My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
Postanowienia ogólne
reakcj (przemian) chemiczn, za eksplozj uznaje
si tak|e sytuacj, kiedy [ciany zbiornika nie ulegBy
§ 1
rozerwaniu; za spowodowane eksplozj uwa|a si
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia w tran-
równie| szkody powstaBe wskutek implozji polega-
sporcie krajowym (cargo), zwane dalej ogólnymi wa-
jcej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró|nio-
runkami, maj zastosowanie do umów ubezpieczenia
wego ci[nieniem zewntrznym;
mienia w transporcie krajowym zawieranych przez
4) faktura faktura VAT, rachunek lub inny dokument
Powszechny ZakBad UbezpieczeD SpóBka Akcyjna, zwa-
potwierdzajcy warto[ ubezpieczonego mienia (np. no-
ny dalej PZU SA, z osobami fizycznymi prowadz-
ta ksigowa);
cymi dziaBalno[ gospodarcz, osobami prawnymi oraz
5) franszyza redukcyjna ustalona w ogólnych warun-
jednostkami organizacyjnymi niebdcymi osobami praw-
kach lub w umowie ubezpieczenia warto[ kwotowa
nymi, zwanymi dalej Ubezpieczajcym.
lub procentowa, o jak bdzie pomniejszana wyso-
2. W porozumieniu z Ubezpieczajcym do umowy ubez-
ko[ ka|dego odszkodowania, zgodnie z ogólnymi
pieczenia mog zosta wprowadzone postanowienia
warunkami; franszyza redukcyjna ma zastosowanie
dodatkowe lub odmienne od ustalonych w ogólnych
do ka|dego zdarzenia losowego w odniesieniu do
warunkach. Postanowienia te powinny by sporzdzo-
jednego [rodka transportu;
ne na pi[mie.
6) grad opad atmosferyczny skBadajcy si z bryBek lodu;
3. PZU SA zobowizany jest przedstawi Ubezpiecza-
7) huragan wiatr o prdko[ci nie mniejszej ni| 17,1 m/sek,
jcemu ró|nic midzy tre[ci umowy ubezpieczenia
ustalonej przez IMiGW; przy braku mo|liwo[ci uzy-
a ogólnymi warunkami w formie pisemnej przed za-
skania odpowiednich informacji z IMiGW wystpienie
warciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopeBnie-
huraganu stwierdza si na podstawie stanu fakty-
nia tego obowizku PZU SA nie mo|e powoBywa si
cznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania
na ró|nic niekorzystn dla Ubezpieczajcego lub Ubez-
bdz w bezpo[rednim ssiedztwie; za spowodowane
pieczonego. Przepisu nie stosuje si do umów ubez-
huraganem uwa|a si równie| szkody powstaBe
pieczenia zawieranych w drodze negocjacji.
wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez
huragan w ubezpieczone mienie;
_____________________________________________
8) jednostkowa umowa ubezpieczenia umowa ubez-
Definicje
pieczenia mienia podczas jednego transportu z miej-
sca okre[lonego w umowie ubezpieczenia jako miej-
§ 2
sce rozpoczcia transportu do miejsca okre[lonego
W rozumieniu ogólnych warunków u|yte ni|ej okre[lenia
w umowie ubezpieczenia jako miejsce zakoDczenia
oznaczaj:
transportu;
1) deszcz nawalny opad deszczu o wspóBczynniku wy-
9) kradzie| mienia wraz ze [rodkiem transportu nie
dajno[ci co najmniej 4, ustalonym przez Instytut Me-
posiadajcy znamion rabunku zabór przewo|onego
teorologii i Gospodarki Wodnej, zwany dalej IMiGW;
mienia przez sprawc w celu przywBaszczenia z jed-
przy braku mo|liwo[ci uzyskania odpowiednich infor-
noczesnym dokonaniem zaboru w celu przywBaszcze-
macji z IMiGW wystpienie deszczu nawalnego stwier-
nia lub czasowego zawBaszczenia [rodka transportu;
dza si na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru
10) kradzie| z wBamaniem zabór przewo|onego mie-
szkód w miejscu ich powstania bdz w bezpo[rednim
nia w celu przywBaszczenia, którego sprawca dokonaB
ssiedztwie;
z zamknitego [rodka transportu, po usuniciu przy
2) dzieD roboczy dzieD tygodnia od poniedziaBku do
u|yciu siBy lub narzdzi istniejcych zabezpieczeD
pitku, z wyBczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
[
rodka transportu lub otworzeniu zabezpieczeD [rodka
3) eksplozja gwaBtowna zmiana stanu równowagi ukBa-
transportu kluczem podrobionym albo innym narz-
du z jednoczesnym wyzwoleniem si gazów, pyBów lub
dziem albo kluczem oryginalnym, który sprawca
pary, wywoBanym ich wBa[ciwo[ci rozprzestrzeniania
zdobyB przez kradzie| z wBamaniem albo w wyniku
si; w odniesieniu do naczyD ci[nieniowych i innych
rabunku;
tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody
11) lawina gwaBtowne osuwanie si lub staczanie mas
za spowodowan eksplozj jest, aby w jej wyniku
[
niegu, lodu, skaB, kamieni lub bBota ze zboczy;
[
ciany tych naczyD lub zbiorników ulegBy rozdarciu w ta-
12) obrotowa umowa ubezpieczenia umowa ubez-
kich rozmiarach, i| wskutek uj[cia gazów, pyBów, pary
pieczenia mienia okre[lonego rodzaju podczas tran-
lub cieczy nastpiBo nagBe wyrównanie ci[nieD; je|eli
sportów dokonywanych w okre[lonym czasie na tra-
wewntrz zbiornika zachodzi ekspolozja wywoBana
sach wskazanych w umowie ubezpieczenia;
Powszechny ZakBad UbezpieczeD
SpóBka Akcyjna, Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy
,
XII WydziaB
Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitaB
zakBadowy: 86 352 300,00 zBwpBacony w caBo[ci, al. Jana PawBa II 24, 00-133 Warszawa
,
www.pzu.pl, infolinia: 801 102 102
Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie
krajowym (cargo)
ustalone uchwaB Zarzdu Powszechnego ZakBadu UbezpieczeD SpóBki Akcyjnej nr UZ/44/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
ze zmianami ustalonymi uchwaB nr UZ/569/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r., uchwaB nr UZ/40/2011 z dnia 4 lutego 2011 r.
i uchwaB nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.
background image
2
13) obrót towarowy
B
czna warto[ mienia przewie-
zakoDczenia
transportu,
poBo|onych
na
terenie
zionego w okresie obowizywania umowy ubezpie-
Rzeczypospolitej Polskiej, bez planowego zawijania
czenia, objtego odpowiedzialno[ci PZU SA;
[
rodka transportu wodnego [ródldowego do portów
14) osuwanie si ziemi nie spowodowany dziaBalno[ci
lub przystani zagranicznych;
ludzk ruch ziemi na stokach;
23) transport obcy transport wykonywany na podstawie
15) powódz zalanie terenów w nastpstwie:
umowy przewozu mienia przez przewoznika posia-
a) podniesienia si wody w korytach wód pByncych
dajcego uprawnienie do podejmowania i wykonywa-
lub stojcych wskutek np. nadmiernych opadów
nia transportu krajowego, uzyskane zgodnie z obo-
atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia
wizujcymi przepisami;
si zatorów lodowych,
24) transport wBasny transport nie bdcy transportem
b) sztormu i podniesienia si poziomu morskich wód
obcym;
przybrze|nych,
25) Ubezpieczajcy osoba fizyczna prowadzca dzia-
c) spBywu wód po zboczach i stokach na terenach
B
alno[ gospodarcz, osoba prawna lub jednostka
górskich i falistych;
organizacyjna niebdca osob prawn, która za-
16) po|ar dziaBanie ognia, który przedostaB si poza
warBa umow ubezpieczenia z PZU SA;
palenisko albo powstaB bez paleniska i rozprzestrze-
26) Ubezpieczony osoba fizyczna prowadzca dziaBal-
niB si o wBasnej sile;
no[ gospodarcz, osoba prawna lub jednostka orga-
17) rabunek zabór przewo|onego mienia w celu przy-
nizacyjna niebdca osob prawn, ponoszca ry-
wBaszczenia dokonany:
zyko transportowe w momencie powstania szkody,
a) przy u|yciu przemocy fizycznej, grozby jej natych-
która zawarBa umow ubezpieczenia na rachunek
miastowego u|ycia bdz w wyniku dziaBania w inny
wBasny albo, na rachunek której zostaBa zawarta
sposób bezpo[rednio zagra|ajcy |yciu lub zdro-
umowa ubezpieczenia;
wiu Ubezpieczajcego, Ubezpieczonego lub osób
27) uderzenie pioruna gwaBtowne wyBadowanie elektry-
u nich zatrudnionych albo dziaBajcych w ich imie-
czne w atmosferze dziaBajce bezpo[rednio na ubez-
niu lub na ich rzecz;
pieczone mienie lub przewo|cy to mienie [rodek
b) z doprowadzeniem do nieprzytomno[ci lub bez-
transportu, pozostawiajce bezsporne [lady tego zda-
bronno[ci Ubezpieczajcego, Ubezpieczonego lub
rzenia;
osób u nich zatrudnionych albo dziaBajcych w ich
28) uderzenie przedmiotu w [rodek transportu bez-
imieniu lub na ich rzecz dla pokonania ich oporu
po[rednie uderzenie jakiegokolwiek przedmiotu w [ro-
przed wydaniem ubezpieczonego mienia;
dek transportu lub przewo|one nim mienie;
za rabunek uwa|a si równie| przypadek, kiedy
29) wandalizm umy[lne zniszczenie lub uszkodzenie
sprawca postpuje w opisany w lit. a lub b sposób
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie;
bezpo[rednio po dokonaniu kradzie|y mienia, w celu
30) warto[ odtworzeniowa warto[ odpowiadajca
utrzymania si w posiadaniu zabranego mienia;
kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do
18) ryzyko transportowe ryzyko poniesienia szkody
stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj. warto[ odpo-
w czasie transportu;
wiadajca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego
19) szkoda uszczerbek majtkowy polegajcy na utra-
przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych
cie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego
samych lub najbardziej zbli|onych parametrach;
mienia spowodowany przez zdarzenie losowe;
31) warto[ rzeczywista warto[ odtworzeniowa ubez-
20) [rodek transportu:
pieczonego mienia pomniejszona o stopieD zu|ycia
a) pojazd drogowy lub pojazd drogowy wraz z do-
technicznego na dzieD rozpoczcia transportu;
puszczaln obowizujcymi przepisami ilo[ci przy-
32) warto[ wytworzenia suma warto[ci brutto mate-
czep lub naczep,
riaBów, surowców, robocizny oraz kosztów ogólnych
b) skBad kolejowy,
poniesionych przez producenta w zwizku z wytwo-
c) samolot lub inny statek powietrzny przeznaczony
rzeniem ubezpieczonego mienia;
do przewozu Badunków drog powietrzn,
33) wyBadunek czynno[ majca na celu bezpo[rednie
d) wodny [ródldowy [rodek transportu lub ich zespóB;
umieszczenie ubezpieczonego mienia w miejscu za-
21) transport przewóz ubezpieczonego mienia z miej-
koDczenia transportu, trwajca od momentu rozpo-
sca okre[lonego w umowie ubezpieczenia jako miej-
czcia usuwania lub zdejmowania zabezpieczeD
sce rozpoczcia transportu do miejsca okre[lonego
transportowych z mienia na [rodku transportu do
w umowie ubezpieczenia jako miejsce zakoDczenia
momentu umieszczenia go w miejscu skBadowania
transportu przy u|yciu jednego lub kilku [rodków tran-
u odbiorcy bezpo[rednio po zdjciu z urzdzeD wyBa-
sportu; transportem nie jest jakiekolwiek przemieszcza-
dowczych;
nie mienia w granicach tej samej nieruchomo[ci;
34) wypadek [rodka transportu zdarzenie polegajce
22) transport krajowy transport wBasny lub transport
na nagBym dziaBaniu siBy mechanicznej w momencie
obcy mienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wy-
zetknicia si [rodka transportu z innym pojazdem,
konywany [rodkami transportu ldowego (drogowe-
osobami, zwierztami, przedmiotami, obiektami staBy-
go i kolejowego), lotniczego lub wodnego [ródl-
mi, wywrócenie si [rodka transportu, wypadnicie
dowego bez przekraczania granic Rzeczypospolitej
poza drog lub torowisko lub jego zatonicie albo
Polskiej oraz bez wykraczania poza polski obszar
nagBe odBczenie si przyczepy lub naczepy od po-
powietrzny; transport krajowy obejmuje te| przewóz
jazdu cigncego;
mienia [rodkami transportu wodnego [ródldowego
35) zaBadunek czynno[ majca na celu bezpo[rednie
po rzekach granicznych, jednak pod warunkiem tran-
umieszczenie ubezpieczonego mienia na [rodku tran-
sportu z miejsca rozpoczcia transportu do miejsca
sportu, trwajca od momentu uniesienia mienia w miej-
background image
3
scu rozpoczcia transportu do momentu umieszcze-
11) urzdzenia trwale przytwierdzone do [rodka tran-
nia go i zamocowania na [rodku transportu;
sportu z zastrze|eniem, i| pojcie trwaBego przyt-
36) zapadanie si ziemi
obni|enie si terenu z po-
wierdzenia w rozumieniu niniejszego zapisu nie
wodu zawalenia si naturalnych podziemnych pu-
odnosi si do zapewniajcego bezpieczeDstwo tran-
stych przestrzeni w gruncie;
sportu i uzgodnionego z PZU SA przytwierdzenia
37) zdarzenie losowe niezale|ne od woli Ubezpie-
transportowanego mienia na staBe do [rodka tran-
czajcego lub Ubezpieczonego zdarzenie przyszBe
sportu na okres transportu.
i niepewne o charakterze nagBym, powodujce szko-
3. Na pisemny wniosek Ubezpieczajcego i za zgod
d w ubezpieczonym mieniu.
PZU SA, mienie okre[lone w ust. 2 pkt 1, 2, 6, 9, 11
mo|e by przedmiotem ubezpieczenia na warunkach
_____________________________________________
szczególnych uzgodnionych z PZU SA.
Przedmiot ubezpieczenia
_____________________________________________
§ 3
Warto[ przedmiotu ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest okre[lone w umowie
i suma ubezpieczenia
ubezpieczenia mienie w transporcie krajowym.
§ 4
2. Z zastrze|eniem ust. 3, przedmiotu ubezpieczenia nie
stanowi:
1. Sum ubezpieczenia okre[la Ubezpieczajcy na podsta-
1) warto[ci pieni|ne, rozumiane jako krajowe i za-
wie ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 warto[ci przewo|one-
graniczne znaki pieni|ne, akcje, obligacje, czeki,
go mienia w miejscu i w czasie rozpoczcia transportu.
weksle i inne dokumenty zastpujce w obrocie
2. W przypadku jednostkowych umów ubezpieczenia,
gotówk, zBoto, srebro, a tak|e platyna i inne meta-
sum ubezpieczenia stanowi faktyczna warto[ mienia
le z grupy platynowców oraz wyroby z wymie-
przewo|onego jednym [rodkiem transportu.
nionych wcze[niej metali, kamienie szlachetne
3. W przypadku obrotowych umów ubezpieczenia, sum
i perBy;
ubezpieczenia stanowi maksymalna przewidywana war-
2) dzieBa sztuki rozumiane jako wymienione poni|ej
to[ mienia przewo|onego jednym [rodkiem transpor-
rzeczy ruchome, ich cz[ci lub zespoBy:
tu w okresie obowizywania umowy ubezpieczenia,
a) oryginalne dzieBa plastyczne, rzemiosBa artysty-
przy czym dla poszczególnych rodzajów mienia lub dla
cznego i sztuki u|ytkowej,
poszczególnych rodzajów transportu mog by usta-
b) kolekcje skBadajce si na skatalogowane zbio-
lone odrbne sumy ubezpieczenia.
ry przedmiotów zgromadzonych i uporzdko-
4. Warto[ przewo|onego mienia, o której mowa w ust. 1,
wanych wedBug koncepcji osób, które te kolekcje
mo|e by okre[lona wedBug:
tworzyBy,
1) warto[ci okre[lonej w fakturze lub
c) skatalogowane numizmaty oraz pamitki histo-
2) warto[ci rzeczywistej lub
ryczne, a zwBaszcza militaria, sztandary, piecz-
3) warto[ci wytworzenia, je|eli Ubezpieczony jest wy-
cie, odznaki, medale i ordery,
twórc przewo|onego mienia.
d) wytwory techniki, a zwBaszcza urzdzenia, [rodki
5. Warto[ przewo|onego mienia ustalona zgodnie z ust. 4
transportu oraz maszyny i narzdzia [wiadcz-
mo|e zosta na pisemny wniosek Ubezpieczajcego
ce o kulturze materialnej, charakterystyczne dla
i za zgod PZU SA zwikszona o:
dawnych i nowych form gospodarki, dokumentu-
1) przewozne jednak|e pod warunkiem, i| przewóz
jce poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
jest dokonywany transportem obcym, a przewozne
e) skatalogowane materiaBy biblioteczne,
zostaBo opBacone;
f) wytwory sztuki ludowej i rkodzieBa oraz inne
2) podatek od towarów i usBug (VAT) podlegajcy
obiekty etnograficzne,
odliczeniu zgodnie z obowizujcymi przepisami,
g) przedmioty upamitniajce wydarzenia history-
z zastrze|eniem § 19;
czne bdz dziaBalno[ wybitnych osobisto[ci
3) podatek akcyzowy, jednak|e pod warunkiem, |e
lub instytucji;
zgodnie z obowizujcymi przepisami wobec Ubez-
3) dokumenty, modele, prototypy, wzory;
pieczonego wykonujcego czynno[ci z zastoso-
4) przesyBki pocztowe;
waniem procedury zawieszenia poboru akcyzy mo-
5) baga| osobisty;
|
e, na skutek zdarzenia losowego objtego ubez-
6) zwierzta |ywe;
pieczeniem, powsta obowizek zapBaty podatku
7) zwBoki i szcztki ludzkie;
akcyzowego;
8) dane zapisane na no[nikach magnetycznych i opty-
4) spodziewany zysk do wysoko[ci 10% je|eli tran-
cznych oraz dane zapisane na wszelkiego rodzaju
sport jest wykonywany w zwizku z realizacj
no[nikach danych; niniejsze wyBczenie nie doty-
umowy sprzeda|y.
czy fabrycznie nowych i przeznaczonych do sprze-
6. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpiecza-
da|y no[ników magnetycznych lub optycznych z za-
jcy, za zgod PZU SA, mo|e podwy|szy sum ubez-
pisanymi na nich, z zachowaniem wszelkich praw
pieczenia za opBaceniem dodatkowej skBadki. PZU SA
autorskich, filmami, muzyk lub oprogramowaniem
ponosi odpowiedzialno[ w ramach podwy|szonej
komputerowym;
sumy ubezpieczenia od dnia nastpnego po dniu zgBo-
9) urzdzenia lub pojazdy pchane lub holowane przez
szenia tej sumy, nie wcze[niej jednak ni| po wyra|eniu
inne pojazdy;
przez PZU SA zgody na podwy|szenie tej sumy.
10) urzdzenia lub pojazdy podczas poruszania si
7. Z zastrze|eniem postanowieD § 6 ust. 1, 2 i 5 oraz § 13
o wBasnym napdzie lub w zestawie pojazdów;
ust. 7, suma ubezpieczenia stanowi górn granic odpo-
background image
wiedzialno[ci PZU SA z tytuBu jednego zdarzenia lo-
Ubezpieczajcego lub Ubezpieczonego uzasadnione
sowego w odniesieniu do jednego [rodka transportu.
i udokumentowane koszty zwizane z uprztniciem
8. Dodatkowo w umowie ubezpieczenia mog zosta
pozostaBo[ci po szkodzie, Bcznie z kosztmi utylizacji
ustalone limity odpowiedzialno[ci. W takim przypadku
ubezpieczonego mienia, której Ubezpieczony obowi-
górn granic odpowiedzialno[ci PZU SA stanowi wska-
zany byB dokona zgodnie z obowizujcymi przepi-
zany w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialno[ci.
sami prawa lub w wykonaniu decyzji administracyjnej;
powy|sze koszty objte s ochron ubezpieczeniow
_____________________________________________
do limitu odpowiedzialno[ci w wysoko[ci 15% wyso-
Zakres ubezpieczenia
ko[ci szkody ustalonej zgodnie z postanowieniami § 14.
2. Ponadto, w razie zaj[cia zdarzenia losowego objtego
§ 5
ochron ubezpieczeniow, PZU SA pokrywa koszty
1. W odniesieniu do mienia przewo|onego transportem
ekspertyzy szkodowej wykonanej na zlecenie lub za
wBasnym umowa ubezpieczenia mo|e zosta zawarta
zgod PZU SA oraz uzasadnione koszty delegacji Ubez-
w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.
pieczonego lub jego przedstawiciela na miejsce powsta-
2. W odniesieniu do mienia przewo|onego transportem
nia szkody odbytej na zlecenie lub za zgod PZU SA.
obcym umowa ubezpieczenia mo|e zosta zawarta
3. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, o którym
w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub peBnym.
mowa w § 14 ust. 8, [wiadczenie wypBacane przez
3. Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje szkody
PZU SA tytuBem zwrotu kosztów wymienionych w ust. 1
w ubezpieczonym mieniu powstaBe wskutek nastpuj-
jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie
cych zdarzeD losowych:
tj. proporcjonalnie do stopnia zani|enia sumy ubez-
1) deszcz nawalny,
pieczenia mienia.
2) eksplozja,
4. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1,
3) grad,
zostaBy poniesione przez Ubezpieczajcego lub Ubez-
4) huragan,
pieczonego Bcznie w odniesieniu do mienia ubezpie-
5) lawina,
czonego i nieubezpieczonego i jednocze[nie nie jest
6) osuwanie si ziemi,
mo|liwe ich przyporzdkowanie do danej cz[ci
7) powódz,
mienia, PZU SA zwraca poniesione przez Ubezpiecza-
8) po|ar,
jcego lub Ubezpieczonego koszty w takiej proporcji w
9) rabunek,
jakiej pozostaje warto[ mienia ubezpieczonego do
10) uderzenie pioruna,
B
cznej warto[ci mienia ubezpieczonego i nieubezpie-
11) uderzenie przedmiotu w [rodek transportu,
czonego. Je|eli ustalenie proporcji nie jest mo|liwe,
12) wandalizm,
PZU SA pokryje 50% poniesionych kosztów, z zastrze-
13) wypadek [rodka transportu,
|
eniem limitu odpowiedzialno[ci okre[lonego w ust. 1.
14) zapadanie si ziemi.
5. Dobrowolne [wiadczenia Ubezpieczajcego lub Ubez-
4. Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje szkody
pieczonego na rzecz osób trzecich, które w razie
w ubezpieczonym mieniu powstaBe wskutek zdarzeD loso-
zaj[cia zdarzenia losowego objtego ochron ubezpie-
wych wymienionych w ust. 3, a ponadto szkody w ubez-
czeniow braBy udziaB w zabezpieczaniu mienia lub
pieczonym mieniu powstaBe wskutek kradzie|y mienia
akcji ratowniczej podlegaj zwrotowi tylko wówczas,
wraz ze [rodkiem transportu i kradzie|y z wBamaniem.
je|eli PZU SA wyraziB na to zgod.
5. Zakres peBny ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpie-
_____________________________________________
czonym mieniu powstaBe wskutek zdarzeD losowych wy-
mienionych w ust. 3 i 4, a ponadto wskutek wszelkich
Franszyza
innych zdarzeD losowych nie wyBczonych w § 8.
§ 7
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie rozsze-
rzonym, o którym mowa w ust. 4, lub peBnym, o którym
Franszyza redukcyjna wynosi 500 zB, chyba, |e w umo-
mowa w ust. 5, PZU SA mo|e uzale|ni od wprowa-
wie ubezpieczenia strony uzgodniBy franszyz w innej wy-
dzenia do umowy ubezpieczenia dodatkowych warun-
soko[ci.
ków dotyczcych, w szczególno[ci sposobu zabezpie-
_____________________________________________
czenia ubezpieczonego mienia.
7. Odpowiedzialno[ci PZU SA objte s tak|e, w grani-
WyBczenia odpowiedzialno[ci
cach sumy ubezpieczenia, szkody w ubezpieczonym
§ 8
mieniu powstaBe wskutek akcji ratowniczej prowa-
dzonej w zwizku ze zdarzeniami losowymi objtymi
1. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody pow-
umow ubezpieczenia.
staBe wskutek:
8. W przypadku niedoubezpieczenia mienia PZU SA udzie-
1) dziaBaD wojennych, wojny domowej, rozruchów, wpro-
la ochrony ubezpieczeniowej, z zastrze|eniem posta-
wadzenia stanu wojennego lub stanu wyjtkowego,
nowieD § 14.
powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub inne-
go rodzaju przejcia ubezpieczonego mienia przez
_____________________________________________
rzd lub inne wBadze kraju, sabota|u, strajku, lo-
Ubezpieczone koszty
kautu, blokady, wewntrznych zamieszek;
2) aktów terroryzmu, przez które rozumie si dziaBania
§ 6
majce na celu wprowadzenie chaosu, zastrasze-
1. W razie zaj[cia zdarzenia losowego objtego ochron
nie ludno[ci lub dezorganizacj |ycia publicznego
ubezpieczeniow, PZU SA pokrywa poniesione przez
dla osignicia okre[lonych skutków ekonomicznych,
4
background image
5
politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych
14) utraty, uszkodzenia, znieksztaBcenia lub niedost-
lub spoBecznych;
pno[ci danych lub oprogramowania, w szczegól-
3) dziaBaD przedsiwzitych w zwizku z kontrolowa-
no[ci polegajce na jakiejkolwiek niekorzystnej
niem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zda-
zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodo-
rzeD wymienionych w pkt 1 i 2;
wane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inn defor-
4) dziaBania energii jdrowej, promieniowania jonizuj-
macj ich oryginalnej struktury oraz polegajce na
cego, ska|enia radioaktywnego pochodzcego z ja-
niedziaBaniu lub nieprawidBowym dziaBaniu sprztu
kiegokolwiek zródBa, a w szczególno[ci z paliwa jdro-
elektronicznego, no[ników informacji lub wbudo-
wego lub odpadów promieniotwórczych, w tym pow-
wanych ukBadów scalonych.
staBych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jdrowej;
2. PZU SA nie ponosi ponadto odpowiedzialno[ci za szko-
5) ska|enia lub zanieczyszczenia [rodowiska (gleby, po-
dy powstaBe:
wietrza, wody), w tym równie| odpadami przemysBo-
1) podczas skBadowania nie zwizanego bezpo[rednio
wymi;
z transportem objtym ubezpieczeniem i nie b-
6) umy[lnego dziaBania lub zaniechania lub ra|cego
dcego bezpo[rednim elementem tego transportu;
niedbalstwa Ubezpieczajcego lub Ubezpieczonego,
2) podczas transportu wBasnego wskutek:
chyba |e w razie ra|cego niedbalstwa zapBata odszko-
a) nietrzezwo[ci albo stanu po u|yciu alkoholu,
dowania odpowiada w danych okoliczno[ciach wzgl-
lub stanu pod wpBywem [rodków odurzajcych,
dom sBuszno[ci, przy czym przez win osoby prawnej
substancji psychotropowych lub [rodków zast-
lub jednostki organizacyjnej niebdcej osob prawn
pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia-
nale|y rozumie win:
B
aniu narkomanii osoby kierujcej [rodkiem tran-
a) w przedsibiorstwach paDstwowych dyrektora
sportu;
lub jego zastpców,
b) u|ycia przez osob kierujc [rodkiem tran-
b) w spóBkach z ograniczon odpowiedzialno[ci i spóB-
sportu [rodków farmaceutycznych lub leków po
kach akcyjnych czBonków zarzdu lub proku-
u|yciu, których przeciwwskazane jest kierowa-
rentów,
nie [rodkami transportu;
c) w spóBkach komandytowych i komandytowo-akcyj-
3) wskutek kradzie|y mienia wraz ze [rodkiem tran-
nych komplementariuszy lub prokurentów,
sportu lub kradzie|y z wBamaniem, ubezpieczone-
d) w spóBkach jawnych wspólników lub prokuren-
go mienia przewo|onego transportem wBasnym,
tów,
chyba |e szkoda powstaBa wskutek kradzie|y
e) w spóBkach partnerskich partnerów lub czBonków
mienia z pojazdu zamknitego na fabryczne zamki,
zarzdu lub prokurentów,
pozostawionego na terenie ogrodzonym staBym
f) w spóBkach cywilnych wspólników,
ogrodzeniem, zamknitym i o[wietlonym w porze
g) w spóBdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach
nocnej oraz caBodobowo dozorowanym;
czBonków zarzdu;
4) w okresie dokonywania zaBadunku lub wyBadunku
7) niewBa[ciwego zaBadowania lub oznakowania, niepra-
ubezpieczonego mienia chyba, |e na pisemny
widBowego rozmieszczenia lub zamocowania albo
wniosek Ubezpieczajcego zakres ubezpieczenia
opakowania niezgodnego z obowizujcymi norma-
rozszerzono o szkody powstaBe podczas i w zwizku
mi lub zwyczajami bdz jego braku jednak|e tylko
z zaBadunkiem lub wyBadunkiem zgodnie z Klauzu-
wtedy, gdy te czynno[ci wykonywane byBy przez Ubez-
lami nr 1 i 2, stanowicymi zaBcznik do ogólnych
pieczajcego, Ubezpieczonego lub osoby, za które
warunków; udzielenie zgody na rozszerzenie zakre-
ponosz oni odpowiedzialno[;
su ubezpieczenia, o którym mowa powy|ej, PZU SA
8) wady ukrytej lub naturalnej wBa[ciwo[ci ubezpieczo-
mo|e uzale|ni od wprowadzenia dodatkowych wa-
nego mienia;
runków dotyczcych, w szczególno[ci sposobu do-
9) naturalnego ubytku wagi, ilo[ci lub objto[ci oraz zwy-
konywania zaBadunku lub wyBadunku.
kBego zu|ycia ubezpieczonego mienia;
3. W przypadku Ubezpieczonego bdcego osob fizy-
10) zBego stanu technicznego [rodka transportu lub jego
czn wyBczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i ust. 2
niezdatno[ci do przewozu ubezpieczonego mienia, z za-
pkt 2, maj zastosowanie wyBcznie wtedy gdy oko-
strze|eniem, |e w przypadku dokonywania przewozu
liczno[ci, o których mowa w tych wyBczeniach, miaBy
transportem obcym wyBczenie ma zastosowanie, je-
wpByw na zaj[cie zdarzenia losowego objtego zakre-
|
eli Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony o takim zBym
sem ubezpieczenia.
stanie technicznym lub niezdatno[ci wiedziaB lub przy
4. W razie szkody ukrytej rozumianej jako szkoda, której
zachowaniu nale|ytej staranno[ci mógB si dowie-
stwierdzenie przez odbiorc w czasie dokonywania przez
dzie;
niego odbioru ubezpieczonego mienia po zakoDcze-
11) opóznienia w dostawie;
niu transportu byBo niemo|liwe, pomimo zachowania
12) niewypBacalno[ci lub uchybieD finansowych Ubezpie-
nale|ytej staranno[ci, Ubezpieczony jest obowizany
czajcego lub Ubezpieczonego;
udowodni, |e szkoda powstaBa w czasie transportu.
13) zapBaty akcyzy z tytuBu ubytków w ubezpieczonym
_____________________________________________
mieniu powstaBych w procedurze zawieszenia poboru
akcyzy w czasie transportu tego mienia w przypadku,
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
gdy Ubezpieczony nie wykazaB organowi podatko-
§ 9
wemu okoliczno[ci zwalniajcych z zapBaty akcyzy,
zgodnie z obowizujcymi przepisami, a okoliczno[ci
1. Umowa ubezpieczenia mo|e zosta zawarta na cudzy
powstania szkody wskazuj na to, |e Ubezpieczony
rachunek (na rachunek Ubezpieczonego). Obowizek
nie byB zobowizany do jej zapBaty;
zapBaty skBadki ci|y na Ubezpieczajcym. Ubezpie-
background image
6
czony mo|e nie by imiennie wskazany w umowie
d) okres obowizywania umowy ubezpieczenia,
ubezpieczenia, chyba |e jest to konieczne do okre[le-
e) rodzaje mienia zgBoszonego do ubezpieczenia,
nia przedmiotu ubezpieczenia.
f) sum ubezpieczenia, ustalon zgodnie z § 4,
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cu-
g) planowany obrót towarowy,
dzy rachunek:
h) jednoznaczn informacj, czy i które rodzaje mie-
1) zarzut majcy wpByw na odpowiedzialno[ PZU SA,
nia zgBoszonego do ubezpieczenia s fabrycznie
mo|e on podnie[ równie| przeciwko Ubezpieczo-
nowe oraz które rodzaje mienia s u|ywane,
nemu;
I) jednoznaczne okre[lenie, czy i w odniesieniu do
2) Ubezpieczony jest uprawniony do |dania nale|ne-
jakiego rodzaju mienia zgBaszanego do ubezpie-
go [wiadczenia bezpo[rednio od PZU SA chyba, |e
czenia przewóz dokonywany bdzie transpor-
strony uzgodniBy inaczej; jednak|e takie uzgodnie-
tem wBasnym, a w odniesieniu do jakiego ro-
nie nie mo|e zosta dokonane, je|eli zdarzenie lo-
dzaju mienia przewóz dokonywany bdzie tran-
sowe ju| zaszBo;
sportem obcym,
3) Ubezpieczony mo|e |da, by PZU SA udzieliB mu
j) |dany zakres ubezpieczenia, zgodnie z § 5,
informacji o postanowieniach zawartej umowy ubez-
k) informacje o zaistniaBych w okresie ostatnich 3 lat
pieczenia oraz ogólnych warunków w zakresie, w ja-
szkodach w mieniu, bez wzgldu na to, czy mie-
kim dotycz jego praw i obowizków.
nie byBo objte ochron ubezpieczeniow i czy za
szkod zostaBo wypBacone odszkodowanie, z po-
_____________________________________________
daniem przyczyny powstania szkody, jej wysoko[ci
Zawarcie umowy ubezpieczenia
oraz kwoty otrzymanego odszkodowania.
4. PZU SA mo|e uzale|ni zawarcie umowy ubezpiecze-
§ 10
nia od uzyskania dodatkowych informacji zwizanych
1. Umow ubezpieczenia zawiera si na pisemny wnio-
z ocen ryzyka.
sek Ubezpieczajcego.
5. Z zastrze|eniem wyjtku przewidzianego w ust. 6, w ra-
2. Umow ubezpieczenia mo|na zawrze jako:
zie wtpliwo[ci umow ubezpieczenia uwa|a si za
1) jednostkow umow ubezpieczenia;
zawart z chwil dorczenia Ubezpieczajcemu doku-
2) obrotow umow ubezpieczenia.
mentu ubezpieczenia.
3. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawiera co najmniej
6. Je|eli w odpowiedzi na zBo|on ofert PZU SA dorcza
nastpujce dane:
Ubezpieczajcemu dokument ubezpieczenia zawiera-
1) w odniesieniu do jednostkowej umowy ubezpieczenia:
jcy postanowienia, które odbiegaj na niekorzy[
a) nazw i adres Ubezpieczajcego, NIP, REGON,
Ubezpieczajcego lub Ubezpieczonego od tre[ci zBo-
b) nazw i adres Ubezpieczonego, NIP, REGON,
|
onej przez niego oferty, PZU SA zobowizany jest
c) opis mienia zgBoszonego do ubezpieczenia,
zwróci Ubezpieczajcemu na to uwag na pi[mie
d) sum ubezpieczenia, ustalon zgodnie z § 4,
przy dorczeniu tego dokumentu, wyznaczajc mu co
e) ilo[ oraz wag netto i brutto mienia zgBoszone-
najmniej 7-dniowy termin do zgBoszenia sprzeciwu. W ra-
go do ubezpieczenia,
zie niewykonania tego obowizku zmiany dokonane na
f) jednoznaczn informacj, czy mienie zgBoszone
niekorzy[ Ubezpieczajcego lub Ubezpieczonego nie
do ubezpieczenia jest fabrycznie nowe, czy te|
s skuteczne, a umowa ubezpieczenia jest zawarta
u|ywane,
zgodnie z warunkami oferty. W braku sprzeciwu umo-
g) rodzaj opakowania i u|yte [rodki konsolidacji mie-
wa ubezpieczenia dochodzi do skutku zgodnie z tre[ci
nia (palety, kontenery, big-bagi itp.),
dokumentu ubezpieczenia nastpnego dnia po upBywie
h) jednoznaczne okre[lenie, czy przewóz dokony-
terminu wyznaczonego do zBo|enia sprzeciwu.
wany bdzie transportem wBasnym, czy obcym,
7. PZU SA przysBuguje, zarówno przed zawarciem umo-
i)
miejsce rozpoczcia transportu i miejsce zakoDcze-
wy ubezpieczenia jak i w trakcie jej trwania, prawo do
nia transportu,
przeprowadzenia inspekcji [rodka transportu, zabez-
j)
okres obowizywania umowy ubezpieczenia,
pieczenia, sposobu zaBadowania, pakowania, rozmiesz-
k) przewidywan dat rozpoczcia transportu,
czania, przechowywania, wyBadunku dla oceny ryzyka
l)
znane Ubezpieczajcemu miejsca przeBadunku
ubezpieczeniowego oraz sformuBowania ewentualnych
z jednego [rodka transportu na inny [rodek tran-
rekomendacji i zaleceD dotyczcych kontroli tego ryzy-
sportu,
ka. Koszty takiej inspekcji pokrywa w caBo[ci PZU SA,
m) znane Ubezpieczajcemu miejsca skBadowania
o ile nie umówiono si inaczej.
w czasie transportu,
_____________________________________________
n) |dany zakres ubezpieczenia, zgodnie z § 5,
o) informacje o zaistniaBych w okresie ostatnich 3 lat
Czas trwania odpowiedzialno[ci PZU SA
szkodach w mieniu, bez wzgldu na to, czy mie-
§ 11
nie byBo objte ochron ubezpieczeniow i czy
za szkod zostaBo wypBacone odszkodowanie, z po-
1. Odpowiedzialno[ PZU SA trwa:
daniem przyczyny powstania szkody, jej wyso-
1) w przypadku transportu obcego, od chwili przyjcia
ko[ci oraz kwoty otrzymanego odszkodowania;
mienia do transportu przez przewoznika w miejscu
2) w odniesieniu do obrotowej umowy ubezpieczenia:
okre[lonym w umowie ubezpieczenia jako miejsce roz-
a) nazw i adres Ubezpieczajcego, NIP, REGON,
poczcia transportu (chwila rozpoczcia transportu)
b) nazw i adres Ubezpieczonego, NIP, REGON,
do chwili dostarczenia mienia odbiorcy w miejscu
c) rodzaj dziaBalno[ci prowadzonej przez Ubezpie-
okre[lonym w umowie ubezpieczenia jako miejsce za-
czajcego lub Ubezpieczonego,
koDczenia transportu (chwila zakoDczenia transportu);
background image
7
2) w przypadku transportu wBasnego, od chwili, w której
pieczajcego z obowizku zapBacenia skBadki za okres,
mienie zaBadowane na [rodku transportu opuszcza
w jakim PZU SA udzielaB ochrony ubezpieczeniowej.
magazyn lub inne miejsce skBadowania w miejscu
8. Oprócz przypadków wskazanych powy|ej ochrona ubez-
okre[lonym w umowie ubezpieczenia jako miejsce
pieczeniowa wygasa tak|e:
rozpoczcia transportu (chwila rozpoczcia transpor-
1) wraz z wyczerpaniem limitu odpowiedzialno[ci na
tu) do chwili dostarczenia mienia do miejsca okre[lo-
wszystkie zdarzenia losowe w okresie obowizy-
nego w umowie ubezpieczenia jako miejsce zakoDcze-
wania umowy ubezpieczenia, w odniesieniu wyB-
nia transportu (chwila zakoDczenia transportu).
cznie do mienia, dla którego ustalony zostaB w umo-
2. Odpowiedzialno[ci PZU SA objty jest równie| okres
wie ubezpieczenia taki limit i w zakresie objtym
dokonywania zaBadunku lub wyBadunku ubezpieczone-
tym limitem;
go mienia w zakresie okre[lonym w Klauzulach nr 1 i 2,
2) w przypadku okre[lonym w § 12 ust. 11.
stanowicych zaBcznik do ogólnych warunków, je|eli
_____________________________________________
zakres ubezpieczenia zostaB rozszerzony o szkody
powstaBe podczas i w zwizku z zaBadunkiem lub wy-
SkBadka
B
adunkiem, zgodnie z tymi Klauzulami.
§ 12
3. Odpowiedzialno[ PZU SA trwa na caBej trasie tran-
sportu wykonywanego z u|yciem jednego lub kilku
1. SkBadk oblicza si za czas trwania odpowiedzialno[ci
[
rodków transportu i obejmuje wszystkie jego fazy
PZU SA na podstawie obowizujcej taryfy, z uwzgldnie-
wraz z niezbdnymi czynno[ciami przeBadunkowymi
niem rodzaju umowy ubezpieczenia, rodzaju mienia,
mienia i jego skBadowaniem przej[ciowym, trwajcym
sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia oraz podwy-
nie dBu|ej ni| 14 dni roboczych na trasie transportu w
|
ek i obni|ek okre[lonych w taryfie.
magazynach lub innych pomieszczeniach przystoso-
2. Podstaw do obliczenia skBadki stanowi:
wanych do tego celu i odpowiednio zabezpieczonych.
1) w przypadku jednostkowej umowy ubezpieczenia
4. Odpowiedzialno[ci PZU SA objte s szkody we
suma ubezpieczenia,
wszystkich transportach, których umowa ubezpiecze-
2) w przypadku obrotowej umowy ubezpieczenia
nia dotyczy, rozpocztych w okresie obowizywania
obrót towarowy.
umowy ubezpieczenia do chwili zakoDczenia tych tran-
3. SkBadka z tytuBu jednostkowej umowy ubezpieczenia
sportów. W odniesieniu do tych transportów, które nie
pBatna jest jednorazowo oraz, je|eli nie umówiono si
zakoDczyBy si do upBywu okresu obowizywania umo-
inaczej, nie pózniej ni| w dniu zawarcia umowy ubez-
wy ubezpieczenia umowa ta w odniesieniu do tych
pieczenia.
transportów ulega przedBu|eniu do chwili ich zakoDcze-
4. SkBadk z tytuBu obrotowej umowy ubezpieczenia obli-
nia lub, w przypadku okre[lonym w ust. 2, do zakoDcze-
cza si i pobiera wedBug nastpujcych zasad:
nia wyBadunku. Powy|sza zasada ma zastosowanie
1) w terminie okre[lonym w umowie ubezpieczenia
równie| w przypadku wyga[nicia lub rozwizania
Ubezpieczajcy opBaca skBadk w formie zaliczki
umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz
obliczon na podstawie planowanego obrotu towa-
§ 12 ust. 11 w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia
rowego i uzgodnionej stawki ubezpieczeniowej,
zostaBa wypowiedziana przez PZU SA.
jednak w wysoko[ci nie ni|szej ni| skBadka mini-
5. Je|eli PZU SA ponosi odpowiedzialno[ z tytuBu za-
malna okre[lona w umowie ubezpieczenia;
wartej umowy ubezpieczenia jeszcze przed zapBace-
2) rozliczenie skBadki nastpi po upBywie okresu, na
niem skBadki lub jej pierwszej raty, a skBadka lub jej
jaki zostaBa zawarta umowa ubezpieczenia, okre[lo-
pierwsza rata nie zostaBa zapBacona w terminie, PZU SA
nego w dokumencie ubezpieczenia, tj. wysoko[
ma prawo wypowiedzie umow ubezpieczenia ze
nale|nej z tytuBu umowy ubezpieczenia skBadki zo-
skutkiem natychmiastowym i |da zapBaty skBadki za
stanie obliczona w oparciu o obrót towarowy i wiel-
okres, przez który ponosiB odpowiedzialno[. W razie
ko[ uzgodnionej stawki ubezpieczeniowej;
braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa
3) je|eli nie umówiono si inaczej, Ubezpieczajcy
ona z koDcem okresu, za który przypadaBa niezapBa-
w terminie 30 dni po zakoDczeniu okresu, o którym
cona skBadka.
mowa w pkt 2, skBada w PZU SA o[wiadczenie
6. W przypadku obrotowej umowy ubezpieczenia w razie
o wysoko[ci obrotu towarowego podpisane przez
opBacania skBadki w ratach, je|eli rata (poza pierwsz)
osoby uprawnione do zBo|enia takiego o[wiadcze-
nie zostaBa opBacona w ustalonym terminie, PZU SA po
nia w imieniu Ubezpieczajcego;
upBywie terminu pBatno[ci tej raty mo|e wezwa Ubez-
4) je|eli skBadka obliczona w oparciu o obrót towarowy
pieczajcego do jej zapBaty, z zagro|eniem, |e brak
przewy|sza wysoko[ zapBaconej przez Ubezpie-
zapBaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
czajcego skBadki na poczet zaliczki, Ubezpiecza-
przez Ubezpieczajcego spowoduje ustanie odpowie-
jcy dopBaca ró|nic w sposób i w terminie okre[lo-
dzialno[ci. W takim przypadku brak opBaty zalegBej raty
nym w umowie ubezpieczenia;
we wskazanym terminie spowoduje ustanie odpowie-
5) je|eli skBadka obliczona w oparciu o obrót towarowy
dzialno[ci i rozwizanie umowy z upBywem 7 dni od da-
jest ni|sza ni| wysoko[ zapBaconej przez Ubez-
ty otrzymania tego wezwania przez Ubezpieczajcego.
pieczajcego skBadki na poczet zaliczki, PZU SA
7. Je|eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres
zwraca Ubezpieczajcemu ró|nic w terminie 14 dni
dBu|szy ni| 6 miesicy Ubezpieczajcy ma prawo
od daty zBo|enia w PZU SA o[wiadczenia, o którym
odstpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
mowa w pkt 3;
a w przypadku gdy Ubezpieczajcy jest przedsibiorc
6) okre[lona w umowie ubezpieczenia skBadka minimal-
w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
na jest skBadk nale|n PZU SA niezale|nie od wy-
Odstpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubez-
soko[ci obrotu towarowego.
background image
5. SkBadka z tytuBu obrotowej umowy ubezpieczenia pBatna
zarówno na Ubezpieczajcym, jak i Ubezpieczonym,
jest jednorazowo lub, na wniosek Ubezpieczajcego,
chyba |e Ubezpieczony nie wiedziaB o zawarciu umo-
w ratach.
wy ubezpieczenia na jego rachunek.
6. Strony umowy ubezpieczenia maj prawo odmiennie
4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za skutki oko-
okre[li tryb i terminy pBatno[ci skBadki. Postanowie-
liczno[ci, które z naruszeniem ustpów poprzedza-
nia takie powinny by sporzdzone na pi[mie pod
jcych nie zostaBy podane do jego wiadomo[ci. Je|eli
rygorem ich niewa|no[ci.
do naruszenia ustpów poprzedzajcych doszBo z winy
7. SkBadka nie podlega indeksacji.
umy[lnej, w razie wtpliwo[ci przyjmuje si, |e zda-
8. Je|eli zapBata skBadki albo raty skBadki dokonywana
rzenie losowe przewidziane umow ubezpieczenia i je-
jest w formie przelewu bankowego, za dat zapBaty
go nastpstwa s skutkiem okoliczno[ci, o których mo-
uwa|a si dat zBo|enia przez Ubezpieczajcego
wa w zdaniu poprzedzajcym.
zlecenia zapBaty w banku na wBa[ciwy rachunek PZU SA
5. W razie zaj[cia zdarzenia losowego objtego zakre-
pod warunkiem, |e na rachunku Ubezpieczajcego
sem ubezpieczenia, Ubezpieczajcy lub Ubezpieczo-
znajdowaBa si ilo[ wolnych [rodków wystarczajca
ny zobowizany jest u|y dostpnych mu [rodków w ce-
do realizacji tego zlecenia. Je|eli zapBata skBadki albo
lu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie-
raty skBadki dokonywana jest w formie przekazu
|
enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Je|eli
pocztowego, za dat zapBaty uwa|a si dat stempla
Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony umy[lnie lub wsku-
pocztowego. W innym przypadku za dat zapBaty
tek ra|cego niedbalstwa nie zastosowaB tych [rodków,
uwa|a si dzieD uznania rachunku PZU SA peBn,
PZU SA jest wolny od odpowiedzialno[ci za szkody
wymagaln kwot skBadki albo raty skBadki okre[lon
powstaBe z tego powodu.
w umowie ubezpieczenia.
6. PZU SA obowizany jest w granicach sumy ubezpie-
9. W przypadku wyga[nicia ochrony ubezpieczeniowej
czenia zwróci koszty wynikBe z zastosowania [rodków,
przed upBywem okresu, na jaki zostaBa zawarta umo-
o których mowa w ust. 5, je|eli [rodki te byBy celowe
wa ubezpieczenia, Ubezpieczajcemu przysBuguje
choby okazaBy si bezskuteczne.
zwrot skBadki za okres niewykorzystanej ochrony ubez-
7. Je|eli suma zwracanych kosztów, o których mowa
pieczeniowej.
w ust. 6, oraz odszkodowania ustalonego zgodnie z po-
10. SkBadk ubezpieczeniow ustala si w zBotych. Prze-
stanowieniami § 14 przewy|sza sum ubezpieczenia
liczenia walut obcych na zBote dokonuje si wedBug
koszty te s zwracane ponad sum ubezpieczenia,
[
redniego kursu NBP z dnia wskazanego w umowie
jednak w wysoko[ci nie wikszej ni| 10% sumy ubez-
ubezpieczenia lub, w razie braku takiego wskazania,
pieczenia.
wedBug [redniego kursu NBP z dnia wystawienia do-
8. W razie zaj[cia zdarzenia losowego objtego zakresem
kumentu ubezpieczenia,
ubezpieczenia, Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony zo-
11. W razie ujawnienia okoliczno[ci, która pociga za
bowizany jest powiadomi o nim PZU SA niezwBo-
sob istotn zmian prawdopodobieDstwa wypadku,
cznie, nie pózniej ni| w cigu 3 dni roboczych od dnia
ka|da ze stron umowy ubezpieczenia mo|e |da
uzyskania wiadomo[ci o zdarzeniu losowym. W razie
odpowiedniej zmiany wysoko[ci skBadki poczynajc
naruszenia z winy umy[lnej lub ra|cego niedbalstwa
od chwili, w której zaszBa ta okoliczno[, nie wcze[niej
obowizku, o którym mowa powy|ej, PZU SA mo|e
jednak ni| od pocztku bie|cego okresu ubezpie-
odpowiednio zmniejszy odszkodowanie, je|eli naru-
czenia. W razie zgBoszenia takiego |dania druga
szenie przyczyniBo si do zwikszenia szkody lub unie-
strona mo|e w terminie 14 dni wypowiedzie umow
mo|liwiBo PZU SA ustalenie okoliczno[ci i skutków zda-
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
rzenia losowego. Skutki braku zawiadomienia PZU SA
o zdarzeniu losowym nie nastpi, je|eli PZU SA w ter-
_____________________________________________
minie, o którym mowa powy|ej, otrzymaB wiadomo[
Obowizki stron umowy ubezpieczenia
o okoliczno[ciach, które nale|aBo poda do jego wia-
domo[ci.
§ 13
9. W razie powstania szkody, Ubezpieczajcy lub Ubez-
1. Ubezpieczajcy obowizany jest poda do wiadomo[ci
pieczony jest obowizany:
PZU SA wszystkie znane sobie okoliczno[ci,o które
1) niezwBocznie, nie pózniej ni| w cigu 3 dni robo-
PZU SA zapytywaB w formularzu oferty albo przed zawar-
czych od chwili uzyskania wiadomo[ci o szkodzie po-
ciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Je|eli
wiadomi PZU SA o jej wystpieniu, podajc co naj-
Ubezpieczajcy zawiera umow ubezpieczenia przez
mniej przyczyn i przewidywan wysoko[ szkody;
przedstawiciela, obowizek ten ci|y równie| na przed-
2) niezwBocznie zawiadomi policj, je|eli szkoda po-
stawicielu i obejmuje ponadto okoliczno[ci jemu zna-
wstaBa w wyniku po|aru, rabunku, kradzie|y z wBa-
ne. W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubezpiecze-
maniem, kradzie|y mienia wraz ze [rodkiem tran-
nia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania,
sportu, zaginicia mienia, wypadku [rodka transpor-
pominite okoliczno[ci uwa|a si za nieistotne.
tu bdcego w posiadaniu Ubezpieczajcego lub
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpiecza-
Ubezpieczonego lub ka|dego innego zdarzenia ma-
jcy obowizany jest zawiadamia PZU SA o wszel-
jcego cechy przestpstwa;
kich zmianach okoliczno[ci, o których mowa w ust. 1,
3) za|da od przewoznika, je|eli ubezpieczone mie-
w szczególno[ci zwikszajcych niebezpieczeDstwo
nie przewo|one jest transportem obcym, lub spedy-
powstania szkody, niezwBocznie po otrzymaniu o nich
tora sporzdzenia protokoBu o stanie przesyBki, zgod-
wiadomo[ci.
nie z przepisami o przewozie przesyBek oraz, w mia-
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
r mo|liwo[ci, wzi udziaB w jego sporzdzeniu;
rachunek obowizki okre[lone w ust. 1 i 2 spoczywaj
w razie odmowy przewoznika lub spedytora spo-
8
background image
rzdzenia takiego protokoBu albo, w razie przewo-
nym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie
zu ubezpieczonego mienia transportem wBasnym,
osoby wystpujcej z roszczeniem w terminach
sporzdzi komisyjny protokóB szkody;
okre[lonych w § 15 ust. 1 i 2, wskazujc na oko-
4) za|da od kierowcy sporzdzenia pisemnego
liczno[ci oraz na podstaw prawn uzasadniajc
o[wiadczenia o powstaniu szkody uwzgldniaj-
caBkowit lub cz[ciow odmow wypBaty odszko-
cego wszystki istotne dla sprawy okoliczno[ci;
dowania oraz do pouczenia tej osoby o mo|liwo[ci
5) udzieli PZU SA lub powoBanemu przez PZU SA
dochodzenia roszczeD na drodze sdowej;
rzeczoznawcy wyja[nieD dla ustalenia okoliczno[ci
4) do udostpniania osobom, o których mowa w pkt 1,
powstania szkody, jej przedmiotu i wysoko[ci oraz
oraz uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, infor-
przedstawi dowody jakich, odpowiednio do stanu
macji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia
rzeczy, PZU SA mo|e wymaga;
odpowiedzialno[ci PZU SA lub wysoko[ci odszko-
6) dostarczy PZU SA w terminie 14 dni od daty
dowania; osoby te mog |da pisemnego potwier-
zgBoszenia szkody nastpujce dokumenty:
dzenia przez PZU SA udostpnionych informacji,
a) protokóB o stanie przesyBki lub komisyjny proto-
a tak|e sporzdzenia na swój koszt kserokopii do-
kóB szkody, o których mowa w pkt 3,
kumentów i potwierdzenia ich zgodno[ci z orygina-
b) list przewozowy lub inny dokument potwierdza-
B
em przez PZU SA;
jcy transport,
5) do udostpniania osobom o których mowa w pkt 1,
c) faktur,
oraz uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, infor-
d) zawiadomienie zBo|one policji, o którym mowa
macji i dokumentów o których mowa w pkt 4, na ich
w pkt 2,
|
danie, w postaci elektronicznej;
e) pisemne o[wiadczenie kierowcy, o którym mo-
6) na |danie Ubezpieczajcego, Ubezpieczonego lub
wa w pkt 4,
uprawnionego z umowy ubezpieczenia do udo-
f) inne dokumenty uzasadniajce wysoko[ szkody,
stpnienia posiadanych przez siebie informacji
g) roszczenie odszkodowawcze zawierajce dok-
zwizanych z wypadkiem lub zdarzeniem bdcym
B
adne obliczenie poniesionych strat, zgodnie
podstaw ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA
z ustaleniami protokoBu o stanie przesyBki lub
oraz ustalenia okoliczno[ci wypadków i zdarzeD lo-
komisyjnego protokoBu szkody, o których mo-
sowych, jak równie| wysoko[ci odszkodowania.
wa w pkt 3;
_____________________________________________
7) w przypadku wszczcia postpowania majcego
Ustalenie wysoko[ci szkody
znaczenie dla ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA,
poinformowa o tym PZU SA oraz dostarczy
i odszkodowania
PZU SA odpis prawomocnego orzeczenia koDcz-
§ 14
cego to postpowanie w terminie 14 dni od dnia
jego uprawomocnienia si.
1. Wysoko[ szkody w ubezpieczonym mieniu ustala si:
10. Wykonanie obowizków, o których mowa w ust. 9, nie-
1) w razie utraty lub caBkowitego zniszczenia mienia
zbdne jest do ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA.
albo takiego uszkodzenia mienia, |e z uwagi na
11. W przypadku zaj[cia szkody, Ubezpieczajcy lub Ubez-
jego wBa[ciwo[ci nie nadaje si ono do naprawy
pieczony obowizany jest do zagospodarowania dot-
(naprawa uszkodzonego mienia jest niewykonalna
knitego szkod mienia w porozumieniu i zgodnie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, co oznacza, |e
z ewentualnymi zaleceniami PZU SA.
koszt naprawy, ustalony wedBug przecitnych cen
12. PZU SA jest zobowizany:
towarów i usBug, jest wy|szy ni| przyjta w umowie
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zaj[ciu zdarzenia
ubezpieczenia suma ubezpieczenia) wedBug warto[ci
losowego objtego ochron ubezpieczeniow, w ter-
utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego mie-
minie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomie-
nia ustalonej w fakturze lub wedBug warto[ci rze-
nia, do poinformowania o tym Ubezpieczajcego
czywistej lub wedBug warto[ci wytworzenia (w zale|-
lub Ubezpieczonego, je|eli nie s oni osobami wy-
no[ci od tego, jak podstaw okre[lenia sumy ubez-
stpujcymi z tym zawiadomieniem, oraz do podj-
pieczenia przyjto w umowie ubezpieczenia, zgodnie
cia postpowania dotyczcego ustalenia stanu fakty-
z § 4 ust. 4);
cznego zdarzenia, zasadno[ci zgBoszonych roszczeD
2) w razie uszkodzenia mienia, które nadaje si do
i wysoko[ci odszkodowania, a tak|e do poinfor-
naprawy (naprawa uszkodzonego mienia jest wyko-
mowania osoby wystpujcej z roszczeniem pi-
nalna i ekonomicznie uzasadniona, co oznacza, |e
semnie lub w inny sposób, na który ta osoba wy-
koszt naprawy, ustalony wedBug przecitnych cen
raziBa zgod, jakie dokumenty s potrzebne do
towarów i usBug, jest ni|szy ni| przyjta w umowie
ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA lub wysoko[ci
ubezpieczenia suma ubezpieczenia) wedBug udo-
odszkodowania, je|eli jest to niezbdne do dalsze-
kumentowanego kosztu naprawy;
go prowadzenia postpowania;
3) w razie uszkodzenia mienia w stopniu kwalifiku-
2) je|eli w terminach okre[lonych w § 15 ust. 1 i 2 nie
jcym do dalszej sprzeda|y, lecz po obni|onych ce-
wypBaci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie
nach wedBug ró|nicy pomidzy warto[ci uszko-
osoby zgBaszajcej roszczenie o przyczynach nie-
dzonego mienia ustalon w fakturze lub wedBug
mo|no[ci zaspokojenia jej roszczeD w caBo[ci lub
warto[ci rzeczywistej lub wedBug warto[ci wytworze-
w cz[ci, a tak|e do wypBacenia bezspornej cz[ci
nia (w zale|no[ci od tego, jak podstaw okre[lenia
odszkodowania;
sumy ubezpieczenia przyjto w umowie ubezpie-
3) je|eli odszkodowanie nie przysBuguje lub przysBu-
czenia zgodnie z § 4 ust. 4), a cen uzyskan ze
guje w innej wysoko[ci, ni| okre[lona w zgBoszo-
sprzeda|y w drodze przeceny; o ka|dej planowanej
9
background image
przecenie uszkodzonego mienia Ubezpieczony obo-
2. Gdyby wyja[nienie w terminie okre[lonym w ust. 1
wizany jest powiadomi PZU SA.
okoliczno[ci koniecznych do ustalenia odpowiedzial-
2. Wysoko[ szkody ustala si z uwzgldnieniem kwot,
no[ci PZU SA albo wysoko[ci odszkodowania oka-
o których mowa w § 4 ust. 5, je|eli zostaBy one objte
zaBo si niemo|liwe, odszkodowanie powinno by
odpowiedzialno[ci PZU SA.
wypBacone w cigu 14 dni od dnia, w którym przy
3. Za zgod PZU SA wysoko[ szkody mo|e zosta
zachowaniu nale|ytej staranno[ci wyja[nienie tych
ustalona w oparciu o potwierdzony przez rzeczo-
okoliczno[ci byBo mo|liwe. Jednak|e bezsporn cz[
znawc stopieD uszkodzenia okre[lony jako procen-
odszkodowania PZU SA powinien wypBaci w terminie
towy udziaB w warto[ci mienia objtego ubezpie-
okre[lonym w ust. 1.
czeniem.
3. Je|eli nale|na skBadka zostaBa rozBo|ona na raty, w przy-
4. Wysoko[ szkody okre[la si na podstawie cen z dnia
padku powstania szkody raty wymagalne, a nie opBa-
powstania szkody.
cone na dzieD ustalenia odszkodowania mog zosta
5. Przy ustalaniu wysoko[ci szkody nie uwzgldnia si:
potrcone z kwoty do wypBaty.
1) warto[ci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej,
4. WypBata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia
artystycznej lub pamitkowej;
sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.
2) dodatkowych kosztów wynikajcych z braku cz[ci
5. Postanowienie ust. 4 nie ma zastosowania do ustalo-
zamiennych lub materiaBów potrzebnych do przy-
nych w umowie ubezpieczenia limitów odpowiedzial-
wrócenia stanu istniejcego przed szkod;
no[ci, które ulegaj ka|dorazowo pomniejszeniu o wy-
3) kosztów innowacji, modernizacji lub ulepszeD.
soko[ wypBaconego odszkodowania i w przypadku
6. Wysoko[ szkody zmniejsza si o warto[ pozosta-
nastpnej szkody górn granic odpowiedzialno[ci
B
o[ci po uszkodzonym lub zniszczonym mieniu.
PZU SA stanowi limit odpowiedzialno[ci, który pozostaB
7. Odszkodowanie ustala si w kwocie odpowiadajcej
po wypBacie odszkodowania za wcze[niejsz szkod.
wysoko[ci szkody ustalonej zgodnie z postanowie-
_____________________________________________
niami ust. 1 6, nie wy|szej jednak ni| suma ubezpie-
czenia, oraz zgodnie z limitami odpowiedzialno[ci
Mienie odzyskane
okre[lonymi w umowie ubezpieczenia.
§ 16
8. Je|eli suma ubezpieczenia jest ni|sza od warto[ci
przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody, przy uwzgl-
W razie uzyskania informacji o przedmiotach utraconych
dnieniu rodzaju zadeklarowanej warto[ci bdcej
w wyniku zdarzeD losowych objtych ochron ubezpie-
podstaw do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedo-
czeniow Ubezpieczony obowizany jest zawiadomi o tym
ubezpieczenie), odszkodowanie zmniejsza si w ta-
niezwBocznie PZU SA oraz uczestniczy w czynno[ciach
kim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana su-
zmierzajcych do rozpoznania i odzyskania tych przed-
ma ubezpieczenia do warto[ci przedmiotu ubezpie-
miotów. Je|eli Ubezpieczony odzyskaB przedmioty w sta-
czenia na dzieD powstania szkody.
nie niezmienionym, PZU SA wolny jest od obowizku
9. Je|eli suma ubezpieczenia przewy|sza faktyczn
wypBaty odszkodowania, a w razie gdy odszkodowanie
warto[ przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody,
zostaBo wypBacone, Ubezpieczony jest obowizany niezwBo-
przy uwzgldnieniu rodzaju zadeklarowanej warto[ci
cznie zwróci PZU SA wypBacon kwot. W razie odzyska-
bdcej podstaw do ustalenia sumy ubezpieczenia
nia przedmiotów w stanie uszkodzonym lub niekom-
(nadubezpieczenie), PZU SA odpowiada tylko do wy-
pletnym, zwrotowi podlega kwota odpowiadajca warto[ci
soko[ci szkody ustalonej wedBug zasad okre[lonych
odzyskanego przedmiotu w dniu jego odzyskania.
w ogólnych warunkach.
_____________________________________________
10. Od ustalonego zgodnie z powy|szymi postanowie-
niami odszkodowania odejmuje si franszyz redukcyj-
Roszczenia regresowe
n w wysoko[ci wskazanej w umowie ubezpieczenia.
§ 17
11. W razie wyra|enia sum ubezpieczenia, limitów odpo-
wiedzialno[ci lub franszyzy redukcyjnej w równowar-
1. Z dniem wypBaty przez PZU SA odszkodowania rosz-
to[ci w zBotych polskich waluty obcej, kwoty sum ubez-
czenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej
pieczenia, limitów odpowiedzialno[ci i franszyzy re-
odpowiedzialnej za szkod przechodz z mocy pra-
dukcyjnej przelicza si na zBote polskie wedBug [rednie-
wa na PZU SA do wysoko[ci wypBaconego odszko-
go kursu NBP z dnia wskazanego w umowie ubez-
dowania. Je|eli PZU SA pokryB tylko cz[ szko-
pieczenia lub, w razie braku takiego wskazania, wedBug
dy, Ubezpieczonemu przysBuguje co do pozostaBej
[
redniego kursu NBP z dnia powstania szkody.
cz[ci pierwszeDstwo zaspokojenia przed roszcze-
12. Odszkodowanie wypBaca si w zBotych. Przeliczenia
niami PZU SA.
walut obcych na zBote dokonuje si wedBug [redniego
2. Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony obowizany jest za-
kursu NBP z dnia wskazanego w umowie ubezpie-
bezpieczy mo|no[ dochodzenia roszczeD odszko-
czenia lub, w razie braku takiego wskazania, wedBug
dowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkod
[
redniego kursu NBP z dnia powstania szkody.
oraz udzieli PZU SA wszelkiej pomocy dostarczajc
informacji oraz dokumentów niezbdnych do skuteczne-
_____________________________________________
go dochodzenia roszczeD regresowych. Je|eli Ubez-
WypBata odszkodowania
pieczony bez zgody PZU SA zrzekB si lub ograniczyB
roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
§ 15
za szkod, PZU SA mo|e odmówi odszkodowania lub
1. PZU SA wypBaca odszkodowanie w terminie 30 dni od
je odpowiednio zmniejszy. Je|eli zrzeczenie si lub
daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu losowym.
ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypBa-
10
background image
ceniu odszkodowania, PZU SA mo|e za|da od
wysoko[ odszkodowania dla tego mienia nie uwzgldnia-
Ubezpieczonego zwrotu caBo[ci lub cz[ci wypBacone-
j tego podatku.
go odszkodowania.
_____________________________________________
_____________________________________________
Postanowienia koDcowe
Podwójne ubezpieczenie
§ 20
§ 18
1. Ubezpieczajcemu, Ubezpieczonemu i uprawnionemu
1. Je|eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym
z umowy ubezpieczenia przysBuguje prawo do wnie-
czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch
sienia pisemnej skargi lub za|alenia dotyczcego wy-
lub wicej ubezpieczycieli na sumy, które Bcznie prze-
konywania przez PZU SA umowy ubezpieczenia. Z za-
wy|szaj jego warto[ ubezpieczeniow, Ubezpieczo-
strze|eniem ust. 2, adresatem skargi lub za|alenia,
ny nie mo|e |da [wiadczenia przenoszcego wy-
wBa[ciwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka organi-
soko[ szkody. Midzy ubezpieczycielami ka|dy z nich
zacyjna nadzorujca jednostk, której dziaBania skar-
odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjta przez
ga lub za|alenie dotyczy. Skarg lub za|alenie skBada
niego suma ubezpieczenia pozostaje do Bcznych sum
si na pi[mie za po[rednictwem jednostki, której dzia-
wynikajcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpie-
B
ania skarga lub za|alenie dotyczy.
czenia.
2. W przypadku skargi lub za|alenia dotyczcych likwi-
2. Je|eli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich
dacji szkód, jednostk wBa[ciw do ich rozpatrzenia
mowa w ust. 1, uzgodniono, |e suma wypBacona przez
jest Regionalne Centrum Likwidacji Szkód wBa[ciwe ze
ubezpieczyciela z tytuBu ubezpieczenia mo|e by wy-
wzgldu na miejsce likwidacji szkody.
|
sza od poniesionej szkody, zapBaty [wiadczenia w cz[ci
3. PZU SA udziela odpowiedzi na skarg lub za|alenie na
przenoszcej wysoko[ szkody Ubezpieczony mo|e
pi[mie w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub
|
da tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przy-
za|alenia.
padku dla okre[lenia odpowiedzialno[ci midzy ubezpie-
4. Niezale|nie od uprawnieD, o których mowa w ust. 1 3,
czycielami nale|y przyj, |e w ubezpieczeniu, o którym
Ubezpieczajcemu, Ubezpieczonemu i uprawnionemu
mowa w niniejszym postanowieniu, suma ubezpiecze-
z umowy ubezpieczenia przysBuguje prawo wniesienia
nia równa jest warto[ci ubezpieczeniowej.
skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.
5. Powództwo o roszczenia wynikajce z umowy ubez-
_____________________________________________
pieczenia mo|na wytoczy albo wedBug przepisów
PBatnicy podatku VAT
o wBa[ciwo[ci ogólnej albo przed sd wBa[ciwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajcego,
§ 19
Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpie-
Je|eli Ubezpieczony jest uprawniony do odliczania po-
czenia.
datku od towarów i usBug VAT, naliczanego przy nabyciu
6. W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warun-
mienia stanowicego przedmiot ubezpieczenia, to w przy-
kach maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
padku braku pisemnego wniosku, o którym mowa w § 4
oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
ust. 5 pkt 2, warto[ bdca podstaw ustalenia sumy
7. Niniejsze ogólne warunki maj zastosowanie do umów
ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, wysoko[ szkody,
ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 sierpnia 2012 r.
11
background image
_____________________________________________
_____________________________________________
ZaBcznik
Klauzula nr 2 wyBadunku
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz
Klauzula nr 1 zaBadunku
klauzul postanowieD ogólnych warunków oraz pod
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz
warunkiem opBacenia przez Ubezpieczajcego dodatko-
klauzul postanowieD ogólnych warunków oraz pod
wej skBadki, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
warunkiem opBacenia przez Ubezpieczajcego dodatko-
pieczenia o szkody spowodowane wskutek uderzenia
wej skBadki, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
lub uszkodzenia mienia przez urzdzenia wyBadowcze
pieczenia o szkody spowodowane wskutek uderzenia
oraz wskutek upadku mienia spowodowanego przez te
lub uszkodzenia mienia przez urzdzenia zaBadowcze
urzdzenia podczas wyBadunku ze [rodka transportu
oraz wskutek upadku mienia spowodowanego przez te
i w zwizku z tym wyBadunkiem, dokonywanym po za-
urzdzenia podczas zaBadunku na [rodek transportu
koDczeniu transportu w miejscu okre[lonym w umo-
i w zwizku z tym zaBadunkiem, dokonywanym przed
wie ubezpieczenia jako miejsce zakoDczenia tran-
rozpoczciem transportu w miejscu okre[lonym w umo-
sportu.
wie ubezpieczenia jako miejsce rozpoczcia transportu.
2. PZU SA nie odpowiada za szkody powstaBe podczas
2. PZU SA nie odpowiada za szkody powstaBe podczas
wyBadunku dokonywanego:
zaBadunku dokonywanego:
1) przez osoby nie posiadajce uprawnieD wymaga-
1) przez osoby nie posiadajce uprawnieD wymaga-
nych odpowiednimi przepisami prawa, o ile takie
nych odpowiednimi przepisami prawa, o ile takie
uprawnienia s wymagane,
uprawnienia s wymagane,
2) przez osoby bdce w stanie nietrzezwo[ci, po u|y-
2) przez osoby bdce w stanie nietrzezwo[ci, po u|y-
ciu alkoholu, odurzenia narkotycznego lub [rodkami,
ciu alkoholu, odurzenia narkotycznego lub [rodka-
po u|yciu których prowadzenie lub operowanie
mi, po u|yciu których prowadzenie lub operowanie
urzdzeniem wyBadowczym jest niedozwolone lub
urzdzeniem zaBadowczym jest niedozwolone lub
niewskazane,
niewskazane,
3) przy u|yciu urzdzeD niesprawnych lub nie posia-
3) przy u|yciu urzdzeD niesprawnych lub nie posia-
dajcych wa|nych [wiadectw badaD technicznych
dajcych wa|nych [wiadectw badaD technicznych
lub innych dokumentów wymaganych przepisami.
lub innych dokumentów wymaganych przepisami.
3. W przypadku Ubezpieczonego bdcego osob fizy-
3. W przypadku Ubezpieczonego bdcego osob fizy-
czn wyBczenia o których mowa w ust. 2, maj za-
czn wyBczenia o których mowa w ust. 2, maj za-
stosowanie wyBcznie wtedy gdy okoliczno[ci, o któ-
stosowanie wyBcznie wtedy gdy okoliczno[ci, o których
rych mowa w tych wyBczeniach, miaBy wpByw na
mowa w tych wyBczeniach, miaBy wpByw na zaj[cie
zaj[cie zdarzenia losowego objtego zakresem ubez-
zdarzenia losowego objtego zakresem ubezpieczenia.
pieczenia.
4-38-PZU SA-6526/VI
Oferta
 
my ubezpieczamy