My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej
przewoznika drogowego w ruchu midzynarodowym
Postanowienia ogólne
e) skatalogowane materiaBy biblioteczne,
f) wytwory sztuki ludowej i rkodzieBa oraz inne obiekty
§ 1.
etnograficzne,
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej prze-
g) przedmioty upamitniajce wydarzenia historyczne bdz
woznika drogowego w ruchu midzynarodowym, zwane dalej
dziaBalno[ wybitnych osobisto[ci lub instytucji;

OWU, maj zastosowanie do umów ubezpieczenia zawiera-
2) franszyza redukcyjna ustalona w umowie ubezpieczenia pro-
nych przez Powszechny ZakBad UbezpieczeD SpóBk Akcyjn,
centowo, kwotowo lub kwotowo-procentowo warto[ pomniej-
zwan dalej PZU SA, obejmujcych ochron ubezpiecze-
szajca odszkodowanie z tytuBu zaj[cia ka|dego wypadku
niow odpowiedzialno[ cywiln osób fizycznych, osób prawnych
ubezpieczeniowego, franszyza redukcyjna nie ma zastoso-
bdz jednostek organizacyjnych nie bdcych osobami prawnymi,
wania do zwrotu kosztów, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 1;
prowadzcych dziaBalno[ gospodarcz w zakresie przewozu
3) list przewozowy dokument wystawiony zgodnie z Konwencj
towarów w transporcie drogowym w ruchu midzynarodowym.
CMR, stanowicy dowód zawarcia umowy przewozu; list prze-
wozowy powinien zawiera:
§ 2.
a) miejsce i dat jego wystawienia,
1. W porozumieniu z Ubezpieczajcym do umowy ubezpiecze-
b) nazwisko (nazw) i adres nadawcy,
nia mog by wprowadzone postanowienia dodatkowe lub
c) nazwisko (nazw) i adres przewoznika,
odbiegajce od uregulowaD niniejszych OWU.
d) miejsce i dat przyjcia towaru do przewozu oraz prze-
2. PZU SA zobowizany jest przedstawi Ubezpieczajcemu
widziane miejsce jego wydania,
ró|nic midzy tre[ci umowy a OWU w formie pisemnej
e) nazwisko (nazw) i adres odbiorcy,
przed zawarciem umowy. W razie niedopeBnienia tego obo-
f) powszechnie u|ywane okre[lenie rodzaju towaru oraz
wizku PZU SA nie mo|e powoBywa si na ró|nic nie-
sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich
korzystn dla Ubezpieczajcego lub Ubezpieczonego. Prze-
ogólnie uznane okre[lenie,
pisu nie stosuje si do umów ubezpieczenia zawieranych
g) ilo[ sztuk, ich cechy i numery,
w drodze negocjacji.
h) wag brutto lub inaczej wyra|on ilo[ towaru,
3. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postano-
i) koszty zwizane z przewozem (przewozne, koszty dodatko-
wieD dodatkowych lub odbiegajcych, OWU maj zastoso-
we, nale|no[ci celne i inne koszty powstaBe od chwili
wanie w zakresie nie uregulowanym tymi postanowieniami.
zawarcia umowy do chwili dostawy),
j) instrukcje niezbdne do zaBatwienia formalno[ci celnych
§ 3.
i innych,
W sprawach nie uregulowanych w OWU do umowy ubezpie-
k) o[wiadczenie, |e przewóz, bez wzgldu na jakkolwiek
czenia maj zastosowanie odpowiednie przepisy Konwencji
przeciwn klauzul, podlega przepisom Konwencji CMR;
o umowie midzynarodowego przewozu drogowego towarów
w razie potrzeby list przewozowy powinien zawiera poza
(CMR) sporzdzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r., zwanej
tym nastpujce dane:
dalej Konwencj CMR, Kodeksu cywilnego oraz inne stosow-
a) zakaz przeBadunku,
ne przepisy prawa polskiego.
b) koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie,
c) kwot zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru,
__________________________________________________
d) zadeklarowan warto[ towaru i sum przedstawiajc
Definicje
interes specjalny w jego dostawie,
e) instrukcje nadawcy dla przewoznika dotyczce ubezpiecze-
§ 4.
nia przesyBki,
Przez u|yte w OWU pojcia nale|y rozumie:
f) umówiony termin, w jakim ma by wykonany przewóz,
1) dzieBa sztuki wymienione poni|ej rzeczy ruchome, ich cz[ci
g) wykaz dokumentów wrczonych przewoznikowi;
lub zespoBy:
4) odszkodowanie [wiadczenie pieni|ne przysBugujce od
a) oryginalne dzieBa plastyczne, rzemiosBa artystycznego
PZU SA uprawnionemu w granicach okre[lonych Konwencj
i sztuki u|ytkowej,
CMR w razie zaj[cia wypadku ubezpieczeniowego, za który
b) kolekcje skBadajce si na skatalogowane zbiory przed-
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialno[ w zakresie objtym
miotów zgromadzonych i uporzdkowanych wedBug kon-
umow ubezpieczenia, po uprzednim pomniejszeniu o fran-
cepcji osób, które te kolekcje tworzyBy,
szyz redukcyjn o ile zostaBa przewidziana w umowie ubez-
c) skatalogowane numizmaty oraz pamitki historyczne,
pieczenia;
a zwBaszcza militaria, sztandary, pieczcie, odznaki, me-
5) osoba, za któr Ubezpieczony ponosi odpowiedzialno[
dale i ordery,

osoba, której Ubezpieczony powierza wykonanie przewozu
d) wytwory techniki, a zwBaszcza urzdzenia, [rodki transpor-
lub za pomoc której przewóz wykonuje;
tu oraz maszyny i narzdzia [wiadczce o kulturze ma-
6) parking strze|ony teren ogrodzony, caBodobowo dozorowa-
terialnej, charakterystyczne dla dawnych i nowych form
ny, o[wietlony w porze nocnej, wyposa|ony w urzdzenia
gospodarki, dokumentujce poziom nauki i rozwoju cywili-
blokujce wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby do-
zacyjnego,
zorujcej parking;
ustalone uchwaB nr UZ/142/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarzdu Powszechnego ZakBadu UbezpieczeD SpóBki Akcyjnej
ze zmianami ustalonymi uchwaB nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwaB nr UZ/411/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
Powszechny ZakBad UbezpieczeD
SpóBka Akcyjna, Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy
,
XII WydziaB
Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitaB
zakBadowy: 86 352 300,00 zBwpBacony w caBo[ci, al. Jana PawBa II 24, 00-133 Warszawa
,
www.pzu.pl, infolinia: 801 102 102
background image
7) rozbój kradzie| przy u|yciu przemocy, grozby jej na-
5. Ubezpieczeniem objte s wyBcznie szkody powstaBe w wy-
tychmiastowego u|ycia lub poprzez doprowadzenie czBo-
niku wypadków ubezpieczeniowych, które zaszBy w okresie
wieka do stanu nieprzytomno[ci lub bezbronno[ci;
ubezpieczenia z tytuBu przewozu towarów przyjtych przez
8) suma gwarancyjna okre[lona w umowie ubezpie-
Ubezpieczonego do przewozu w okresie ubezpieczenia.
czenia kwota, stanowica górn granic odpowiedzial-
__________________________________________________
no[ci PZU SA;
9) szkoda utrata, ubytek lub uszkodzenie towaru; w przy-
WyBczenia odpowiedzialno[ci
padku opóznienia w przewozie szkoda inna ni| utrata,
§ 6.
ubytek lub uszkodzenie towaru;
10) [wiadectwo ATP dokument potwierdzajcy, i| dany
1. PZU nie odpowiada za szkody powstaBe:
[
rodek transportu speBnia wymogi i normy okre[lone
1) z winy umy[lnej lub ra|cego niedbalstwa, chyba |e w ra-
w Umowie o midzynarodowych przewozach szybko psu-
zie ra|cego niedbalstwa zapBata odszkodowania odpowia-
jcych si artykuBów |ywno[ciowych i o specjalnych [ro-
da w danych okoliczno[ciach wzgldom sBuszno[ci;
dkach transportu przeznaczonych do tych przewozów
2) w sytuacji gdy Ubezpieczony lub osoby za które ponosi
(ATP) sporzdzonej w Genewie dnia 1 wrze[nia 1970 r.;
odpowiedzialno[, nie posiadaBy wymaganych przepisami
11) towar materiaBy lub przedmioty (rzeczy) przyjte do
prawa odpowiednich uprawnieD do wykonywania okre[lo-
przewozu przez Ubezpieczonego na podstawie listu prze-
nego rodzaju dziaBalno[ci lub czynno[ci;
wozowego;
3) z przyczyn wyBczajcych odpowiedzialno[ Ubezpieczo-
12) towar niebezpieczny towar, który zgodnie z Umow
nego okre[lonych w Konwencji CMR;
europejsk dotyczc midzynarodowego przewozu dro-
4) wskutek lub podczas u|ycia [rodka transportu nieprzysto-
gowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporzdzon
sowanego do przewozu danego rodzaju towaru lub nie-
w Genewie dnia 30 wrze[nia 1957 r., jest niedopuszczo-
sprawnego technicznie;
ny do midzynarodowego przewozu drogowego lub jest
5) wskutek lub podczas wykonywania przewozu przez oso-
dopuszczony do takiego przewozu na warunkach okre[lo-
by bdce w stanie nietrzezwo[ci albo w stanie po u|yciu
nych w tej umowie;
alkoholu, lub pod wpBywem [rodków odurzajcych, substan-
13) transport midzynarodowy przewóz towarów, w którym
cji psychotropowych lub [rodków zastpczych w rozu-
droga przewozu od miejsca jego rozpoczcia do jego za-
mieniu przepisów o przeciwdziaBaniu narkomanii;
koDczenia odbywa si z przekroczeniem granicy paDstwa;
6) wskutek nieterminowego podstawienia [rodka transpor-
14) Ubezpieczajcy osoba fizyczna, osoba prawna lub
tu do zaBadunku;
jednostka organizacyjna nie bdc osob prawn, która
7) wskutek nie wykonania lub nienale|ytego wykonania po-
zawarBa umow ubezpieczenia;
lecenia zmiany umowy przewozu;
15) Ubezpieczony osoba fizyczna prowadzca dziaBalno[
8) wskutek utraty, niewykorzystania lub nienale|ytego wyko-
gospodarcz, osoba prawna lub jednostka organizacyj-
rzystania dokumentów wymienionych w li[cie przewozo-
na nie bdca osob prawn, prowadzca dziaBalno[
wym i do tego listu doBczonych albo zBo|onych u prze-
gospodarcz w zakresie przewozu towarów, której odpo-
woznika;
wiedzialno[ cywilna objta jest ochron ubezpieczeniow;
9) z tytuBu przewozu przesyBek pocztowych, kurierskich oraz
16) warto[ci pieni|ne krajowe i zagraniczne znaki pie-
mienia przesiedlenia;
ni|ne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zastpu-
10) w sytuacji gdy przewóz realizowany byB samochodami,
jce w obrocie gotówk oraz zBoto, srebro i wyroby z tych
które ze wzgldu na swój ci|ar lub wielko[ wymagaj
metali, kamienie szlachetne, perBy, bursztyn a tak|e pla-
szczególnych zezwoleD, a przewoznik nie dysponowaB
tyna i inne metale z grupy platynowców;
takimi zezwoleniami lub nie zastosowaB si do warunków
17) wypadek ubezpieczeniowy zdarzenie, w wyniku które-
w nich zawartych;
go wyrzdzona zostaje szkoda;
11) w wyniku wydania towaru osobie nieuprawnionej;
18) wypadek [rodka transportu zderzenie [rodka transpor-
12) wskutek u|ycia do przewozu szybko psujcych si artyku-
tu z innym pojazdem, osobami, zwierztami, przedmio-
B
ów |ywno[ciowych, [rodków transportu nie posiada-
tami pochodzcymi z zewntrz [rodka transportu, jego
jcych [wiadectwa ATP;
wywrócenie lub spadnicie.
13) wskutek dziaBaD wojennych, rewolucji, strajków, aktów ter-
roryzmu oraz dziaBania substancji radioaktywnych;
__________________________________________________
14) wskutek nielegalnego przewozu osób.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
2. PZU SA nie odpowiada tak|e za:
1) szkody powstaBe z tytuBu przewozu dzieB sztuki i warto[ci
§ 5.
pieni|nych;
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno[ cywilna
2) zwrot przewoznego, cBa i innych wydatków poniesionych
Ubezpieczonego, za szkody powstaBe w wyniku niewykona-
w zwizku z przewozem, przysBugujcy na podstawie
nia lub nienale|ytego wykonania umowy przewozu towarów
art. 23 ust. 4 konwencji CMR;
w drogowym transporcie midzynarodowym.
3) szkody z tytuBu przejcia przez Ubezpieczonego dodatko-
2. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach
wej odpowiedzialno[ci w zakresie warto[ci towaru na
odpowiedzialno[ci Ubezpieczonego okre[lonej w Konwencji
podstawie art. 24 Konwencji CMR;
CMR z zastrze|eniem postanowieD OWU.
4) szkody z tytuBu przyjcia przez Ubezpieczonego dodatko-
3. Z zastrze|eniem § 6, zakresem ubezpieczenia objta jest
wej odpowiedzialno[ci (deklaracja specjalnego interesu)
odpowiedzialno[ cywilna Ubezpieczonego za szkody w to-
na podstawie art. 26 Konwencji CMR;
warze powstaBe od przyjcia go do przewozu, a| do wydania
chyba |e na wniosek Ubezpieczajcego ryzyka te zostan
odbiorcy, oraz z tytuBu opóznienia w przewozie.
objte zakresem ubezpieczenia po uzgodnieniu z PZU SA
4. Zakresem ubezpieczenia objte s wyBcznie przewozy do-
warunków dodatkowych i opBaceniu dodatkowej skBadki.
konywane przez Ubezpieczonego lub osoby za które ponosi
3. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zostaB rozsze-
odpowiedzialno[ wykonywane na podstawie listów przewo-
rzony przez wBczenie odpowiednich klauzul stanowicych
zowych wystawionych na Ubezpieczonego zgodnie z Kon-
zaBcznik do OWU i opBacenie dodatkowej skBadki, PZU SA
wencj CMR.
nie odpowiada za:
2
background image
1) szkody powstaBe z tytuBu przewozu towarów niebezpie-
6. Równowarto[ w zBotych sumy gwarancyjnej oraz limitów
cznych;
odpowiedzialno[ci okre[lonych w umowie ubezpieczenia lub
2) szkody powstaBe z tytuBu przewozu |ywych zwierzt;
OWU w walucie obcej ustala si przy zastosowaniu kursu
3) szkody powstaBe z tytuBu przewozu leków;
[
redniego NBP z dnia powstania szkody.
4) szkody powstaBe w nastpstwie rozboju;
__________________________________________________
5) utrat, uszkodzenie lub ubytek w paletach, platformach
i kontenerach bdcych opakowaniem lub zabezpiecze-
Zawarcie umowy ubezpieczenia i czas jej trwania
niem towaru;
§ 8.
6) koszty usunicia pozostaBo[ci po szkodzie w tym koszty
utylizacji uszkodzonego towaru;
1. Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie wniosku Ubez-
7) szkody powstaBe podczas postoju [rodka transportu poza
pieczajcego zawierajcego informacje niezbdne do doko-
parkingami strze|onymi, z wyjtkiem sytuacji gdy postój
nania indywidualnej oceny ryzyka i okre[lenia nale|nej skBadki.
[
rodka transportu wynika z:
2. Wniosek powinien zawiera w szczególno[ci:
a) wypadku lub awarii [rodka transportu uniemo|liwiajcych
1) imi, nazwisko i adres zamieszkania lub nazw firmy i adres
bezpieczne i zgodne z przepisami kontynuowanie jazdy,
siedziby Ubezpieczajcego oraz Ubezpieczonego;
b) konieczno[ci udzielenia pomocy ofiarom wypadków
2) dat otrzymania licencji na wykonywanie przewozów mi-
drogowych,
dzynarodowych;
c) dokonywania formalno[ci celnych lub zwizanych z prze-
3) obrót rozumiany jako planowana warto[ przychodów
jazdem drog pBatn,
z tytuBu opBat przewozowych w okresie ubezpieczania;
d) nagBego zachorowania kierowcy w przypadku gdy nie
4) rodzaj przewo|onych towarów;
ma mo|liwo[ci kontynuowania jazdy,
5) zakres ubezpieczenia;
e) kontroli drogowej przez uprawnione wBadze,
6) okres ubezpieczenia;
f) nakazu postoju przez uprawnione wBadze,
7) sum gwarancyjn;
8) koszty podniesienia lub wycignicia [rodka transportu
8) przyczyny, liczb oraz wielko[ roszczeD i szkód zwiza-
który ulegB wypadkowi,
nych z dziaBalno[ci transportow w okresie ostatnich 3 lat.
9) szkody powstaBe na terytorium Rosji, Ukrainy, BiaBorusi,
3. Je|eli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2
Kazachstanu i MoBdawii, a tak|e powstaBe poza terytorium
albo innych istotnych informacji niezbdnych do oceny ry-
paDstw europejskich.
zyka Ubezpieczajcy zobowizany jest na wezwanie PZU SA
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje konfiskaty towaru
odpowiednio go uzupeBni.
oraz kar pieni|nych, kar umownych, grzywien sdowych
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza doku-
i administracyjnych, do zapBacenia których ubezpieczony lub
mentem ubezpieczenia.
osoba, za któr ponosi on odpowiedzialno[ jest zobo-
§ 9.
wizana.
1. Ubezpieczajcy mo|e zawrze umow ubezpieczenia na
__________________________________________________
cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego). Obowizek
Suma gwarancyjna
zapBaty skBadki ubezpieczeniowej ci|y na Ubezpieczajcym.
Dokument ubezpieczenia otrzymuje Ubezpieczajcy.
§ 7.
2. Zarzut majcy wpByw na odpowiedzialno[ PZU SA, mo|e on
1. Suma gwarancyjna okre[lona w umowie ubezpieczenia sta-
podnie[ równie| przeciwko Ubezpieczonemu.
nowi górn granic odpowiedzialno[ci PZU SA w odniesie-
3. Ubezpieczony mo|e |da by PZU SA udzieliB mu informacji
niu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniaBych
o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU
w okresie ubezpieczenia.
w zakresie, w jakim dotycz praw i obowizków Ubezpieczo-
2. W granicach sumy gwarancyjnej mog by wyodrbnione limi-
nego.
ty kwotowe okre[lajce odpowiedzialno[ PZU SA za szkody:
§ 10.
1) z tytuBu jednego wypadku ubezpieczeniowego;
2) z tytuBu okre[lonych ryzyk.
1. Ubezpieczajcy zobowizany jest poda do wiadomo[ci
3. Ka|dorazowa wypBata odszkodowania lub kosztów wymie-
PZU SA wszystkie znane sobie okoliczno[ci, o które PZU SA
nionych w ust. 5 powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej
zapytywaB w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawar-
lub limitu, o którym mowa w ust. 2, o wypBacon kwot.
ciem umowy w innych pismach. Je|eli Ubezpieczajcy zawie-
4. Za zgod PZU SA Ubezpieczajcy mo|e uzupeBni sum
ra umow przez przedstawiciela, obowizek ten ci|y rów-
gwarancyjn opBacajc dodatkow skBadk.
nie| na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczno[ci je-
5. W ramach sumy gwarancyjnej PZU SA zobowizany jest do:
mu znane. W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubez-
1) zwrotu kosztów wynikBych z zastosowania [rodków pod-
pieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania,
jtych w celu zapobie|enia szkodzie lub zmniejszenia jej
pominite okoliczno[ci uwa|a si za nieistotne.
rozmiarów je|eli byBy celowe, chocia|by okazaBy si bez-
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajcy
skuteczne, w szczególno[ci kosztów zwizanych z konie-
zobowizany jest zgBasza zmiany okoliczno[ci wymienio-
czno[ci przeBadunku towaru lub jego przechowania;
nych w ustpie poprzedzajcym. Ubezpieczajcy obowiza-
2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia eksper-
ny jest zawiadamia o tych zmianach PZU SA niezwBocznie,
tów, powoBanych w uzgodnieniu z PZU SA, przez ubez-
najpózniej w cigu 14 dni od otrzymania o nich wiadomo[ci.
pieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia oko-
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
liczno[ci, przyczyn i rozmiaru szkody;
obowizki okre[lone w ustpach poprzedzajcych spoczy-
3) pokrycia niezbdnych kosztów sdowej obrony przed
waj zarówno na Ubezpieczajcym, jak i na Ubezpieczonym,
roszczeniem poszkodowanego w sporze prowadzonym
chyba |e Ubezpieczony nie wiedziaB o zawarciu umowy na
w porozumieniu z PZU SA;
jego rachunek.
4) pokrycia kosztów postpowaD sdowych, w tym mediacji
4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za skutki okoliczno[ci,
lub postpowania pojednawczego prowadzonych w zwizku
które z naruszeniem ustpów poprzedzajcych nie zostaBy
ze zgBoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi w po-
podane do jego wiadomo[ci. Je|eli do naruszenia ustpów
rozumieniu z PZU SA.
poprzedzajcych doszBo z winy umy[lnej, w razie wtpliwo[ci
3
background image
przyjmuje si, |e wypadek ubezpieczeniowy przewidziany
nia. W razie zgBoszenia takiego |dania druga strona mo|e
umow i jego nastpstwa s skutkiem okoliczno[ci, o których
w terminie 14 dni wypowiedzie umow ze skutkiem natych-
mowa w zdaniu poprzedzajcym.
miastowym.
__________________________________________________
§ 11.
Rozwizanie umowy i ustanie
1. O ile nie umówiono si inaczej odpowiedzialno[ PZU SA
odpowiedzialno[ci PZU SA
rozpoczyna si od dnia nastpujcego po dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia, nie wcze[niej jednak ni| od dnia
Zwrot skBadki
nastpnego po zapBaceniu skBadki lub jej pierwszej raty.
§ 14.
2. Umow ubezpieczenia zawiera si na okres jednego roku,
chyba |e strony postanowiBy inaczej.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upBywem okresu ubezpieczenia okre[lonego w doku-
__________________________________________________
mencie ubezpieczenia;
SkBadka ubezpieczeniowa
2) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej;
3) z dniem odstpienia od umowy ubezpieczenia;
§ 12.
4) z dniem dorczenia Ubezpieczajcemu o[wiadczenia
1. SkBadk ubezpieczeniow ustala si wedBug taryfy obowi-
PZU SA o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natych-
zujcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. SkBadk obli-
miastowym w przypadku, gdy PZU SA ponosi odpowie-
cza si za czas trwania odpowiedzialno[ci PZU SA.
dzialno[ jeszcze przed zapBaceniem skBadki lub jej
2. SkBadka ubezpieczeniowa uzale|niona jest od:
pierwszej raty, a skBadka lub jej pierwsza rata nie zostaBa
1) wysoko[ci sumy gwarancyjnej;
zapBacona w terminie;
2) okresu ubezpieczenia;
5) z upBywem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpiecza-
3) zakresu ubezpieczenia;
jcego wezwania do zapBaty kolejnej raty skBadki wy-
4) obrotu;
sBanego po upBywie terminu jej pBatno[ci z zagro|eniem,
5) rodzaju przewo|onych towarów;
|
e brak zapBaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wez-
6) indywidualnej oceny ryzyka.
wania spowoduje ustanie odpowiedzialno[ci;
3. SkBadk opBaca si jednorazowo przy zawieraniu umowy ubez-
6) z dniem dorczenia o[wiadczenia drugiej stronie o wypo-
pieczenia, chyba |e w dokumencie ubezpieczenia okre[lono
wiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przy-
inny tryb i terminy. ZapBata skBadki nastpuje w formie gotówko-
padku, o którym mowa w § 13;
wej lub w porozumieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej.
7) z dniem dorczenia Ubezpieczonemu decyzji o zakazie
4. Je|eli zapBata skBadki albo raty skBadki dokonywana jest w for-
lub zawieszeniu prawa do wykonywania dziaBalno[ci.
mie przelewu bankowego, za dat zapBaty uwa|a si dat
§ 15.
zBo|enia przez Ubezpieczajcego zlecenia zapBaty w banku
na wBa[ciwy rachunek PZU SA pod warunkiem, |e na rachun-
1. Ubezpieczajcy mo|e odstpi od umowy ubezpieczenia,
ku Ubezpieczajcego znajdowaBa si ilo[ wolnych [rodków
je|eli umowa zawarta jest na okres dBu|szy ni| 6 miesicy.
wystarczajca do realizacji tego zlecenia. Je|eli zapBata
2. Odstpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpiecza-
skBadki albo raty skBadki dokonywana jest w formie przekazu
jcego mo|e by dokonane w terminie 7 dni od dnia za-
pocztowego, za dat zapBaty uwa|a si dat stempla poczto-
warcia umowy ubezpieczenia.
wego. W innym przypadku za dat zapBaty uwa|a si dzieD
§ 16.
uznania rachunku PZU SA peBn, wymagaln kwot skBadki
albo raty skBadki okre[lon w umowie ubezpieczenia.
W przypadku wyga[nicia ochrony ubezpieczeniowej przed
5. Na wniosek Ubezpieczajcego skBadka za roczny okres ubez-
upBywem okresu na jaki zostaBa zawarta umowa, ubezpie-
pieczenia za zgod PZU SA mo|e by opBacona w ratach.
czajcemu przysBuguje zwrot skBadki za okres niewykorzystanej
Terminy opBat kolejnych rat skBadki okre[la si w dokumencie
ochrony ubezpieczeniowej.
ubezpieczenia.
§ 17.
6. Je|eli Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony podaB do wiadomo[ci
PZU SA nieprawdziwe dane majce wpByw na wysoko[
Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony zobowizany jest do nie-
skBadki, Ubezpieczajcy zobowizany jest do dopBaty skBadki
zwBocznego powiadomienia PZU SA o ka|dej zmianie dotycz-
wynikajcej z ró|nicy pomidzy skBadk, jaka nale|aBaby si
cej zakresu prowadzonej dziaBalno[ci w zakresie drogowego
PZU SA gdyby podano dane prawdziwe a skBadk przyjt
przewozu towarów przez Ubezpieczonego.
w umowie ubezpieczenia. W razie zaj[cia wypadku ubezpie-
__________________________________________________
czeniowego roszczenie PZU SA o dopBat ró|nicy skBadki
staje si natychmiast wymagalne i pBatne najpózniej w dniu
Obowizki Ubezpieczajcego lub Ubezpieczonego
wypBaty odszkodowania.
§ 18.
7. W razie zaj[cia wypadku ubezpieczeniowego, je|eli odszko-
dowanie lub suma tego odszkodowania i odszkodowaD
1. Przy przyjciu towaru do przewozu, Ubezpieczony zobowi-
dotd wypBaconych powoduje wyczerpanie sumy ubezpie-
zany jest do sprawdzenia danych z listu przewozowego,
czenia, raty skBadki, których termin pBatno[ci przypada po
dotyczcych ilo[ci lub wagi towaru, jego cech i numerów
dniu wypBaty odszkodowania, staj si natychmiast wyma-
identyfikacyjnych, a tak|e widocznego stanu towaru i jego
galne i pBatne w dniu wypBaty odszkodowania.
opakowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidBowo[ci,
8. SkBadka nie podlega indeksacji.
Ubezpieczony zobowizany jest wnie[ swoje uwagi do listu
przewozowego.
§ 13.
2. Je|eli Ubezpieczony nie ma mo|liwo[ci sprawdzenia danych
W razie ujawnienia okoliczno[ci, która pociga za sob istotn
z listu przewozowego, a ma zastrze|enia co do stanu przyj-
zmian prawdopodobieDstwa wypadku ubezpieczeniowego,
mowanej do przewozu przesyBki, zobowizany jest wpisa je
ka|da ze stron mo|e |da odpowiedniej zmiany wysoko[ci
wraz z uzasadnieniem do listu przewozowego.
skBadki, poczynajc od chwili, w której zaszBa ta okoliczno[, nie
3. W przypadku nie zamieszczenia przez Ubezpieczonego w li[cie
wcze[niej jednak ni| od pocztku bie|cego okresu ubezpiecze-
przewozowym zastrze|eD, o których mowa w ust. 1 i 2, uwa-
4
background image
|
a si, |e towar byB we wBa[ciwym stanie w chwili przyjcia
1) list przewozowy CMR oraz zlecenie przewozowe lub
go do przewozu.
umow o staBej wspóBpracy w zakresie [wiadczenia usBug
przewozowych;
§ 19.
2) faktur i specyfikacj przewo|onego towaru;
1. Na czas postoju [rodka transportu Ubezpieczony zobowi-
3) protokóB sporzdzony wspólnie z odbiorc lub nadawc
zany jest ze szczególn staranno[ci zabezpieczy [rodek
dotyczcy okoliczno[ci, przyczyn i rozmiaru szkody, o ile
transportu wraz z towarem oraz pozostawi [rodek tran-
zostaB sporzdzony;
sportu na parkingu strze|onym. z zastrze|eniem § 6 ust. 3
4) roszczenie poszkodowanego wraz z kalkulacj wysoko[ci
pkt 7, oraz ze szczególn staranno[ci zabezpieczy [rodek
szkody i dokumentami, na podstawie których kalkulacja
transportu wraz z towarem.
zostaBa sporzdzona;
2. W przypadku opuszczenia [rodka transportu przez kie-
5) o[wiadczenie kierowcy dotyczce okoliczno[ci, przyczyn
rowc odpowiedzialno[ PZU SA istnieje wyBcznie, je[li
i rozmiaru szkody; w przypadku szkód polegajcych na
opuszczajc [rodek transportu wyjB on kluczyk ze stacyjki,
kradzie|y towaru niezbdne jest równie| dostarczenie
zamknB zamki i zabezpieczyB otwory mogce umo|liwi
szkicu sytuacyjnego miejsca, w którym zaparkowany byB
dostp do towaru lub [rodka transportu, uruchomiB istnie-
[
rodek transportu w momencie dokonania kradzie|y;
jce urzdzenia zabezpieczajce przed kradzie| oraz
6) notatk Policji lub Stra|y Po|arnej o ile byBy obecne na
zabraB ze sob dokumenty dotyczce przewozu i doku-
miejscu zdarzenia;
menty [rodka transportu.
7) prawo jazdy kierowcy, za[wiadczenie o kwalifikacjach kie-
rowcy wystawione przez pracodawc, dowody rejestra-
§ 20.
cyjne [rodków transportu, którymi realizowany byB tran-
1. W razie zaj[cia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpiecza-
sport;
jcy lub Ubezpieczony zobowizany jest u|y dostpnych
8) zapis tachografu, a tak|e zapis termografu w przypadku
mu [rodków w celu zapobie|enia szkodzie lub zmniejszenia
realizowania przewozu przy u|yciu [rodka transportu
jej rozmiarów.
izolowanego termicznie;
2. Je|eli Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony umy[lnie lub wsku-
9) o[wiadczenie Ubezpieczonego informujce o tym czy
tek ra|cego niedbalstwa nie zastosowaB [rodków okre[lo-
Ubezpieczony w okresie trwania odpowiedzialno[ci PZU SA
nych w ust. 1, PZU SA jest wolny od odpowiedzialno[ci za
wynikajcej z umowy ubezpieczenia zawartej na pod-
szkody powstaBe z tego powodu.
stawie niniejszych OWU zawarB, lub zostaBo zawarte na
jego rzecz, dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialno[ci
§ 21.
cywilnej przewoznika w ruchu midzynarodowym w innym
1. Ubezpieczajcy ma obowizek zawiadomienia PZU SA
zakBadzie ubezpieczeD.
o zaistniaBym wypadku ubezpieczeniowym w terminie 7 dni
4. Na wniosek PZU SA Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony zo-
od dnia, w którym dowiedziaB si o wypadku bdz okoli-
bowizany jest udostpni tak|e inne dokumenty, je[li oka|e
czno[ciach, w nastpstwie których z tytuBu umowy przewozu
si to niezbdne do ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA lub
mog by zgBoszone roszczenia.
wysoko[ci odszkodowania.
2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
5. Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony zobowizany jest do
obowizek, o którym mowa w ust. 1, ci|y tak|e na Ubez-
podjcia aktywnej wspóBpracy z PZU SA w celu wyja[nienia
pieczonym, chyba |e Ubezpieczony nie wie o zawarciu umo-
wszelkich okoliczno[ci, przyczyn powstania szkody oraz usta-
wy na jego rachunek.
lenia jej rozmiaru jak równie| w celu zabezpieczenia ewentu-
3. W razie naruszenia z winy umy[lnej lub z ra|cego nie-
alnych roszczeD regresowych do sprawcy szkody.
dbalstwa obowizku, o którym mowa w ust. 1, PZU SA mo-
6 W przypadku, gdy poszkodowany wystpi z roszczeniem
|
e odpowiednio zmniejszy [wiadczenie, je|eli narusze-
bezpo[rednio do Ubezpieczonego, Ubezpieczajcy lub Ubez-
nie przyczyniBo si do zwikszenia szkody lub uniemo|li-
pieczony zobowizany jest za|da od poszkodowanego,
wiBo PZU SA ustalenie okoliczno[ci i skutków wypadku
aby ten udokumentowaB zasadno[ i wysoko[ zgBoszonego
ubezpieczeniowego.
roszczenia, w szczególno[ci zBo|yB faktury i rachunki zródBo-
4. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku ubezpie-
we bdce podstaw skalkulowania kwoty roszczenia.
czeniowym nie nastpi, je|eli PZU SA w terminie, o którym
§ 23.
mowa w ust. 1, otrzymaB wiadomo[ o okoliczno[ciach, które
nale|aBo poda do jego wiadomo[ci.
1. W razie wystpienia przez poszkodowanego przeciwko Ubez-
pieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie, Ubezpiecza-
§ 22.
jcy lub Ubezpieczony jest zobowizany bezzwBocznie, nie
1. O wypadku ubezpieczeniowym, w nastpstwie którego z ty-
pózniej jednak ni| w terminie 7 dni, powiadomi o tym PZU SA.
tuBu umowy przewozu mog by zgBoszone roszczenia Ubez-
2. W przypadku wystpienia z roszczeniem, o którym mowa
pieczajcy lub Ubezpieczony winien niezwBocznie powia-
w ust.1, na drog sdow, Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony
domi PZU SA w celu ustalenia przyczyn szkody i jej roz-
zobowizany jest bezzwBocznie, nie pózniej jednak ni| w ter-
miaru, a w przypadku wystpienia szkody w okoliczno[ciach
minie 7 dni od otrzymania pozwu, zawiadomi o tym PZU SA.
uzasadniajcych podejrzenie popeBnienia przestpstwa Ubez-
3. Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony jest zobowizany dos-
pieczony zobowizany jest niezwBocznie powiadomi rów-
tarczy PZU SA orzeczenie sdu w terminie umo|liwia-
nie| Policj.
jcym zajcie stanowiska co do wniesienia [rodka odwo-
2. W przypadku szkody w towarze powstaBej poza granicami
B
awczego.
RP, je|eli wedBug oceny Ubezpieczonego warto[ powstaBej
__________________________________________________
szkody w dniu jej powstania nie przekroczy kwoty stano-
wicej równowarto[ 2 000 euro, Ubezpieczony wraz z odbior-
Ustalenie i wypBata odszkodowania oraz
c mog sami sporzdzi protokóB dotyczcy okoliczno[ci,
obowizki informacyjne PZU SA
przyczyn oraz rozmiaru szkody.
§ 24.
3. Po zawiadomieniu o wypadku ubezpieczeniowym Ubezpie-
Franszyza redukcyjna wynosi równowarto[ w zBotych kwoty
czajcy lub Ubezpieczony winien dostarczy niezwBocznie
200 euro, chyba |e w umowie ubezpieczenia ustalono franszy-
PZU SA nastpujce dokumenty:
5
background image
z redukcyjn na innym poziomie. Franszyz redukcyjn obli-
no[ci PZU SA lub wysoko[ci odszkodowania; osoby te
cza si wedBug kursu [redniego NBP z dnia powstania szkody.
mog |da pisemnego potwierdzenia przez PZU SA
udostpnionych informacji, a tak|e sporzdzenia na swój
§ 25.
koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgod-
1. PZU SA wypBaca odszkodowanie na podstawie uznania
no[ci z oryginaBem przez PZU SA;
roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sdowego.
5) do udostpniania osobom, o których mowa w pkt. 1, oraz
2. PZU SA wypBaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia
poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacji i doku-
otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
mentów, o których mowa w pkt. 4, na ich |danie, w pos-
Odszkodowanie wypBacane jest w zBotych, przy zastosowa-
taci elektronicznej;
niu kursu [redniego NBP z dnia powstania szkody lub w wa-
6) na |danie Ubezpieczajcego, Ubezpieczonego lub upraw-
lucie obcej, bezpo[rednio za granic na rzecz uprawnionego.
nionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego do
3. Gdyby wyja[nienie w terminie okre[lonym w ust. 2 okoliczno[ci
udostpnienia posiadanych przez siebie informacji zwiza-
koniecznych do ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA albo
nych z wypadkiem ubezpieczeniowym bdcym podsta-
wysoko[ci odszkodowania okazaBo si niemo|liwe, odszko-
w ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA oraz ustalenia
dowanie wypBaca si w cigu 14 dni od dnia, w którym przy
okoliczno[ci wypadku ubezpieczeniowego, jak równie|
zachowaniu nale|ytej staranno[ci wyja[nienie tych okoli-
wysoko[ci odszkodowania.
czno[ci byBo mo|liwe. Jednak|e bezsporn cz[ odszkodo-
__________________________________________________
wania PZU SA wypBaca w terminie okre[lonym w ust. 2.
4. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszcze-
Postanowienia koDcowe
nia, o którym mowa w § 23 ust. 1, nie wywoBuje skutków
§ 26.
prawnych wzgldem PZU SA, je|eli PZU SA nie wyraziB na to
uprzedniej zgody.
1. Ubezpieczajcemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu
5. PZU SA jest zobowizany:
z umowy ubezpieczenia przysBuguje prawo do wniesienia
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zaj[ciu wypadku ubez-
pisemnej skargi lub za|alenia, dotyczcych realizacji przez
pieczeniowego objtego ochron ubezpieczeniow, w ter-
PZU SA umowy ubezpieczenia. Z zastrze|eniem ust. 2,
minie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do
adresatem skargi lub za|alenia, wBa[ciwym do ich rozpa-
poinformowania o tym Ubezpieczajcego lub Ubezpie-
trzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorujca jednostk,
czonego, je|eli nie s oni osobami wystpujcymi z tym
której skarga lub za|alenie dotyczy lub inna jednostka
zawiadomieniem, oraz do podjcia postpowania doty-
wskazana przez PZU SA. Skarg lub za|alenie skBada si na
czcego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasad-
pi[mie za po[rednictwem jednostki, której skarga lub za-
no[ci zgBoszonych roszczeD i wysoko[ci odszkodowania,
|
alenie dotyczy.
a tak|e do poinformowania osoby wystpujcej z roszcze-
2. W przypadku skargi lub za|alenia dotyczcych likwidacji
niem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta
szkód, jednostk wBa[ciw do ich rozpatrzenia jest Regio-
wyraziBa zgod, jakie dokumenty s potrzebne do usta-
nalne Centrum Likwidacji Szkód wBa[ciwe ze wzgldu na
lenia odpowiedzialno[ci PZU SA lub wysoko[ci odszko-
miejsce likwidacji szkody.
dowania, je|eli jest to niezbdne do dalszego prowa-
3. PZU SA udziela odpowiedzi na skarg lub za|alenie na
dzenia postpowania;
pi[mie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub za-
2) je|eli w terminach okre[lonych w ust. 2 i 3 nie wypBaci
|
alenia.
odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zgBa-
4. Niezale|nie od uprawnieD, o których mowa w ust. 1, Ubezpie-
szajcej roszczenie o przyczynach niemo|no[ci zaspo-
czajcemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy
kojenia jej roszczeD w caBo[ci lub w cz[ci, a tak|e do
ubezpieczenia przysBuguje prawo wniesienia skargi do Rze-
wypBacenia bezspornej cz[ci odszkodowania;
cznika Ubezpieczonych.
3) je|eli odszkodowanie nie przysBuguje lub przysBuguje
§ 27.
w innej wysoko[ci, ni| okre[lona w zgBoszonym roszcze-
niu, do poinformowania o tym pisemnie osoby wystpu-
Powództwo o roszczenia wynikajce z umowy ubezpieczenia
jcej z roszczeniem w terminach okre[lonych w ust. 2 i 3,
mo|na wytoczy albo wedBug przepisów o wBa[ciwo[ci ogólnej
wskazujc na okoliczno[ci oraz na podstaw prawn
albo przed sd wBa[ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
uzasadniajc caBkowit lub cz[ciow odmow wypBaty
Ubezpieczajcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
odszkodowania, oraz do pouczenia tej osoby o mo|li-
ubezpieczenia.
wo[ci dochodzenia roszczeD na drodze sdowej;
§ 28.
4) do udostpniania osobom, o których mowa w pkt. 1, oraz
poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacji i doku-
Niniejsze OWU maj zastosowanie do umów ubezpieczenia
mentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzial-
zawieranych od dnia 1 lipca 2012 r.
6
background image
7
__________________________________________________
3) nie wyBcza si silnika [rodka transportu na postojach w przy-
ZaBcznik do Ogólnych warunków
padku, gdy praca agregatu chBodniczego jest zale|na od
ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej
pracy silnika lub
przewoznika drogowego w ruchu
4) podBcza si agregat chBodniczy do zewntrznego zródBa
midzynarodowym
zasilania w trakcie postojów, gdy tego wymaga praca agre-
ustalonych uchwaB nr UZ/142/2010 z dnia 25 marca 2010 r.
gatu.
Zarzdu Powszechnego ZakBadu UbezpieczeD SpóBki Akcyjnej
Szkody spowodowane rozmro|eniem lub niezachowaniem tempe-
ze zmianami ustalonymi uchwaB nr UZ/421/2010 z dnia 26 listo-
ratury s objte odpowiedzialno[ci PZU SA na podstawie
pada 2010 r. oraz uchwaB nr UZ/411/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
niniejszej klauzuli jedynie wtedy, gdy przerwa w chBodzeniu jest
odnotowana na termografie i jest nie krótsza ni| 2 nastpujce
po sobie godziny.
Klauzule dodatkowe
__________________________________________________
__________________________________________________
Klauzula nr 5
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o odpowiedzial-
Klauzula nr 1
no[ za utrat, uszkodzenie lub ubytek w paletach, platfor-
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powsta-
mach i kontenerach bdcych opakowaniem lub zabezpie-
Be z tytuBu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR).
czeniem towaru
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klau-
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz kla-
zul postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
uzul postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy za-
ubezpieczenia o szkody powstaBe z tytuBu przewozu towa-
kres ubezpieczenia o odpowiedzialno[ za utrat, uszkodze-
rów niebezpiecznych zgodnie z obowizujcymi przepisami
nie lub ubytek w paletach, platformach i kontenerach stano-
prawa regulujcymi zasady przewozu towarów niebezpie-
wicych opakowanie lub zabezpieczenie przewo|onego to-
cznych.
waru.
__________________________________________________
__________________________________________________
Klauzula nr 6
Klauzula nr 2
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o zwrot kosztów
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powsta-
usunicia pozostaBo[ci po szkodzie, w tym kosztów utyli-
Be w nastpstwie rozboju
zacji
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
pieczenia o szkody powstaBe w nastpstwie rozboju.
pieczenia o zwrot kosztów usunicia pozostaBo[ci po szkodzie,
__________________________________________________
w tym równie| o wymagane przepisami prawa koszty utylizacji
Klauzula nr 3
uszkodzonego towaru. PZU SA odpowiada z tego tytuBu w gra-
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powsta-
nicach ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowie-
Be z tytuBu przewozu |ywych zwierzt
dzialno[ci. Limit odpowiedzialno[ci ustalany jest na jedno i wszy-
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
stkie zdarzenia. WypBata odszkodowania z tytuBu odpowiedzial-
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
no[ci okre[lonej w niniejszej klauzuli nie zmniejsza sumy gwa-
pieczenia o szkody powstaBe z tytuBu przewozu |ywych zwierzt
rancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia. Odpowiedzial-
wskutek wypadku oraz kradzie|y [rodka transportu lub rozboju.
no[ PZU SA z tytuBu niniejszej klauzuli jest wyBczona w przy-
PZU SA nie odpowiada za szkody powstaBe wskutek przewozu
padku, gdy PZU SA nie odpowiada za powstaBa szkod.
wykonywanego z naruszeniem przepisów prawa regulujcych
__________________________________________________
przewóz zwierzt oraz nie przestrzegania instrukcji odno[nie
Klauzula nr 7
transportu przekazanych Ubezpieczonemu przez nadawc lub
odbiorc.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powsta-
Z zastrze|eniem postanowieD § 22 OWU, w razie szkody
Be podczas postoju [rodka transportu poza parkingami
Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony zobowizany jest dostarczy
strze|onymi
za[wiadczenie o stanie zdrowia zwierzt, zezwalajce na ich
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
przewóz, o ile byBo wymagane przez lekarza weterynarii.
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
pieczenia o szkody powstaBe podczas postoju [rodka transportu
__________________________________________________
poza parkingami strze|onymi, w sytuacji braku mo|liwo[ci
pozostawienia [rodka transportu na parkingu strze|onym, o ile
Klauzula nr 4
z umowy przewozu, ze zlecenia przewozowego ani z instrukcji
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powsta-
przewozu nie wynika zakaz parkowania poza parkingami strze-
Be z tytuBu przewozu leków
|
onymi. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie tej klauzuli
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
udzielona jest wyBcznie gdy postój [rodka transportu odbywa
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
si w obrbie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji
pieczenia o szkody powstaBe z tytuBu przewozu leków. W przy-
w miejscu o[wietlonym podczas postoju w porze nocnej oraz
padku gdy leki wymagaj zachowania kontrolowanej tempera-
w czasie pracy tych instytucji, o ile postój wynika z:
tury podczas przewozu niniejsze ubezpieczenie obejmuje szko-
1) przepisów o czasie pracy kierowców,
dy w lekach spowodowane rozmro|eniem lub niezachowaniem
2) tankowania paliwa lub uzupeBniania innych pBynów eksplo-
temperatury przewozu, pod warunkiem, |e:
atacyjnych,
1) zleceniodawca przewozu okre[liB w instrukcji przewozowej
3) zaspokajania potrzeb fizjologicznych,
temperatur przewozu i rodzaj [rodka transportu oraz
4) spo|ywania posiBku,
2) [rodek transportu wyposa|ony jest w sprawny technicznie
5) braku mo|liwo[ci przekazania towaru odbiorcy wskutek do-
agregat chBodniczy i sprawny technicznie oraz kalibrowany
tarcia na miejsce rozBadunku poza godzinami pracy od-
termostat z termografem oraz
biorcy.
background image
__________________________________________________
wania z tytuBu odpowiedzialno[ci okre[lonej w niniejszej klau-
zuli nie zmniejsza sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie
Klauzula nr 8
ubezpieczenia. Odpowiedzialno[ PZU SA z tytuBu niniejszej
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o zwrot kosztów
klauzuli jest wyBczona w przypadku, gdy PZU SA nie odpo-
podniesienia lub wycignicia [rodka transportu
wiada za powstaB szkod.
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
__________________________________________________
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
pieczenia o koszty podniesienia lub wycignicia [rodka tran-
Klauzula nr 9
sportu który ulegB wypadkowi je|eli jest to konieczne i uza-
Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialno[ci
sadnione celem ratowania przewo|onego towaru. W przypadku,
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
gdy wypadkowi ulegB [rodek transportu skBadajcy si z cigni-
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
ka siodBowego oraz naczepy, PZU SA odpowiada równie| za
pieczenia o szkody powstaBe na terytorium Rosji, Ukrainy, Bia-
koszty zwizane z podniesieniem lub wycigniciem cignika
B
orusi, Kazachstanu i MoBdawii, a tak|e powstaBe poza teryto-
siodBowego. Limit odpowiedzialno[ci PZU SA z tego tytuBu
rium paDstw europejskich.
wynosi 20 000 zB na wszystkie zdarzenia. WypBata odszkodo-
4-38-PZU SA-6338/VI
Oferta
 
my ubezpieczamy