My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
1
TM/OW026/1210
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie,
zwane dalej „Ubezpieczycielem” zawiera umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z przewoźnikami uprawnionymi
do wykonywania odpłatnie przewozu przesyłek towarowych
w międzynarodowym ruchu drogowym, zwanymi dalej
„Ubezpieczającymi”.
2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy
rachunek (na rachunek Ubezpieczonego).
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek,
postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
stosuje się odpowiednio do osoby, na rachunek której zawarto umowę
ubezpieczenia.
§ 2
Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane na uzgodnionych przez
strony w formie pisemnej warunkach, odbiegających od postanowień
niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
DEFINICJE
§ 3
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia za:
1.
AGD - uważa się w szczególności następujące przedmioty, sprzęty
i urządzenia używane powszechnie w gospodarstwach domowych:
czajniki, ekspresy do kawy, kuchenki, lokówki, lodówki, mikrofalówki,
odkurzacze, okapy, piekarniki, płyty grzewcze, pralki, pralkosuszarki,
roboty kuchenne, suszarki, wagi, zamrażarki, zmywarki, żelazka.
2.
Alkohol - uważa się napoje i płyny o zawartości czystego alkoholu
etylowego powyżej 2%.
3.
Dzieła sztuki, zbiory filatelistyczne i numizmatyczne - uważa się
wymienione poniżej rzeczy ruchome, ich części lub ich zespoły:
a) oryginalne dzieła plastyczne, rzemiosła artystycznego i sztuki
użytkowej,
b) kolekcje stanowiące skatalogowane zbiory przedmiotów
zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które te
kolekcje tworzyły,
c) skatalogowane numizmaty, zbiory filatelistyczne oraz pamiątki
historyczne, a zwłaszcza militaria, sztandary, pieczęcie, odznaki,
medale i ordery,
d) wytwory techniki, a zwłaszcza urządzenia, środki transportu
oraz maszyny i narzędzia świadczące o kulturze materialnej,
charakterystyczne dla dawnych i nowych form gospodarki,
dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) skatalogowane materiały biblioteczne,
f) wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne,
g) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź
działalność wybitnych osobistości lub instytucji.
4.
Franszyzę redukcyjną - uważa się kwotę, o jaką ubezpieczyciel
pomniejsza należne świadczenie ubezpieczeniowe.
5.
Inne dokumenty - uważa się wszystkie dokumenty, które
w rozumieniu niniejszych warunków nie są wartościami pieniężnymi.
6.
Kierowcę - uważa się osobę fizyczną kierującą pojazdem
i wykonującą przewóz ładunku.
7.
Konfiskatę towaru - uważa się przejęcie przesyłki towarowej przez
organa państwowe.
8.
Kontener - zgodnie z Konwencją o bezpiecznych kontenerach z dnia
2 grudnia 1972 roku uważa się urządzenie transportowe:
a) o charakterze trwałym i wystarczająco mocne, aby mogło być
wielokrotnie użyte,
b) zaprojektowane specjalnie do ułatwiania przewozu ładunków
jednym lub kilkoma rodzajami środków transportu, bez potrzeby
przeładunków pośrednich,
c) zaprojektowane tak, aby mogło być zamocowane oraz aby można
nim było łatwo manipulować i w tym celu wyposażone w naroża
zaczepowe,
d) o takich rozmiarach, że powierzchnia zawarta między czterema
zewnętrznymi dolnymi narożami wynosi:
F!-,(+,'#(lo+2 (150 stóp kwadratowych) lub
F!-,(+,'#(r+2 (75 stóp kwadratowych), jeżeli jest wyposażone
w górne naroża zaczepowe.
Określenie „kontener” nie obejmuje pojazdów, części pojazdów,
nadwozi wymiennych ani opakowań towarów.
„Naroża zaczepowe” oznaczają urządzenia z otworami
i powierzchniami czołowymi, zamocowane w górnych lub dolnych
narożnikach, służące do manipulowania kontenerem, jego piętrzenia
lub zamocowania.
9.
Kosmetyki - uważa się każdy produkt przeznaczony do kontaktu
z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego lub zębami i jamą ustną
oraz włosami w celu czyszczenia, ochraniania, perfumowania,
upiększania, utrzymywania ich w dobrym stanie lub zmiany wyglądu.
10.
Licencję - uważa się decyzję administracyjną wydaną
przez ministra właściwego do spraw transportu lub określony
w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniającą do
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
międzynarodowego transportu drogowego.
11.
Materiały niebezpieczne - uważa się materiały sklasyfikowane
przez międzynarodową umowę dotyczącą drogowego przewozu
towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR) z dnia
30 września 1957 roku - zwaną dalej Umową ADR oraz określone
przez Ustawę o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
z dnia 28 listopada 2002 roku.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego
w Ruchu Międzynarodowym
KOD: AB OCPDM
/
background image
TM/OW026/1210
2
12.
Osoby za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność -
uważa się, osoby którym Ubezpieczający zleca wykonanie przewozu
i wydaje towar w celu przetransportowania lub przy pomocy których
przewóz wykonuje.
13.
Pozostawienie pojazdu bez opieki - rozumie się fizyczne
opuszczenie i pozostawienie przez kierowcę pojazdu/naczepy wraz
z przesyłką towarową. Za pozostawienie bez opieki nie uważa
się pozostawienia pojazdu związanego z koniecznym postojem
wymuszonym przepisami o przestrzeganiu czasu pracy kierowcy,
operacjami załadunku i rozładunku, koniecznością tankowania,
skorzystania z toalety na stacji paliw oraz wezwania pomocy
w przypadku awarii lub wypadku drogowego, jak również
pozostawienie na parkingu, który świadczy usługę, ma nazwę
parkingu strzeżonego i wystawia przewoźnikowi kwit przyjęcia środka
transportu pod pieczę/dozór, jednakże pod bezwzględnym warunkiem
uprzedniego maksymalnego zabezpieczenia pojazdu przez wyjęcie
kluczyka ze stacyjki, zamknięcia zamków i innych otworów mogących
umożliwić dostęp do towarów lub pojazdu, uruchomienie systemów
alarmowych lub innych zabezpieczeń będących na wyposażeniu
pojazdu i naczepy. Dla objęcia ochroną ubezpieczeniową postój
w trakcie przerwy w czasie pracy kierowcy musi mieć miejsce na
parkingach przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych, oświetlonych,
monitorowanych lub dozorowanych.
14.
Pracownika Ubezpieczającego - uważa się osobę fizyczną
zatrudnioną przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę lub
na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
15.
Przekazanie towaru nieuprawnionemu odbiorcy - uważa się
wydanie przesyłki osobie, która nie była odbiorcą lub nadawcą
wskazanym w liście przewozowym CMR.
16.
Przewóz towarów pojazdami nienormatywnymi - uważa się
przewóz towarów pojazdami i zestawami pojazdowymi, co do
których wymagane jest uzyskanie zezwolenia na przejazdy pojazdami
nienormatywnymi.
17.
RTV, Audio Hi-Fi, sprzęt telekomunikacyjny, fotograficzny
i medyczny - uważa się, następujące przedmioty, sprzęty i urządzenia
stacjonarne i przenośne oraz samochodowe - w szczególności:
konsole do gier, radia i odtwarzacze płyt CD, MP3/MP4, monitory,
telewizory, wyświetlacze, odtwarzacze i nagrywarki DVD oraz Blu-Ray,
wzmacniacze, głośniki, kolumny głośnikowe, kable i przewody Hi-Fi,
słuchawki, aparaty telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, centralki
telefoniczne, aparaty fotograficzne, aparaturę i urządzenia medyczne.
18.
Stan po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości - uważa się stan,
w którym zawartość alkoholu we krwi przekracza odpowiednio
0,2 lub 0,5 promila.
19.
Towar - uważa się rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie
wystawionego na Ubezpieczającego lub jego zleceniodawcę listu
przewozowego CMR.
20.
Wartości pieniężne i precjoza - uważa się krajowe i zagraniczne
znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące
w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, platyna i pozostałe metale
z grupy platynowców oraz wyroby z tych metali, a także kamienie
szlachetne, perły i bursztyny, wszelkiego rodzaju karty telefoniczne
oraz druki ścisłego zarachowania opatrzone nominałem
(w szczególności bony towarowe, bilety).
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 4
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
przewoźnika za powstałe w okresie ubezpieczenia całkowite lub
częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie w trakcie
wykonywania międzynarodowego transportu samochodowego, którą
Ubezpieczający ponosi zgodnie z postanowieniami Konwencji
o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów, zwanej
dalej CMR. Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność
Ubezpieczającego wyłącznie, jeżeli otrzymał zlecenie przewozu, a list
przewozowy CMR został wystawiony na Ubezpieczającego lub na jego
zleceniodawcę.
2. Przedmiotem ubezpieczenia nie są kary pieniężne nałożone na
przewoźnika, lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność w tym kary
umowne, przewoźne oraz obowiązek zapłaty cła.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 5
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli
Ubezpieczający lub osoba, za którą Ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność, wyrządziła szkodę umyślnie.
2. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność
cywilna za szkody powstałe wskutek:
1) użycia pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju
towaru lub niesprawnego technicznie,
2) prowadzenia pojazdu przez osoby nieposiadające odpowiednich
uprawnień,
3) pozostawienia pojazdu bez opieki,
4) przekazania towaru nieuprawnionemu odbiorcy,
5) konfiskaty towaru,
6) kradzieży lub niedostarczenia towaru przez osoby, które fałszywie
podały się za określonego przewoźnika i wyłudziły towar do przewozu.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje przewozów przesyłek
kurierskich, przewozów w zakresie usług przeprowadzki, przewozów
w ramach pomocy drogowej lub usługi Assistance oraz towarów
używanych lub zniszczonych.
4. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeśli kierowca
znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości lub
odurzenia środkami, po użyciu których prowadzenie pojazdu jest
zabronione lub niewskazane.
5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek,
wykraczające poza uregulowania zawarte w Konwencji CMR,
postanowienia umowne z umowy przewozu.
§ 6
1. O ile na wniosek Ubezpieczającego zakres ochrony nie został
rozszerzony poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia
indywidualnych klauzul, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
również odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za przewóz:
1) AGD, RTV, Audio Hi-Fi, sprzętu telekomunikacyjnego,
fotograficznego oraz medycznego i ich podzespołów,
2) alkoholu, wyrobów tytoniowych,
3) dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych,
4) kontenerów powierzonych,
5) kosmetyków,
6) leków i wyrobów przemysłu farmaceutycznego,
background image
3
TM/OW026/1210
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
7) materiałów niebezpiecznych ADR,
8) opon i części samochodowych,
9) pojazdów samochodowych,
10) sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz ich części składowych,
11) wartości pieniężnych i precjozów,
12) innych dokumentów niż wymienione w pkt 11,
13) towarów pojazdami nienormatywnymi,
14) towarów z kontrolowaną temperaturą przewozu,
15) w krajach wskazanych - jako kraje zwiększonego ryzyka
- w § 32 - w Klauzuli 07,
16) żywych zwierząt,
oraz odpowiedzialności za szkody powstałe podczas i w wyniku:
17) czynności załadunkowych i rozładunkowych dokonywanych przez
przewoźnika,
18) czynności zabezpieczania towaru do przewozu dokonywanych
przez przewoźnika.
2. Specjalny interes w dostawie towaru, o którym mowa w art. 26
Konwencji CMR oraz deklaracja wartości przesyłki, o której mowa
w art. 24 Konwencji CMR, jak również odpowiedzialność przewoźnika
za szkodę w towarze powstałą w związku z nieterminowym
podstawieniem pojazdu lub opóźnieniem w dostawie towaru nie są
objęte ochroną ubezpieczeniową.
3. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność
cywilna przewoźnika z tytułu obowiązku zwrotu innych wydatków
poniesionych w związku z przewozem towaru, o których mowa
w art. 23.4 Konwencji CMR.
4. Umową ubezpieczenia nie są objęte roszczenia z tytułu zastępczego
wykonania umów, roszczenia o zwrot kosztów poniesionych na poczet
lub w celu wykonania umowy przewozu.
5. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli
Ubezpieczający działający w charakterze przewoźnika
w międzynarodowym transporcie drogowym nie posiada
odpowiedniego zaświadczenia o prowadzeniu działalności
gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganej przepisami licencji,
koncesji i/lub zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności.
6. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, zostaje objęta zakresem
ubezpieczenia poprzez włączenie dodatkowych klauzul tylko w takim
zakresie, w jakim stanowią to klauzule wskazane w § 32.
7. Za opłatą dodatkowej składki i na uzgodnionych przez strony
indywidualnych, dodatkowych warunkach ochroną ubezpieczeniową
można objąć odpowiedzialność cywilną przewoźnika, o której mowa
w § 6 ust. 2.
SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 7
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie sporządzonego
w formie pisemnej i podpisanego przez Ubezpieczającego wniosku
ubezpieczeniowego.
2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawierać, co najmniej
następujące dane:
1) oznaczenie Ubezpieczającego i jego adres,
2) datę założenia firmy i otrzymania licencji na wykonywanie
międzynarodowego transportu drogowego,
3) określenie liczby używanych przez Ubezpieczającego i będących
w jego dyspozycji pojazdów,
4) oświadczenie ubezpieczającego czy wnioskuje o objęcie ochroną
ubezpieczeniową, o której mowa w par. 6 ust. 1 odpowiedzialności
cywilnej przewoźnika, za przewozy określonych tam towarów
i urządzeń lub wyszczególnionych czynności,
5) określone w OWU kraje zwiększonego ryzyka, do których będą
wykonywane przewozy,
6) wysokość przewidywanych przychodów z usług przewozowych,
7) okres ubezpieczenia,
8) sumę gwarancyjną wyrażoną w złotych polskich lub walucie obcej,
9) przyczyny, ilości i wielkości szkód wyrządzonych w ciągu
ostatnich 3 lat.
3. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od
uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową.
4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych
w ust. 2 albo został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi
warunkami, Ubezpieczający powinien na wezwanie Ubezpieczyciela
odpowiednio go uzupełnić lub sporządzić nowy wniosek w terminie
14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela.
§ 8
1. Ubezpieczający obowiązany jest podać Ubezpieczycielowi
wszystkie znane sobie okoliczności oraz udzielić odpowiedzi na
pytania zamieszczone we wniosku lub formularzu oferty albo przed
zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczyciel zawarł
umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na
poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający
obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi zmiany
okoliczności, o których mowa w ust.1.
3. Jeżeli Ubezpieczający działał przez przedstawiciela, to obowiązek
określony w ust. 1 i 2 ciąży również na przedstawicielu i obejmuje
także okoliczności znane przedstawicielowi.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiązki określone w ust. 1 i 2 spoczywają zarówno na
Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ust. 1 - 4 nie zostały podane do jego wiadomości.
Jeżeli do naruszenia ust. 1 - 4 doszło z winy umyślnej, w razie
wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego
następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
UMOWA ZAWARTA NA CUDZY RACHUNEK
§ 9
1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy
rachunek. Osoba, na rachunek której została zawarta umowa jest
w takim przypadku Ubezpieczonym.
2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ubezpieczycielowi
wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ
na odpowiedzialność Ubezpieczyciela może on podnieść również
przeciwko Ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony może żądać, by Ubezpieczyciel udzielił mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz o Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków
Ubezpieczonego.
background image
TM/OW026/1210
4
SUMA GWARANCYJNA I SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 10
1. W umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną, która
stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
2. O ile umowa nie stanowi inaczej, sumę gwarancyjną ustala się dla
każdego zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. W stosunku do określonych rodzajów rozszerzeń (klauzul) można
w umowie określić indywidualne limity w ramach sumy gwarancyjnej
(sublimity).
4. Ubezpieczyciel ustala składkę ubezpieczeniową po dokonaniu oceny
ryzyka.
§ 11
1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala Ubezpieczyciel po
dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie taryfy
obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
2. Składka może ulec zniżce ze względu na:
1) podwyższenie franszyzy redukcyjnej w stosunku do standardowej,
2) wprowadzenie wyrażonego procentowo udziału własnego
Ubezpieczającego w szkodzie,
3) wprowadzenie do umowy klauzul i/lub postanowień dodatkowych
zawężających zakres ubezpieczenia,
4) udokumentowany roczny lub dłuższy okres ubezpieczenia bez
szkód i roszczeń,
5) jednorazową płatność składki.
3. Składka może ulec podwyższeniu ze względu na:
1) wprowadzenie do umowy klauzul i/lub postanowień dodatkowych
rozszerzających zakres ubezpieczenia,
2) rozłożenie płatności składki na więcej niż 2 raty.
4. Ubezpieczyciel może, w przypadkach uzasadnionych specyfiką
działalności ubezpieczającego, zgłoszonymi szkodami lub innymi
ważnymi czynnikami mającymi wpływ na ocenę ryzyka, wyznaczyć
składkę ubezpieczeniową uwzględniając powyższe czynniki.
5. Przy rozłożeniu składki na raty, Ubezpieczający obowiązany jest
wnieść pierwszą ratę, stanowiącą nie mniej niż 25% szacunkowej
składki rocznej.
6. Ubezpieczający obowiązany jest do sporządzenia rocznego
zestawienia opłat pobranych za wykonane usługi przewozowe.
Zestawienie to Ubezpieczający powinien przedłożyć Ubezpieczycielowi
do dnia 20 następnego miesiąca po zakończeniu okresu
ubezpieczenia. Ostatecznego rozliczenia składki dokonuje
Ubezpieczyciel w ciągu 14 dni od dnia przekazania zestawienia
przychodów z przewozów.
7. Zaniechanie lub opóźnienie przedłożenia rozliczenia rocznych
przychodów z przewozów będzie skutkowało zwyżką stawki
ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczeniowy o 10%.
8. Składka płatna jest w terminie określonym w rachunku
wystawionym przez Ubezpieczyciela.
OKRES UBEZPIECZENIA, CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
UBEZPIECZYCIELA
§ 12
Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie.
§ 13
1. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę i godzinę
uzgodnioną przez strony umowy.
2. Okres ubezpieczenia trwa 1 rok, chyba że umowę zawarto na okres
krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).
WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO
§ 14
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający
6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy
ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający
jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego
z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał
ochrony ubezpieczeniowej.
§ 15
Jeżeli umowa jest zawarta na czas określony, Ubezpieczyciel może ją
wypowiedzieć jedynie w przypadkach określonych przepisami prawa,
a także z ważnych powodów, za które uważa się: utratę licencji,
zezwolenia, koncesji lub innej decyzji uprawniającej do prowadzenia
działalności, zmianę profilu działalności Ubezpieczającego,
a w przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek - Ubezpieczonego.
§ 16
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której
zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego
okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga
strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§ 17
1. Ubezpieczający i osoba, za którą ponosi odpowiedzialność
obowiązany jest przestrzegać zaleceń i instrukcji wynikających ze
zlecenia transportu oraz przestrzegać zasad i przepisów mających na
celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności dotyczących
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sprawdzić treść listu
przewozowego (ilość i waga towaru, jego cechy i numery) oraz stan
towaru i jego opakowania.
2. Jeżeli przewoźnik nie ma możliwości sprawdzenia danych
dotyczących towaru, a ma zastrzeżenia, co do stanu przyjmowanej do
przewozu przesyłki, powinien je wpisać wraz z uzasadnieniem do listu
przewozowego.
3. Jeżeli Ubezpieczający lub osoba, za którą ponosił odpowiedzialność
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełniła obowiązków
określonych w ust. 1 lub 2, a miało to wpływ na powstanie szkody lub
jej rozmiar, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania
w całości lub w części w zakresie, w jakim niedopełnienie tych
obowiązków miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.
4. Ubezpieczający obowiązany jest informować Ubezpieczyciela
o zmianie adresu lub siedziby.
background image
5
TM/OW026/1210
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
§ 18
1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest użyć
dostępnych mu środków w celu zapobieżenia lub zmniejszenia
rozmiarów szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego
mienia przed szkodą.
2. Jeżeli Ubezpieczający z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie
zastosował środków określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel wolny jest
od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
3. Ubezpieczający obowiązany jest ponadto:
1) W przypadku stwierdzenia kradzieży towaru zawiadomić policję
w celu sporządzenia protokołu i wszczęcia stosownego postępowania,
2) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia
wszelkich okoliczności i przyczyn powstania szkody i ustalenia
jej rozmiaru oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
regresowych Ubezpieczyciela,
3) jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku
lub uszkodzenia, ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności
powstania szkody,
4) stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielać mu informacji
i niezbędnych pełnomocnictw.
4. Jeżeli Ubezpieczający nie dopełnił obowiązków określonych
w ust. 3, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania
w całości lub w odpowiedniej części, w zakresie, w jakim
niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na możliwość
ustalenia przyczyny szkody lub jej rozmiaru.
§ 19
1. W razie powstania szkody do obowiązków Ubezpieczającego należy
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni po powstaniu szkody lub
uzyskaniu o niej wiadomości, zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.
2. W razie naruszenia przez Ubezpieczającego z winy umyślnej
lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w ustępie
poprzedzającym Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć
świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody
lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków
wypadku.
3. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku nie
następują, jeżeli Ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do
zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało
podać do jego wiadomości.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek,
obowiązkiem określonym w ustępie poprzedzającym obciąża
się zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonego, chyba że
Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.
§ 20
1. W razie zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody Ubezpieczający
ma obowiązek zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia
poszkodowanego, uznania jego roszczeń bądź zawarcia z nim ugody,
do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela.
2. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczającego roszczenia osoby
poszkodowanej bez wymaganej pisemnej zgody nie ma wpływu na
odpowiedzialność Ubezpieczyciela.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA
§ 21
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia
i godziny wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia,
pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona
w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2 i ust. 3.
2. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie zostanie
zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez
który udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Z braku wypowiedzenia
umowa wygasa z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona
składka.
3. Niezapłacenie kolejnej raty składki w podanej przez Ubezpieczyciela
wysokości i terminie, powoduje ustanie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy po upływie terminu na zapłatę raty
składki Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty
z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
4. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia
zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek
Ubezpieczyciela - pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego
były zgromadzone wystarczające środki, w odmiennym przypadku
za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela
odpowiednią kwotą.
5. Za zapłatę składki lub raty składki, uważa się zapłatę kwoty
wynikającej z umowy ubezpieczenia.
6. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z upływem okresu
ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym
terminem lub trwa po tym terminie, jednakże wyłącznie w odniesieniu
do zdarzeń, które miały miejsce i zostały zgłoszone Ubezpieczycielowi
w okresie ubezpieczenia.
§ 22
Z zastrzeżeniem postanowienia § 24 ust. 3 niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia, Ubezpieczyciel odpowiada w granicach
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego do wysokości sumy
gwarancyjnej ustalonej w umowie, bez względu na ilość i wielkość
szkód powstałych z tego samego zdarzenia.
§ 23
1. Ubezpieczyciel ma obowiązek dokonania oceny sytuacji faktycznej
i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia i wypłacie
odszkodowania.
2. W każdym czasie Ubezpieczyciel ma prawo wypłacić
odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej, lub mniejszej
sumy, którą mogą być zaspokojone roszczenia wynikające ze
zdarzenia, zwalniając się z obowiązku dalszego prowadzenia
sprawy/postępowania likwidacyjnego oraz ponoszenia innych
kosztów.
background image
TM/OW026/1210
6
§ 24
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wypłaca osobie
uprawnionej należne odszkodowanie, ustalone według zasad
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego wynikającej z przepisów
Konwencji CMR.
2. Ubezpieczyciel pokrywa także:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych w pisemnym
uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności,
przyczyn lub rozmiaru szkody,
2) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym za
zgodą Ubezpieczyciela; jeżeli w wyniku wypadku powodującego
odpowiedzialność Ubezpieczającego objętą ochroną ubezpieczeniową
zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie karne,
Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądał powołania
obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
3) niezbędne koszty koniecznych działań podjętych przez
Ubezpieczającego, zleconych przez spedytora lub inną osobę
związaną umową przewozu - bezpośrednio po wystąpieniu wypadku
w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli
środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne.
3. Za koszty, o których mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel odpowiada
ponad sumę gwarancyjną, jednakże nie więcej niż 10% ustalonej
w umowie sumy gwarancyjnej. W razie wypłaty odszkodowania
w wysokości sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zwraca tylko te
koszty, które zostały poniesione przed dniem wypłaty odszkodowania.
§ 25
1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na
podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w
wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa
w § 29, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do
udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§26
1. Franszyza redukcyjna wynosi równowartość 200 EUR chyba,
że w umowie ustalono franszyzę na innym poziomie. Franszyzę
oblicza się według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP
obowiązującego w dniu powstania szkody i stosuje się ją na jedno
zdarzenie/wypadek, chyba, że w umowie ustalono stosowanie
franszyzy na przesyłkę.
2. Odszkodowanie pomniejsza się o wysokość franszyzy redukcyjnej
ustalonej w umowie ubezpieczenia.
3. O ile nie umówiono się inaczej suma pieniężna wypłacona przez
Ubezpieczyciela nie może być wyższa od poniesionej szkody.
§ 27
1. Wraz z zawiadomieniem o zgłoszeniu roszczenia
odszkodowawczego Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć
Ubezpieczycielowi następujące dokumenty do rozpatrzenia wniosku o
wypłatę odszkodowania:
1) oryginał listu przewozowego CMR,
2) zlecenie przewozowe,
3) fakturę i specyfikację przewożonego towaru,
4) protokół sporządzony na okoliczność powstania szkody, podając jej
przyczyny, okoliczności i rozmiary,
5) oświadczenie kierowcy dotyczące okoliczności powstania
przedmiotowej szkody,
6) notatkę policyjną,
7) prawo jazdy kierowcy,
8) zapis termografu w przypadku dokonywania przewozu ładunku
samochodem/naczepą chłodnią,
9) licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu
drogowego,
10) dowód rejestracyjny pojazdu,
11) oświadczenie informujące o tym czy Ubezpieczający zawarł
w czasie trwania niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowe
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu
międzynarodowym lub ubezpieczenie ładunku w innym lub innych
zakładach ubezpieczeń,
12) roszczenie poszkodowanego wraz z kalkulacją wysokości szkody
i oświadczeniem poszkodowanego czy ubezpieczył ładunek w zakresie
cargo oraz stanowisko Ubezpieczającego co do jego zasadności.
2. Ubezpieczający ma obowiązek udostępnić inne dokumenty, które
Ubezpieczyciel uzna za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę
odszkodowania.
§ 28
1. Jeżeli przeciwko sprawcy wypadku wszczęte zostało postępowanie
karne, albo jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem
o odszkodowanie na drogę sądową, Ubezpieczający obowiązany jest
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od uzyskania dokumentu
stwierdzającego wszczęcie postępowania, zawiadomić o tym
Ubezpieczyciela i doręczyć mu odpis tego dokumentu.
2. Ubezpieczający obowiązany jest doręczyć Ubezpieczycielowi
orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska
odnośnie wniesienia środka odwoławczego.
§ 29
1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na
podstawie uznania roszczenia, w wyniku własnych ustaleń
dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu
faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia
w terminie wskazanym w ust. 1 było niemożliwe, świadczenie
powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe.
3. Bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca
w terminach wskazanych w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu.
§ 30
Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się
z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia
albo, co do wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni zgłosić
na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd
Ubezpieczyciela.
background image
7
TM/OW026/1210
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
REGRES UBEZPIECZENIOWY
§ 31
1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela
przysługujące Ubezpieczającemu roszczenie od osoby trzeciej
odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego
odszkodowania.
2. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego
przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę
umyślnie.
3. Ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób
odpowiedzialnych za szkodę, w szczególności dostarczyć
Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać
czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez
Ubezpieczyciela.
4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczającego, bez zgody
Ubezpieczyciela, praw przysługujących mu od osób trzecich
z tytułu szkód lub niespełnienia obowiązków określonych w ust. 3,
Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub
w części, a w przypadku gdy odszkodowanie zostało już wypłacone -
może żądać jego zwrotu.
KLAUZULE DODATKOWE
§32
KLAUZULA 01
Włączenie OCPD za przewóz materiałów ADR.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
materiałów niebezpiecznych ADR, z wyłączeniem odpowiedzialności
za przewozy materiałów z klasy I i VII ADR.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 02A
Włączenie OCPD za przewóz AGD.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
AGD oraz ich podzespołów.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 02B
Włączenie OCPD za przewóz Audio Hi-Fi, RTV.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
RTV, Audio Hi-Fi, sprzętu telekomunikacyjnego, fotograficznego
i medycznego oraz ich podzespołów.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 02C
Włączenie OCPD za przewóz komputerów, akcesoriów
komputerowych oraz części składowych.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
komputerów i ich podzespołów, akcesoriów komputerowych oraz
urządzeń peryferyjnych ich podzespołów.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 03A
Włączenie OCPD za przewóz alkoholu.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
alkoholu.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 03B
Włączenie OCPD za przewóz wyrobów tytoniowych.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
wyrobów tytoniowych.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 04
Włączenie OCPD za przewóz kontenerów powierzonych.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
kontenerów powierzonych przewoźnikowi wraz z towarem do
przewozu, z wyłączeniem odpowiedzialności za przewozy kontenerów,
które stanowią niezbędne opakowanie towaru w przewozie i nie są
jednostką transportową zwrotną.
2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest wpisanie
numerów kontenera do listu przewozowego CMR.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
background image
TM/OW026/1210
8
KLAUZULA 05
Włączenie OCPD za przewóz kosmetyków.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
kosmetyków.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 06
Włączenie OCPD za przewóz leków i wyrobów przemysłu
farmaceutycznego.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
leków i wyrobów farmaceutycznych (w szczególności materiałów
i środków opatrunkowych).
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 07
Włączenie OCPD za przewóz w krajach zwiększonego ryzyka
transportowego.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
w krajach uznanych za kraje o zwiększonym ryzyku powstania szkody
tj. na terytorium Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii,
Hiszpanii, Rosji, Rumunii, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 08A
Włączenie OCPD za zlecone czynności załadunkowe i / lub
rozładunkowe.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za wykonywane
przez przewoźnika czynności załadunku, rozładunku i towaru.
2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową ww. czynności, jest:
a) pisemne zlecenie wykonania tych czynności Ubezpieczającemu
w zleceniu transportowym lub umowie przewozu lub w liście
przewozowym CMR,
b) możliwość i umiejętność dokonania tych czynności przez
przewoźnika (kierowcę),
c) posiadanie urządzeń za-/rozładowczych - odpowiednich dla danego
rodzaju towaru - o ile są niezbędne do obsługi czynności
za-/rozładunku.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 08B
Włączenie OCPD za szkody w towarze, wynikające z czynności
zabezpieczania towaru.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody
w przewożonym towarze, wynikające z wykonywanych przez
przewoźnika czynności zabezpieczenia towaru na pojeździe.
2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową ww. czynności, jest:
a) zlecenie wykonania tych czynności Ubezpieczającemu w zleceniu
transportowym lub zwyczajowe postępowanie przewoźnika,
b) możliwość i umiejętność dokonania tych czynności przez
przewoźnika (kierowcę),
c) posiadanie urządzeń zabezpieczających - odpowiednich dla danego
rodzaju towaru.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 09
Włączenie OCPD za przewóz zwierząt żywych.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
zwierząt żywych, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody
w przewozie powstałe wskutek padnięcia lub zachorowania
w trakcie przewozu.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 10
Włączenie OCPD za przewóz pojazdów samochodowych.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
fabrycznie nowych samochodów osobowych, ciężarowych i ciągników
siodłowych, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody w pojazdach
używanych lub uszkodzonych.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 11
Włączenie OCPD za przewóz opon i części samochodowych.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
opon i innych części pojazdów samochodowych.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
background image
9
TM/OW026/1210
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
Prezes Zarządu
Piotr Maria Śliwicki
Członek Zarządu
Adam Roman
KLAUZULA 12
Włączenie OCPD za przewozy pojazdami nienormatywnymi.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
towarów pojazdami nienormatywnymi - wykonywanych zgodnie
z przepisami dotyczącymi takich przewozów po drogach publicznych.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
KLAUZULA 13
Włączenie OCPD za przewóz towarów z kontrolowaną
temperaturą przewozu.
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za przewozy
towarów w kontrolowanej temperaturze - zgodnie z Umową
o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów
żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych
do tych przewozów (ATP).
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony
w ust. 1 Ubezpieczający opłaci składkę określoną w umowie
ubezpieczenia, jednak nie niższą niż wynika to z obowiązującej taryfy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wglądu do ksiąg i dokumentów
Ubezpieczającego związanych z zawartą umową ubezpieczenia,
dokumentów Ubezpieczającego związanych z zawartą umową
przewozu oraz do sporządzania z nich fotokopii.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji
o działalności Ubezpieczającego.
§ 34
1. Skargi i zażalenia Ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia będących osobami fizycznymi rozpatrywane są
niezwłocznie przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego
pracownika, po przesłaniu ich drogą pisemną na adres siedziby
Ubezpieczyciela.
2. Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia, stanowisko Ubezpieczyciela
przesłane będzie Ubezpieczającemu, pisemnie listem poleconym
w terminie 30 dni, na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia.
§ 35
Spory wynikające z niniejszej umowy Ubezpieczenia mogą być
rozstrzygane przed sądami według właściwości ogólnej albo
przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
§ 36
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy powinny
być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem
poleconym.
2. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że
zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy będą
dostarczane drugiej stronie za pomocą listu elektronicznego (e-mail),
wiadomości tekstowej SMS, faksu lub telefonu, odpowiednio na:
wskazany przez strony adres poczty elektronicznej, numer infolinii
Ubezpieczyciela lub numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego
wskazanego przez Ubezpieczającego.
§ 37
1. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności
ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., kodeksu cywilnego,
Konwencji CMR oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
§ 38
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem
1 października 2012 roku i mają zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawartych od tej daty.
background image
TM/OW026/1210
10
background image
11
TM/OW026/1210
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
background image
TM/OW026/1210
12
Oferta
 
my ubezpieczamy