My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej
przewoznika drogowego w ruchu krajowym
Postanowienia ogólne
e) skatalogowane materiaBy biblioteczne,
f) wytwory sztuki ludowej i rkodzieBa oraz inne obiekty
§ 1.
etnograficzne,
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej prze-
g) przedmioty upamitniajce wydarzenia historyczne bdz
woznika drogowego w ruchu krajowym, zwane dalej OWU,
dziaBalno[ wybitnych osobisto[ci lub instytucji;
maj zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez
2) franszyza redukcyjna ustalona w umowie ubezpiecze-
Powszechny ZakBad UbezpieczeD SpóBk Akcyjn, zwan da-
nia procentowo, kwotowo lub kwotowo-procentowo warto[
lej PZU SA, obejmujcych ochron ubezpieczeniow odpo-
pomniejszajca odszkodowanie z tytuBu zaj[cia ka|dego
wiedzialno[ cywiln osób fizycznych, osób prawnych bdz
wypadku ubezpieczeniowego, franszyza redukcyjna nie ma
jednostek organizacyjnych nie bdcych osobami prawnymi,
zastosowania do zwrotu kosztów, o których mowa w § 7
prowadzcych dziaBalno[ gospodarcz w zakresie przewo-
ust. 5 pkt. 1;
zu towarów w transporcie drogowym w ruchu krajowym.
3) list przewozowy dokument, który po potwierdzeniu przez
przewoznika, stanowi dowód zawarcia umowy przewozu;
§ 2.
list przewozowy powinien zawiera:
1. W porozumieniu z Ubezpieczajcym do umowy ubezpie-
a) nazw i adres nadawcy, jego podpis oraz okre[lenie
czenia mog by wprowadzone postanowienia dodatkowe
placówki przewoznika zawierajcej umow,
lub odbiegajce od uregulowaD niniejszych OWU.
b) miejsce przeznaczenia przesyBki oraz nazw odbiorcy,
2. PZU SA zobowizany jest przedstawi Ubezpieczajcemu
c) okre[lenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyBki, sposobu
ró|nic midzy tre[ci umowy a OWU w formie pisemnej
opakowania i oznaczenia,
przed zawarciem umowy. W razie niedopeBnienia tego obo-
d) inne wskazania i o[wiadczenia, wymagane albo do-
wizku PZU SA nie mo|e powoBywa si na ró|nic nieko-
puszczone zgodnie z przepisami ze wzgldu na warunki
rzystn dla Ubezpieczajcego lub Ubezpieczonego. Przepisu
danej umowy lub sposób rozliczeD;
nie stosuje si do umów ubezpieczenia zawieranych w dro-
za list przewozowy uwa|any jest równie| przekaz elektro-
dze negocjacji.
niczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawieraj-
3. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postano-
cy dane okre[lone pod lit. ad;
wieD dodatkowych lub odbiegajcych, OWU maj zastoso-
4) odszkodowanie [wiadczenie pieni|ne przysBugujce
wanie w zakresie nie uregulowanym tymi postanowieniami.
od PZU SA uprawnionemu w granicach okre[lonych usta-
w Prawo przewozowe w razie zaj[cia wypadku ubezpie-
§ 3.
czeniowego, za który Ubezpieczony ponosi odpowiedzial-
W sprawach nie uregulowanych w OWU do umowy ubezpie-
no[ w zakresie objtym umow ubezpieczenia, po uprzednim
czenia maj zastosowanie odpowiednie przepisy prawa prze-
pomniejszeniu o franszyz redukcyjn, o ile zostaBa przewi-
wozowego, w tym w szczególno[ci ustawy z dnia 15 listopada
dziana w umowie ubezpieczenia;
1984 r. Prawo przewozowe, Kodeksu cywilnego oraz inne sto-
5) osoba, za któr Ubezpieczony ponosi odpowiedzialno[
sowne przepisy prawa polskiego.

osoba, której Ubezpieczony powierza wykonanie prze-
wozu lub za pomoc której przewóz wykonuje;
__________________________________________________
6) parking strze|ony teren ogrodzony, caBodobowo dozo-
Definicje
rowany, o[wietlony w porze nocnej, wyposa|ony w urzdze-
nia blokujce wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby
§ 4.
dozorujcej parking;
Przez u|yte w OWU pojcia nale|y rozumie:
7) rozbój kradzie| przy u|yciu przemocy, grozby jej natych-
1) dzieBa sztuki wymienione poni|ej rzeczy ruchome, ich
miastowego u|ycia lub poprzez doprowadzenie czBowieka do
cz[ci lub zespoBy:
stanu nieprzytomno[ci lub bezbronno[ci;
a) oryginalne dzieBa plastyczne, rzemiosBa artystycznego
8) suma gwarancyjna okre[lona w umowie ubezpieczenia
i sztuki u|ytkowej,
kwota, stanowica górn granic odpowiedzialno[ci PZU SA;
b) kolekcje skBadajce si na skatalogowane zbiory przed-
9) szkoda utrata, ubytek lub uszkodzenie towaru; w przy-
miotów zgromadzonych i uporzdkowanych wedBug
padku opóznienia w przewozie - szkoda inna ni| utrata,
koncepcji osób, które te kolekcje tworzyBy,
ubytek lub uszkodzenie towaru;
c) skatalogowane numizmaty oraz pamitki historyczne,
10) towar materiaBy lub przedmioty (rzeczy) przyjte do przewo-
a zwBaszcza militaria, sztandary, pieczcie, odznaki, me-
zu przez Ubezpieczonego na podstawie listu przewozowego;
dale i ordery,
11) towar niebezpieczny towar, który zgodnie z umow ADR
d) wytwory techniki, a zwBaszcza urzdzenia, [rodki tran-
w rozumieniu ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o prze-
sportu oraz maszyny i narzdzia [wiadczce o kulturze
wozie drogowym towarów niebezpiecznych, jest niedo-
materialnej, charakterystyczne dla dawnych i nowych
puszczony do midzynarodowego przewozu drogowego lub
form gospodarki, dokumentujce poziom nauki i roz-
jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach
woju cywilizacyjnego,
okre[lonych w tej umowie;
ustalone uchwaB nr UZ/141/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarzdu Powszechnego ZakBadu UbezpieczeD SpóBki Akcyjnej
ze zmianami ustalonymi uchwaB nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwaB nr UZ/411/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
Powszechny ZakBad UbezpieczeD
SpóBka Akcyjna, Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy
,
XII WydziaB
Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitaB
zakBadowy: 86 352 300,00 zBwpBacony w caBo[ci, al. Jana PawBa II 24, 00-133 Warszawa
,
www.pzu.pl, infolinia: 801 102 102
background image
12) transport krajowy przewóz towarów na terytorium
5) wskutek lub podczas wykonywania przewozu przez oso-
Rzeczypospolitej Polskiej, gdy miejsce rozpoczcia i za-
by bdce w stanie nietrzezwo[ci albo w stanie po u|y-
koDczenia oraz droga przewozu znajduj si na te-
ciu alkoholu, lub pod wpBywem [rodków odurzajcych,
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
substancji psychotropowych lub [rodków zastpczych
13) Ubezpieczajcy osoba fizyczna, osoba prawna lub
w rozumieniu przepisów o przeciwdziaBaniu narkomanii;
jednostka organizacyjna nie bdc osob prawn,
6) wskutek nieterminowego podstawienia [rodka transpor-
która zawarBa umow ubezpieczenia;
tu do zaBadunku;
14) Ubezpieczony osoba fizyczna prowadzca dziaBal-
7) wskutek nie wykonania lub nienale|ytego wykonania po-
no[ gospodarcz, osoba prawna lub jednostka organi-
lecenia zmiany umowy przewozu;
zacyjna nie bdca osob prawn, prowadzca dziaBal-
8) wskutek utraty, niewykorzystania lub nienale|ytego wyko-
no[ gospodarcz w zakresie przewozu towarów, której
rzystania dokumentów wymienionych w li[cie przewo-
odpowiedzialno[ cywilna objta jest ochron ubezpie-
zowym i do tego listu doBczonych albo zBo|onych u prze-
czeniow;
woznika;
15) warto[ci pieni|ne krajowe i zagraniczne znaki pie-
9) z tytuBu przewozu przesyBek pocztowych, kurierskich oraz
ni|ne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty za-
mienia przesiedlenia;
stpujce w obrocie gotówk oraz zBoto, srebro i wyroby
10) w sytuacji gdy przewóz realizowany byB samochodami
z tych metali, kamienie szlachetne, perBy, bursztyn a tak-
które ze wzgldu na swój ci|ar lub wielko[ wymagaj
|
e platyna i inne metale z grupy platynowców;
szczególnych zezwoleD, a przewoznik nie dysponowaB
16) wypadek ubezpieczeniowy zdarzenie, w wyniku które-
takimi zezwoleniami lub nie zastosowaB si do warunków
go wyrzdzona zostaje szkoda;
w nich zawartych;
17) wypadek [rodka transportu zderzenie [rodka tran-
11) w wyniku wydania towaru osobie nieuprawnionej;
sportu z innym pojazdem, osobami, zwierztami, przed-
12) wskutek dziaBaD wojennych, rewolucji, strajków, aktów
miotami pochodzcymi z zewntrz [rodka transportu,
terroryzmu oraz dziaBania substancji radioaktywnych;
jego wywrócenie lub spadnicie.
13) wskutek nielegalnego przewozu osób.
2. PZU SA nie odpowiada tak|e za:
__________________________________________________
1) szkody powstaBe z tytuBu przewozu dzieB sztuki i warto[ci
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
pieni|nych;
2) zwrot przewoznego i innych kosztów zwizanych z przewo-
§ 5.
zem, okre[lonych w art. 82 ustawy Prawo przewozowe;
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno[ cywilna
3) szkody z tytuBu przewozu towarów z deklarowan war-
Ubezpieczonego, za szkody powstaBe w wyniku niewykona-
to[ci;
nia lub nienale|ytego wykonania umowy przewozu towarów
chyba |e na wniosek Ubezpieczajcego ryzyka te zostan
w drogowym transporcie krajowym.
objte zakresem ubezpieczenia po uzgodnieniu z PZU SA
2. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpo-
warunków dodatkowych i opBaceniu dodatkowej skBadki.
wiedzialno[ci ustawowej Ubezpieczonego okre[lonej w usta-
3. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zostaB rozszerzo-
wie Prawo przewozowe, z zastrze|eniem postanowieD OWU.
ny przez wBczenie odpowiednich klauzul stanowicych za-
3. Z zastrze|eniem § 6, zakresem ubezpieczenia objta jest
B
cznik do OWU i opBacenie dodatkowej skBadki, PZU SA nie
odpowiedzialno[ cywilna Ubezpieczonego za szkody w to-
odpowiada za:
warze powstaBe od przyjcia go do przewozu, a| do wydania
1) szkody powstaBe z tytuBu przewozu towarów niebezpie-
odbiorcy, oraz z tytuBu opóznienia w przewozie.
cznych;
4. Zakresem ubezpieczenia objte s wyBcznie przewozy do-
2) szkody powstaBe z tytuBu przewozu |ywych zwierzt;
konywane przez Ubezpieczonego lub osoby za które ponosi
3) szkody powstaBe z tytuBu przewozu leków;
odpowiedzialno[ wykonywane na podstawie listów przewo-
4) szkody powstaBe w nastpstwie rozboju;
zowych wystawionych na Ubezpieczonego zgodnie z prawem
5) utrat, uszkodzenie lub ubytek w paletach, platformach
przewozowym.
i kontenerach bdcych opakowaniem lub zabezpiecze-
5. Ubezpieczeniem objte s wyBcznie szkody powstaBe w wy-
niem towaru;
niku wypadków ubezpieczeniowych, które zaszBy w okresie
6) koszty usunicia pozostaBo[ci po szkodzie, w tym koszty
ubezpieczenia z tytuBu przewozu towarów przyjtych przez
utylizacji uszkodzonego towaru;
Ubezpieczonego do przewozu w okresie ubezpieczenia.
7) szkody powstaBe podczas postoju [rodka transportu
poza parkingami strze|onymi, z wyjtkiem sytuacji gdy
__________________________________________________
postój [rodka transportu wynika z:
WyBczenia odpowiedzialno[ci
a) wypadku lub awarii [rodka transportu uniemo|liwia-
jcych bezpieczne i zgodne z przepisami kontynuowa-
§ 6.
nie jazdy,
1. PZU nie odpowiada za szkody powstaBe:
b) konieczno[ci udzielenia pomocy ofiarom wypadków
1) z winy umy[lnej lub ra|cego niedbalstwa, chyba |e w ra-
drogowych,
zie ra|cego niedbalstwa zapBata odszkodowania odpowia-
c) dokonywania formalno[ci celnych lub zwizanych
da w danych okoliczno[ciach wzgldom sBuszno[ci;
z przejazdem drog pBatn,
2) w sytuacji gdy Ubezpieczony lub osoby za które ponosi
d) nagBego zachorowania kierowcy w przypadku gdy nie
odpowiedzialno[, nie posiadaBy wymaganych przepi-
ma mo|liwo[ci kontynuowania jazdy,
sami prawa odpowiednich uprawnieD do wykonywania
e) kontroli drogowej przez uprawnione wBadze,
okre[lonego rodzaju dziaBalno[ci lub czynno[ci;
f) nakazu postoju przez uprawnione wBadze,
3) z przyczyn wyBczajcych odpowiedzialno[ Ubezpieczo-
8) koszty podniesienia lub wycignicia [rodka transportu
nego okre[lonych w ustawie Prawo przewozowe;
który ulegB wypadkowi.
4) wskutek lub podczas u|ycia [rodka transportu nieprzy-
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje konfiskaty towaru
stosowanego do przewozu danego rodzaju towaru lub
oraz kar pieni|nych, kar umownych, grzywien sdowych
niesprawnego technicznie;
i administracyjnych, do zapBacenia których Ubezpieczony
2
background image
lub osoba, za któr ponosi on odpowiedzialno[ jest zo-
3. Je|eli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2
bowizana.
albo innych istotnych informacji niezbdnych do oceny ry-
zyka Ubezpieczajcy zobowizany jest na wezwanie PZU SA
odpowiednio go uzupeBni.
__________________________________________________
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza doku-
Suma gwarancyjna
mentem ubezpieczenia.
§ 7.
§ 9.
1. Suma gwarancyjna okre[lona w umowie ubezpieczenia sta-
1. Ubezpieczajcy mo|e zawrze umow ubezpieczenia na
nowi górn granic odpowiedzialno[ci PZU SA w odniesieniu
cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego). Obowizek
do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniaBych
zapBaty skBadki ubezpieczeniowej ci|y na Ubezpieczajcym.
w okresie ubezpieczenia.
Dokument ubezpieczenia otrzymuje Ubezpieczajcy.
2. W granicach sumy gwarancyjnej mog by wyodrbnione
2. Zarzut majcy wpByw na odpowiedzialno[ PZU SA, mo|e
limity kwotowe okre[lajce odpowiedzialno[ PZU SA za
on podnie[ równie| przeciwko Ubezpieczonemu.
szkody:
3. Ubezpieczony mo|e |da by PZU SA udzieliB mu informacji
1) z tytuBu jednego wypadku ubezpieczeniowego;
o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU
2) z tytuBu okre[lonych ryzyk.
w zakresie, w jakim dotycz praw i obowizków Ubezpie-
3. Ka|dorazowa wypBata odszkodowania lub kosztów wymie-
czonego.
nionych w ust. 5 powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej
§ 10.
lub limitu, o którym mowa w ust. 2, o wypBacon kwot.
4. Za zgod PZU SA Ubezpieczajcy mo|e uzupeBni sum
1. Ubezpieczajcy zobowizany jest poda do wiadomo[ci
gwarancyjn opBacajc dodatkow skBadk.
PZU SA wszystkie znane sobie okoliczno[ci, o które PZU SA
5. W ramach sumy gwarancyjnej PZU SA zobowizany jest do:
zapytywaB w formularzu oferty (wniosku) albo przed za-
1) zwrotu kosztów wynikBych z zastosowania [rodków
warciem umowy w innych pismach. Je|eli Ubezpieczajcy
podjtych w celu zapobie|enia szkodzie lub zmniej-
zawiera umow przez przedstawiciela, obowizek ten ci|y
szenia jej rozmiarów je|eli byBy celowe, chocia|by oka-
równie| na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczno[ci
zaBy si bezskuteczne, w szczególno[ci kosztów zwiza-
jemu znane. W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubez-
nych z konieczno[ci przeBadunku towaru lub jego prze-
pieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania,
chowania;
pominite okoliczno[ci uwa|a si za nieistotne.
2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia eksper-
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajcy zo-
tów, powoBanych w uzgodnieniu z PZU SA, przez Ubez-
bowizany jest zgBasza zmiany okoliczno[ci wymienionych
pieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia oko-
w ustpie poprzedzajcym. Ubezpieczajcy obowizany jest
liczno[ci, przyczyn i rozmiaru szkody;
zawiadamia o tych zmianach PZU SA niezwBocznie, naj-
3) pokrycia niezbdnych kosztów sdowej obrony przed
pózniej w cigu 14 dni od otrzymaniu o nich wiadomo[ci.
roszczeniem poszkodowanego w sporze prowadzonym
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
w porozumieniu z PZU SA;
obowizki okre[lone w ustpach poprzedzajcych spoczy-
4) pokrycia kosztów postpowaD sdowych, w tym mediacji
waj zarówno na Ubezpieczajcym, jak i na Ubezpieczonym,
lub postpowania pojednawczego prowadzonych w zwizku
chyba |e Ubezpieczony nie wiedziaB o zawarciu umowy na
ze zgBoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi w po-
jego rachunek.
rozumieniu z PZU SA.
4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za skutki oko-
6. Równowarto[ w zBotych sumy gwarancyjnej oraz limitów
liczno[ci, które z naruszeniem ustpów poprzedzajcych
odpowiedzialno[ci okre[lonych w umowie ubezpieczenia lub
nie zostaBy podane do jego wiadomo[ci. Je|eli do na-
OWU w walucie obcej ustala si przy zastosowaniu kursu
ruszenia ustpów poprzedzajcych doszBo z winy umy[l-
[
redniego NBP z dnia powstania szkody.
nej, w razie wtpliwo[ci przyjmuje si, |e wypadek ubez-
pieczeniowy przewidziany umow i jego nastpstwa s
__________________________________________________
skutkiem okoliczno[ci, o których mowa w zdaniu poprze-
Zawarcie umowy ubezpieczenia
dzajcym.
i czas jej trwania
§ 11.
§ 8.
1. O ile nie umówiono si inaczej, odpowiedzialno[ PZU SA
1. Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie wniosku Ubez-
rozpoczyna si od dnia nastpujcego po dniu zawarcia
pieczajcego zawierajcego informacje niezbdne do doko-
umowy ubezpieczenia, nie wcze[niej jednak ni| od dnia na-
nania indywidualnej oceny ryzyka i okre[lenia nale|nej skBadki.
stpnego po zapBaceniu skBadki lub jej pierwszej raty.
2. Wniosek powinien zawiera w szczególno[ci:
2. Umow ubezpieczenia zawiera si na okres jednego roku,
1) imi, nazwisko i adres zamieszkania lub nazw firmy i adres
chyba |e strony postanowiBy inaczej.
siedziby Ubezpieczajcego oraz Ubezpieczonego;
__________________________________________________
2) dat otrzymania licencji na wykonywanie przewozów kra-
jowych;
SkBadka ubezpieczeniowa
3) obrót rozumiany jako planowana warto[ przychodów
§ 12.
z tytuBu opBat przewozowych w okresie ubezpieczania;
4) rodzaj przewo|onych towarów;
1. SkBadk ubezpieczeniow ustala si wedBug taryfy obowi-
5) zakres ubezpieczenia;
zujcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. SkBadk
6) okres ubezpieczenia;
oblicza si za czas trwania odpowiedzialno[ci PZU SA.
7) sum gwarancyjn;
2. SkBadka ubezpieczeniowa uzale|niona jest od:
8) przyczyny, liczb oraz wielko[ roszczeD i szkód zwi-
1) wysoko[ci sumy gwarancyjnej;
zanych z dziaBalno[ci transportow w okresie osta-
2) okresu ubezpieczenia;
tnich 3 lat.
3) zakresu ubezpieczenia;
3
background image
4) obrotu;
pierwszej raty, a skBadka lub jej pierwsza rata nie zostaBa
5) rodzaju przewo|onych towarów;
zapBacona w terminie;
6) indywidualnej oceny ryzyka.
5) z upBywem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpie-
3. SkBadk opBaca si jednorazowo przy zawieraniu umowy
czajcego wezwania do zapBaty kolejnej raty skBadki wy-
ubezpieczenia, chyba |e w dokumencie ubezpieczenia
sBanego po upBywie terminu jej pBatno[ci z zagro|eniem,
okre[lono inny tryb i terminy. ZapBata skBadki nastpuje w for-
|
e brak zapBaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania
mie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU SA w formie
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialno[ci;
bezgotówkowej.
6) z dniem dorczenia o[wiadczenia drugiej stronie o wy-
4. Je|eli zapBata skBadki albo raty skBadki dokonywana jest
powiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przy-
w formie przelewu bankowego, za dat zapBaty uwa|a si
padku, o którym mowa w § 13;
dat zBo|enia przez Ubezpieczajcego zlecenia zapBaty
7) z dniem dorczenia Ubezpieczonemu decyzji o zakazie
w banku na wBa[ciwy rachunek PZU SA pod warunkiem, |e
lub zawieszeniu prawa do wykonywania dziaBalno[ci.
na rachunku Ubezpieczajcego znajdowaBa si ilo[ wol-
§ 15.
nych [rodków wystarczajca do realizacji tego zlecenia. Je-
|
eli zapBata skBadki albo raty skBadki dokonywana jest w for-
1. Ubezpieczajcy mo|e odstpi od umowy ubezpieczenia,
mie przekazu pocztowego, za dat zapBaty uwa|a si dat
je|eli umowa zawarta jest na okres dBu|szy ni| 6 miesicy.
stempla pocztowego. W innym przypadku za dat zapBaty
2. Odstpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpiecza-
uwa|a si dzieD uznania rachunku PZU SA peBn, wyma-
jcego mo|e by dokonane w terminie 7 dni od dnia za-
galn kwot skBadki albo raty skBadki okre[lon w umowie
warcia umowy ubezpieczenia.
ubezpieczenia.
§ 16.
5. Na wniosek Ubezpieczajcego skBadka za roczny okres
ubezpieczenia za zgod PZU SA mo|e by opBacona
W przypadku wyga[nicia ochrony ubezpieczeniowej przed
w ratach. Terminy opBat kolejnych rat skBadki okre[la si
upBywem okresu na jaki zostaBa zawarta umowa, Ubezpiecza-
w dokumencie ubezpieczenia.
jcemu przysBuguje zwrot skBadki za okres niewykorzystanej
6. Je|eli Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony podaB do wiado-
ochrony ubezpieczeniowej.
mo[ci PZU SA nieprawdziwe dane majce wpByw na wy-
§ 17.
soko[ skBadki, Ubezpieczajcy zobowizany jest do dopBaty
skBadki wynikajcej z ró|nicy pomidzy skBadk, jaka na-
Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony zobowizany jest do nie-
le|aBaby si PZU SA gdyby podano dane prawdziwe a skBadk
zwBocznego powiadomienia PZU SA o ka|dej zmianie do-
przyjt w umowie ubezpieczenia. W razie zaj[cia wypadku
tyczcej zakresu prowadzonej dziaBalno[ci w zakresie drogo-
ubezpieczeniowego roszczenie PZU SA o dopBat ró|nicy
wego przewozu towarów przez Ubezpieczonego.
skBadki staje si natychmiast wymagalne i pBatne najpózniej
__________________________________________________
w dniu wypBaty odszkodowania.
Obowizki Ubezpieczajcego
7. W razie zaj[cia wypadku ubezpieczeniowego, je|eli odszko-
dowanie lub suma tego odszkodowania i odszkodowaD do-
lub Ubezpieczonego
td wypBaconych powoduje wyczerpanie sumy ubezpiecze-
§ 18.
nia, raty skBadki, których termin pBatno[ci przypada po dniu
wypBaty odszkodowania, staj si natychmiast wymagalne
1. Przy przyjciu towaru do przewozu, Ubezpieczony zobowi-
i pBatne w dniu wypBaty odszkodowania.
zany jest do sprawdzenia danych z listu przewozowego,
8. SkBadka nie podlega indeksacji.
dotyczcych ilo[ci lub wagi towaru, jego cech i numerów
identyfikacyjnych, a tak|e widocznego stanu towaru i jego
§ 13.
opakowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidBowo[ci,
W razie ujawnienia okoliczno[ci, która pociga za sob
Ubezpieczony zobowizany jest wnie[ swoje uwagi do listu
istotn zmian prawdopodobieDstwa wypadku ubezpiecze-
przewozowego.
niowego, ka|da ze stron mo|e |da odpowiedniej zmiany
2. Je|eli Ubezpieczony nie ma mo|liwo[ci sprawdzenia danych
wysoko[ci skBadki, poczynajc od chwili, w której zaszBa ta
z listu przewozowego, a ma zastrze|enia co do stanu
okoliczno[, nie wcze[niej jednak ni| od pocztku bie|cego
przyjmowanej do przewozu przesyBki, zobowizany jest wpi-
okresu ubezpieczenia. W razie zgBoszenia takiego |dania
sa je wraz z uzasadnieniem do listu przewozowego.
druga strona mo|e w terminie 14 dni wypowiedzie umow ze
3. W przypadku nie zamieszczenia przez Ubezpieczonego
skutkiem natychmiastowym.
w li[cie przewozowym zastrze|eD, o których mowa w ust. 1 i 2,
uwa|a si, |e towar byB we wBa[ciwym stanie w chwili przy-
__________________________________________________
jcia go do przewozu.
Rozwizanie umowy i ustanie
§ 19.
odpowiedzialno[ci PZU SA
1. Na czas postoju [rodka transportu Ubezpieczony zobowi-
Zwrot skBadki
zany jest ze szczególn staranno[ci zabezpieczy [rodek
transportu wraz z towarem oraz pozostawi [rodek transpor-
§ 14.
tu na parkingu strze|onym, z zastrze|eniem § 6 ust. 3 pkt. 7,
oraz ze szczególn staranno[ci zabezpieczy [rodek tran-
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
sportu wraz z towarem.
1) z upBywem okresu ubezpieczenia okre[lonego w doku-
2. W przypadku opuszczenia [rodka transportu przez kierowc
mencie ubezpieczenia;
odpowiedzialno[ PZU SA istnieje wyBcznie, je[li opuszcza-
2) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej;
jc [rodek transportu wyjB on kluczyk ze stacyjki, zamknB
3) z dniem odstpienia od umowy ubezpieczenia;
zamki i zabezpieczyB otwory mogce umo|liwi dostp do to-
4) z dniem dorczenia Ubezpieczajcemu o[wiadczenia
waru lub [rodka transportu, uruchomiB istniejce urzdzenia
PZU SA o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natych-
zabezpieczajce przed kradzie| oraz zabraB ze sob doku-
miastowym w przypadku, gdy PZU SA ponosi odpo-
menty dotyczce przewozu i dokumenty [rodka transportu.
wiedzialno[ jeszcze przed zapBaceniem skBadki lub jej
4
background image
§ 20.
szych OWU zawarB, lub zostaBo zawarte na jego rzecz,
1. W razie zaj[cia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpiecza-
dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialno[ci cywilnej
jcy lub Ubezpieczony zobowizany jest u|y dostpnych
przewoznika w ruchu krajowym w innym zakBadzie ubez-
mu [rodków w celu zapobie|enia szkodzie lub zmniejszenia
pieczeD.
jej rozmiarów.
3. Na wniosek PZU SA Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony zo-
2. Je|eli Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony umy[lnie lub wsku-
bowizany jest udostpni tak|e inne dokumenty, je[li oka|e
tek ra|cego niedbalstwa nie zastosowaB [rodków okre[lo-
si to niezbdne do ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA lub
nych w ust.1, PZU SA jest wolny od odpowiedzialno[ci za
wysoko[ci odszkodowania.
szkody powstaBe z tego powodu.
4. Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony zobowizany jest do podj-
cia aktywnej wspóBpracy z PZU SA w celu wyja[nienia
§ 21.
wszelkich okoliczno[ci, przyczyn powstania szkody oraz
1. Ubezpieczajcy ma obowizek zawiadomienia PZU SA o za-
ustalenia jej rozmiaru, jak równie| w celu zabezpieczenia
istniaBym wypadku ubezpieczeniowym w terminie 7 dni od dnia,
ewentualnych roszczeD regresowych do sprawcy szkody.
w którym dowiedziaB si o wypadku bdz okoliczno[ciach,
5. W przypadku, gdy poszkodowany wystpi z roszczeniem bez-
w nastpstwie których z tytuBu umowy przewozu mog by
po[rednio do Ubezpieczonego, Ubezpieczajcy lub Ubezpie-
zgBoszone roszczenia.
czony zobowizany jest za|da od poszkodowanego, aby
2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
ten udokumentowaB zasadno[ i wysoko[ zgBoszonego
obowizek, o którym mowa w ust.1, ci|y tak|e na Ubezpie-
roszczenia, w szczególno[ci zBo|yB faktury i rachunki zródBo-
czonym, chyba |e Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy
we bdce podstaw skalkulowania kwoty roszczenia.
na jego rachunek.
§ 23.
3. W razie naruszenia z winy umy[lnej lub z ra|cego niedbalstwa
obowizku, o którym mowa w ust. 1, PZU SA mo|e odpo-
1. W razie wystpienia przez poszkodowanego przeciwko Ubez-
wiednio zmniejszy [wiadczenie, je|eli naruszenie przyczy-
pieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie, Ubezpieczaj-
niBo si do zwikszenia szkody lub uniemo|liwiBo PZU SA
cy lub Ubezpieczony jest zobowizany bezzwBocznie, nie
ustalenie okoliczno[ci i skutków wypadku ubezpieczeniowego.
pózniej jednak ni| w terminie 7 dni, powiadomi o tym PZU SA.
4. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku ubezpiecze-
2. W przypadku wystpienia z roszczeniem, o którym mowa
niowym nie nastpi, je|eli PZU SA w terminie, o którym
w ust. 1, na drog sdow, Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony
mowa w ust. 1, otrzymaB wiadomo[ o okoliczno[ciach, które
zobowizany jest bezzwBocznie, nie pózniej jednak ni| w ter-
nale|aBo poda do jego wiadomo[ci.
minie 7 dni od otrzymania pozwu, zawiadomi o tym PZU SA.
3. Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony jest zobowizany dos-
§ 22.
tarczy PZU SA orzeczenie sdu w terminie umo|liwia-
1. O wypadku ubezpieczeniowym, w nastpstwie którego z tytuBu
jcym zajcie stanowiska co do wniesienia [rodka odwo-
umowy przewozu mog by zgBoszone roszczenia, Ubezpiecza-
B
awczego.
jcy lub Ubezpieczony winien niezwBocznie powiadomi PZU SA
__________________________________________________
w celu ustalenia przyczyn szkody i jej rozmiaru, a w przy-
Ustalenie i wypBata odszkodowania
padku wystpienia szkody w okoliczno[ciach uzasadniaj-
cych podejrzenie popeBnienia przestpstwa Ubezpieczony
oraz obowizki informacyjne PZU SA
zobowizany jest niezwBocznie powiadomi równie| Policj.
§ 24.
2. Po zawiadomieniu o wypadku ubezpieczeniowym Ubezpie-
czajcy lub Ubezpieczony winien dostarczy niezwBocznie
Franszyza redukcyjna wynosi równowarto[ w zBotych kwoty
PZU SA nastpujce dokumenty:
200 euro, chyba |e w umowie ubezpieczenia ustalono fran-
1) list przewozowy oraz zlecenie przewozowe lub umow
szyz redukcyjn na innym poziomie. Franszyz redukcyjn
o staBej wspóBpracy w zakresie [wiadczenia usBug prze-
oblicza si wedBug kursu [redniego NBP z dnia powstania
wozowych;
szkody.
2) faktur i specyfikacj przewo|onego towaru;
§ 25.
3) protokóB sporzdzony wspólnie z odbiorc lub nadawc
dotyczcy okoliczno[ci, przyczyn i rozmiaru szkody, o ile
1. PZU SA wypBaca odszkodowanie na podstawie uznania
zostaB sporzdzony;
roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sdowego.
4) roszczenie poszkodowanego wraz z kalkulacj wysoko[ci
2. PZU SA wypBaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia
szkody i dokumentami na podstawie których kalkulacja
otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
zostaBa sporzdzona;
3. Gdyby wyja[nienie w terminie okre[lonym w ust. 2 oko-
5) o[wiadczenie kierowcy dotyczce okoliczno[ci, przyczyn
liczno[ci koniecznych do ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA
i rozmiaru szkody; w przypadku szkód polegajcych na
albo wysoko[ci odszkodowania okazaBo si niemo|liwe,
kradzie|y towaru niezbdne jest równie| dostarczenie
odszkodowanie wypBaca si w cigu 14 dni od dnia, w którym
szkicu sytuacyjnego miejsca, w którym zaparkowany byB
przy zachowaniu nale|ytej staranno[ci wyja[nienie tych oko-
[
rodek transportu w momencie dokonania kradzie|y;
liczno[ci byBo mo|liwe. Jednak|e bezsporn cz[ odszko-
6) notatk Policji lub Stra|y Po|arnej, o ile byBy obecne na
dowania PZU SA wypBaca w terminie okre[lonym w ust. 2.
miejscu zdarzenia;
4. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszcze-
7) prawo jazdy kierowcy, za[wiadczenie o kwalifikacjach
nia, o którym mowa w § 23 ust.1, nie wywoBuje skutków
kierowcy wystawione przez pracodawc, dowody rejestra-
prawnych wzgldem PZU SA, je|eli PZU SA nie wyraziB na to
cyjne [rodków transportu, którymi realizowany byB transport;
uprzedniej zgody.
8) zapis tachografu, a tak|e zapis termografu w przypadku
5. PZU SA jest zobowizany:
realizowania przewozu przy u|yciu [rodka transportu izo-
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zaj[ciu wypadku ubez-
lowanego termicznie;
pieczeniowego objtego ochron ubezpieczeniow, w ter-
9) o[wiadczenie Ubezpieczonego informujce o tym czy Ubezpie-
minie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do
czony w okresie trwania odpowiedzialno[ci PZU SA wynika-
poinformowania o tym Ubezpieczajcego lub Ubezpieczo-
jcej z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniej-
nego, je|eli nie s oni osobami wystpujcymi z tym za-
5
background image
wiadomieniem, oraz do podjcia postpowania dotyczce-
okoliczno[ci wypadku ubezpieczeniowego, jak równie|
go ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadno[ci
wysoko[ci odszkodowania.
zgBoszonych roszczeD i wysoko[ci odszkodowania, a tak-
__________________________________________________
|
e do poinformowania osoby wystpujcej z roszcze-
niem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta
Postanowienia koDcowe
wyraziBa zgod, jakie dokumenty s potrzebne do usta-
§ 26.
lenia odpowiedzialno[ci PZU SA lub wysoko[ci odszko-
dowania, je|eli jest to niezbdne do dalszego prowa-
1. Ubezpieczajcemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu
dzenia postpowania;
z umowy ubezpieczenia przysBuguje prawo do wniesienia
2) je|eli w terminach okre[lonych w ust. 2 i 3 nie wypBa-
pisemnej skargi lub za|alenia, dotyczcych realizacji przez
ci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby
PZU SA umowy ubezpieczenia. Z zastrze|eniem ust. 2,
zgBaszajcej roszczenie o przyczynach niemo|no[ci zas-
adresatem skargi lub za|alenia, wBa[ciwym do ich roz-
pokojenia jej roszczeD w caBo[ci lub w cz[ci, a tak|e do
patrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorujca jed-
wypBacenia bezspornej cz[ci odszkodowania;
nostk, której skarga lub za|alenie dotyczy lub inna jed-
3) je|eli odszkodowanie nie przysBuguje lub przysBuguje
nostka wskazana przez PZU SA. Skarg lub za|alenie
w innej wysoko[ci, ni| okre[lona w zgBoszonym roszcze-
skBada si na pi[mie za po[rednictwem jednostki, której
niu, do poinformowania o tym pisemnie osoby wystpu-
skarga lub za|alenie dotyczy.
jcej z roszczeniem, w terminach okre[lonych w ust. 2 i 3,
2. W przypadku skargi lub za|alenia dotyczcych likwidacji
wskazujc na okoliczno[ci oraz na podstaw prawn
szkód, jednostk wBa[ciw do ich rozpatrzenia jest Regio-
uzasadniajc caBkowit lub cz[ciow odmow wypBaty
nalne Centrum Likwidacji Szkód wBa[ciwe ze wzgldu na
odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o mo|liwo[ci
miejsce likwidacji szkody.
dochodzenia roszczeD na drodze sdowej;
3. PZU SA udziela odpowiedzi na skarg lub za|alenie na
4) do udostpniania osobom, o których mowa w pkt. 1, oraz
pi[mie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub
poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacji i doku-
za|alenia.
mentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzial-
4. Niezale|nie od uprawnieD, o których mowa w ust.1, Ubezpie-
no[ci PZU SA lub wysoko[ci odszkodowania; osoby te
czajcemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy
mog |da pisemnego potwierdzenia przez PZU SA
ubezpieczenia przysBuguje prawo wniesienia skargi do Rze-
udostpnionych informacji, a tak|e sporzdzenia na swój
cznika Ubezpieczonych.
koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgod-
§ 27.
no[ci z oryginaBem przez PZU SA;
5) do udostpniania osobom, o których mowa w pkt. 1, oraz
Powództwo o roszczenia wynikajce z umowy ubezpieczenia
poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacji i doku-
mo|na wytoczy albo wedBug przepisów o wBa[ciwo[ci ogólnej
mentów, o których mowa w pkt. 4, na ich |danie, w pos-
albo przed sd wBa[ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
taci elektronicznej;
Ubezpieczajcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umo-
6) na |danie Ubezpieczajcego, Ubezpieczonego lub upraw-
wy ubezpieczenia.
nionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego do
§ 28.
udostpnienia posiadanych przez siebie informacji zwiza-
nych z wypadkiem ubezpieczeniowym bdcym podsta-
Niniejsze OWU maj zastosowanie do umów ubezpieczenia
w ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA oraz ustalenia
zawieranych od dnia 1 lipca 2012 r.
6
background image
7
__________________________________________________
agregat chBodniczy i sprawny technicznie oraz kalibrowany
ZaBcznik do ogólnych warunków
termostat z termografem oraz
ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej
3) nie wyBcza si silnika [rodka transportu na postojach w przy-
przewoznika drogowego w ruchu krajowym
padku, gdy praca agregatu chBodniczego jest zale|na od
ustalonych uchwaB nr UZ/141/2010 z dnia 25 marca 2010 r.
pracy silnika lub
Zarzdu Powszechnego ZakBadu UbezpieczeD SpóBki Akcyjnej
4) podBcza si agregat chBodniczy do zewntrznego zródBa
ze zmianami ustalonymi uchwaB nr UZ/421/2010 z dnia 26 lis-
zasilania w trakcie postojów, gdy tego wymaga praca agre-
topada 2010 r. oraz uchwaB nr UZ/411/2011 z dnia 22 grud-
gatu.
nia 2011 r.
Szkody spowodowane rozmro|eniem lub niezachowaniem tem-
peratury s objte odpowiedzialno[ci PZU SA na podstawie
Klauzule dodatkowe
niniejszej klauzuli jedynie wtedy, gdy przerwa w chBodzeniu jest
__________________________________________________
odnotowana na termografie i jest nie krótsza ni| 2 nastpujce
po sobie godziny.
Klauzula nr 1
__________________________________________________
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powsta-
Be z tytuBu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
Klauzula nr 5
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klau-
zul postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy za-
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o odpowiedzial-
kres ubezpieczenia o szkody powstaBe z tytuBu przewozu to-
no[ za utrat, uszkodzenie lub ubytek w paletach, plat-
warów niebezpiecznych zgodnie z obowizujcymi przepi-
formach i kontenerach bdcych opakowaniem lub zabez-
sami prawa regulujcymi zasady przewozu towarów niebez-
pieczeniem towaru
piecznych.
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klau-
zul postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zak-
__________________________________________________
res ubezpieczenia o odpowiedzialno[ za utrat, uszkodzenie
lub ubytek w paletach, platformach i kontenerach stano-
Klauzula nr 2
wicych opakowanie lub zabezpieczenie przewo|onego to-
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powsta-
waru.
Be w nastpstwie rozboju
__________________________________________________
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
Klauzula nr 6
pieczenia o szkody powstaBe w nastpstwie rozboju.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o zwrot kosztów
__________________________________________________
usunicia pozostaBo[ci po szkodzie, w tym kosztów uty-
lizacji
Klauzula nr 3
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powsta-
ubezpieczenia o zwrot kosztów usunicia pozostaBo[ci po szko-
Be z tytuBu przewozu |ywych zwierzt
dzie, w tym równie| o wymagane przepisami prawa koszty
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
utylizacji uszkodzonego towaru. PZU SA odpowiada z tego ty-
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
tuBu w granicach ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu
pieczenia o szkody powstaBe z tytuBu przewozu |ywych zwierzt
odpowiedzialno[ci. Limit odpowiedzialno[ci ustalany jest na
wskutek wypadku oraz kradzie|y [rodka transportu lub rozboju.
jedno i wszystkie zdarzenia. WypBata odszkodowania z tytuBu
PZU SA nie odpowiada za szkody powstaBe wskutek przewozu
odpowiedzialno[ci okre[lonej w niniejszej klauzuli nie zmniej-
wykonywanego z naruszeniem przepisów prawa regulujcych
sza sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia.
przewóz zwierzt oraz nie przestrzegania instrukcji odno[nie
Odpowiedzialno[ PZU SA z tytuBu niniejszej klauzuli jest
transportu przekazanych Ubezpieczonemu przez nadawc lub
wyBczona w przypadku, gdy PZU SA nie odpowiada za
odbiorc.
powstaBa szkod.
Z zastrze|eniem postanowieD § 22 OWU, w razie szkody
Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony zobowizany jest dostar-
__________________________________________________
czy za[wiadczenie o stanie zdrowia zwierzt, zezwalajce
na ich przewóz, o ile byBo wymagane przez lekarza we-
Klauzula nr 7
terynarii.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powsta-
__________________________________________________
Be podczas postoju [rodka transportu poza parkingami
strze|onymi
Klauzula nr 4
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powsta-
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
Be z tytuBu przewozu leków
pieczenia o szkody powstaBe podczas postoju [rodka transportu
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
poza parkingami strze|onymi, w sytuacji braku mo|liwo[ci
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
pozostawienia [rodka transportu na parkingu strze|onym, o ile
pieczenia o szkody powstaBe z tytuBu przewozu leków. W przy-
z umowy przewozu, ze zlecenia przewozowego ani z instrukcji
padku gdy leki wymagaj zachowania kontrolowanej tempe-
przewozu nie wynika zakaz parkowania poza parkingami strze-
ratury podczas przewozu niniejsze ubezpieczenie obejmuje
|
onymi. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie tej klauzuli
szkody w lekach spowodowane rozmro|eniem lub niezachowa-
udzielona jest wyBcznie gdy postój [rodka transportu odby-
niem temperatury przewozu, pod warunkiem, |e:
wa si w obrbie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji
1) zleceniodawca przewozu okre[liB w instrukcji przewozowej
w miejscu o[wietlonym podczas postoju w porze nocnej oraz
temperatur przewozu i rodzaju [rodka transportu oraz
w czasie pracy tych instytucji o ile postój wynika z:
2) [rodek transportu wyposa|ony jest w sprawny technicznie
1) przepisów o czasie pracy kierowców,
background image
2) tankowania paliwa lub uzupeBniania innych pBynów eksplo-
ubezpieczenia o koszty podniesienia lub wycignicia [rod-
atacyjnych,
ka transportu, który ulegB wypadkowi je|eli jest to konie-
3) zaspokajania potrzeb fizjologicznych,
czne i uzasadnione celem ratowania przewo|onego towaru.
4) spo|ywania posiBku,
W przypadku, gdy wypadkowi ulegB [rodek transportu skBa-
5) braku mo|liwo[ci przekazania towaru odbiorcy wskutek do-
dajcy si z cignika siodBowego oraz naczepy, PZU SA
tarcia na miejsce rozBadunku poza godzinami pracy odbiorcy.
opowiada równie| za koszty zwizane z podniesieniem lub
wycigniciem cignika siodBowego. Limit odpowiedzial-
__________________________________________________
no[ci PZU SA z tego tytuBu wynosi 20 000 zB na wszystkie
zdarzenia. WypBata odszkodowania z tytuBu odpowiedzial-
Klauzula nr 8
no[ci okre[lonej w niniejszej klauzuli nie zmniejsza sumy
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o zwrot kosztów
gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia. Odpo-
podniesienia lub wycignicia [rodka transportu
wiedzialno[ PZU SA z tytuBu niniejszej klauzuli jest wy-
Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
B
czona w przypadku, gdy PZU SA nie odpowiada za powsta-
l postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
B
szkod.
4-38-PZU SA-6350/VII
Oferta
 
my ubezpieczamy