieczenia WARTA oblicza, na podstawie rzeczywistych opłat
frachtowych uzyskanych w danym okresie, składkę ostateczną. Jeżeli składka ostateczna jest
niższa od składki minimalnej, różnica nie podlega zwrotowi. Jeżeli natomiast, składka
ostateczna jest wyższa od składki minimalnej, Ubezpieczający zobowiązany jest do dopłacenia
różnicy w ciągu 14 dni od otrzymania od WARTY dodatkowego rachunku. Ubezpieczający
zobowiązany jest w ciągu 15 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, bez dodatkowego
wezwania ze strony WARTY, przesłać informację o wysokości uzyskanych opłat frachtowych
pozwalającą na ostateczne rozliczenie składki za ubezpieczenie OC fracht.
e)
NNW i bagaż składkę oblicza się w zależności od przyjętych sum ubezpieczenia i zakresu
ochrony . Na jej zwiększenie mogą mieć wpływ charakter lotów i przebieg szkodowy natomiast
na jej obniżenie ilość osób zgłoszonych do ubezpieczenia.
2. Za ubezpieczenia krótkoterminowe WARTA pobiera składkę frakcyjną naliczaną na podstawie
składki rocznej wg obowiązującej taryfy.
3. W przypadku zawarcia ubezpieczenia na pojedynczy przelot, przelot tam i z powrotem lub na okres
jednego dnia, obowiązująca składka będzie naliczana na bazie pro rata stawki rocznej za 20 dni.
Jest to jednoczenie składka minimalna w ryzykach wyszczególnionych w ust. 1 lit od a) do d).
4. W odniesieniu do ryzyk opisanych w ust1 lit.e) składka należna za pojedynczy miesięczny okres
ubezpieczenia określany kalendarzowo jest równa 1/12 części składki rocznej zaokrąglonej do
pełnych złotych. Za każdy kolejny rozpoczęty miesięczny okres ubezpieczenia naliczana jest
składka tak jak za pełny okres miesięczny. Jest to składka minimalna dla ryzyk opisanych w ust 1
lit.e)
5. We wszystkich ubezpieczeniach lotniczych obowiązuje składka minimalna zgodnie z ust.3. i 4.
powyżej.
6. Składki kalkulowane w oparciu o waluty obce są przeliczane na złote wg kursu średniego w Tabeli
Kursów NBP obowiązującej w dniu wystawienia rachunku.
7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron oraz w
okolicznościach o których mowa w § 18 ust. 2 nastąpi rekalkulacja należnej składki na warunkach
niniejszego paragrafu, adekwatnie do okresu udzielanej ochrony i zmienionych okoliczności.
Wypłata odszkodowania
§ 20
1. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez WARTĘ zawiadomienia o
szkodzie. Ubezpieczający w ciągu 14 dni od daty tego zawiadomienia, zobowiązany jest złożyć
WARCIE dokumentację uzasadniającą roszczenie.
2. W sytuacji gdy wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WARTY albo
wysokości odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest niemożliwe, odszkodowanie
będzie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
3. Bezsporną część odszkodowania WARTA wypłaca w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania
zawiadomienia o szkodzie.
§ 21
WARTA obowiązana jest podać podstawę prawną i uzasadnić na piśmie swoje ustalenia dotyczące
ograniczenia
wysokości
lub
odmowy
wypłaty
odszkodowania,
a
także
poinformować
Ubezpieczającego o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej, jeżeli nie zgadza się on
z ustaleniami WARTY.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
18
Powołanie eksperta
§ 22
1. Zarówno WARTA, jak i Ubezpieczający mogą powoływać na własny koszt ekspertów do określenia
sumy ubezpieczenia, wyjaśnienia okoliczności wypadku lotniczego lub ustalenia wysokości
odszkodowania.
2. W przypadku odmiennych opinii, strony mogą wyznaczyć wspólnie neutralnego eksperta, którego
ekspertyza będzie ostateczna. Koszty wspólnego eksperta Ubezpieczający i WARTA poniosą w
równych częściach.
Roszczenia regresowe
§ 23
1. Z dniem zapłaty odszkodowania, roszczenie Ubezpieczającego do osoby trzeciej odpowiedzialnej
za szkodę przechodzi z mocy prawa na WARTĘ do wysokości wypłaconego odszkodowania.
Jeżeli WARTA zwróciła tylko część poniesionej szkody, Ubezpieczającemu przysługuje
pierwszeństwo w zaspokajaniu pozostałej części roszczeń przed roszczeniami WARTY.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest umożliwić WARCIE dochodzenie roszczeń regresowych od
osoby trzeciej przez dostarczenie informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznego
dochodzenia tych roszczeń.
Zawiadomienia i oświadczenia
§ 24
1. Istotna w ocenie stron korespondencja dotycząca Umowy ubezpieczenia
powinna
być
prowadzona na piśmie i z rejestrowanym przebiegiem przepływu tzn. z zastosowaniem
potwierdzenia przyjęcia
oraz w formie przesyłek poleconych. Ewentualne niekorzystne skutki
wynikające w sprawie w rezultacie niedopełnienia tego warunku obciążą w sposób bezpośredni i
wyłączny stronę Umowy która odstąpiła od takiej formy wymiany korespondencji.
2. Korespondencja Ubezpieczającego w związku z umową ubezpieczenia powinna być
składana lub przesłana na adres Makroregionu Warty, który zawarł umowę ubezpieczenia
podany w dokumencie ubezpieczeniowym.
3. Korespondencja WARTY
w związku z umową ubezpieczenia będzie przesyłana do siedziby
Ubezpieczającego na adres podany w dokumencie ubezpieczeniowym lub na inny adres
wskazany pisemnie przez Ubezpieczającego jako właściwy dla korespondencji.
4. Jeżeli którakolwiek ze stron zmieniła siedzibę i nie zawiadomiła o tym drugiej strony skierowane
do ostatniej, znanej siedziby pismo wywiera skutki prawne od chwili, w której doszłoby, gdyby
strona nie zmieniła siedziby.
Postanowienia końcowe
§ 25
1. Za zgodą stron, do umowy ubezpieczenia, mogą być wprowadzone w formie pisemnej,
postanowienia odbiegające od ustalonych w OWU, w szczególności przywołane w dokumencie
ubezpieczenia standardowe klauzule funkcjonujące powszechnie na międzynarodowym rynku
ubezpieczeń
lotniczych.
Zawarte
i
przywołane
w
umowie
ubezpieczenia
dodatkowe
postanowienia mają pierwszeństwo przed zapisami OWU.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH
TUiR WARTA S.A. z 10 sierpnia 2007r
19
2. W sprawach nie uregulowanych umową ubezpieczenia i niniejszymi OWU mają zastosowanie
odpowiednie przepisy:
a) Kodeksu Cywilnego,
b) Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 1151),
c) Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. nr 130 poz 1112) wraz
z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
d) Międzynarodowych konwencji i umów lotniczych ratyfikowanych przez Polskę odpowiednio do
ich zastosowania , a w szczególności: Konwencji
o ujednoliceniu niektórych prawideł
dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja
1999 r.
oraz Konwencji Warszawskiej z dnia 12.10.1929 r. ze zmianami wprowadzonymi
protokółem podpisanym w Hadze w dniu 28.09.1955 r.
e) Obowiązujących i mających zastosowanie regulacji Unii Europejskiej.
3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
4. Skargi i zażalenia mogą być składane przez ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w formie pisemnej do:
a) Dyrektora w Pionie Obsługi Klientów Korporacyjnych w Makroregionie, na terenie którego
zawarto umowę ubezpieczenia – jeśli dotyczą zawarcia umowy ubezpieczenia,
b) Działu Likwidacji Szkód Klientów Korporacyjnych w siedzibie Makroregionu, który prowadził
proces likwidacji szkody - jeśli dotyczą likwidacji szkody.
Organy rozpatrujące skargę lub zażalenie udzielają pisemnej odpowiedzi osobie składającej
skargę lub zażalenie.
5. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczeń Lotniczych wchodzą w życie z dniem 10 sierpnia 2007 r.
WICEPREZES ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
Ewa Beata BASIAK
Krzysztof KUDELSKI
WARTAC2212
Oferta
 
my ubezpieczamy