My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
JACHTÓW TUiR WARTA S.A.
Warszawa, sierpień 2007
background image
2
OGÓLNE WARUNKI
UBEZPIECZENIA JACHTÓW
Kto może się ubezpieczyć
§ 1
1. Ogólne warunki ubezpieczenia jachtów (zwane dalej OWUJ) mają zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i
Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej WARTĄ) z osobami fizycznymi, prawnymi
oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
zwanymi dalej Ubezpieczającymi.
2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Ubezpieczającego, który może ją
zawrzeć na cudzy rachunek (Ubezpieczonego).
3. W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy
ubezpieczenia postanowienia odbiegające od ustalonych w niniejszych OWUJ.
Zmiany do umowy ubezpieczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub
odmiennych od postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze OWUJ
mają zastosowanie o tyle, o ile postanowienia dodatkowe lub odmienne nie
stanowią inaczej.
Jak należy rozumieć wybrane określenia – słowniczek pojęć
§ 2
1. Przez użyte w OWUJ określenia należy rozumieć:
armator - ten, kto w swoim imieniu uprawia żeglugę jachtem własnym lub cudzym,
w rozumieniu art. 7 kodeksu morskiego,
błąd nautyczny - wadliwe działanie lub zaniechanie dotyczące ruchu jachtu, z
których wynikła szkoda, np. przyjęcie niewłaściwego kursu, zła ocena odległości
lub znaków nawigacyjnych, nadmierna w danych okolicznościach szybkość,
ożaglowanie nieodpowiednie do warunków pogodowych itp.,
deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku natężenia według skali
stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) co najmniej
4. Wystąpienie deszczu o podanym parametrze WARTA potwierdza w IMiGW lub
innych akredytowanych jednostkach badawczych. W przypadku braku stacji
pomiarowej w miejscu szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar
szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu
nawalnego,
dokument
ubezpieczenia
-
dokument
potwierdzający
zawarcie
umowy
ubezpieczenia (polisa, certyfikat, itp.),
dokumenty bezpieczeństwa - dokumenty stwierdzające, że jacht pływający po
wodach morskich spełnia określone przepisami wymagania w zakresie budowy i
bezpieczeństwa, tj. karta bezpieczeństwa, zaś w przypadku jachtów pływających
po polskich i zagranicznych wodach (akwenach) śródlądowych dokumentem tym
jest dowód rejestracji lub Świadectwo Zdolności Żeglugowej,
background image
3
franszyza redukcyjna – określona w dokumencie ubezpieczenia, procentowo lub
kwotowo
wartość
szkody,
do
wysokości
której
WARTA
nie
ponosi
odpowiedzialności i która potrącana jest od wysokości uznanego przez WARTĘ
odszkodowania - odrębnie dla każdego wypadku lub zdarzenia z osobna,
huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek. Prędkość wiatru WARTA
potwierdza w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub innych
akredytowanych jednostkach badawczych. W przypadku nie odnotowania przez
ww. jednostki wystąpienia wiatru o podanym parametrze WARTA może uznać
pojedyncze szkody za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym
sąsiedztwie stwierdzono masowe szkody wywołane jego działaniem,
jacht - łódź motorowa, żaglowo-motorowa lub żaglowa wraz z olinowaniem,
omasztowaniem i ożaglowaniem przeznaczona do celów rekreacyjnych lub
szkoleniowych, niekomercyjnych lub komercyjnych, pływająca po polskich i
zagranicznych wodach śródlądowych i akwenach morskich,
kradzież zwykła – zabór jachtu, jego części, osprzętu w celu przywłaszczenia w
rozumieniu art. 278 kodeksu karnego,
kradzież z włamaniem – zabór jachtu przez sprawcę w celu przywłaszczenia w
następstwie usunięcia przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji lub
specjalnym zamknięciem jachtu utrudniającym dostęp do jego wnętrza lub zabór
mienia znajdującego się wewnątrz jachtu,
lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni
ze zboczy lub stoków,
należyte zabezpieczenie - zabezpieczenie jachtu w taki sposób, aby dostęp do
jego wnętrza osób niepowołanych, wyprowadzenie jachtu ze strzeżonego miejsca
postoju było niemożliwe bez użycia narzędzi mechanicznych (nie dotyczy cum).
Uruchomienie urządzenia odcinającego dopływ paliwa do silnika w czasie postoju
jachtu – w przypadku jachtu o napędzie motorowym, który jest wyposażony w
takie urządzenie,
okres ubezpieczenia - okres, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia,
osprzęt jachtu - przedmioty służące do stałego lub tymczasowego zamocowania
omasztowania, ożaglowania itp. (np. bloki, ściągacze, szekle, kabestany),
osuwanie się ziemi - ruchy na stokach nie spowodowane bezpośrednią
działalnością ludzką,
piorun - gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające
bezpośrednio na przedmiot ubezpieczenia,
piractwo - działania, o których mowa w art. 101 (definicja piractwa) Konwencji
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10
grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002, Nr.59, poz.543),
poszkodowany – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka
organizacyjna
nie
posiadająca
osobowości
prawnej,
z
wyłączeniem
Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego,
której
w świetle
przepisów prawa
Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie,
powódź - zalanie terenu w wyniku podniesienia się wody w korytach wód
płynących
lub
stojących,
powstałe
wskutek:
nadmiernych
opadów
atmosferycznych, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich,
topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, uszkodzenia linii
brzegowej sztucznych jezior i kanałów, sztormu oraz innych naturalnych zjawisk,
background image
4
pożar - ogień, który powstał z przyczyn zewnętrznych, od otwartego płomienia,
wskutek wadliwego działania urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wskutek
wybuchu,
rabunek (rozbój) – zabór jachtu przez sprawcę w celu przywłaszczenia przy użyciu
przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec osoby lub osób stanowiących jego
załogę bądź dozorujących taki jacht, albo przez doprowadzenie tej osoby do stanu
nieprzytomności lub bezbronności,
rozbójnik morski – każdy kto na morzu dopuszcza się czynów stanowiących
piractwo w rozumieniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza,
sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002, Nr.59,
poz.543),
silnik przyczepny – zaburtowy silnik spalinowy lub elektryczny mocowany głównie
na pawęży jachtu,
siła wyższa - zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od
człowieka, którego nie można przewidzieć i któremu w żaden sposób nie można
zapobiec,
strata całkowita (całkowita i/lub konstruktywna) – całkowite zniszczenie lub utrata
jednostki pływającej, jak również przypadek, gdy jednostka jest zniszczona
częściowo, a koszt naprawy przekracza jej wartość ubezpieczenia,
strzeżone miejsce postoju - teren wydzielony, dozorowany przez całą dobę przez
osobę fizyczna, prawną lub inną jednostkę organizacyjną, ponoszącą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo nadzorowanego terenu oraz za znajdujące
się na nim powierzone rzeczy ruchome lub nieruchomości. W przypadku przystani
i marin jachtowych (gdzie z natury rzeczy może istnieć wolny dostęp od strony
wody) wymóg wydzielenia oraz całodobowego dozoru dotyczy części lądowej oraz
pomostów, pirsów, itp.,
szkoda osobowa - wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez
poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym śmierci
w następstwie takiego zdarzenia,
szkoda rzeczowa - wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez
poszkodowanego wskutek uszkodzenia, utraty lub zniszczenia rzeczy ruchomych
lub nieruchomości stanowiących jego własność lub będących przedmiotem jego
prawnego użytkowania,
Ubezpieczający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia,
Ubezpieczony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości
prawnej, na rachunek której zawarto umowę
ubezpieczenia,
upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu
silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego
części lub przewożonego ładunku,
wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym
wykonaniem pracy mechanicznej w otaczającym środowisku,
wyposażenie
jachtu
-
określone
w
karcie
bezpieczeństwa/dowodzie
rejestracji/Świadectwie Zdolności Żeglugowej oraz treści wniosku o ubezpieczenie
wyposażenie: pokładowe, ratunkowe, radiowe, sygnalizacyjne, przeciwpożarowe,
background image
5
nawigacyjne, kotwiczne. Wyposażenie pokładowe nie obejmuje sprzętu i urządzeń
nie służących bezpośrednio do żeglugi np. lodówki, wyposażenia kuchni, sprzętu
RTV itp.,
zaginięcie jachtu bez wieści – jacht uważa się za zaginiony bez wieści, jeżeli w
ciągu podwójnego okresu niezbędnego w normalnych warunkach do przejścia do
portu przeznaczenia z miejsca z którego nadeszła ostatnia wiadomość o jachcie,
jacht do tego portu nie zawinął ani nie nadeszła żadna kolejna wiadomość o
jachcie. Okres wymagany do uznania jachtu za zaginiony nie może być krótszy niż
miesiąc ani dłuższy niż trzy miesiące od dnia ostatniej wiadomości o jachcie,
zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych
pustych przestrzeni.
2. Nagłówki i tytuły użyte w OWUJ mają charakter informacyjny ułatwiający posługiwanie się
OWUJ i nie mają wpływu na ich interpretację.
Co WARTA może ubezpieczyć – przedmiot ubezpieczenia
§ 3
1. Przedmiotem
ubezpieczenia
mogą
być
jachty
eksploatowane
przez
ubezpieczającego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, które zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa są rejestrowane:
- w Inspektoratach Żeglugi Śródlądowej,
- w Okręgowych Związkach Żeglarskich,
- w Polskim Związku Żeglarskim,
- w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego
bądź w innych organach rejestrowych działających z upoważnienia wyżej wymienionych
organizacji lub innych właściwych instytucji.
2.
Jachty nie podlegające rejestracji, o której mowa w ust. 1 powyżej lub nie spełniające
wymogów niniejszych OWUJ w zakresie dokumentów rejestracji lub bezpieczeństwa
jachtu mogą być objęte ochroną na zasadach określonych w załączniku nr 1.
3.
Ubezpieczeniem w ramach niniejszych OWUJ objęte są jachty rozwijające prędkość
do 17 węzłów włącznie. Na wniosek Ubezpieczającego oraz na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka i za zapłatą dodatkowej składki istnieje możliwość objęcia ochroną
jednostek rozwijających prędkość powyżej 17 węzłów – nie więcej jednak niż do 40
węzłów włącznie.
4.
Ubezpieczeniem mogą być objęte wyłącznie jachty, o których mowa w ust. 1. lub ust.
2. powyżej, o wartości nie przekraczającej 100.000,- euro, liczonych jako równowartość w
złotych według kursu średniego tej waluty, ustalonego na podstawie tabeli kursów NBP z
dnia złożenia wniosku o ubezpieczenie.
5.
Ubezpieczenie nie obejmuje sprzętu takiego, jak: łodzie wiosłowe, wiosłowe łodzie
regatowe, kajaki wodne, rowery wodne, deski surfingowe z żaglem i bez żagla, pontony,
skutery wodne i inny tego typu sprzęt pływający.
6.
Na wniosek Ubezpieczającego oraz za zapłatą dodatkowej składki istnieje możliwość
objęcia ochroną w ramach niniejszych OWUJ wyposażenia pokładowego jachtu nie
służącego bezpośrednio do żeglugi, ale potrzebnego w przypadku dłuższego przebywania
na jachcie np. lodówki, wyposażenia kuchni, sprzętu RTV itp. do maksymalnej kwoty
2.500,- zł.
7.
Na wniosek Ubezpieczającego oraz za zapłatą dodatkowej składki na czas udziału
jachtu w regatach lub innych zawodach sportowych istnieje możliwość objęcia ochroną w
background image
6
ramach niniejszych OWUJ masztów, drzewc, żagli i takielunku nie więcej niż do
wysokości 25% sumy ubezpieczenia casco jachtu.
8.
Na podstawie niniejszych OWUJ WARTA nie ubezpiecza jachtów
przeznaczonych do wyczynowego uprawiania sportów wodnych.
W jakim zakresie WARTA ubezpiecza jacht i armatora
§ 4
1. WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
1) casco jachtu i/lub
2) odpowiedzialności cywilnej armatora w związku z posiadaniem i eksploatacją jachtu –
szczegółowe zasady ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej armatora uregulowane
są w § 18.
2. WARTA może udzielić ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kradzieży z
włamaniem i rabunku po uprzednim zawarciu ubezpieczenia jachtu w zakresie
casco.
3. Ubezpieczeniem mogą być objęte jachty (tj. kadłub wraz z omasztowaniem,
otaklowaniem i ożaglowaniem) wraz z wyposażeniem i osprzętem w czasie
pływania po polskich i zagranicznych akwenach śródlądowych i morskich, jak
również w czasie postoju w portach, przystaniach, zimowiskach, dokach,
warsztatach, na slipie w celu wykonania remontów i napraw awaryjnych,
rozbrajania, wyposażania, podczas wyciągania jachtu na ląd lub spuszczania na
wodę, a także w czasie towarzyszenia (asysty) lub holowania ratowniczego oraz
transportu jachtu na terytorium RP (z zastrzeżeniem postanowień określonych w §
12 ust. 5. oraz ust. 6. OWUJ).
4. Ubezpieczenie obejmuje zakres pływania określony w dokumencie ubezpieczenia
jachtu.
§ 5
1. Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia WARCIE faktu uczestnictwa w regatach
lub innych zawodach sportowych na co najmniej 3 dni robocze przed ich
rozpoczęciem. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje brakiem ochrony
ubezpieczeniowej na czas udziału jachtu w regatach lub innych zawodach
sportowych.
2. Z pojęcia regat wyłącza się imprezy mające charakter zlotów żaglowców i jachtów,
np. Baltic Traditional, Regaty Rodzinne, Rodzinne Regaty Turystyczne oraz inne
imprezy
zbiorowe,
mające
charakter
rekreacyjny.
Wyścigi
w
trakcie
Międzynarodowej “Operacji Żagiel” traktowane są jak regaty.
3. Na czas udziału jachtu w regatach lub innych zawodach sportowych obowiązuje
podwyższona franszyza redukcyjna, określona w dokumencie ubezpieczenia. Za
czas udziału w regatach pobierana jest składka dodatkowa.
Strefy pływania
§ 6
background image
7
Ustala się następujące strefy pływania:
“0”- podstawowa, obejmująca jednostki w czasie żeglugi po obszarze wód morskich
o szerokości 20 mil morskich (37.040 m), liczonych od linii podstawowej morza
terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej, morskich wodach wewnętrznych (w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153,
poz.1502 z późn. zm.) i wodach śródlądowych RP oraz w okresie wyłączenia z
eksploatacji (zimowania, remonty), gdy jednostki znajdują się na obszarze RP
lub wyrażona została zgoda WARTY co do innego miejsca postoju.
,
“I”- Morze Bałtyckie i akweny przyległe do 8°długości geograficznej wschodniej,
“II”- wody europejskie - Kanał Kiloński, Morze Północne, Morze Norweskie, wody
Oceanu Atlantyckiego na wschód od południka 12 dł. geogr. zach. oraz na
południe od równoleżnika 60 szer. geogr. płn. i na północ od równoleżnika 33
szer. geogr. płn., Morze Śródziemne, Morze Marmara, Morze Czarne oraz wody
ś
ródlądowe na tych obszarach,
“III”- pozostałe wody nie objęte zakresem pływania strefy “I” i “II”.
Okres ubezpieczenia
§ 7
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas podany w dokumencie ubezpieczenia
jako okres ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie zawiera się na okres roczny, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3,
4, 5 i 6.
3. Umowę ubezpieczenia przy zakresie podstawowym obejmującym “0” strefę
pływania zawiera się na okres roku lub półroczny (sześć miesięcy).
4. Ubezpieczenie jachtu na strefę “I” zawiera się na czas zadeklarowany przez
Ubezpieczającego. Okres ubezpieczenia nie może być jednak krótszy niż 1
miesiąc.
5. Ubezpieczenie jachtu na “II” i “III” strefę pływania zawiera się na czas określony w
dniach.
6. Ubezpieczenie jachtu na “I” i/lub “II” i/lub “III” strefę pływania zawiera się po
uprzednim zawarciu umowy ubezpieczenia na strefę “0” pływania. Okres
ubezpieczenia na “I” i/lub “II” i/lub “III” strefę pływania nie może być dłuższy niż
okres ubezpieczenia na strefę “0”.
Jak zawierana jest umowa ubezpieczenia
§ 8
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku wypełnionego przez
Ubezpieczającego, skierowanego do WARTY na formularzu WARTY lub w innej
formie pisemnej, zawierającego dane niezbędne do oceny ryzyka i wyliczenia
kosztów ubezpieczenia. We wniosku należy podać co najmniej następujące dane:
1) imię i nazwisko (nazwę) i siedzibę Ubezpieczającego, a w przypadku ubezpieczenia na
rachunek osoby trzeciej - także Ubezpieczonego,
background image
8
2) nazwę jachtu, jego typ i numer rejestracyjny oraz podstawowe dane techniczne jachtu,
rok budowy jachtu,
3) sumę ubezpieczenia jachtu,
4) maksymalną i minimalną liczbę członków załogi,
5) okres ubezpieczenia jachtu z określeniem stref pływania,
6) zakres ubezpieczenia,
7) nazwę, miejsce i termin (od-do) trwania regat (dodatkowo, w przypadku
zgłaszania uczestnictwa w regatach),
8) miejsce postoju jachtu w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie (w celu
przyspieszenia czynności związanych z ew. oględzinami jachtu),
9) informacje o czarterze/dzierżawie/użyczeniu jachtu.
2. Do wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć fotokopię wymaganych przepisami
prawa, aktualnych dokumentów jachtu.
3. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 1. albo został
sporządzony wadliwie, Ubezpieczający jest obowiązany na wezwanie WARTY
odpowiednio go uzupełnić, względnie sporządzić nowy wniosek w terminie 14 dni
od daty otrzymania pisma WARTY.
4. Ubezpieczający jest obowiązany udzielić WARCIE odpowiedzi na wszystkie
pytania zamieszczone na formularzu wniosku lub skierowane do niego w innej
formie pisemnej. W okresie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający ma
obowiązek zgłaszania niezwłocznie w formie pisemnej, zmian
powyższych
okoliczności. Jeżeli WARTA zawarła umowę ubezpieczenia mimo braku
odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności
uważa się za nieistotne.
5.
Jeżeli Ubezpieczający udzielił niezgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania, o
których mowa w ust. 1-4, lub nie poinformował o zmianie powyższych
okoliczności, WARTA nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu skutki.
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na podstawie podanych przez
ubezpieczającego umyślnie nieprawdziwych danych WARTA nie ponosi
odpowiedzialności za szkodę.
6.
Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela
powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do
przedstawiciela Ubezpieczającego.
7. WARTA może uzależnić udzielenie ochrony ubezpieczeniowej od dokonania
oględzin jachtu. Oględziny są dokonywane w terminie do 12 dni od daty
otrzymania przez WARTĘ wniosku. Koszty oględzin jachtu w całości pokrywa
Ubezpieczający,
chyba
ż
e
strony
umówiły
się
inaczej.
W przypadku niekorzystnego wyniku oględzin WARTA może odmówić udzielenia
ochrony ubezpieczeniowej, zawiadamiając o tym zainteresowanego na piśmie.
8. Gdy jacht w momencie upływu ważności dokumentu ubezpieczenia znajduje się w
morzu (tj. kontynuuje rejs rozpoczęty w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
WARTY), wówczas pod warunkiem niezwłocznego, tj. w ciągu 3 dni roboczych
przed datą upływu ważności dokumentu ubezpieczenia, powiadomienia WARTY
lub jej Komisarza Awaryjnego o zamiarze przedłużenia ubezpieczenia zostanie
ono przedłużone za składką dodatkową, płatną w terminie wskazanym przez
WARTĘ.
background image
9
9. Na czas wyczarterowania jachtu, oddania w dzierżawę lub użyczenia osobie
trzeciej obowiązuje podwyższona franszyza redukcyjna, określona w dokumencie
ubezpieczenia.
10. W przypadku czarteru komercyjnego (rozumianego jako umowa, w której armator
zobowiązuje się za wynagrodzeniem oddać czarterującemu do dysponowania
jednostkę obsadzoną załogą lub nie obsadzoną, na oznaczony czas albo na okres
jednej lub kilku następujących po sobie podróży w celu określonym umową)
pobierana jest składka dodatkowa w wysokości ustalonej na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka.
Suma ubezpieczenia
§ 9
1.
Suma ubezpieczenia to wyrażona w złotych kwota wskazana przez
ubezpieczającego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, która stanowi górną
granicę odpowiedzialności WARTY.
2.
W
odniesieniu
do
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
sumę
ubezpieczenia
stanowi
suma
gwarancyjna
w
maksymalnej
wysokości
równowartości w złotych kwoty 100.000,- euro liczonych według kursu średniego
tej waluty, ustalonego na podstawie tabeli kursów NBP z dnia złożenia wniosku o
ubezpieczenie. Ubezpieczający określa we wniosku o ubezpieczenie wysokości
sumy, która stanowi sumę gwarancyjną z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej armatora.
3.
Sumę
ubezpieczenia
dla
ubezpieczanego
jachtu
(casco)
wskazuje
Ubezpieczający.
4.
Suma ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia jachtu powinna
obejmować łączną wartość jachtu wraz z osprzętem i wyposażeniem. Wartość ta
powinna odpowiadać rzeczywistej wartości w dniu rozpoczęcia ubezpieczenia,
przez którą rozumie się wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia tj.
przywrócenia do stanu nowego ale nie ulepszonego, stanowiącą równowartość
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nowej jednostki tego samego rodzaju, typu,
modelu i o tych samych, bądź zbliżonych parametrach z uwzględnieniem kosztów
montażu, pomniejszoną o stopień zużycia technicznego, nie przekraczającą
jednak aktualnej wartości rynkowej jachtu/ osprzętu i wyposażenia tego samego
typu, rodzaju i o tych samych bądź zbliżonych parametrach.
5.
Na wniosek Ubezpieczającego oraz za zapłatą dodatkowej składki istnieje
możliwość ubezpieczenia jachtu w wartości odtworzeniowej. Przez wartość
odtworzeniową rozumie się wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia tj.
przywrócenia do stanu nowego ale nie ulepszonego, stanowiącą równowartość
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nowej jednostki tego samego rodzaju, typu,
modelu i o tych samych, bądź zbliżonych parametrach z uwzględnieniem kosztów
montażu.
6.
Jeżeli zadeklarowana przez ubezpieczającego suma ubezpieczenia jest
niższa od rzeczywistej wartości jachtu, WARTA odpowiada za szkody w takim
stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia do rzeczywistej wartości jachtu.
7.
Jeżeli zadeklarowana przez ubezpieczającego suma ubezpieczenia jest
wyższa od rzeczywistej wartości jachtu, WARTA odpowiada za szkody do
rzeczywistej wartości jachtu.
background image
10
8.
Na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego WARTA może dokonać
podwyższenia
sumy
ubezpieczenia
jachtu
w
trakcie
trwania
umowy
ubezpieczenia. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty uzasadniające
podwyższoną sumę ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca
podwyższoną sumę ubezpieczenia rozpocznie się dnia następnego od daty
złożenia wniosku, o ile w wyznaczonym przez WARTĘ terminie zostanie
zapłacona należna z tego tytułu składka.
Od kiedy i jak długo działa ubezpieczenie
§ 10
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony, podany w dokumencie
ubezpieczenia jako okres ubezpieczenia.
2. Jeżeli nie umówiono się inaczej odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od
godz. 0:00 dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż w dniu następnym po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
3. Jeżeli strony umówiły się, że WARTA ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem
składki, a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w ustalonym terminie,
umowa ubezpieczenia
może zostać rozwiązana w drodze pisemnego
wypowiedzenia przez WARTĘ ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku braku
wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu, za który przypada
nieopłacona składka.
4. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki
może spowodować ustanie odpowiedzialności WARTY, gdy WARTA po upływie
terminu zapłaty kolejnej raty składki wezwała Ubezpieczającego do zapłaty z
zagrożeniem, ze brak zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania
spowoduje ustanie odpowiedzialności.
5. Odpowiedzialność WARTY ustaje a umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:
1)
z upływem okresu na jaki została zawarta,
2)
w przypadku określonym w § 10 ust.3,
3)
w przypadku niezapłacenia w ustalonym terminie kolejnej raty składki, jeśli
po upływie tego terminu WARTA wezwie Ubezpieczającego do zapłaty
składki wyznaczając mu dodatkowy, 7-dniowy termin, liczony od daty
otrzymania wezwania do zapłaty, zaś Ubezpieczający nie opłaci składki w
tym dodatkowym terminie – z upływem ostatniego dnia terminu dodatkowo
wyznaczonego do zapłaty składki,
4)
w przypadku wystąpienia straty całkowitej ubezpieczonego jachtu lub
uznania ubezpieczonej jednostki za stratę całkowitą konstrukcyjną.
6. Z chwilą przejścia prawa własności na inną osobę i/lub wyrejestrowania jachtu
przed upływem okresu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu,
chyba że strony za uprzednią pisemną zgodą WARTY, umówiły się inaczej.
Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za
zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu
ubezpieczenia na nabywcę. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały
przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia
wygasa z chwilą przejścia przedmiotu na nabywcę. O fakcie sprzedaży i/lub
wyrejestrowania jachtu należy powiadomić WARTĘ nie później niż w ciągu 14 dni
od daty sprzedaży i/lub wyrejestrowania jachtu. Zwrotu składki za niewykorzystany
okres ochrony ubezpieczeniowej dokonuje się w sposób określony w § 11 ust. 7 i
ust. 8.
7. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana:
background image
11
1) przez Ubezpieczającego poprzez odstąpienie od umowy ubezpieczenia w
terminie 30 dni, a jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, o ile
została ona zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy,
2) przez każdą ze stron, w przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za
sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody, w wyniku której
strona zażądała zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła
ta okoliczność, nie wcześniej niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
8. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy ubezpieczenia przed upływem okresu
ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za
okres udzielonej przez TUiR WARTA ochrony ubezpieczeniowej
Jak ustalana jest składka
§ 11
1. Składka obliczana jest od sumy ubezpieczenia jachtu w złotych.
2. Składka ubezpieczeniowa zależy od zakresu i okresu ubezpieczenia,
zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, rodzaju i stanu technicznego jednostki,
rodzaju uprawianej żeglugi, intensywności eksploatacji jednostki oraz zakresu
pływania.
Na podwyższenie składki wpływa rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o kradzież
z włamaniem. Na obniżenie lub podwyższenie składki ma wpływ okres
ubezpieczenia, przebieg szkodowy, rodzaj i stan techniczny jednostki, rodzaj
uprawianej żeglugi, intensywność eksploatacji jednostki oraz zakres pływania
jednostki, wyposażenie jednostki w atestowane urządzenia GPS.
3. Składka powinna być zapłacona przy zawieraniu lub przedłużaniu umowy
ubezpieczenia, chyba że strony uzgodniły inaczej.
4. W przypadku sprzedaży, przejścia prawa własności i/lub wyrejestrowania jachtu,
zgodnie z § 10 ust. 5 , opłacona składka podstawowa (za strefę “0”) lub jej część
za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej podlega zwrotowi w
stosownej proporcji. W takich przypadkach rozwiązania umowy ubezpieczenia
Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacenia składki za czas trwania
odpowiedzialności WARTY. Przy płatności ratalnej składka powinna być opłacona
proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku
uchybienia 14-dniowemu terminowi powiadomienia WARTY o sprzedaży i/lub
wyrejestrowaniu jachtu, zwrotu składki dokonuje się od dnia powiadomienia
WARTY o sprzedaży lub wyrejestrowaniu jachtu.
5. W przypadku wycofania przez ubezpieczającego wniosku o rozszerzenie zakresu
pokrycia przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia dodatkowego, WARTA
zwraca składkę za ubezpieczenie rozszerzonego zakresu.
6. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki
została zawarta umowa, Ubezpieczającemu lub osobie przez niego upoważnionej
przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej z
zastrzeżeniem postanowień §10 ust. 8.
7. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego
okresu ubezpieczenia, poczynając od dnia następnego po rozwiązaniu umowy i
ustaniu odpowiedzialności WARTY w ramach niniejszych OWUJ.
background image
12
8. Zwrot składki następuje w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
W jakim zakresie WARTA ubezpiecza CASCO jachtu
§ 12
1. Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w § 15 ust. 1, ochrona ubezpieczeniowa z
tytułu ubezpieczenia CASCO jachtu obejmuje:
1) stratę całkowitą rzeczywistą jachtu,
2) stratę całkowitą konstruktywną jachtu, gdy jacht jest niezdatny do naprawy lub koszt
naprawy przekracza sumę ubezpieczenia,
3) zaginięcie jachtu bez wieści,
4) szkody częściowe jachtu,
5) zagarnięcie lub uszkodzenie jachtu przez rozbójników morskich.
2. WARTA odpowiada za szkody częściowe jachtu lub stratę całkowitą (rzeczywistą
lub konstruktywną) jachtu, powstałe na skutek:
1) wywrócenia się lub zatonięcia jachtu,
2) pożaru,
3) wejścia na mieliznę,
4) kolizji z inną jednostką pływającą, uderzenia w nabrzeże lub zderzenia z innym
obiektem - stałym lub pływającym,
5) siły wyższej,
6) warunków sztormowych,
7) upadku statku powietrznego na jacht,
8) wybuchu,
9) błędu nautycznego lub błędu w obsłudze urządzenia na jachcie, (z
uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w OWUJ), pod warunkiem, że załogę
jachtu stanowiły osoby posiadające wymagane uprawnienia żeglarskie lub
motorowodne,
10) uszkodzenia silnika, przekładni, wału napędowego, śruby, steru,
11) wypadków powstałych w czasie taklowania lub roztaklowywania jachtu oraz
załadowywania lub wyładowywania wyposażenia i osprzętu,
12) działania fali wywołanej nadmierną szybkością przechodzących jednostek
pływających (kolizje bez kontaktu),
13) dewastacji przez osoby trzecie, jeżeli jacht był należycie zabezpieczony i znajdował
się w strzeżonym miejscu postoju,
14) wad ukrytych kadłuba lub w osprzęcie z wyłączeniem kosztów i wydatków na
zastąpienie lub wymianę części wadliwych,
15) wadliwej naprawy dokonanej przez stocznię lub inne osoby, o ile posiadały właściwe
kwalifikacje,
16) ratowania życia na morzu lub wodach śródlądowych, chyba że podjęcie takiej akcji
mogłoby narazić ratujący jacht i znajdujące się na nim osoby na poważne
niebezpieczeństwo.
background image
13
3. Za szkody częściowe lub stratę całkowitą silnika napędowego jachtu WARTA
odpowiada tylko w przypadkach, gdy szkoda powstała w następstwie:
1) wywrócenia się lub zatonięcia jachtu,
2) siły wyższej,
1) kolizji jachtu z inną jednostką pływającą,
2) akcji ratowniczej lub innych działań (np. uzasadnionej dewiacji do najbliższego
portu schronienia) podjętych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk wymienionych w punktach 1)-3)
obejmuje jedynie silnik wbudowany na stałe lub zaburtowy przyczepny,
przymocowany dodatkowo do kadłuba jachtu linką stalową o średnicy co najmniej
5 mm, zamkniętą na kłódkę wielozapadkową lub łańcuchem o średnicy ogniwa co
najmniej 5 mm.
4. WARTA odpowiada za szkody powstałe na jachcie i/lub w jego wyposażeniu w
następstwie akcji ratowniczej lub innych działań podjętych w celu ratowania
przedmiotu ubezpieczenia.
5. WARTA odpowiada również za szkody częściowe i stratę całkowitą (rzeczywistą
lub konstruktywną) jachtu wraz z wyposażeniem i osprzętem w czasie transportu
na terytorium RP na przystosowanym do tego celu środku transportu, jeżeli jacht
był należycie zabezpieczony na czas transportu przed uszkodzeniem, a szkoda
powstała wskutek następujących ryzyk:
- pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu i sztormu, powodzi, deszczu nawalnego,
lawiny, zapadania i usuwania się ziemi, upadku statku powietrznego na środek
transportu,
- wypadku, jakiemu uległ środek transportu lub jacht w trakcie transportu.
6. Za należyte zabezpieczenie jachtu podczas transportu uważa się stosowanie
sprawnych technicznie środków transportu przystosowanych do przewozu jachtu
pod względem gabarytów i ładowności oraz pozwalających na odpowiednie jego
zamocowanie.
7. Na podstawie niniejszych OWUJ nie ubezpiecza się jachtów na czas transportu poza
granice RP.
§ 13
1. WARTA odpowiada za stratę całkowitą jachtu lub szkody częściowe do
wysokości sumy ubezpieczenia.
2. Łączne odszkodowanie może przekroczyć sumę ubezpieczenia jedynie o
udokumentowane wydatki, rozsądnie poniesione przez ubezpieczającego w celu
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, do wysokości nie
przekraczającej 25% sumy ubezpieczenia, zaś bez tego limitu, jeżeli akcja
ratownicza dotyczyła bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
W jakim zakresie WARTA ubezpiecza koszty
§ 14
1. WARTA zwraca uzasadnione i udokumentowane:
1) koszty ratowania jachtu,
background image
14
2) rozsądnie poniesione wydatki mające na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie
jej rozmiarów,
3) koszty awaryjnego holowania lub transportu uszkodzonego jachtu z miejsca wypadku
do najbliższego miejsca naprawy,
4) koszty ustalenia rozmiarów szkody,
5) koszty oględzin kadłuba po utknięciu na mieliźnie, jeżeli były one poniesione w dobrej
wierze i specjalnie w tym celu, nawet jeżeli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń,
o ile o ile były skutkiem zdarzenia lub wypadku powstałego z przyczyn wymienionych w § 12
OWUJ.
2. W
przypadku
jachtów
uprawiających
ż
eglugę
po
morskich
akwenach
zagranicznych WARTA zwraca także uzasadnione, udokumentowane i poniesione
za wiedzą i zgodą WARTY:
1) koszty awaryjnego postoju w porcie zagranicznym,
2) koszty napraw awaryjnych i zakupu części w zakresie niezbędnym do
kontynuowania rejsu,
3) koszty utrzymania załogi (diety) i koszty pobytu w hotelu w zagranicznym
porcie, za okres przerwanego rejsu, nie dłuższy niż 30 dni, w przypadku:
a) zgody WARTY na dokonanie w zagranicznym porcie remontu awaryjnego,
b) zatonięcia jachtu,
c) wejścia jachtu na mieliznę lub wejścia na ląd,
d) w innych uzasadnionych przypadkach po uprzednim zaakceptowaniu przez
WARTĘ,
o ile były skutkiem zdarzenia lub wypadku powstałego z przyczyn wymienionych w § 12
niniejszych OWUJ.
3. Koszty wymienione w § 14 ust. 2 pkt 3 WARTA zwraca w wysokości 50 % aktualnych
limitów
wydatków
przysługujących
z
tytułu
podróży
służbowej
ustalonych
rozporządzeniem przez właściwego Ministra i przysługujących na pobyt w danym kraju.
Jakiego typu szkody nie są objęte ubezpieczeniem
§ 15
1. WARTA nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn nie wymienionych w § 12
ust. 2, a w szczególności z ubezpieczenia wyłączone są szkody:
1) będące następstwem normalnego zużycia lub naturalnego procesu starzenia się
całości lub części jachtu, otaklowania, ożaglowania, osprzętu,
2) wynikłe z wady konstrukcyjnej, zmian lub błędów w projekcie technicznym, zmian
wykonanych bez opinii rzeczoznawców i/lub klasyfikatora,
3) nie naprawione, jeśli po szkodzie miała miejsce strata całkowita jachtu, za którą
WARTA ponosi odpowiedzialność ; jeżeli ubezpieczony otrzymał od WARTY zaliczkę
na pokrycie kosztów naprawienia szkody, odszkodowanie za stratę całkowitą
pomniejsza się o wspomnianą zaliczkę,
4) powstałe na jachcie nie posiadającym wymaganego wyposażenia lub obsadzonego
załogą nie posiadającą wymaganych uprawnień żeglarskich/motorowodnych, a także
jeśli rejs podjęto niezgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa bądź
jachtem w stanie niezdolnym do żeglugi,
background image
15
5) powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów administracyjnych,
6) dotyczące urządzeń elektrycznych i akumulatorów oraz ich połączeń, chyba że
szkoda powstała w następstwie przyczyn wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. 1-5,
7) w żaglach i pokrowcach ochronnych rozerwanych przez wiatr lub zerwanych w
czasie zakładania/składania, chyba że było to wynikiem uszkodzenia drzewc, do
których żagle były zamocowane lub zostało spowodowane wywrotką, zatonięciem,
pożarem, eksplozją, utknięciem jachtu na mieliźnie lub działaniem mającym na celu
zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, lub zetknięciem z jakąkolwiek
substancją zewnętrzną (z lodem włącznie) inną niż woda, bądź wynikiem kolizji
podczas regat,
8) dotyczące straty kotwic, chyba że strata kotwic została spowodowana próbą
uwolnienia jachtu z mielizny lub zapobieżenia wyrzuceniu jachtu na brzeg bądź wejściu
na mieliznę,
9) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub
członków załogi, osób działających na zlecenie, w imieniu i na rzecz
Ubezpieczającego,
10) będące skutkiem działania lub zaniechania załogi jachtu będącej w stanie
nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub narkotyków,
11) powstałe na skutek nienależytego zabezpieczenia jachtu przed działaniem sił natury
lub osób trzecich,
12) powstałe w wyniku kradzieży zwykłej osprzętu i/lub wyposażenia pokładowego nie
związanego w sposób trwały z kadłubem,
13) w zapasach konsumpcyjnych,
14) powstałe w dokumentach, środkach pieniężnych i przedmiotach nie będących
standardowym wyposażeniem jachtu,
15) polegające na zmniejszeniu wartości regatowej jachtu (lub jego osprzętu i
wyposażenia),
16) dotyczące złamania masztu/masztów w trakcie regat, chyba że złamanie to
nastąpiło skutek:
- wywrócenia się lub zatonięcia jachtu,
- utknięcia jachtu na gruncie lub mieliźnie,
- kolizji jachtu z inną jednostką pływającą.
17) powstałe podczas regat lub innych zawodów sportowych, w których fakt
uczestnictwa nie został zgłoszony WARCIE zgodnie z § 5 ust. 1 na co
najmniej 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem,
2. WARTA nie zwraca kosztów użycia jachtu zastępczego i nie odpowiada za straty
wskutek wyłączenia ubezpieczonego jachtu z eksploatacji w efekcie zaistnienia
szkody.
3. Z ubezpieczenia wyłącza się także straty i szkody wynikłe z:
1) aresztu lub zatrzymania jachtu przez organa państwowe,
2) manewrów wojskowych lub operacji wojskowych,
3) rozruchów i/lub niepokojów społecznych, stanu wyjątkowego,
4) użycia jachtu przez osobę nie upoważnioną lub w sposób i w celu niezgodnym z
przeznaczeniem,
5) działań lub zaniechań strajkujących,
background image
16
6) wojny wypowiedzianej, nie wypowiedzianej oraz domowej.
4. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie szkody wynikające bezpośrednio lub
pośrednio z działania promieni jonizujących (np. substancji radioaktywnych
emitujących promienie alfa, beta, gamma, jak również neutronów lub
promieniowania wytwarzanego w akceleratorach), a także z działania promieni
laserowych i źródeł podobnych.
5.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie szkody wynikające
bezpośrednio lub pośrednio z działania dowolnego rodzaju broni chemicznej,
biologicznej, biochemicznej lub wykorzystującej pole elektromagnetyczne.
§ 16
1. W ubezpieczeniu CASCO obowiązuje franszyza redukcyjna z tytułu każdego
zdarzenia, z wyłączeniem straty całkowitej jachtu oraz ratownictwa, w wysokości
określonej w dokumencie ubezpieczenia.
2. Franszyza redukcyjna może być zniesiona po opłaceniu dodatkowej składki.
§ 17
1.
Ochroną ubezpieczeniową CASCO nie jest objęta strata całkowita
(rzeczywista lub konstruktywna), zaginięcie jachtu ani szkody częściowe jachtu
powstałe na skutek kradzieży zwykłej, kradzieży z włamaniem lub rabunku, z
wyjątkiem przypadków rozboju morskiego, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 niniejszych
OWUJ.
2.
Ubezpieczenie jachtu od kradzieży z włamaniem lub rabunku może być
zawarte na wniosek ubezpieczającego za dodatkową składką, po uprzednim
ubezpieczeniu jachtu w zakresie CASCO. Warunki ubezpieczenia jachtu od
kradzieży z włamaniem lub rabunku regulują postanowienia § 20.
W jakim zakresie WARTA ubezpiecza odpowiedzialność cywilną
armatora oraz sposób wyliczania odszkodowania
§ 18
1. WARTA wypłaca odszkodowanie w odniesieniu do każdego odrębnego zdarzenia, w
granicach, w jakich armator ponosi odpowiedzialność, lecz łączna suma wypłaconych
kwot nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 100.000,- euro liczonych
według kursu średniego tej waluty, ustalonego na podstawie tabeli kursów NBP z
dnia złożenia wniosku o ubezpieczenie, która stanowi sumę gwarancyjną z tytułu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej armatora.
2. Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ust. 4, 6, 7 i 8 poniżej WARTA
udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej
armatora z tytułu szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem i
eksploatacją jachtu, a w szczególności:
1) szkód wyrządzonych innym jednostkom pływającym lub obiektom stałym i
pływającym,
2) szkód wyrządzonych osobom trzecim lub szkód wyrządzonych w mieniu osób
trzecich,
3) szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu przez jego zanieczyszczenie, o ile
były skutkiem zdarzenia lub wypadku powstałego z przyczyn wymienionych w § 12
niniejszych ogólnych warunków.
background image
17
3. Ponadto w ramach niniejszego ubezpieczenia WARTA udziela ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej armatora z tytułu
podniesienia i/lub usunięcia wraku ubezpieczonego jachtu, o ile to wynika z
wykonania decyzji właściwych władz administracyjnych.
4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte dokonane wypłaty lub dodatkowe
zobowiązania zaciągnięte przez ubezpieczającego w związku ze zdarzeniem
powodującym jego odpowiedzialność, w zakresie, w jakim wykraczają one
poza granice jego odpowiedzialności określonej prawem.
5. Poniesione koszty obsługi prawnej, a także koszty sądowe w związku z
postępowaniem sądowym w celu uwolnienia się od odpowiedzialności przez
armatora lub ograniczenia tej odpowiedzialności, wypłacane będą tylko w
przypadkach udzielenia przez WARTĘ pisemnej zgody na ich poniesienie.
6. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zobowiązania zaciągane przez
armatora, wynikające z zawarcia przez niego innych umów (np. czarterowych).
7. WARTA nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności armatora
z tytułu:
1) szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego lub członków załogi, osób działających na zlecenie, w
imieniu i na rzecz Ubezpieczającego,
2) jakichkolwiek kar, w szczególności kar nałożonych na armatora jachtu lub członka
załogi przez władze celne lub imigracyjne w związku z naruszeniem miejscowych
przepisów celnych lub imigracyjnych,
3) kar za zanieczyszczenia wód i wydatków związanych z usunięciem lub
zminimalizowaniem zanieczyszczeń, o ile były skutkiem zdarzenia lub wypadku
nie objętego ochroną ubezpieczeniową,
4) szkód wyrządzonych podczas żeglugi jachtem nie posiadającym ważnych
dokumentów bezpieczeństwa,
5) kar za naruszenie przepisów prawnych lub administracyjnych,
6) szkód wyrządzonych podczas wykorzystywania jachtu do holowań, w tym także
do narciarstwa wodnego i lotniarstwa wodnego (aquaplaning), zarówno w
odniesieniu do osób i rzeczy holowanych, jak i w odniesieniu do
odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za osoby i rzeczy holowane,
7) szkód wyrządzonych osobom trzecim przez członków załogi przebywających
poza jachtem
8) szkód powstałych podczas lub na skutek prowadzenia jachtu przez osobę nie
posiadającą wymaganych uprawnień lub obsadzenia członkami załogi bez
wymaganych uprawnień,
9) szkód powstałych w związku ze spożyciem alkoholu lub użyciem innego środka
odurzającego przez Ubezpieczającego lub członków załogi, osób działających na
zlecenie, w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego,
10) szkód powstałych w wyniku działań wojennych, niepokojów społecznych,
rozruchów, strajków, aktów terroru, wrogich działań obcych państw i organów
władzy,
11) wszelkich szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania promieni
jonizujących (np. substancji radioaktywnych emitujących promienie alfa, beta,
gamma, jak również neutronów lub promieniowania wytwarzanego w
akceleratorach), a także z działania promieni laserowych i źródeł podobnych
background image
18
12)
szkód wyrządzonych w związku z eksploatacją jachtu podczas regat lub
innych zawodów sportowych, w których fakt uczestnictwa nie został
zgłoszony WARCIE zgodnie z § 5 ust. 1 na co najmniej 3 dni robocze
przed ich rozpoczęciem,
13) wszelkich szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania dowolnego
rodzaju broni chemicznej, biologicznej, biochemicznej lub wykorzystującej pole
elektromagnetyczne.
8. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej armatora wobec
członków załogi, osób czarterujących jacht, osób z którymi Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, osób należących do kręgu
spadkobierców do trzeciego stopnia ani wobec pasażerów ubezpieczonego
jachtu i ich mienia.
§ 19
1. Wszelkie świadczenia i odszkodowania będą wypłacane w złotych, do wysokości
sumy gwarancyjnej określonej w dokumencie ubezpieczenia wystawionej przez
WARTĘ, niezależnie od daty wypłaty odszkodowania lub świadczenia, z
zastrzeżeniem § 18 ust. 1 OWU.
2. W przypadku zobowiązania do odszkodowania z tytułu OC wobec osób
zagranicznych, WARTA w uzgodnieniu z armatorem dokona płatności na
wskazany rachunek za granicą lub zrefunduje w złotych poniesione przez
armatora koszty, jeżeli taki tryb postępowania zostanie uzgodniony z armatorem.
Refundacja nastąpi według kursu średniego tej waluty, ustalonego w tabeli
kursów NBP, obowiązującego w dniu dokonywania płatności.
3. W ubezpieczeniu niniejszym w odniesieniu do roszczeń z tytułu szkód
rzeczowych obowiązuje franszyza redukcyjna z tytułu każdego zdarzenia, w
wysokości określonej w dokumencie ubezpieczenia. W odniesieniu do roszczeń z
tytułu szkód osobowych franszyza redukcyjna nie ma zastosowania.
4. Franszyza redukcyjna może być zniesiona po opłaceniu dodatkowej składki.
W jakim zakresie WARTA ubezpiecza jacht od kradzieży z włamaniem i
rabunku
§ 20
1. Ubezpieczenie obejmuje stratę całkowitą (rzeczywistą lub konstruktywną) i szkody
częściowe jachtu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku.
2. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o kradzież z włamaniem jest uwarunkowane
ubezpieczeniem jachtu w zakresie CASCO na okres co najmniej 6 miesięcy.
3. Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia jachtu o kradzież z włamaniem i rabunek
dokonuje się po uprzednim umożliwieniu przeprowadzenia oględzin przez
WARTĘ, w celu stwierdzenia cech identyfikujących jacht, jego wyposażenie oraz
określenia stanu ogólnego.
4. WARTA odpowiada za szkody częściowe lub stratę całkowitą jachtu wskutek
kradzieży z włamaniem tylko w przypadku pozostawienia jachtu należycie
zabezpieczonego w strzeżonym miejscu postoju.
5. W trakcie eksploatacji jachtu WARTA nie odpowiada za kradzież omasztowania,
otaklowania, osprzętu i wyposażenia jachtu nie zamontowanych na jachcie na
background image
19
stałe, których montaż i demontaż nie wymaga użycia specjalnych narzędzi i
przyrządów mechanicznych.
6. W okresie wyłączenia jachtu z eksploatacji (np. podczas zimowania), gdy
otaklowanie, ożaglowanie, osprzęt i wyposażenie są zdemontowane z jachtu,
WARTA odpowiada za kradzież otaklowania, ożaglowania, osprzętu i
wyposażenia jachtu o ile przechowywane były
w kabinie jachtu, należycie
zabezpieczonego przed dostępem do wnętrza jachtu osób niepowołanych, bądź w
wydzielonym dla tego celu pomieszczeniu, zamkniętym na co najmniej jeden
zamek wielozapadkowy lub kłódkę wielozapadkową.
7. Ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży silnika przyczepnego zarówno w okresie
eksploatacji jachtu, jak i w okresie wyłączenia jachtu z eksploatacji.
8. Ubezpieczenie kradzieży silnika przyczepnego jachtu może być zawarte na
wniosek Ubezpieczającego za dodatkową składką na zasadach określonych w
załączniku nr 2. do niniejszych OWUJ.
9. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności WARTY w przypadku utraty
całego jachtu bądź szkody częściowej jachtu spowodowanej kradzieżą zwykłą (w
rozumieniu art. 278 kodeksu karnego) lub oszustwem (w rozumieniu art. 286
kodeksu karnego).
Co powinien zrobić Ubezpieczający przed i po powstaniu szkody
§ 21
1. Ubezpieczający, armator lub inna osoba upoważniona do rozporządzania jachtem
zobowiązany jest zastosować dostępne środki w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia lub zapobieżenia szkodzie, a w przypadku powstania szkody
dążyć do zmniejszenia jej rozmiarów samodzielnie lub z pomocą powołanych do
tego służb oraz ewentualnego ustalenia jej sprawcy, a także umożliwić WARCIE
lub powołanemu przez WARTĘ ekspertowi przeprowadzenie oględzin uszkodzeń
jachtu przed dokonaniem napraw awaryjnych.
2. Ubezpieczający obowiązany jest poinformować WARTĘ o zmianie okoliczności
istotnych do oceny ryzyka, zawartych we wniosku o ubezpieczenie lub innym
dokumencie stanowiącym korespondencję uzupełniającą, a które mogą mieć
wpływ na ocenę niebezpieczeństwa, na jakie narażony jest przedmiot
ubezpieczenia oraz na decyzję o przyjęciu do ubezpieczenia przez WARTĘ,
zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody lub zwiększenia jej
rozmiarów. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiązek
określony
w
niniejszym
ustępie
spoczywa
zarówno
na
Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba, że ubezpieczony nie wiedział
o zawarciu umowy na jego rachunek.
3. O zaistnieniu zdarzenia, które może stanowić podstawę odpowiedzialności
WARTY na podstawie niniejszych OWUJ, Ubezpieczający, armator lub kapitan
jachtu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WARTĘ (a jeśli jacht znajduje
się za granicą, najbliższego Komisarza Awaryjnego WARTY), nie później niż w
terminie 7 dni od daty wypadku, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn od niego
niezależnych, to w ciągu 3 dni od ustania tych przyczyn.
4. Każdy przypadek kradzieży z włamaniem, rabunku oraz pożaru na jachcie, jak
również wszystkich innych szkód powstałych w wyniku działania osób trzecich z
naruszeniem prawa, natychmiast po stwierdzeniu należy zgłosić w najbliższej
jednostce policji (lub straży przybrzeżnej zobowiązanej do prowadzenia
background image
20
czynności dochodzeniowych) i przedstawić WARCIE dokument potwierdzający
takie zgłoszenie.
5. W razie zaistnienia zdarzenia, za skutki którego WARTA może ponosić
odpowiedzialność, Ubezpieczający, armator lub kapitan jachtu powinien obciążyć
pisemnie odpowiedzialnością innych uczestników kolizji lub sprawców szkody, o
ile zachodzą przesłanki do takiego obciążenia, jak również zabezpieczyć dowody
o istotnym znaczeniu dla ustalenia przebiegu zdarzenia i odpowiedzialności za
szkodę.
6. W przypadku ratownictwa wynagrodzenie ratownicze powinno być skonsultowane
z WARTĄ przed zawarciem umowy o usługę ratowniczą. Obowiązek ten nie
dotyczy sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
7. Decyzję odnośnie sposobu i miejsca naprawy jachtu podejmuje Ubezpieczający
w porozumieniu z WARTĄ.
8. Ubezpieczający zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia WARTY o
każdym fakcie wyczarterowania jachtu, oddania w dzierżawę lub użyczenia
osobie trzeciej na podstawie umowy pisemnej lub ustnej w celach zarobkowych,
na okres dłuższy niż 24 godziny. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje utratą
ochrony ubezpieczeniowej na czas wyczarterowania, oddania w dzierżawę lub
użyczenia jachtu.
9. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku
powiadomienia o szkodzie w terminie ustalonym w ust. 3 i/lub dokonania napraw
awaryjnych przed przeprowadzeniem oględzin przez WARTĘ lub powołanego
przezeń eksperta, WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie
okoliczności i skutków wypadku. Zastrzeżenie to nie odnosi się do szkód
objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej armatora.
10. Jeżeli Ubezpieczający z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie zastosował
ś
rodków określonych w ust. 1 WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu.
11. W przypadku nie wywiązywania się przez Ubezpieczającego z obowiązków
określonych w ust. 2. lub ust. 4.-7. WARTA może odmówić wypłaty
odszkodowania lub je zmniejszyć, jeżeli niedopełnienie przez Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków
określonych w ust. 2. lub ust. 4.-7. miało wpływ na powstanie szkody lub
zwiększenie jej rozmiarów, ustalenie okoliczności wypadku i szkody.
12. W przypadku zawarcia ubezpieczenia na cudzy rachunek postanowienia
niniejszego paragrafu stosuje się również do Ubezpieczonego, chyba że
Ubezpieczony nie wie o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek.
Ustalenie wysokości szkody i należnego odszkodowania
§ 22
1. Za wysokość szkody przyjmuje się:
1) w odniesieniu do roszczeń z ubezpieczenia casco jachtu jeżeli suma
ubezpieczenia była określona w wartości rzeczywistej - koszt naprawy lub
cenę nabycia nowej jednostki tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych
samych bądź zbliżonych parametrach zwiększone o koszty transportu i
montażu, pomniejszone o stopień technicznego zużycia, zweryfikowanego w
kalkulacji naprawy przez zaangażowanego rzeczoznawcę z zastrzeżeniem
ż
e koszt naprawy nie może przekraczać tak ustalonej wartości rynkowej
jachtu;
background image
21
2) w odniesieniu do roszczeń z ubezpieczenia casco jachtu jeżeli suma
ubezpieczenia była określona w wartości odtworzeniowej - koszt naprawy
lub cenę nabycia nowej jednostki tego samego rodzaju, typu, modelu i o
tych samych bądź zbliżonych parametrach zwiększone o koszty transportu i
montażu, z zastrzeżeniem że koszt naprawy nie może przekraczać tak
ustalonej wartości rynkowej jachtu;
3) w odniesieniu do roszczeń z ubezpieczenia szkód wskutek kradzieży z
włamaniem lub rabunku jachtu - koszt naprawy lub cenę nabycia nowej
jednostki trwałego tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych bądź
zbliżonych parametrach zwiększone o koszty transportu i montażu,
pomniejszone o stopień technicznego zużycia zweryfikowanego w kalkulacji
naprawy przez zaangażowanego rzeczoznawcę, z zastrzeżeniem że koszt
naprawy nie może przekraczać tak ustalonej wartości rynkowej
4) w odniesieniu do roszczeń z ubezpieczenia szkód wskutek kradzieży z
włamaniem lub rabunku silnika przyczepnego – koszt naprawy lub cenę
nabycia nowego silnika tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych
bądź zbliżonych parametrach zwiększone o koszty transportu i montażu,
pomniejszone o stopień technicznego zużycia zweryfikowanego w kalkulacji
naprawy przez zaangażowanego rzeczoznawcę, z zastrzeżeniem że koszt
naprawy nie może przekraczać tak ustalonej wartości rynkowej
5) w odniesieniu do roszczeń z ubezpieczenia szkód dotyczących wyposażenia
pokładowego nie służącego bezpośrednio nawigacji - koszt naprawy lub
cenę nabycia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu, modelu i o
tych samych bądź zbliżonych parametrach pomniejszone o stopień
technicznego zużycia.
2.
W odniesieniu do roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
armatora
-
odszkodowanie
wypłacane
jest
poszkodowanemu
lub
Ubezpieczającemu /Ubezpieczonemu/, jeśli za zgodą WARTY zaspokoił
roszczenie poszkodowanego, na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego
orzeczenia sądowego.
3.
Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody z
uwzględnieniem następujących zasad:
1) od ustalonej wysokości szkody potrąca się wartość mienia dotkniętego
szkodą, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadaje się jeszcze do
dalszego użytku, sprzedaży, przeróbki lub rekonstrukcji,
2) do ustalonej wysokości szkody dolicza się, do wysokości nie przekraczającej
25% sumy ubezpieczenia, poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione i
udokumentowane koszty i wydatki, o których mowa w § 14 oraz § 18 ust. 5, z
zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 2 oraz § 14 ust. 3.
4. Od wartości ostatecznej sumy wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę
redukcyjną w wysokości określonej w dokumencie ubezpieczenia .
W jaki sposób należy dochodzić należnego odszkodowania
§ 23
1. Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do wypłaty odszkodowania są:
1) w przypadku uszkodzenia lub straty całkowitej (rzeczywistej lub konstruktywnej)
jachtu:
background image
22
- zgłoszenie szkody sporządzone przez osobę prowadzącą jacht w chwili awarii,
potwierdzone przez Ubezpieczającego/ ubezpieczonego, w którym należy podać:
miejsce, datę, okoliczności i przyczynę powstania szkody oraz zakres uszkodzeń i
jeżeli to możliwe, orientacyjną wysokość kosztów naprawy szkody,
- oświadczenia członków załogi sporządzone w związku z awarią,
- w przypadku utraty jachtu z miejsca strzeżonego w wyniku kradzieży z
włamaniem, kradzieży z włamaniem do jachtu lub rabunku: potwierdzenie
zgłoszenia kradzieży z włamaniem /rabunku najbliższej jednostce policji (lub
straży
przybrzeżnej
zobowiązanej
do
prowadzenia
czynności
dochodzeniowych), protokół policyjny oraz postanowienie prokuratury o
postępowaniu w sprawie wykrycia lub niewykrycia sprawców kradzieży z
włamaniem/rabunku, dokument potwierdzający pozostawienie jachtu w
miejscu strzeżonym oraz potwierdzenie przez Komisarza Awaryjnego
WARTY faktu kradzieży z włamaniem/rabunku, o ile fakt kradzieży z
włamaniem miał miejsce za granicą,
- rachunki za naprawę jachtu lub - za zgodą armatora - wycena eksperta powołanego
przez WARTĘ do ustalenia zakresu uszkodzeń, zakresu napraw i wyceny
wysokości kosztów napraw, lub kalkulacja kosztów napraw (z uwzględnieniem
robocizny i materiałów) z załączonym opisem wykonanych prac awaryjnych,
sporządzona przez armatora,
- w przypadku jachtów, w odniesieniu do których istnieje obowiązek prowadzenia
dziennika jachtowego - fotokopię z dziennika jachtowego (wpisy dot. wypadku).
2) z tytułu odpowiedzialności cywilnej armatora:
- zgłoszenie szkody sporządzone przez osobę prowadzącą jacht, potwierdzone przez
ubezpieczającego/ubezpieczonego (w przypadku jachtu znajdującego się za granicą,
także przez Komisarza Awaryjnego WARTY), w którym należy podać: miejsce, datę,
okoliczności i przyczynę powstania szkody oraz zakres szkód wyrządzonych,
orientacyjną wysokość kosztów naprawy,
- oświadczenia osób będących świadkami zdarzenia,
- szkic sytuacyjny,
- oświadczenie lub protokół awaryjny (jeżeli to możliwe) sporządzony przez
osobę, która doznała szkody,
- w przypadku jachtów, w odniesieniu do których istnieje obowiązek prowadzenia
dziennika jachtowego - fotokopię z dziennika jachtowego (wpisy dot. wypadku),
- rachunki za naprawę uszkodzeń lub wycena eksperta powołanego przez WARTĘ dla
ustalenia zakresu uszkodzeń i wyceny wysokości kosztów napraw, lub kalkulacja
kosztów napraw (z uwzględnieniem robocizny i materiałów) i załączonym opisem
wykonanych prac awaryjnych, sporządzona przez wnoszącego roszczenie.
2. Ubezpieczający na wniosek WARTY zobowiązany jest przekazać posiadane przez
siebie, niezbędne do określenia jego odpowiedzialności, zasadności i wysokości
odszkodowania dokumenty i informacje.
Kiedy wypłacane jest odszkodowanie
§ 24
1. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez WARTĘ
zawiadomienia o szkodzie.
background image
23
2. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
WARTY albo wysokości odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 2
okazało się niemożliwe, odszkodowanie jest wypłacane w ciągu 14 dni od dnia, w
którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe.
3. Bezsporną część odszkodowania za szkody w mieniu WARTA wypłaca w terminie
30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
4. Odszkodowania wypłacane będą w złotych według kursu średniego NBP jako
równowartość danej waluty, ustalonej w tabeli kursów NBP obowiązującego w
dniu wypłacenia odszkodowania przez WARTĘ.
5. Płatności, wynikające z odszkodowań, będą dokonywane przez WARTĘ na
udokumentowany wniosek ubezpieczającego, na wskazane przez niego konto
bankowe za granicą, zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
6. WARTA obowiązana jest uzasadnić na piśmie ustalenia dotyczące wysokości
przyznanego odszkodowania lub jego odmowy, wskazując okoliczności oraz
podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty
odszkodowania i poinformować o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze
sądowej w przypadku gdy Ubezpieczający nie zgadza się z ustaleniami WARTY.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Powołanie rzeczoznawcy
§ 25
1. Zarówno WARTA jak i Ubezpieczający mogą powoływać na własny koszt
rzeczoznawców do wyliczenia sumy ubezpieczenia lub ustalenia rozmiarów i
wysokości szkody.
2. W przypadku dwu odmiennych opinii strony mogą wyznaczyć wspólnie
neutralnego rzeczoznawcę, którego ekspertyza będzie ostateczna i przyjęta przez
obie strony. Koszty powołania wspólnego rzeczoznawcy Ubezpieczający i
WARTA poniosą w równych częściach.
Roszczenia regresowe
§ 26
1. Z dniem zapłaty odszkodowania, roszczenie Ubezpieczającego do osoby trzeciej
odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na WARTĘ do wysokości
wypłaconego odszkodowania. Jeżeli WARTA pokryła tylko część szkody,
Ubezpieczającemu przysługuje pierwszeństwo w zaspokojeniu pozostałej części
roszczeń przed roszczeniami regresowymi WARTY.
2. Ubezpieczający na wniosek WARTY zobowiązany jest przekazać posiadane przez
siebie, niezbędne do skutecznego dochodzenia przez WARTĘ roszczeń
regresowych dokumenty i informacje.
background image
24
§ 27
Nie przechodzą na WARTĘ roszczenia regresowe przeciwko:
1) osobom, z którymi Ubezpieczający/ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym lub osób należących do kręgu spadkobierców do trzeciego stopnia, chyba
ż
e wyrządziły one szkodę umyślnie, w warunkach nietrzeźwości, pod działaniem
narkotyków lub innych środków odurzających,
2) członkom załogi ubezpieczonego jachtu, chyba że wyrządzili szkodę umyślnie lub
wskutek rażącego niedbalstwa, w związku ze spożyciem alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających,
3) pracownikom ubezpieczającego/ubezpieczonego, chyba że wyrządzili szkodę
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, użytkowali jacht bez pisemnej zgody
ubezpieczającego lub byli w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub
innych środków odurzających.
Skargi
§ 28
1. Skargi i zażalenia mogą być składane przez Ubezpieczającego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do:
1) Dyrektora w Pionie Obsługi Klientów Korporacyjnych w Makroregionie, na
terenie którego zawarto umowę ubezpieczenia – jeśli dotyczą zawarcia
umowy ubezpieczenia,
2) Działu Likwidacji Szkód Klientów Korporacyjnych w siedzibie Makroregionu,
który prowadził proces likwidacji szkody- jeśli dotyczą likwidacji szkody,
3)
w przypadku umów ubezpieczenia zawartych w Przedstawicielstwie Morskim
Centrali z siedzibą w Gdyni – Dyrektora Przedstawicielstwa
.
Organy rozpatrujące skargę lub zażalenie udzielają pisemnej odpowiedzi osobie
składającej skargę lub zażalenie.
3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na
podstawie niniejszych warunków można wytoczyć albo według przepisów o
właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
Zawiadomienia i oświadczenia
§ 29
1.
Zawiadomienia i oświadczenia stron w związku z umową ubezpieczenia
powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane
listem poleconym, odpowiednio na adres wskazany przez Ubezpieczającego i na
adres Makroregionu TUiR WARTA S.A., który zawarł umowę ubezpieczenia.
2.
Jeżeli którakolwiek ze stron zmieniła siedzibę i nie zawiadomiła o tym drugiej
strony skierowane do ostatniej, znanej siedziby pismo wywiera skutki prawne od
chwili, w której doszłoby, gdyby strona nie zmieniła siedziby.
§ 30
1. Do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWUJ stosuje się
prawo polskie.
background image
25
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się przepisy
kodeksu morskiego, kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 31
Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia jachtów mają zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 roku.
WICEPREZES ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
Ewa Beata BASIAK
Krzysztof KUDELSKI
background image
26
Załącznik Nr 1
Do Ogólnych warunków ubezpieczenia jachtów TUiR WARTA S.A.
Zasady ubezpieczania jednostek nie spełniających wymogów OWUJ odnośnie
dokumentów rejestracyjnych
W związku z Dyrektywą 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16/6/1994 w
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw
Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających na wniosek
Ubezpieczającego można odstąpić od postanowień zawartych w §3 ust. 1. OWUJ
odnośnie rejestracji jachtów przy zastosowaniu następujących zasad:
1) jachty z oznakowaniem CE - nowe lub z potwierdzonym bezszkodowym
przebiegiem ubezpieczenia - przyjmowane są do ubezpieczenia bez żadnych
restrykcji;
2) jachty pływające po wodach śródlądowych nowe lub z potwierdzonym
bezszkodowym
przebiegiem
ubezpieczenia
-
przyjmowane
do
ubezpieczenia bez żadnych restrykcji;
3) jachty pływające po wodach morskich o wieku do 15 lat z potwierdzonym
bezszkodowym
przebiegiem
ubezpieczenia
-
przyjmowane
do
ubezpieczenia bez żadnych restrykcji;
4) jeżeli w okresie 2 lat eksploatacji jachtu wystąpiła szkoda – istnieje wymóg
przeglądu technicznego dokonywanego przez eksperta wskazanego przez
WARTĘ na koszt Ubezpieczającego, chyba że szkoda była likwidowana w
WARCIE i dokonano oceny jachtu po naprawie;
5) w odniesieniu do każdego jachtu budowanego we własnym zakresie – ma
zastosowanie wymóg przeglądu technicznego określony w pkt 4) powyżej;
6) istnieje obowiązek wypełnienia zaleceń nałożonych przez eksperta, w
określonym rozsądnym terminie (maksymalnie do 30 dni kalendarzowych),
pod rygorem utraty ochrony ubezpieczeniowej w zakresie tychże zastrzeżeń
lub poprzez całkowitą odmowę ubezpieczenia.
background image
27
Załącznik Nr 2
Do Ogólnych warunków ubezpieczenia jachtów TUiR WARTA S.A.
Zasady ubezpieczania silników przyczepnych od kradzieży z włamaniem
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość
ubezpieczenia silnika przyczepnego od kradzieży z włamaniem, o ile zawarto
ubezpieczenie jachtu w zakresie casco z rozszerzeniem ubezpieczenia casco o kradzież
z włamaniem oraz towarzyszące ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora, a
należna składka roczna z tego tytułu przekracza łącznie 600,-zł.
2. Warunkiem ubezpieczenia jest zastosowanie następujących dodatkowych
zabezpieczeń w montażu silnika:
a) silnik przyczepny nie może być przytwierdzony do kadłuba jachtu tzw. śrubami
motylkowymi,
b) silnik przyczepny winien być przytwierdzony do kadłuba jachtu linkami
stalowymi i śrubami innymi niż motylkowe,
c) wskazane jest aby silnik był dodatkowo zabezpieczony od kradzieży
odpornym na zniszczenie zabezpieczeniem mechanicznym zamykanym zamkiem
lub kłódką wielozapadkową.
3. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ubezpieczenie silnika
przyczepnego od kradzieży z włamaniem w odniesieniu do każdego roszczenia z
tytułu jednej szkody lub serii szkód z jednego zdarzenia ma zastosowanie
franszyza redukcyjna w wysokości 20% zadeklarowanej wartości silnika.
Franszyza nie podlega wykupowi.
4. Dodatkowa składka za rozszerzenie ochrony płatna jest jednorazowo z góry i
wynosi 1,5% od zadeklarowanej wartości silnika.
5. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia OWUJ.
Oferta
 
my ubezpieczamy