My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
KM/OW020/1405
1
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów
Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub
Uszkodzenia (Autocasco) Należących
do Klientów Indywidualnych
KOD: C-AC-01/14
SPIS TREŚCI
UMOWA UBEZPIECZENIA
3
DEFINICJE
3
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
5
ZAKRES UBEZPIECZENIA
5
CASCO
5
ROZSZERZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA
5
KRADZIEŻ
5
INNE ROZSZERZENIA ZAKRESU
5
ZABEZPIECZENIA POJAZDU
5
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
6
SUMA UBEZPIECZENIA
7
UDZIAŁ WŁASNY
7
USTALENIE ROZMIARU SZKODY
8
POSTANOWIENIA OGÓLNE
8
SZKODA CAŁKOWITA
8
SZKODA CZĘŚCIOWA
8
METODA KOSZTORYSOWA
9
METODA SERWISOWA
9
SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
10
ZAWARCIE UMOWY NA CUDZY RACHUNEK
10
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ERGO HESTII
10
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
11
OBOWIĄZKI ERGO HESTII I UBEZPIECZONEGO W RAZIE WYSTĄPIENIA ZDARZENIA
11
background image
KM/OW020/1405
2
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
12
REGRES UBEZPIECZENIOWY
12
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13
KLAUZULE
14
01 BAGAŻ
14
02 STAŁA SUMA UBEZPIECZENIA
14
03 OCHRONA UTRATY ZNIŻKI AC
14
background image
3
KM/OW020/1405
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
UMOWA UBEZPIECZENIA
§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej
Ergo Hestią, w zakresie działania swego przedsiębiorstwa, zawiera
umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco) z osobami fizycznymi
nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcami,
zwanymi dalej Ubezpieczającymi.
2. Informujemy, że w związku z zawartą umową ubezpieczenia,
na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zmianami):
1) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą
w Sopocie przy ul. Hestii 1, zwane dalej Ergo Hestią, jest
administratorem Pani/Pana danych osobowych, które będą przez
nią przetwarzane w celu wywiązania się z umowy ubezpieczenia
oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, którymi są
w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów i usług
oraz dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
Dane pobierane są na podstawie: art. 23 ust. 1 pkt 3) i pkt 5) ww.
ustawy o ochronie danych osobowych i art. 815 kodeksu cywilnego,
2) służy Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych niż
wymienione powyżej prawnie usprawiedliwione cele Ergo Hestii albo
osób trzecich, którym przekazywane są te dane, wymaga uzyskania
Pani/Pana uprzedniej zgody.
3. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania do
jej wiadomości okoliczności, o które pytała we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia lub podanie tych okoliczności niezgodnie
z prawdą.
4. Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia
powinien szczegółowo zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia.
5. Zwracamy uwagę, że definicje używanych pojęć mogą odbiegać
od typowego, powszechnego ich znaczenia, jak też od definicji
zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
DEFINICJE
§ 2
Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
przyjmują znaczenie określone w definicjach zamieszczonych poniżej
w § 3.
§ 3
1.
ASO – autoryzowany serwis obsługi pojazdów danej marki;
2.
Audatex – stosowany przez warsztaty samochodowe i firmy
ubezpieczeniowe system komputerowy przeznaczony do tworzenia
kalkulacji naprawy pojazdu powypadkowego;
3.
Części alternatywne – części, których producent zaświadcza,
że są one tej samej jakości, co oryginalne komponenty dla danego
typu pojazdów;
4.
Dokumenty pojazdu – dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile
została wydana), świadectwo dopuszczenia pojazdu do ruchu
(w przypadku pojazdów niepodlegających rejestracji), pozwolenie
czasowe wydane przez właściwy organ dokonujący rejestracji;
5.
eKonto – udostępniony Ubezpieczającemu serwis internetowy,
który prezentuje posiadanie przez Ubezpieczającego polisy oraz
likwidowane szkody i umożliwia kontakt z Ergo Hestią w zakresie
wybranych usług;
6.
Eurotax – system komputerowy przeznaczony do wyceny wartości
rynkowej pojazdów;
7.
Kradzież – działanie wyczerpujące znamiona czynu
określonego w art. 278 kk. (zabór cudzej rzeczy ruchomej
w celu przywłaszczenia), 279 kk. (zabór cudzej rzeczy ruchomej
z włamaniem) i 280 kk. (zabór cudzej rzeczy przy użyciu przemocy
lub groźby jej użycia albo doprowadzeniu człowieka do stanu
nieprzytomności lub bezbronności w celu kradzieży mienia), za
kradzież nie uważa się przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 kk.
(przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej);
8.
Lokaut – zamknięcie zakładu pracy przez właściciela, połączone
ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do
przyjęcia gorszych warunków pracy lub ze względu na strajk;
9.
Okres eksploatacji pojazdu – okres liczony od daty pierwszej
rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego
dnia okresu ubezpieczenia; jeżeli data pierwszej rejestracji nie jest
znana lub pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, wówczas
okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji
pojazdu; tak ustalony okres eksploatacji obowiązuje przez cały
dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia. Dla celów ustalenia
odszkodowania okres eksploatacji pojazdu jest liczony od daty
pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do
dnia zajścia wypadku; jeżeli data pierwszej rejestracji nie jest znana
lub pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, wówczas okres
eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu
do dnia zajścia wypadku.
10.
Osoby trzecie – wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem
ubezpieczenia.
11.
Pojazd – środek transportu podlegający rejestracji
w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy Prawo
o ruchu drogowym oraz inny drogowy środek transportu napędzany
silnikiem z własnego źródła energii oraz bez własnego napędu bądź
własnego źródła energii, a także trolejbus. Za pojazd w rozumieniu
wariantu Sieć Partnerska uważa się samochód zarejestrowany jako
osobowy, ciężarowy lub ciężarowo-osobowy o ładowności do 850 kg,
a także pojazd terenowy i pick-up o ładowności do 2 ton. Za pojazd
w rozumieniu wariantu Sieć Partnerska nie uważa się motorowerów,
motocykli i quadów.
12.
Pojazd nielegalnie wprowadzony na teren Rzeczypospolitej
Polskiej:
1) niedostarczony do miejsca odprawy celnej lub niezgłoszony do
tej odprawy,
2) wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego
w pkt 1), lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu
celnym prawdziwych informacji o pojeździe lub o wcześniejszych
właścicielach.
13.
Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub
powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile.
14.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
background image
KM/OW020/1405
4
15.
Przestępstwo – czyn człowieka, zabroniony przez ustawę
obowiązującą w czasie jego popełnienia, pod groźbą kary jako
zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy,
w stopniu wyższym niż znikomy.
16.
Przywłaszczenie – rozporządzenie jak swoją, cudzą rzeczą
ruchomą lub cudzym prawem majątkowym, które już uprzednio
znajdowały się w posiadaniu przywłaszczającego.
17.
Rabunek – zabór mienia przy użyciu lub groźbie
natychmiastowego użycia przemocy fizycznej na osobie albo po
doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności; za
rabunek uważa się także zabór mienia przy użyciu siły w stosunku do
przedmiotu zaboru, który pozostawał w styczności lub był połączony
z Ubezpieczonym.
18.
Siła przyrody – działająca bezpośrednio na ubezpieczony pojazd
energia mająca przyczynę i źródło w naturze, powstała samoistnie
bez związku z działaniem lub zaniechaniem człowieka.
19.
Sieć Partnerska – sieć wyselekcjonowanych warsztatów
współpracujących z Ergo Hestią. Lista aktualnych warsztatów
publikowana jest na stronie: www.ergohestia.pl.
20.
Stan po spożyciu alkoholu – stan, w którym stężenie alkoholu
we krwi wynosi od 0,2‰ do 0,5‰ lub obecność alkoholu
w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu
w 1 dm³.
21.
Stan nietrzeźwości – stan, w którym stężenie alkoholu we
krwi wynosi powyżej 0,5‰ lub obecność alkoholu w wydychanym
powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.
22.
Strajk – zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez
pracowników na pewien czas w jednym lub kilku zakładach
pracy, instytucjach, będące wyrazem protestu, np. politycznego,
ekonomicznego oraz żądania zmian.
23.
Szkoda całkowita – kradzież pojazdu lub szkoda, dla której
koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu
zaistnienia szkody, przy czym koszty naprawy wyliczane są według
określonych w kwotach brutto (to jest uwzględniających należny
podatek VAT):
a) cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu (bez
uwzględnienia zużycia eksploatacyjnego) i wymiaru koniecznej
robocizny, wskazanych w systemie Audatex,
b) cen robocizny w autoryzowanych przez producenta pojazdu
zakładach naprawczych.
24.
Szkoda – powstałe bezpośrednio wskutek zdarzenia objętego
umową ubezpieczenia: niemajątkowe następstwo zdarzenia (szkoda
na osobie) lub uszczerbek majątkowy (szkoda w mieniu).
25.
Terroryzm – nielegalne akcje organizowane z pobudek
ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe,
skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia
chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego
przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu
z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub
społecznych.
26.
Udział własny – kwota, o którą Ergo Hestia zmniejsza wypłacane
łączne odszkodowanie dotyczące określonego wypadku.
27.
Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą – mechaniczny
lub elektroniczny system zabezpieczenia przeciwkradzieżowego,
który jest sprawny w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
i trwale zamontowany w procesie produkcji pojazdu lub
urządzenie homologowane zgodnie z obowiązującymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, zamontowane przez stację
obsługi posiadającą autoryzację (licencję) producenta danego
zabezpieczenia do montażu lub serwisowania tego zabezpieczenia
(zwaną dalej: stacją obsługi).
Przy czym:
a) jeśli urządzenie zabezpieczające nie jest fabrycznym
wyposażeniem pojazdu, fakt montażu urządzenia oraz jego
sprawność muszą być potwierdzone pisemnym zaświadczeniem
wydanym przez stację obsługi,
b) w przypadku kontynuacji umowy złożenie zaświadczenia nie
jest wymagane, o ile zostało ono załączone do wniosku o zawarcie
wcześniejszej umowy,
c) urządzeniami zabezpieczającymi przed kradzieżą nie są:
mechaniczne i elektromechaniczne blokady kierownicy, systemy
blokowania lewarka automatycznej skrzyni biegów a także zamki
w drzwiach pojazdu i stacyjka;
28.
Wartość rynkowa pojazdu – wartość brutto ustalona na
podstawie notowań rynkowych cen pojazdów danej marki
i typu obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
z uwzględnieniem cech indywidualnych, w szczególności: roku
produkcji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego pojazdu.
29.
Wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu
z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołana
ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń
ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania
wypadku za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy
rozdarciu w takich rozmiarach, że wskutek ujścia gazów, pyłów, pary
lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się
również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu
próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.
30.
Wyposażenie dodatkowe pojazdu – urządzenia i elementy pojazdu
niemontowane fabrycznie: sprzęt audiofoniczny i audiowizualny
oraz sprzęt łączności telefonicznej (oprócz telefonów mobilnych)
i radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami, sprzęt łączności
satelitarnej (nawigacja satelitarna), taksometry, spojlery i nakładki,
napisy i naklejki reklamowe oraz foteliki do przewozu dzieci.
31.
Wyposażenie podstawowe pojazdu – urządzenia i elementy
pojazdu montowane fabrycznie lub przez dilera w warunkach
montażu fabrycznego ze względu na przepisy dotyczące zasad
homologacji dla danej marki, typu, modelu oraz urządzenia
zabezpieczające przed kradzieżą, instalacje zasilania gazem, obręcze
kół ze stopów lekkich, hak holowniczy, klimatyzacja, reflektory
halogenowe i ksenonowe.
32.
Zamieszki – gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje
skierowane przeciwko władzy, których celem jest zmiana
istniejącego porządku prawnego.
33.
Zatopienie – zanurzenie ubezpieczonego pojazdu w cieczy.
Przez zatopienie nie uważa się zassania cieczy przez pracujący silnik
pojazdu.
34.
Zdarzenie – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu lub jego
wyposażenia.
background image
5
KM/OW020/1405
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 4
1. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie pojazdy wraz
z wyposażeniem podstawowym, których okres eksploatacji w dniu
rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej nie przekracza 12 lat,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Jeżeli w dniu rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej wiek
ubezpieczanego pojazdu przekracza 12 lat, umowa ubezpieczenia
może zostać zawarta tylko w przypadku bezszkodowej kontynuacji
ubezpieczenia Autocasco w Ergo Hestii, o której mowa w § 31 ust. 5.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie
w odniesieniu do pojazdów, których okres eksploatacji:
1) nie przekracza 9 lat w przypadku wariantu ASO;
2) nie przekracza 12 lat w przypadku wariantu Sieć Partnerska.
4. Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową zostanie
objęte wyposażenie dodatkowe pojazdu.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 5
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w granicach
geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji,
Izraela i Iranu, z tym że na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji,
Ukrainy z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe
na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, bezpośredniego działania
osób trzecich na pojazd, nagłego działania sił przyrody, zderzenia
się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym
z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, nagłego działania czynnika
termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu oraz kradzieży.
2. Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki,
ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona na terytorium
Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy o szkody wyłączone zgodnie
z ust. 1, z jednoczesnym wprowadzeniem udziału własnego
w szkodach powstałych wskutek tych wypadków w wysokości
1.000 zł.
CASCO
§ 6
Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie
przedmiotu ubezpieczenia będące następstwem:
1) zderzenia się pojazdów,
2) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się
pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz
pojazdu,
3) bezpośrednich działań osób trzecich na pojazd,
4) zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku
zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
5) pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił
przyrody,
6) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
z zewnątrz pojazdu.
§ 7
Ubezpieczenie można zawrzeć w następujących wariantach,
mających zastosowanie w stosunku do szkód częściowych:
1) wariant Kosztorys;
2) wariant Sieć Partnerska;
3) wariant ASO.
ROZSZERZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA
KRADZIEŻ
§ 8
1. Pojazd i wyposażenie dodatkowe określone w umowie
ubezpieczenia, za opłatą dodatkowej składki, zostanie objęty
ochroną ubezpieczeniową od szkód polegających na kradzieży
pojazdu lub jego części pod warunkiem spełnienia łącznie
poniższych warunków:
1) ubezpieczenia pojazdu od przyczyn wskazanych w § 6 na
12-miesięczny okres ubezpieczenia,
2) zainstalowania w pojeździe wymaganych przez Ergo Hestię
urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, zgodnie z § 10.
2. W przypadku szkód częściowych w zakresie ubezpieczenia
Kradzież, rozliczenie szkody następuje zgodnie z wariantem
wybranym dla szkód częściowych w zakresie ubezpieczenia Casco.
INNE ROZSZERZENIA ZAKRESU
§ 9
1. Bez konieczności opłacenia dodatkowej składki ochroną
ubezpieczeniową objęte są następstwa utraty bądź zniszczenia
kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania lub
uruchamiania pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia
Autocasco, w postaci kosztów wymiany zamków lub przekodowania
zamków bądź urządzeń zabezpieczających.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również koszty wskazane
w ust. 1. będące następstwem utraty przedmiotów innych niż
wymienione, które umożliwiają dorobienie kluczyków do pojazdu.
3. Jednocześnie Ergo Hestia obejmuje ochroną koszty odtworzenia
kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania lub
uruchamiania pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia
Autocasco, utraconych bądź zniszczonych na skutek innych zdarzeń
niż wskazane w § 6 lub kradzieży.
ZABEZPIECZENIA POJAZDU
§ 10
1. Samochody osobowe, aby mogły zostać objęte ubezpieczeniem od
kradzieży zgodnie z § 8 muszą być zabezpieczone przez co najmniej:
1) jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą – dla
samochodów o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy
ubezpieczenia do 100.000 zł,
2) dwa niezależne od siebie urządzenia zabezpieczające przed
kradzieżą – dla samochodów o wartości rynkowej na dzień zawarcia
umowy ubezpieczenia powyżej 100.000 zł.
background image
KM/OW020/1405
6
2. Samochody ciężarowe o ładowności do 3 ton, aby mogły zostać
objęte ubezpieczeniem od kradzieży zgodnie z § 8 muszą być
zabezpieczone przez co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające
przed kradzieżą.
3. Motocykle, quady i motorowery aby mogły zostać objęte
ubezpieczeniem od kradzieży zgodnie z § 8 muszą być zabezpieczone
przez co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.
4. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3 ton, ciągniki
siodłowe i autobusy o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy
ubezpieczenia przekraczającej 100.000 zł mogą być objęte ochroną
ubezpieczeniową od kradzieży zgodnie z § 8, o ile posiadają co
najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 11
1. Ergo Hestia nie odpowiada za szkody:
1) których wartość nie przekracza 500 zł (brutto).
2) w paliwie,
3) wskutek naturalnego zużycia wynikającego z eksploatacji
pojazdu lub spowodowane wstrząsami na nierównościach dróg
albo w następstwie korozji lub wad fabrycznych, a także będące
następstwem nienależycie przeprowadzonych wcześniejszych
napraw,
4) w czasie ruchu w pojazdach:
a) niezarejestrowanych, o ile zgodnie z prawem istniał obowiązek
rejestracji,
b) nieposiadających ważnego badania technicznego, jeżeli stan
techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
5) wskutek kradzieży pojazdu lub jego części, jeżeli:
a) w chwili dokonania kradzieży pojazd nie posiadał zainstalowanych
urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, określonych w § 10,
b) w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był zabezpieczony
w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub był zabezpieczony
w sposób przewidziany w jego konstrukcji, ale nie były uruchomione
wszystkie znajdujące się w pojeździe urządzenia zabezpieczające
przed kradzieżą określone w § 10, chyba że został on utracony na
skutek rozboju,
c) klucze (fabryczne urządzenia służące do otwarcia pojazdu) lub
dokumenty pojazdu nie były zabezpieczone poza pojazdem przed
dostępem osób niepowołanych, chyba że zostały one utracone
wskutek rozboju,
d) poszkodowany nie przedłożył Ergo Hestii dokumentów pojazdu,
na podstawie których pojazd był dopuszczony do ruchu w dniu
szkody oraz wszystkich kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do
otwarcia pojazdu w liczbie nie mniejszej niż podanej we wniosku
ubezpieczeniowym, wraz z kompletem urządzeń uruchamiających
urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że pojazd został
utracony wskutek rozboju,
6) wskutek przywłaszczenia pojazdu przez osobę trzecią.
7) w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na terytorium Polski,
8) w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi
świadczeniami na rzecz wojska lub policji, a także w akcjach
protestacyjnych i blokadach dróg,
9) wskutek samoczynnego stoczenia się zaparkowanego pojazdu
niezabezpieczonego hamulcem pomocniczym lub włączeniem biegu,
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w pojazdach
pochodzących z kradzieży lub innego przestępstwa oraz takich,
których własności Ubezpieczony nie nabył do dnia szkody, chyba
że właściciel wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania na rzecz
Ubezpieczonego. Jeżeli właściciel nie wyraził takiej zgody, zapłacona
składka podlega zwrotowi.
§ 12
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Ergo Hestia nie ponosi
odpowiedzialności:
1) jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie,
2) jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę wskutek rażącego
niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności,
3) za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
4) za zdarzenia powstałe wskutek działań wojennych, stanu
wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, strajków, lokautów
oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji,
przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę
oraz powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia
radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola
magnetycznego i elektromagnetycznego,
5) za szkodę powstałą wskutek osunięcia się ziemi, zapadania
się ziemi, trzęsienia ziemi, upadku drzewa lub masztu będących
następstwem działalności ludzkiej,
6) za szkodę, gdy kierujący:
a) w chwili zdarzenia lub przybycia na miejsce zdarzenia jednostki
policji znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków
odurzających lub leków o podobnym działaniu;
b) oddalił się z miejsca zdarzenia, jeżeli tym kierującym był właściciel
pojazdu, a także osoba, z którą właściciel pojazdu pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym lub inna osoba upoważniona
do użytkowania pojazdu;
c) w chwili zdarzenia nie posiadał wymaganych przez ustawę
Prawo o ruchu drogowym lub inne przepisy prawa uprawnień do
kierowania pojazdem, jeżeli tym kierującym był właściciel pojazdu,
a także osoba, z którą właściciel pojazdu pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym lub inna osoba upoważniona przez
właściciela pojazdu do użytkowania pojazdu; chyba że nie miało to
wpływu na powstanie szkody.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkody w mieniu,
w posiadanie którego Ubezpieczony lub osoby bliskie weszły
w wyniku przestępstwa.
§ 13
1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody
powstałe:
1) jako następstwa użytkowania pojazdu niezgodnie z jego
przeznaczeniem,
2) jako następstwo przewożenia ładunku lub bagażu (nie dotyczy
szkód powstałych na skutek zderzenia się sprzętu sportowego
przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami
z zewnątrz pojazdu),
background image
7
KM/OW020/1405
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
3) podczas używania pojazdu przez Ubezpieczonego lub
upoważnionego kierującego jako narzędzia przestępstwa, chyba
że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
4) w pojazdach prototypowych rozumianych jako modele
eksperymentalne opracowane przez producenta samochodów dla
nowych serii pojazdów,
5) wskutek używania pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych:
paliw, toksycznych substancji chemicznych lub gazów,
6) podczas użycia pojazdu do nauki jazdy,
7) podczas wynajmowania pojazdu oraz w pojazdach udostępnianych
jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem,
8) podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, konkursów
albo użycia pojazdu jako rekwizytu.
2. Za opłatą dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej
zostanie rozszerzony o szkody wskazane w ust. 1 pkt 6) – 8).
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 14
Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności
Ergo Hestii.
§ 15
1. W ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej
pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. Wartość rynkowa
pojazdu jest ustalana w oparciu o system Eurotax lub miesięcznik
Info-Ekspert „Pojazdy samochodowe – wartości rynkowe”,
z zastrzeżeniem ust. 2 – 4.
2. Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu, zakupionego
u autoryzowanego dilera zajmującego się zawodowo sprzedażą
pojazdów tej marki, można zadeklarować także w wysokości równej
kwocie brutto określonej w fakturze sprzedaży tego pojazdu, jednak
nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia
faktury. Tak ustalona suma ubezpieczenia jest uznawana przez
Ergo Hestię za wartość rynkową pojazdu przez okres nie dłuższy niż
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej tego
pojazdu pod warunkiem, że do dnia powstania zgłoszonej szkody
pojazd nie uległ uszkodzeniu.
3. W przypadku braku możliwości określenia rzeczywistej wartości
rynkowej pojazdu w oparciu o system Eurotax lub miesięcznik
Info-Ekspert „Pojazdy samochodowe – wartości rynkowe”,
Ubezpieczający w porozumieniu z Ergo Hestią może skorzystać
z innego, wiarygodnego źródła specjalistycznego wspólnie
uzgodnionego pomiędzy Ubezpieczającym, a Ergo Hestią.
4. Na wniosek Ubezpieczającego Ergo Hestia przyjmuje sumę
ubezpieczenia podwyższoną lub obniżoną o wartość większą niż
10% w stosunku do wartości określonej w systemie Eurotax lub
w miesięczniku Info-Ekspert „Pojazdy samochodowe – wartości
rynkowe”, pod warunkiem dokonania wyceny pojazdu przez
uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie techniki samochodowej.
Koszt wyceny pojazdu przez rzeczoznawcę obciąża tę stronę umowy,
która zleciła wycenę.
5. Na wniosek Ubezpieczającego, jeżeli Ubezpieczony uprawniony
jest do odliczenia podatku VAT, suma ubezpieczenia określana jest
bez uwzględniania podatku VAT.
6. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę
wypłaconego odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia).
W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia
stosunek ubezpieczenia wygasa.
7. Za zgodą Ergo Hestii, w sytuacji wskazanej w ust. 6 powyżej,
Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia do wartości
rynkowej pojazdu wypełniając nowy wniosek ubezpieczeniowy oraz
przedstawiając Ergo Hestii pojazd do oględzin i opłacając dodatkową
składkę.
8. Za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia zostanie
zawarta bez stosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia.
§ 16
1. Sumę ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego określa
Ubezpieczający na podstawie cen detalicznych (brutto) przedmiotów
tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, pomniejszonych
o stopień zużycia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego wyposażenia
dodatkowego można zadeklarować także w wysokości równej
kwocie brutto określonej w fakturze sprzedaży tego wyposażenia,
jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty
wystawienia faktury.
3. Na wniosek Ubezpieczającego, jeżeli Ubezpieczony uprawniony
jest do odliczenia podatku VAT, suma ubezpieczenia określana jest
bez uwzględniania podatku VAT.
4. Suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może być
wyższa niż 20% sumy ubezpieczenia pojazdu, jednak nie więcej niż
20.000 zł (brutto).
5. Suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego ulega
każdorazowo zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania
(konsumpcja sumy ubezpieczenia). W przypadku całkowitego
wyczerpania sumy ubezpieczenia stosunek ubezpieczenia w zakresie
ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego wygasa.
6. Za zgodą Ergo Hestii, w sytuacji wskazanej w ust. 5 powyżej
Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia wyposażenia
dodatkowego wypełniając nowy wniosek ubezpieczeniowy,
w granicach określonych w ust. 4.
7. Ubezpieczający może w każdym czasie trwania umowy
ubezpieczenia podwyższyć sumę ubezpieczenia w granicach
określonych w ust. 4, za opłatą dodatkowej składki.
UDZIAŁ WŁASNY
§ 17
1. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy ubezpieczenia zostanie
wprowadzony udział własny w wysokości określonej w umowie
ubezpieczenia.
2. W przypadku wprowadzenia do umowy ubezpieczenia udziału
własnego, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczający opłaca składkę
w odpowiednio zmniejszonej wysokości.
background image
KM/OW020/1405
8
USTALENIE ROZMIARU SZKODY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 18
1. Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności
Ergo Hestii za wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2. Wysokość odszkodowania to kwota odpowiadająca rozmiarowi
szkody, z zastrzeżeniem postanowień § 19.
3. Jeśli Ubezpieczający w umowie ubezpieczenia zadeklaruje sumę
ubezpieczenia netto, rozmiar szkody i wysokość odszkodowania
(w tym wartość pozostałości) ustalane są w kwocie netto, to jest bez
uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT.
§ 19
W przypadku wprowadzenia do umowy udziału własnego wypłacane
odszkodowanie pomniejszane jest o wysokość udziału własnego
określonego w umowie ubezpieczenia.
§ 20
Rozmiar szkody w wyposażeniu dodatkowym pojazdu oraz wysokość
odszkodowania ustala się według cen detalicznych przedmiotów
tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, pomniejszonych
o stopień zużycia do dnia szkody albo według wysokości kosztów
naprawy; wysokość tych kosztów powinna być udokumentowana
rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który
szkodę usunął własnymi siłami.
§ 21
Niezależnie od ustalonego odszkodowania Ubezpieczonemu
przysługuje zwrot poniesionych kosztów parkowania pojazdu po
zaistnieniu szkody do czasu dokonania oględzin przez Ergo Hestię,
jednak nie więcej niż 500 zł (brutto).
SZKODA CAŁKOWITA
§ 22
1. W przypadku szkody całkowitej w pojeździe lub wyposażeniu
dodatkowym Ergo Hestia ustala rozmiar szkody oraz wysokość
odszkodowania w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu (ale nie
wyższej niż ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia)
z dnia powstania szkody, pomniejszonej o wartość pozostałości,
z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 i § 23.
2. Wartość rynkowa pojazdu na dzień powstania szkody ustalana
jest w oparciu o to samo źródło wyceny, jakie zastosowano przy
określeniu wysokości sumy ubezpieczenia w dniu zawierania umowy
ubezpieczenia, zgodnie z § 15.
§ 23
1. Rozmiar szkody całkowitej zmniejsza się o wartość brutto
pozostałości tj. nieuszkodzonych bądź uszkodzonych w niewielkim
stopniu i przedstawiających wartość użytkową i majątkową
części lub zespołów pojazdu, a także całego pojazdu w stanie
uszkodzonym, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub
sprzedaży.
2. Wartość pozostałości ustala się na podstawie aktualnych
cen brutto (notowań rynkowych) obowiązujących na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, przy uwzględnieniu stopnia ich zużycia.
SZKODA CZĘŚCIOWA
§ 24
1. W stosunku do szkód częściowych, rozliczenie szkody może
nastąpić według:
1) metody kosztorysowej – na podstawie wyceny dokonanej przez
Ergo Hestię w oparciu o Audatex,
2) metody serwisowej – na podstawie faktury dokumentującej
naprawę pojazdu przez zakład dokonujący tej naprawy.
2. W zależności od wariantu ubezpieczenia, szkoda zostanie
rozliczona w następujący sposób:
Wariant
ubezpieczenia
Kosztorysowy Sieć Partnerska ASO
Sposób
rozliczenia
szkody
częściowej
metoda
kosztorysowa
metoda serwisowa
z możliwością zmiany
na kosztorysową
Miejsce
wykonania
naprawy
nie dotyczy
Sieć Partnerska
lub inny
wybrany przez
Ubezpieczonego
warsztat
samochodowy
Autoryzowany
Serwis Obsługi
lub inny
wybrany przez
Ubezpieczonego
warsztat
samochodowy
Rodzaj części,
których ceny
wykorzystane
są przy wycenie
szkody
części
alternatywne
części
alternatywne
części
oryginalne
3. Zapisy tabeli zawartej w ust. 2 dotyczące wariantu Sieć Partnerska
i ASO, mają zastosowanie również do pojazdów naprawianych poza
Siecią Partnerską lub ASO.
4. W przypadku szkody częściowej Ergo Hestia ustala wysokość
odszkodowania w kwocie odpowiadającej kosztom naprawy,
przyjmując ceny usług i części zamiennych obowiązujące w Polsce
w dniu ustalenia odszkodowania, z zastrzeżeniem §§ 25 – 29.
5. Rozmiar szkody częściowej obejmuje koszty naprawy zgodne
z zakresem uszkodzeń opisanym w protokole szkody (ocenie
technicznej), sporządzonym przez Ergo Hestię (lub na jej zlecenie).
6. W przypadku szkód częściowych polegających na kradzieży
przedmiotu ubezpieczenia, w tym także jego zniszczeniu lub
uszkodzeniu mającym bezpośredni związek z dokonaniem kradzieży,
ustalenie rozmiaru szkody częściowej odbywa się na zasadach
identycznych jak wybrany w umowie ubezpieczenia wariant
ustalania rozmiaru szkody częściowej w zakresie ubezpieczenia
Casco, określony w § 7.
background image
9
KM/OW020/1405
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
METODA KOSZTORYSOWA
§ 25
1. Rozmiar szkody częściowej oraz wysokość odszkodowania
ustalana jest na podstawie wyceny Ergo Hestii w oparciu o Audatex,
z uwzględnieniem podatku VAT, tzn. według:
1) norm czasowych napraw zawartych w systemie Audatex,
2) stawki za roboczogodzinę w wysokości 65 zł (brutto) za prace
blacharskie, mechaniczne i lakiernicze,
3) zawartego w ocenie technicznej wykazu części (zespołów)
zakwalifikowanych do wymiany, według średnich cen brutto części
alternatywnych oraz materiałów.
2. Jeśli Audatex nie zawiera cen części alternatywnych, do
rozliczenia przyjmuje się zawarte w nim ceny brutto części
oryginalnych, pomniejszone o poniższe zużycie eksploatacyjne,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3:
Okres eksploatacji pojazdu
Zużycie eksploatacyjne wyrażone
w procentach wartości części
zakwalifikowanych do wymiany
Do 3 lat (włącznie)
25%
Powyżej 3 do 4 lat (włącznie) 30%
Powyżej 4 do 5 lat (włącznie) 40%
Powyżej 5 do 6 lat (włącznie) 50%
Powyżej 6 do 7 lat (włącznie) 55%
Powyżej 7 do 8 lat (włącznie) 60%
Powyżej 8 do 9 lat (włącznie) 65%
Powyżej 9 lat
65%
3. Jeżeli wcześniej dokonano wymiany elementów,
udokumentowanej oryginałami rachunków, wysokość zużycia
eksploatacyjnego ustalana jest indywidualnie przy uwzględnieniu
okresu użytkowania tych części.
4. Jeżeli ceny brutto części alternatywnych są wyższe od cen
ustalonych zgodnie z tabelą (części oryginalne z uwzględnieniem
zużycia eksploatacyjnego), w ustalaniu wysokości szkody uwzględnia
się niższą z tych cen.
METODA SERWISOWA
§ 26
W przypadku szkody częściowej wysokość odszkodowania – bez
względu na wybrany przez Ubezpieczonego warsztat jako miejsce
wykonania naprawy, ustalana jest na podstawie faktur za naprawę
pojazdu – według uprzednio uzgodnionych z Ergo Hestią kosztów
i sposobu naprawy, z zastosowaniem:
1) w wariancie ASO:
a) naprawczych norm czasowych zawartych w systemie Audatex,
b) średniej stawki za roboczogodzinę ustalonej w oparciu o ceny
usług stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii do
warsztatu dokonującego naprawy, działające na terenie miejsca
naprawy pojazdu,
c) cen części i materiałów określonych przez producenta pojazdu,
zawartych w systemach Audatex.
2) w wariancie Sieć Partnerska:
a) naprawczych norm czasowych zawartych w systemie Audatex,
b) średniej stawki za roboczogodzinę ustalonej w oparciu o ceny
usług stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii do
warsztatu dokonującego naprawy, działające na terenie miejsca
naprawy pojazdu, nie więcej niż 110 zł (brutto) za 1 roboczogodzinę
prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych,
c) cen materiałów zawartych w systemach Audatex oraz cen części
alternatywnych lub w przypadku braku części alternatywnych, do
rozliczenia przyjmuje się zawarte w systemie Audatex ceny części
oryginalnych.
§ 27
1. Pomimo że Ubezpieczający w umowie ubezpieczenia wybrał
metodę serwisową, na jego wniosek Ergo Hestia ustali rozmiar
szkody częściowej w oparciu o metodę kosztorysową.
2. Jeżeli całkowite koszty naprawy pojazdu przekraczają wartość
ustaloną metodą kosztorysową, Ubezpieczający zobowiązany jest
przedłożyć komplet faktur dotyczących robocizny, części zamiennych
i materiałów (w tym lakierniczych), jeśli koszty te mają być
uwzględnione przy ustaleniu rozmiaru szkody.
3. W razie udokumentowania fakturami naprawy pojazdu
dokonanej bez uprzedniego uzgodnienia z Ergo Hestią, koszty
naprawy podlegają weryfikacji do średniej arytmetycznej cen usług
naprawczych stosowanych na terenie powiatu właściwego dla
miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby firmy Ubezpieczonego
lub siedziby Ubezpieczającego w przypadku, gdy pojazd jest
przedmiotem leasingu lub stanowi zabezpieczenie kredytu, nie
więcej niż 100 zł (brutto) za 1 roboczogodzinę prac blacharskich,
lakierniczych i mechanicznych. Natomiast ceny części zamiennych
i materiałów (w tym lakierniczych) podlegają weryfikacji
maksymalnie do wartości brutto zawartych w systemie Audatex,
pomniejszonych o wysokość zużycia eksploatacyjnego, o którym
mowa w § 25 ust. 2.
§ 28
1. Ergo Hestia ma prawo do sprawdzenia, przed ustaleniem
wysokości odszkodowania, czy naprawa jest zgodna z zakresem
i kwalifikacją w protokole szkody oraz przedłożonymi rachunkami lub
fakturami za naprawę.
2. W przypadku rozbieżności Ergo Hestia ustala wysokość
odszkodowania w oparciu o faktycznie wykonany zakres i sposób
naprawy, nie większy niż określony w protokole szkody sprzed
naprawy.
§ 29
1. Przy wymianie ogumienia, akumulatora i elementów
układu wydechowego, jak również elementów ciernych układu
hamulcowego, do ustalenia wysokości odszkodowania przyjmuje
się cenę nowego elementu, pomniejszoną o stopień jego zużycia
określony w protokole szkody.
2. Jeśli w elementach zakwalifikowanych do wymiany stwierdzi się
wcześniejsze uszkodzenia lub naprawy, Ergo Hestia obniży wysokość
odszkodowania stosownie do ich rozmiaru.
background image
KM/OW020/1405
10
SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
§ 30
1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka.
2. Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo, na wniosek
Ubezpieczającego może być rozłożona na raty. Terminy płatności rat
i ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia.
3. Składka ubezpieczeniowa uwzględnia spadek wartości rynkowej
pojazdu w czasie trwania okresu ubezpieczenia.
§ 31
1. Wysokość składki za ubezpieczenie pojazdu ustala się jako iloczyn
sumy ubezpieczenia i wyrażonej w procentach stawki określonej
w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Składkę należną za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych
od wypadków wskazanych § 6 (zakres Casco) z rozszerzeniem
o Kradzież, stanowi suma składek należnych za zakres Casco oraz
Kradzież. Składki należne za zakres Casco oraz Kradzież oblicza
się metodą iloczynową stosując do składek podstawowych
przysługujące Ubezpieczonemu zniżki i zwyżki.
3. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się:
1) wartość pojazdu,
2) markę, model i rodzaj pojazdu,
3) strefę regionalną właściwą dla miejsca stałego zameldowania
Ubezpieczonego,
4) zakres ochrony,
5) rok produkcji pojazdu,
6) przeznaczenie pojazdu,
7) liczbę pojazdów Ubezpieczonego ubezpieczonych w Ergo Hestii,
8) rodzaj prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności,
9) wiek posiadacza pojazdu,
10) okres posiadania przez Ubezpieczonego uprawnień do
kierowania pojazdem danej kategorii,
11) bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w Ergo Hestii przez
Ubezpieczonego,
12) bezszkodowy/szkodowy przebieg ubezpieczenia,
13) zawarcie umowy ubezpieczenia jako umowy pakietowej, tj.
obejmującej również inne niż Autocasco ryzyka ubezpieczeniowe,
14) sposób płatności składki (tj. czy składka płatna jest jednorazowo,
czy w ratach).
4. Zapisy ust. 3 pkt 9) – 10) nie dotyczą umów ubezpieczenia
zawartych przez przedsiębiorców.
5. Za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia uważa się fakt
zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia w przypadku gdy:
1) w umowie z zakończonym okresem ochrony nie wystąpiła szkoda,
2) pomiędzy datą końca okresu ubezpieczenia w poprzedniej
umowie, a datą początku okresu nowej umowy ubezpieczenia nie
minęło więcej niż 30 dni.
§ 32
Wysokość składki za wyposażenie dodatkowe ustala się jako procent
sumy ubezpieczenia w zależności od jego wartości.
§ 33
Jeżeli w okresie objętym umową ubezpieczenia nastąpi wzrost
wartości ubezpieczonego pojazdu lub wyposażenia dodatkowego,
Ubezpieczający może zgłosić ten fakt Ergo Hestii i dokonać
podwyższenia sumy ubezpieczenia, opłacając dodatkową składkę.
ZAWARCIE UMOWY NA CUDZY RACHUNEK
§ 34
1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy
rachunek.
2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ergo Hestii wyłącznie
przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na
odpowiedzialność Ergo Hestii może ona podnieść również przeciwko
Ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia
bezpośrednio od Ergo Hestii, chyba że strony uzgodniły inaczej;
jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli
wypadek już zaszedł.
4. Ubezpieczony może żądać by Ergo Hestia udzieliła mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia, w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków
Ubezpieczonego.
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ERGO HESTII
§ 35
1. Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie.
2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę i godzinę
uzgodnioną przez strony umowy, wpisaną w polisie.
3. Umowa może zostać zawarta na okres jednego roku lub na okres
krótszy od jednego roku (umowa krótkoterminowa).
§ 36
1. Odpowiedzialność Ergo Hestii rozpoczyna się od dnia i godziny
wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod
warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona
w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2 i 3.
2. W przypadku gdy Ergo Hestia ponosi odpowiedzialność
przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie
zostanie zapłacona w terminie, Ergo Hestia wypowiada umowę
ze skutkiem natychmiastowym i żąda zapłaty składki za okres,
przez który udzielała ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku
braku wypowiedzenia umowa wygasa z końcem okresu, na który
przypadała niezapłacona składka.
3. Niezapłacenie kolejnej raty składki w podanej przez Ergo Hestię
wysokości i terminie, powoduje ustanie odpowiedzialności
Ergo Hestii tylko wtedy, gdy po upływie terminu na zapłatę
raty składki Ergo Hestia wezwie Ubezpieczającego do zapłaty
z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
4. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub
przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia
background image
11
KM/OW020/1405
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
§ 40
1. Do obowiązków Ubezpieczonego należy:
1) dostarczenie Ergo Hestii dokumentów niezbędnych do
rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania, to jest
wymienionych przez Ergo Hestię w zawiadomieniu skierowanym do
osoby występującej z roszczeniem,
2) niezwłoczne powiadomienie Ergo Hestii o niemożności
dostarczenia dokumentów wskazanych w ust. 1,
3) ustalenie, jeżeli to możliwe, danych innych uczestników zdarzenia
oraz świadków, a także czy sprawca jest ubezpieczony, w jakim
towarzystwie ubezpieczeń, jaki ma numer polisy do umowy OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także sporządzenie
pisemnego protokołu z powstania szkody,
4) niezwłoczne, nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia
zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, powiadomienie policji
o kradzieży pojazdu, części lub wyposażenia, kluczy lub urządzeń
służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, dokumentów
pojazdu lub każdej innej szkodzie, która mogła powstać
w wyniku przestępstwa, oraz złożenie wniosku o ściganie osób
odpowiedzialnych za powstanie szkody,
5) aktywna współpraca i umożliwienie Ergo Hestii wyjaśnienia
wszelkich okoliczności powstania szkody, ustalenia jej rodzaju
i rozmiaru,
6) wypełnienie wszelkich wymaganych przez Ergo Hestię
dokumentów, niezbędnych do prawidłowej likwidacji szkody, w tym
druku zgłoszenia szkody, w którym należy opisać przebieg zdarzenia
i okoliczności powstania szkody,
7) stosowanie się do zaleceń Ergo Hestii oraz udzielanie jej informacji
i pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do prawidłowej likwidacji
szkody.
2. Ergo Hestia weryfikuje dokumenty przedłożone przez
Ubezpieczonego oraz zasięga opinii ekspertów.
§ 41
Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy:
1) niedokonywanie w pojeździe żadnych zmian oraz
nierozpoczynanie naprawy pojazdu bez zgody przedstawiciela
Ergo Hestii – nie dotyczy sytuacji, w której przedstawiciel Ergo Hestii
zrezygnował z oględzin lub ich nie dokonał w ciągu 7 dni od
zgłoszenia szkody z przyczyn leżących po stronie Ergo Hestii,
2) w przypadku kradzieży pojazdu – przedłożenie Ergo Hestii
dokumentów potwierdzających pochodzenie pojazdu
i umożliwiających jego identyfikację (brief, dokument odprawy
celnej, umowa sprzedaży, faktura zakupu, karta pojazdu, dowód
rejestracyjny pojazdu, pozwolenie czasowe) oraz kompletu kluczy
(fabrycznych urządzeń) służących do otwarcia pojazdu w liczbie
nie mniejszej niż podana we wniosku ubezpieczeniowym wraz
z kompletem sprawnych urządzeń uruchamiających zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe, chyba że pojazd został utracony na skutek
rabunku. W przypadku kradzieży pojazdu, który wyposażony był
w zabezpieczenia przeciwkradzieżowe inne niż fabryczne, do
obowiązków Ubezpieczonego należy dostarczenie dodatkowo
zaświadczenia o sprawności zainstalowanych urządzeń
zabezpieczających przed kradzieżą.
zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek
Ergo Hestii – pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego były
zgromadzone wystarczające środki, w odmiennym przypadku za
dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ergo Hestii odpowiednią
kwotą.
5. Za zapłatę składki lub raty składki, uważa się zapłatę kwoty
wynikającej z umowy ubezpieczenia.
6. Odpowiedzialność Ergo Hestii kończy się z upływem okresu
ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed
tym terminem.
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
§ 37
1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości
Ergo Hestii wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ergo Hestia
zapytywała w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy
w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez
przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu
i obejmuje ponadto okoliczności znane przedstawicielowi. W razie
zawarcia przez Ergo Hestię umowy ubezpieczenia mimo braku
odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa
się za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający
obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ergo Hestii wszelkie zmiany
okoliczności, wymienione w ust. 1, o które Ergo Hestia zapytywała
we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych pismach przed
zawarciem umowy.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiązki określone w ust. 1 i 2 spoczywają zarówno na
Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony
nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
4. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zostały podane do jej wiadomości.
Jeżeli do naruszenia ust. 1 doszło z winy umyślnej, w razie
wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego
następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
§ 38
Jeżeli ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyposażenie dodatkowe
pojazdu w postaci sprzętu audiofonicznego zamontowanego na
stałe, a posiadającego elementy ruchome np. zdejmowane panele
czołowe, Ubezpieczony pozostawiając pojazd bez nadzoru ma
obowiązek zabezpieczyć taki element ruchomy poza pojazdem.
OBOWIĄZKI ERGO HESTII I UBEZPIECZONEGO W RAZIE
WYSTĄPIENIA ZDARZENIA
§ 39
1. Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić Ergo Hestię o zdarzeniu
niezwłocznie po jego zajściu lub uzyskaniu o nim wiadomości.
2. Powiadomienie może być dokonane:
1) za pośrednictwem eKonta lub
2) elektronicznie na adres szkody@ergohestia.pl lub
3) pod numerem telefonu: 801 107 107 lub 58 555 5 555 lub
4) na piśmie.
background image
KM/OW020/1405
12
§ 42
1. W przypadku powstania szkody poza granicami Polski,
Ubezpieczony obowiązany jest nie dokonywać żadnych zmian
w uszkodzonym pojeździe i nie oddawać go do naprawy bez zgody
Ergo Hestii lub jej przedstawiciela, poza naprawami niezbędnymi
do kontynuowania bezpiecznej jazdy, których koszt nie przekracza
równowartości 1.500 EUR (brutto). Zwrot kosztów takiej naprawy
następuje w kraju na podstawie oryginalnych, imiennych rachunków,
w przeliczeniu na złote według średniego kursu ogłaszanego przez
Prezesa NBP, obowiązującego w dniu poniesienia kosztów.
2. W przypadku zawarcia umowy w wariancie kosztorysowym,
przedłożone rachunki stanowią wyłącznie podstawę ustalenia
zakresu dokonanej naprawy, natomiast wysokość należnego w tym
zakresie zwrotu kosztów naprawy dokonanej poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej ustalana jest zgodnie z zasadami wariantu
kosztorysowego opisanymi w § 25.
3. Jeżeli przeprowadzona za granicą bez zgody Ergo Hestii naprawa
pojazdu nie dotyczy zakresu niezbędnego do kontynuowania
bezpiecznej jazdy, a jej koszty są wyższe od kosztów podobnej
naprawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to roszczenie
o odszkodowanie ponad kwotę naprawy na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej nie będzie przez Ergo Hestię uznane.
§ 43
W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego z winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa, obowiązków wymienionych
w §§ 39 – 42 Ergo Hestia odmawia wypłaty odszkodowania
w całości lub w odpowiedniej części w zależności od tego w jakim
stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie
przyczyny wypadku, okoliczności wypadku, rozmiaru szkody lub
wysokości odszkodowania.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 44
Ergo Hestia wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania
roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku
ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu
faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania lub
zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu.
§ 45
1. Odszkodowanie wypłacane jest właścicielowi pojazdu lub osobie
przez niego upoważnionej.
2. Za szkodę powstałą w pojeździe należącym do spadku
odszkodowanie wypłaca się spadkobiercom po przedstawieniu
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
lub dokument potwierdzenia dziedziczenia sporządzony przez
notariusza.
3. Wypłata odszkodowania za utracony pojazd nastąpi po
wyrejestrowania pojazdu i przeniesienia prawa własności pojazdu na
rzecz Ergo Hestii.
4. W razie odzyskania pojazdu lub jego części Ergo Hestia na
wniosek właściciela może przenieść prawo własności pojazdu na
jego rzecz, pod warunkiem zwrotu części lub całości wypłaconego
odszkodowania.
§ 46
1. Ergo Hestia wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Jeżeli w terminie określonym powyżej w ust. 1 wyjaśnienie
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
Ergo Hestii albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe,
odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie
tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część odszkodowania
Ergo Hestia wypłaca jednakże w terminie określonym w ust. 1.
3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ergo Hestia
informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem,
wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania razem
z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.
4. Odszkodowanie wypłacone przez Ergo Hestię nie może być wyższe
od poniesionej szkody, za wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 15
ust. 2 oraz w klauzuli Stałej Sumy Ubezpieczenia.
§ 47
Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się
z ustaleniami Ergo Hestii co do odmowy zaspokojenia roszczenia
albo co do wysokości odszkodowania, może zgłosić na piśmie
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ergo Hestii.
REGRES UBEZPIECZENIOWY
§ 48
1. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możliwość
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób
odpowiedzialnych za szkodę.
2. Jeśli Ubezpieczony bez zgody Ergo Hestii zrzeknie się całości lub
części praw przysługujących mu od sprawcy szkody, Ergo Hestia
może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub części objętej
zrzeczeniem, a jeżeli odszkodowanie już wypłacono, może żądać
jego zwrotu odpowiednio w całości lub w kwocie równej części,
w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tych praw.
3. W razie niespełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków,
wynikających z ust. 1, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
i uniemożliwieniu przez to Ergo Hestii dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa za szkodę, jaką poniosła
Ergo Hestia z tej przyczyny.
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 49
1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający
6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy
w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest
przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłaty składki za okres, w jakim Ergo Hestia udzielała ochrony
ubezpieczeniowej.
background image
13
KM/OW020/1405
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
2. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy
ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu
ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody Ergo Hestii.
3. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 2, na nabywcę
przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy.
Pomimo przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie
z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili
przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
4. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 2, nie zostały przeniesione na
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa
z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
5. W przypadku przeniesienia własności pojazdu:
1) z leasingodawcy na leasingobiorcę,
2) z banku na kredytobiorcę,
umowa nie ulega rozwiązaniu.
Po przeniesieniu własności pojazdu Ubezpieczający ma możliwość
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem na dzień
doręczenia Ergo Hestii oświadczenia Ubezpieczającego.
6. Przepisów ust. 2 – 4 nie stosuje się przy przenoszeniu
wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia
przewidzianego w umowie wypadku.
7. Stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą wyrejestrowania
przedmiotu ubezpieczenia.
§ 50
1. Jeżeli umowa ulega rozwiązaniu na skutek przyczyn określonych
w § 49 ust 1 i 4 lub wyrejestrowania pojazdu Ubezpieczającemu
przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od następnego
dnia po wygaśnięciu stosunku ubezpieczenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 51
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy powinny
być składane na piśmie za pokwitowaniem odbioru lub przesłane
listem poleconym.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o zmianie
adresu zamieszkania bądź siedziby.
3. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić,
że zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy
będą dostarczane drugiej stronie za pomocą listu elektronicznego
(e-mail), wiadomości tekstowej SMS, faksu lub telefonu, odpowiednio
na: wskazany przez strony adres poczty elektronicznej, numer
infolinii Ergo Hestii lub numer telefonu komórkowego lub
stacjonarnego wskazany przez Ubezpieczającego.
§ 52
1. Osoba uprawniona z umowy ubezpieczenia może zgłosić skargę
do Ergo Hestia poprzez jeden z dostępnych kanałów kontaktu, tj.:
1) pisemnie – na adres siedziby Ergo Hestia: 81-731 Sopot, ul. Hestii 1,
2) mailowo – na adres: skargi@ergohestia.pl,
3) poprzez eKonto – serwis internetowy dla Klientów Ergo Hestia na
stronie: www.ergohestia.pl,
4) poprzez formularz na stronie internetowej: www.ergohestia.pl,
5) telefonicznie – podczas kontaktu z Infolinią Ergo Hestia pod
numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.
2. Skargi rozpatrywane są przez dedykowaną jednostkę wyznaczoną
przez Zarząd Ergo Hestii.
3. Po rozpatrzeniu skargi, stanowisko Ergo Hestii przesyłane jest
zgłaszającemu w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia.
§ 53
Osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo
wniesienia uwag do Rzecznika Ubezpieczonych.
§ 54
Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia są rozpatrywane
według prawa polskiego i mogą być dochodzone przed sądami
według właściwości ogólnej, albo przed sądem właściwym
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
§ 55
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie 19 maja
2014 roku i obowiązują do umów zawartych od tej daty.
Prezes Zarządu
Piotr Maria Śliwicki
Członek Zarządu
Adam Roman
background image
KM/OW020/1405
14
2. W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona
w zgodzie z § 15 ust. 1 i ust. 3 – 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Autocasco, za wartość rynkową pojazdu w trakcie okresu
ubezpieczenia przyjmuje się wartość rynkową z dnia zawarcia
umowy ubezpieczenia, ale nie wyższą niż ustalona w umowie suma
ubezpieczenia.
3. Objęcie ochroną na warunkach niniejszej klauzuli jest możliwe
wyłącznie w odniesieniu do pojazdów, których okres eksploatacji
w dniu rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczenia nie przekracza
12 roku eksploatacji.
4. Postanowień § 15 ust. 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Autocasco nie stosuje się.
03 OCHRONA UTRATY ZNIŻKI AC
§ 1
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia (Autocasco), za opłatą dodatkowej składki
ubezpieczenie Autocasco zostanie rozszerzone o ubezpieczenie
ryzyka utraty zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia
w Ergo Hestii i przebieg ubezpieczenia.
§ 2
Ubezpieczenie utraty zniżki dla osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców ubezpieczających
w Ergo Hestii:
1) za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie Autocasco zostanie
rozszerzone o ubezpieczenie ryzyka utraty zniżki za bezszkodową
kontynuację ubezpieczenia w Ergo Hestii i przebieg ubezpieczenia,
2) kontynuacja rozszerzenia umowy ubezpieczenia Autocasco
o klauzulę ochrony utraty zniżki możliwa jest tylko w odniesieniu
do pojazdu, który w ostatnich 12 miesiącach nie miał szkody
z ryzyka Autocasco. W przypadku przerwy w ubezpieczeniu, wyżej
wymieniony warunek dotyczy ostatnich 12 miesięcy umowy
Autocasco,
3) w przypadku gdy w okresie ubezpieczenia Autocasco dojdzie do
nie więcej niż jednej szkody skutkującej wypłatą odszkodowania
z tytułu niniejszej umowy to Ubezpieczony zachowuje przysługujące
mu zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w Ergo Hestii
i przebieg ubezpieczenia na dotychczasowym poziomie,
4) jeżeli w trakcie okresu ubezpieczenia dojdzie do więcej niż
jednej szkody, to przy zawieraniu kolejnej umowy ubezpieczenia
Autocasco zniżki bądź zwyżki za przebieg ubezpieczenia oblicza się
biorąc pod uwagę wszystkie szkody poza jedną objętą ochroną na
mocy niniejszej klauzuli. Jednocześnie Ubezpieczony traci zniżkę za
bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w Ergo Hestii,
5) na warunkach niniejszej klauzuli ochroną obejmuje się pojazd,
którego właścicielem bądź użytkownikiem jest Ubezpieczony
legitymujący się na pierwszy dzień okresu ochrony ubezpieczeniowej
co najmniej 20% zniżką za przebieg ubezpieczenia Autocasco oraz
wiekiem nie niższym niż 26 lat. W przypadku, gdy Ubezpieczonym
jest finansujący z umowy leasingu bądź wierzyciel, na rzecz którego
dokonano przewłaszczenia pojazdu, powyższe warunki odnoszą się
do użytkownika pojazdu będącego jednocześnie Ubezpieczającym.
KLAUZULE
01 BAGAŻ
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia (Autocasco), za opłatą dodatkowej składki
ubezpieczenie Autocasco zostanie rozszerzone o ubezpieczenie
bagażu od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia na skutek wypadków
wskazanych w § 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco.
2. Ubezpieczonym na podstawie niniejszej klauzuli jest każda
osoba będąca właścicielem rzeczy ruchomych przewożonych
w pojeździe będącym przedmiotem ubezpieczenia Autocasco lub
na jego zewnątrz zgodnie z ust. 4. Jak również właściciel bagażnika
zewnętrznego zainstalowanego na pojeździe będącym przedmiotem
ubezpieczenia Autocasco.
3. Za bagaż uważa się rzeczy ruchome przewożone pojazdem
ubezpieczonym na podstawie umowy ubezpieczenia Autocasco.
4. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęty jest bagaż
przewożony wewnątrz pojazdu oraz na lub w bagażnikach
zewnętrznych, w tym w skrzyniach ładunkowych pojazdów typu
pick-up, zamykanych na co najmniej jeden integralnie wbudowany
zamek wielozastawkowy (zamek, do którego klucz posiada w łopatce
więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu), o ile w momencie
szkody był zamknięty.
5. Rozmiar szkody w bagażu ustala się zgodnie z wartością
odtworzeniową rozumianą jako wartość odpowiadającą kosztom
zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub
najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej
marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących
na danym terenie.
6. Ergo Hestia odpowiada za szkody objęte ochroną na podstawie
niniejszej klauzuli do kwoty 5.000 zł (brutto) – suma ubezpieczenia.
7. W ramach sumy ubezpieczenia określonej w ust. 6 powyżej
Ergo Hestia obejmuje ochroną również szkody powstałe
w bagażnikach zewnętrznych, do których doszło na skutek zdarzeń
objętych ochroną na podstawie niniejszej klauzuli.
8. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę
wypłaconego odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia).
W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia
stosunek ubezpieczeniowy w zakresie określonym w ust. 1 wygasa.
9. Za zgodą Ergo Hestii w sytuacji opisanej w ust. 8 powyżej,
Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia do kwoty
wskazanej w ust. 6 wypełniając nowy wniosek ubezpieczeniowy
i opłacając dodatkową składkę.
02 STAŁA SUMA UBEZPIECZENIA
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia (Autocasco), za opłatą dodatkowej składki
ubezpieczenie Autocasco zostanie rozszerzone w ten sposób, że za
wartość rynkową pojazdu w trakcie okresu ubezpieczenia, uznawana
jest suma ubezpieczenia określona w umowie, o ile suma ta ustalona
została w zgodzie z § 15 ust. 1 i ust. 3 – 5 Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Autocasco.
background image
15
KM/OW020/1405
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
background image
KM/OW020/1405
16
Oferta
 
my ubezpieczamy