My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
HDI MOTO ASSISTANCE+
§ 1
1.
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU HMA+,
stosuje si
w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpiecze
i Reasekuracji „WARTA” S.A., zwane dalej WARTA, z Ubezpieczaj cymi.
2.
Ubezpieczaj cy mo*e zawrzeü umow ubezpieczenia na cudzy rachunek.
3.
Na podstawie niniejszych OWU HMA+, WARTA obejmuje ochron
osoby podró*uj ce
okre lonymi w dokumencie ubezpieczenia HMA+ ni*ej wymienionymi rodzajami pojazdów:
1)
samochody osobowe,
2)
samochody ci *arowo-osobowe,
3)
samochody specjalne kempingowe
4)
przyczepy specjalne kempingowe (bez wiadczenia pojazdu zast pczego),
5)
samochody ci *arowe,
o ile ich dopuszczalna masa caákowita nie przekracza 3,5 tony,
6)
motocykle,
7)
przyczepy lekkie (bez wiadczenia pojazdu zast pczego).
4.
Pomoc assistance mo*e byü
wiadczona wyá cznie wtedy, gdy ubezpieczone pojazdy s
w chwili zdarzenia dopuszczone do ruchu. W przypadku braku bada
technicznych
odpowiedzialno ü WARTY wyá czona jest tylko w sytuacji, gdy stan techniczny miaá
bezpo redni wpáyw na powstanie i rozmiar szkody.
SąOWNICZEK POJ û
§ 2
1.
Awaria
pojazdu
-
ka*dy
przypadek
losowy,
wynikaj cy
z
przyczyn
wewn trznych
ubezpieczonego pojazdu, powoduj cych unieruchomienie tego pojazdu, za wyj tkiem sytuacji
okre lonych jako inne zdarzenia.
2.
Inne zdarzenia - unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu z powodu:
1)
zatrza ni cia wewn trz ubezpieczonego pojazdu klucza/kluczy lub innego urz dzenia/
innych urz dze sáu* cych do otwarcia tego pojazdu,
2)
zagubienia lub zniszczenia klucza/kluczy lub innego urz dzenia/innych urz dze
sáu* cych do otwarcia ubezpieczonego pojazdu lub uruchomienia silnika,
3)
u*ycia niewáa ciwego paliwa, jego braku lub zamarzni cia,
4)
rozáadowania akumulatora,
5)
braku powietrza w oponie/oponach.
3.
Kierowca - osoba kieruj ca ubezpieczonym pojazdem w momencie zaj cia zdarzenia obj tego
ubezpieczeniem HMA+.
4.
Kradzie* pojazdu - dziaáanie sprawcy o znamionach okre lonych w polskim kodeksie karnym,
które doprowadziáo do zaboru ubezpieczonego pojazdu, zabezpieczonego przed kradzie*
poprzez zamkni cie zamków fabrycznych, a tak*e utrata ubezpieczonego pojazdu wskutek
rozboju.
5.
Miejsce zamieszkania Ubezpieczonego - adres miejsca zamieszkania na terytorium RP
wpisany do dokumentu to*samo ci albo prawa jazdy Kierowcy. W przypadku gdy:
1)
faktyczne
miejsce
zamieszkania
jest
inne
ni*
adres
wpisany
w
dokumencie
to*samo ci/prawie jazdy lub
2)
w dokumencie to*samo ci/prawie jazdy brak jest wpisu o miejscu zamieszkania lub
3)
adres zamieszkania jest poza terytorium RP,
za miejsce zamieszkania Ubezpieczonego uznaje si
wskazany przez Kierowc
i zweryfiko-
wany przez COK adres na terenie RP. W przypadku
wiadcze
pomocy medycznej jest to
tak*e adres innego ni* Kierowca Ubezpieczonego, któremu nale*
si
wiadczenia pomocy
medycznej.
6.
Nagáe zachorowanie - stan chorobowy zagra*aj cy *yciu Ubezpieczonego, powstaáy
w sposób nagáy w trakcie ruchu ubezpieczonego pojazdu, wymagaj cy natychmiastowej
pomocy lekarskiej.
7.
Nieszcz
liwy wypadek - nagáe zdarzenie, wywoáane przyczyn
zewn trzn , powstaáe
w zwi zku z:
1)
ruchem ubezpieczonego pojazdu,
2)
wsiadaniem i wysiadaniem z ubezpieczonego pojazdu,
3)
zaáadowywaniem i rozáadowywaniem ubezpieczonego pojazdu,
w nast pstwie którego Ubezpieczony, niezale*nie od swojej woli, doznaá trwaáego uszkodzenia
ciaáa, rozstroju zdrowia lub zmará.
8.
Pojazd zast pczy - samochód osobowy o liczbie miejsc 4 lub 5, klasy okre lonej w zale*no ci
od wariantu ubezpieczenia (wedáug standardów podmiotu
wiadcz cego usáugi wynajmu
pojazdu) wraz z dokumentami umo*liwiaj cymi jego u*ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
udost pniany Uprawnionemu na warunkach niniejszych OWU HMA+ i na zasadach agencji
wiadcz cej usáug pojazdu zast pczego.
9.
Rozáadowywanie pojazdu - zespóá czynno ci koniecznych do usuni cia áadunku lub baga*u
z ubezpieczonego pojazdu, nie obejmuje czynno ci polegaj cych na przenoszeniu áadunku lub
baga*u po jego wyj ciu z ubezpieczonego pojazdu do miejsca przeznaczenia.
10.
Ruch pojazdu - sytuacja, gdy ubezpieczony pojazd porusza si wskutek dziaáania jego silnika,
albo gdy toczy si
wskutek dziaáania siá bezwáadno ci. Poj cie to obejmuje równie* sytuacje,
gdy pojazd ten jest w trakcie postoju lub gdy ma uruchomiony silnik i jest kierowany, ale nie
porusza si
z powodu warunków na drodze. Poj cie ruchu pojazdu stosuje si
tak*e
odpowiednio do ubezpieczonej przyczepy b d cej w trakcie postoju lub ci gni tej przez
ubezpieczony pojazd.
11.
Ubezpieczaj cy - osoba lub podmiot zawieraj cy z WART
ubezpieczenie HMA+ (tj. wáa ciciel
pojazdu zawieraj cy umow
ubezpieczenia na wáasny rachunek albo inna osoba zawieraj ca
umow ubezpieczenia na rachunek Ubezpieczonego).
12.
Ubezpieczony - uczestnicz cy w zdarzeniu obj tym ochron
ubezpieczenia HMA+ kierowca
i pasa*erowie ubezpieczonego pojazdu, których liczba w chwili zdarzenia nie jest wi ksza ni*
liczba miejsc okre lon w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu.
13.
Ubezpieczony pojazd - pojazd o którym mowa w § 1 ust. 3, okre lony w dokumencie
ubezpieczenia HMA+.
14.
Uprawniony do kierowania pojazdem zast pczym (zwany dalej Uprawnionym) - wáa ciciel
ubezpieczonego pojazdu lub upowa*niony przez wáa ciciela posiadacz ubezpieczonego
pojazdu lub kierowca upowa*niony przez wáa ciciela/posiadacza ubezpieczonego pojazdu do
kierowania pojazdem zast pczym z zastrze*eniem, *e Uprawnionym mo*e byü wyá cznie
osoba, posiadaj ca uprawnienia do kierowania samochodem osobowym.
15.
Unieruchomienie pojazdu lub pojazd unieruchomiony - ubezpieczony pojazd, który byá
dopuszczony do ruchu, jednak z powodu stanu technicznego w jakim znalazá si
w wyniku
wypadku, awarii lub innych zdarze , nie mo*e byü aktualnie u*ytkowany zgodnie
z postanowieniami art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
16.1 Warsztat naprawczy – wskazany przez Ubezpieczonego warsztat naprawczy, w którym
mo*liwe jest wykonanie naprawy ubezpieczonego pojazdu. Za warsztat naprawczy mo*e byü,
w porozumieniu z COK, uznany tak*e warsztat posiadaj cy autoryzacj
producenta pojazdu
danej marki w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd obj ty jest gwarancj producenta albo gdy
z przyczyn technicznych naprawa ubezpieczonego pojazdu powinna byü przeprowadzona
w takim warsztacie z zastrze*eniem, *e warsztat ten musi si znajdowaü w tym samym kraju,
co miejsce zdarzenia.
16.2 Warsztat partnerski – warsztat naprawczy posiadaj cy umow
o wspóápracy z WART .
Informacji o sieci tych warsztatów udziela w ramach wiadczenia pomocy informacyjnej COK.
17.
Wiek pojazdu - ró*nica pomi dzy rokiem, w którym rozpoczyna si
okres ubezpieczenia
a rokiem budowy/produkcji pojazdu.
18.
Wypadek - zdarzenie, w wyniku którego unieruchomieniu ulegá ubezpieczony pojazd na
skutek:
1)
nagáego dziaáania siáy mechanicznej w momencie zetkni cia si ubezpieczonego pojazdu
z osobami, zwierz tami lub przedmiotami, jak równie* wpadni cia do wody,
2)
dziaáania osób trzecich (m.in. kradzie*y elementów ubezpieczonego pojazdu, aktu
wandalizmu lub wáamania),
3)
po*aru lub wybuchu pochodz cych z wewn trz lub z zewn trz pojazdu.
19.
Zaáadowywanie pojazdu - zespóá czynno ci koniecznych do umieszczenia i umocowania
á
adunku lub baga*u w lub na ubezpieczonym poje(dzie, nie obejmuje czynno ci polegaj cych
na przenoszeniu áadunku lub baga*u w pobli*e pojazdu.
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§ 3
1.
Przedmiotem ubezpieczenia s wyá cznie koszty wiadczenia przez WART
usáug assistance
na rzecz Ubezpieczonego/Uprawnionego, za po rednictwem CENTRUM OBSąUGI KLIENTA,
zwane dalej COK, na zasadach okre lonych w OWU HMA+.
2.
wiadczenie usáug assistance nie obejmuje bezpo rednio wykonania usáug wymienionych
w OWU HMA+, lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych usáug przez
WART .
3.
Ochron ubezpieczeniow obj te s nast pstwa:
1)
wypadku (oznaczanego tak*e „W”),
2)
kradzie*y pojazdu (oznaczanej tak*e „K”),
3)
awarii pojazdu (oznaczanej tak*e „A”),
4)
innych zdarze (oznaczanych tak*e „IZ”).
4.
Umow ubezpieczenia mo*na zawrzeü w jednym spo ród nast puj cych wariantów:
1)
Standard,
2)
Záoty,
3)
Záoty+,
4)
krótkoterminowy Podró*nik 15.
5.
W ramach ubezpieczenia HMA+, w przypadku wyst pienia zdarze
obj tych ochron
ubezpieczeniow ,
WARTA
zapewnia
Ubezpieczonemu/Uprawnionemu
wiadczenia
odpowiednie do wykupionego wariantu ubezpieczenia, w zakresie okre lonym odpowiednio
w tabelach w §§ 4 i 5, z uwzgl dnieniem okresu ubezpieczenia, rodzaju zdarzenia, wysoko ci
sumy ubezpieczenia i limitów okre lonych dla ka*dego z wariantów.
6.
W wariancie Standard pomoc realizowana jest wyá cznie na terytorium RP.
7.
Dla pozostaáych wariantów pomoc realizowana jest na terytorium RP oraz pozostaáych krajów
europejskich (Rosja i Turcja w europejskich cz
ciach ich terytoriów), a tak*e Maroka, Tunezji
i Izraela. W rozumieniu niniejszych OWU HMA+ szkody powstaáe na terytorium Gruzji nie s
obj te ochron ubezpieczeniow .
8.
W razie wypadku, awarii, innego zdarzenia lub kradzie*y ubezpieczonego pojazdu, w wyniku
których ci gni ta przez ten pojazd nieubezpieczona przyczepa nie mo*e si poruszaü albo gdy
wskutek awarii lub wypadku nieubezpieczonej przyczepy zá czonej z tym pojazdem nie mo*e
ona kontynuowaü jazdy, WARTA na * danie Ubezpieczonego zapewnia organizacj
holowania/transportu tej przyczepy z wyá czeniem przewo*onego ni
á
adunku (o ile COK nie
potwierdzi mo*liwo ci zorganizowania transportu przyczepy á cznie z áadunkiem) i pokrycie
kosztów tych usáug, w ramach limitów obowi zuj cych dla ubezpieczonego pojazdu, do
warsztatu mog cego dokonaü jej naprawy lub na parking strze*ony.
9.
W przypadku, gdy przyczyn unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu s zdefiniowane w:
1)
§ 2 ust. 1 awaria pojazdu, WARTA zorganizuje i pokryje koszty
wiadczenia pojazd
zast pczy dla maksymalnie dwóch takich zdarze zaistniaáych w okresie ubezpieczenia.
2)
§ 2 ust. 2 inne zdarzenia, WARTA zorganizuje i pokryje koszty
wiadcze
dla
maksymalnie trzech takich zdarze zaistniaáych w okresie ubezpieczenia,
ZAKRES
WIADCZE
Warianty 12 miesi czne
§ 4
Tabela nr 1
(W – wypadek, A – awaria, K – kradzie*, IZ – inne zdarzenia)
WARIANT
Standard
Záoty
Záoty+
okres ochrony
12 miesi cy
(to*samy z
OC/AC)
12 miesi cy
12 miesi cy
suma ubezpieczenia
5.000 PLN
10.000 PLN
20.000 PLN
terytorialny zakres ochrony
RP
RP + Europa
RP + Europa
WIADCZENIA
wiadczenia w ramach pomocy informacyjnej
informacja serwisowa
TAK (W)
TAK (W, A, K, IZ)
TAK (W, A, K, IZ)
przekazanie wiadomo ci
TAK (W)
TAK (W, A, K, IZ)
TAK (W, A, K, IZ)
pomoc táumacza
NIE
TAK (W, A, K, IZ)
TAK (W, A, K, IZ)
wiadczenia w ramach pomocy serwisowej
limit odlegáo ci miejsca
zdarzenia od miejsca
zamieszkania
1)
0 km
25 km
(A, IZ)
0 km
próba usprawnienia pojazdu na
miejscu zdarzenia
NIE
TAK
(W, A, IZ)
TAK
(W, A, IZ)
holowanie ubezpieczonego
pojazdu
2)
TAK (W)
do 100 km
TAK (W, A, IZ)
do 200 km
TAK (W, A, IZ)
do 400 km
holowanie pojazdu
poszkodowanego tylko na
terytorium RP
TAK (W)
bez limitu km
TAK (W)
bez limitu km
TAK (W)
bez limitu km
organizacja parkingu
NIE
TAK (W, A, IZ)
do 2 dób
TAK (W, A, I))
do 3 dób
ekspertyza techniczna
NIE
TAK (W, A)
TAK (W, A)
záomowanie pojazdu
NIE
TAK (W, A)
TAK (W, A)
wiadczenia w ramach pomocy w podró*y
odbiór ubezpieczonego pojazdu
NIE
TAK
(W, A, K)
TAK
(W, A, K)
kontynuacja podró*y / powrót do
miejsca zamieszkania
NIE
TAK (W, A, K, IZ)
do miejsca
bli*szego miejscu
zdarzenia
TAK (W, A, K, IZ)
do miejsca
bli*szego miejscu
zdarzenia
zakwaterowanie
NIE
NIE
TAK (W, A, K)
hotel **/*** do
2 dób
wiadczenie pojazd zast pczy
po wypadku
NIE
TAK (do 5 dni)
TAK (do 10 dni)
po kradzie*y
NIE
TAK (do 5 dni)
TAK (do 10 dni)
po awarii (maksymalnie 2
razy w okresie ubezpieczenia)
NIE
NIE
TAK (do 5 dni)
klasa pojazdu
NIE
Ekwiwalentna (nie
wy*sza ni* C)
Ekwiwalentna (nie
wy*sza ni* C)
podstawienie / odbiór pojazdu
zast pczego
NIE
TAK
podstawienie
albo odbiór
TAK
podstawienie
albo odbiór
wiadczenia w ramach pomocy medycznej
NIE
NIE
TAK
1)
wszelkie
wiadczenia
poza
wiadczeniami
w
zakresie
pomocy
informacyjnej
realizowane
s
w przypadku, gdy odlegáo ü miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania jest wi ksza ni* limit kilometrowy
okre lony w tabeli nr 1, limit dotyczy rodzajów zdarze (A, IZ) okre lonych w tabeli
2)
odlegáo ü pokonana przez prom wraz z ubezpieczonym pojazdem nie jest wliczana do limitu okre lonego
dla danego wariantu ubezpieczenia,
background image
2
Wariant krótkoterminowy
§ 5
Tabela nr 2
(W – wypadek, A – awaria, K – kradzie*, IZ – inne zdarzenia)
WARIANT Podró*nik 15
okres ochrony
15 dni
suma ubezpieczenia
10.000 PLN
terytorialny zakres ochrony
RP + Europa
WIADCZENIA
wiadczenia w ramach pomocy informacyjnej
informacja serwisowa
TAK (W, A, K, IZ)
przekazanie wiadomo ci
TAK (W, A, K, IZ)
pomoc táumacza
TAK (W, A, K, IZ)
wiadczenia w ramach pomocy serwisowej
limit odlegáo ci miejsca zdarzenia od miejsca
zamieszkania
0 km
próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia
TAK (W, A, IZ)
holowanie ubezpieczonego pojazdu
1)
TAK (W, A, IZ) do 400 km
holowanie pojazdu poszkodowanego
tylko na terytorium RP
TAK (W)
bez limitu km
organizacja parkingu
TAK do 3 dób
ekspertyza techniczna
TAK (W, A)
záomowanie pojazdu
TAK (W, A)
wiadczenia w ramach pomocy w podró*y
odbiór pojazdu po naprawie lub odzyskanego po
kradzie*y
TAK (W, A, K)
kontynuacja podró*y / powrót do miejsca
zamieszkania
TAK (W, A, K, IZ)
do miejsca bli*szego miejscu zdarzenia
zakwaterowanie
TAK (W, A, K)
hotel **/***, do 2 dób
wiadczenie pojazd zast pczy
po wypadku lub kradzie*y
TAK (do 10 dni)
po awarii (maksymalnie 1 raz w okresie
ubezpieczenia)
TAK (do 5 dni)
klasa pojazdu
ekwiwalentna (nie wy*sza ni* C)
podstawienie / odbiór pojazdu zast pczego
TAK
podstawienie albo odbiór pojazdu
zast pczego
wiadczenia w ramach pomocy medycznej
TAK
1)
odlegáo ü pokonana przez prom wraz z ubezpieczonym pojazdem nie jest wliczana do limitu okre lonego
dla danego wariantu ubezpieczenia
OPIS
WIADCZE
Pomoc informacyjna
§ 6
Z uwzgl dnieniem zapisów § 3 ust. 5 - 7 zobowi zania WARTY z tytuáu umowy ubezpieczenia
HMA+ w zakresie pomocy informacyjnej polegaj na speánianiu nast puj cych usáug informacyjnych:
1)
informacja serwisowa - udzielenie telefonicznej informacji o sieci autoryzowanych warsztatów
samochodowych (w tym partnerskich i autoryzowanych) i lokalnych mo*liwo ciach naprawy
ubezpieczonego pojazdu, wraz z informacj
o godzinach otwarcia warsztatów, a tak*e
o mo*liwo ciach zlecenia przyjazdu pomocy drogowej w celu podj cia próby naprawy tego
pojazdu na miejscu zdarzenia lub odholowania/przetransportowania go do warsztatu oraz
o mo*liwo ciach wynaj cia pojazdu zast pczego, z uwzgl dnieniem
wiadcze
nale*nych
Ubezpieczonemu z umowy ubezpieczenia oraz pomocy w zakresie mo*liwo ci powrotu lub
kontynuacji podro*y,
2)
przekazanie wiadomo ci - przekazanie na zlecenie Ubezpieczonego, wskazanej przez niego
osobie na terytorium RP, telefonicznie, pilnych informacji w zwi zku z zaistnieniem
któregokolwiek ze zdarze obj tych ochron ubezpieczeniow ,
3)
pomoc táumacza - organizacja táumaczenia z j zyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego
lub rosyjskiego, drog telefoniczn umo*liwiaj cego porozumienie si ze sáu*bami medycznymi,
urz dnikami, policj lub osobami skierowanymi do pomocy Ubezpieczonemu.
Pomoc serwisowa
§ 7
1.
Z uwzgl dnieniem zapisów § 3 ust. 5 - 7 zobowi zania WARTY z tytuáu umowy ubezpieczenia
HMA+ w zakresie pomocy serwisowej polegaj na speánianiu nast puj cych wiadcze :
1)
próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia – zorganizowanie i pokrycie
kosztów (z wyá czeniem kosztów cz
ci zamiennych) próby naprawy ubezpieczonego
unieruchomionego pojazdu na miejscu zdarzenia, bez konieczno ci holowania/transportu
tego pojazdu. O tym czy próba naprawy na miejscu zdarzenia b dzie podj ta decyduje
wyá cznie COK. W razie zako czonej powodzeniem próby usprawnienia pojazdu na
miejscu zdarzenia inne wiadczenia nie przysáuguj ,
2)
holowanie ubezpieczonego pojazdu – holowanie lub transport ubezpieczonego pojazdu
(przy czym holowanie/transport rozumiane s
jako dojazd na miejsce zdarzenia,
zaáadunek pojazdu, holowanie/transport i rozáadunek pojazdu) w przypadku, gdy próba
usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia byáa nieskuteczna. Z uwzgl dnieniem ust. 2
holowanie odbywa si
jednorazowo w wybrane przez ubezpieczonego miejsce, zgodnie
z okre lonym dla danego wariantu limitem odlegáo ci od miejsca zdarzenia. Koszty
holowania powy*ej tego limitu ponosi Ubezpieczony,
3)
holowanie
pojazdu
poszkodowanego
zorganizowanie
i
pokrycie
kosztów
holowania/transportu pojazdu osoby poszkodowanej unieruchomionego w nast pstwie
wypadku zaistniaáego na terytorium RP, je*eli istniej
przesáanki do stwierdzenia, *e
b dzie zachodziáa odpowiedzialno ü WARTY z tytuáu OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych.
Koszt
tego
wiadczenia
nie
powoduje
pomniejszania
sumy
ubezpieczenia, na zasadach okre lonych w § 13 ust. 2,
4)
organizacja parkingu – z zastrze*eniem ust. 2 zorganizowanie i pokrycie kosztów
parkowania ubezpieczonego pojazdu na parkingu strze*onym, poáo*onym najbli*ej
warsztatu do którego w nast pstwie zdarzenia holowany/transportowany w celu naprawy
byá ubezpieczony pojazd, wyá cznie do chwili, kiedy mo*liwe b dzie holowanie lub
transport tego pojazdu do warsztatu, jednak nie dáu*ej ni* na okres okre lony dla
wáa ciwego wariantu. Usáuga ta dotyczy tak*e nieubezpieczonej przyczepy w zakresie
okre lonym w § 3 ust. 8,
5)
ekspertyza techniczna – zorganizowanie i pokrycie kosztów wykonania oceny stanu
technicznego ubezpieczonego pojazdu w kraju, na terytorium którego doszáo do awarii lub
wypadku z udziaáem tego pojazdu,
6)
záomowanie pojazdu – zorganizowanie i pokrycie kosztów záomowania ubezpieczonego
pojazdu w kraju, na terytorium którego doszáo do awarii lub wypadku z udziaáem tego
pojazdu, na pisemny wniosek wáa ciciela pojazdu.
2.
Je*eli wskazanym przez Ubezpieczonego miejscem, do którego ma byü holowany/
transportowany unieruchomiony pojazd jest parking strze*ony, Ubezpieczonemu przysáuguje
zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania/transportu tego pojazdu do warsztatu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4).
Pomoc w podró*y
§ 8
1.
Z uwzgl dnieniem zapisów § 3 ust. 5 i 7 zobowi zania WARTY z tytuáu umowy ubezpieczenia
HMA+ w zakresie pomocy w podró*y polegaj na speánianiu nast puj cych wiadcze :
1)
odbiór pojazdu po naprawie lub odzyskanego po kradzie*y – zorganizowanie
i pokrycie kosztów przejazdu wáa ciciela ubezpieczonego pojazdu lub osoby przez niego
upowa*nionej w celu odebrania ubezpieczonego pojazdu po naprawie z warsztatu, do
którego holowanie organizowaáo COK lub w przypadku odzyskania po kradzie*y
ubezpieczonego
pojazdu
pod
warunkiem,
*e
pojazd
zostaá
odnaleziony
przed
zako czeniem okresu ochrony. Organizacja i pokrycie kosztów przejazdu obejmuje
wyá cznie terytorium krajów, o których mowa w § 3 ust. 7,
2)
zakwaterowanie – zorganizowanie i pokrycie kosztów rezerwacji, dojazdu i pobytu
w hotelu, tj. noclegu i niadania (je*eli jest w cenie noclegu), gdy usuni cie przyczyny
unieruchomienia
ubezpieczonego
pojazdu
lub
odzyskanie
go
i
przekazanie
Ubezpieczonemu po kradzie*y nie mo*e byü zrealizowane tego samego dnia, w którym
dane zdarzenie nast piáo
albo
3)
kontynuacj podró*y albo powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania
– zorganizowanie i pokrycie kosztów kontynuacji podró*y do jednego z miejsc
znajduj cego si bli*ej miejsca zdarzenia - czyli miejsca przeznaczenia okre lonego jako
cel podró*y albo miejsca zamieszkania Kierowcy (miejsce to dotyczy wszystkich
Ubezpieczonych).
Je*eli Ubezpieczony decyduje si
na podró* do miejsca (spo ród miejsca przeznaczenia
okre lonego jako cel podró*y albo miejsca zamieszkania) znajduj cego si
dalej od miejsca
zdarzenia, COK zorganizuje jedno wiadczenie dla wszystkich Ubezpieczonych (z uwzgl dnie-
niem ust. 4 i 5) i pokrywa koszty tylko w takiej wysoko ci, w jakiej poniosáoby w sytuacji
podró*y do tego z miejsc, o których mowa powy*ej, które znajduje si bli*ej miejsca zdarzenia.
W przypadku zdarze
zaistniaáych poza terytorium RP,
wiadczenie to przysáuguje w
przypadku braku mo*liwo ci naprawy pojazdu w warsztacie przez co najmniej 1 dzie roboczy.
2.
Wyboru
wiadczenia w zakresie zakwaterowania albo kontynuacji podró*y, albo powrotu
Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania dokonuje Kierowca, a w przypadku, gdy z uwagi na
stan zdrowia nie jest w stanie tego zrobiü - inny Ubezpieczony.
wiadczenia te nie mog byü
ze sob á czone.
3.
Podró* w celu odbioru ubezpieczonego pojazdu po naprawie, odbioru ubezpieczonego pojazdu
odzyskanego po kradzie*y, kontynuacji albo powrotu do miejsca zamieszkania odbywa si
kolej (bilet w jedn stron ,) lub autobusem (bilet w jedn stron ), a w przypadku gdy przejazd
poci giem lub autobusem na tej trasie trwa dáu*ej ni* 8 godzin – samolotem (w klasie
ekonomicznej), przy czym o wyborze
rodka transportu decyduje COK. Ubezpieczonemu
przysáuguje tak*e organizacja i pokrycie kosztów podró*y do wskazanego rodka transportu,
tj. odpowiednio na dworzec kolejowy, autobusowy lub lotnisko.
4.
Z zastrze*eniem ust. 5 Ubezpieczonemu przysáuguje mo*liwo ü skorzystania ze wiadczenia
polegaj cego na zorganizowaniu i pokryciu kosztów przejazdu z miejsca zdarzenia do miejsca,
do którego holowany/transportowany jest ubezpieczony pojazd. Przejazd Ubezpieczonego
mo*e byü zrealizowany:
1)
pojazdem holuj cym/transportuj cym ubezpieczony pojazd lub
2)
je*eli przejazd pojazdem holuj cym/transportuj cym, o którym mowa w pkt 1) nie jest
mo*liwy, przejazd organizowany jest odr bnie przez COK.
5.
Je*eli przejazd Ubezpieczonego nast piá:
1)
do warsztatu albo na parking strze*ony - przysáuguje mu organizacja i pokrycie kosztów
podró*y do jednego z bli*ej poáo*onych miejsc, tj. do celu podró*y albo do miejsca
zamieszkania,
2)
do jego miejsca zamieszkania – nie przysáuguj
mu ju* z tego zdarzenia *adne
wiadczenia pomocy w podró*y, za wyj tkiem odbioru pojazdu po naprawie.
Pojazd zast pczy
§ 9
1.
Z uwzgl dnieniem zapisów § 3 ust. 5 i 7 zobowi zanie WARTY z tytuáu umowy ubezpieczenia
HMA+ zawartej w wariantach Záotym, Záotym+ lub Podró*nik 15 jest realizowane na rzecz
Uprawnionego i polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wynaj cia pojazdu zast pczego:
1)
wyá cznie w kraju, na terytorium którego doszáo do obj tego ochron
ubezpieczeniow
zdarzenia,
2)
na terytorium RP w przypadku zaistnienia zdarzenia poza terytorium RP, gdy unieruchom-
miony
ubezpieczony
pojazd
zostaá
odholowany/przetransportowany
do
warsztatu
naprawczego znajduj cego si
na terenie RP, a wiadczenie pojazd zast pczy nie byáo
realizowane poza terytorium RP.
2.
Pojazd zast pczy przysáuguje w razie:
1)
wypadku ubezpieczonego pojazdu – we wszystkich wymienionych w ust. 1 wariantach,
2)
kradzie*y ubezpieczonego pojazdu - we wszystkich wymienionych w ust. 1 wariantach,
3)
awarii ubezpieczonego pojazdu – jedynie w wariantach Záotym+ i Podró*nik 15,
z zastrze*eniem ust. 4 pkt 4).
3.
W odniesieniu do jednego zdarzenia przysáuguje tylko jeden pojazd zast pczy, a okres
wynajmu pojazdu zast pczego nie mo*e byü dzielony na krótsze okresy.
4.
Wynajem pojazdu zast pczego odbywa si na ni*ej okre lonych warunkach:
1)
je*eli w wyniku wypadku, zgodnie z ustaleniami COK, okres unieruchomienia
ubezpieczonego pojazdu przekroczy albo w przypadku, gdy ju* przekroczyá 12 godzin
(licz c od momentu zgáoszenia zdarzenia do COK), COK zorganizuje i pokryje koszty
wynajmu pojazdu zast pczego. Okres wynajmu odpowiada limitom w dniach, wskazanym
w §§ 4 i 5 dla danego wariantu ubezpieczenia (tabela nr 1 albo nr 2) z zastrze*eniem ust.
7, licz c od dnia i godziny przekazania pojazdu zast pczego Uprawnionemu,
z poni*szymi zastrze*eniami:
a)
okres
wynajmu
pojazdu
zast pczego
nie
mo*e
byü
dáu*szy
ni*
okres
unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu i nie mo*e trwaü dáu*ej ni* do dnia
zako czenia naprawy tego pojazdu,
b)
Uprawniony
mo*e
skorzystaü
z
pojazdu
zast pczego
pod
warunkiem,
*e
przekazanie unieruchomionego pojazdu do warsztatu nast pi nie pó(niej ni* 30 dnia
od wypadku,
c)
powy*sze 30 dniowe ograniczenie stosuje si
równie* w przypadku, gdy
uszkodzenia ubezpieczonego pojazdu s
tak du*e, *e naprawa jest ekonomicznie
nieuzasadniona i w zwi zku z tym nie dostarczono pojazdu do warsztatu albo nie
rozpocz to naprawy tego pojazdu w warsztacie. W takich przypadkach pojazd
zast pczy przysáuguje do momentu stwierdzenia przez COK lub uzyskania przez
COK takiej informacji, *e naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, chyba *e
wáa ciciel pojazdu, pomimo jej nieopáacalno ci, podejmie decyzj
o naprawie
pojazdu. Wówczas stosuje si postanowienia pkt a),
2)
w przypadku zgáoszenia do COK kradzie*y ubezpieczonego pojazdu, COK zorganizuje
i pokryje koszty wynajmu pojazdu zast pczego, pod warunkiem, *e zgáoszenie do COK
nast pi nie pó(niej ni* 10 dnia, licz c od dnia stwierdzenia kradzie*y ubezpieczonego
pojazdu, na okres do dnia odzyskania pojazdu jednak nie dáu*szy ni* na czas okre lony
dla danego wariantu, licz c od dnia i godziny przekazania pojazdu zast pczego
Uprawnionemu,
3)
w przypadku kradzie*y ubezpieczonego pojazdu dodatkowym warunkiem skorzystania
przez Uprawnionego z pojazdu zast pczego jest uprzednie dostarczenie do COK w
oryginale lub kopii (np. faksem, mailem) pisemnej notatki policji, potwierdzaj cej
zgáoszenie kradzie*y ubezpieczonego pojazdu, z podaniem numeru sprawy COK. Je*eli
uzyskanie od policji notatki potwierdzaj cej zgáoszenie kradzie*y ubezpieczonego pojazdu
byáo niemo*liwe, wymagane jest záo*enie przez wáa ciciela tego pojazdu pisemnego
o wiadczenia zawieraj cego adres jednostki policji, w której zostaáa zgáoszona kradzie*
ubezpieczonego pojazdu. Warunkiem uzyskania pojazdu zast pczego jest wówczas
potwierdzenie przez COK faktu zgáoszenia kradzie*y pojazdu policji,
4)
w przypadku zgáoszenia do COK awarii pojazdu, COK zorganizuje i pokryje koszty
wynajmu pojazdu zast pczego, pod warunkiem, *e nie uda si
pojazdu usprawniü na
miejscu wyst pienia awarii i pojazd zostaá odholowany/przetransportowany do warsztatu
naprawczego, i jego usprawnienie nie nast pi w ci gu 12 godzin, chyba *e umówiono si
inaczej,
5)
warunkami skorzystania przez Uprawnionego z pojazdu zast pczego s :
a)
pisemne wyra*enie przez niego zgody na warunki korzystania z pojazdu
zast pczego okre lone przez podmiot
wiadcz cy w imieniu COK usáugi wynajmu
pojazdów zast pczych,
b)
zapoznanie
si
z
warunkami
wynajmu
oraz
warunkami
ubezpieczenia
wynajmowanego pojazdu zast pczego i post powanie zgodnie z otrzymanymi
poleceniami i wskazówkami,
c)
posiadanie
karty
kredytowej
lub
innych
zabezpiecze
wymaganych
przy
udost pnieniu pojazdu zast pczego zgodnie z ogólnymi warunkami wynajmu
stosowanymi przez podmiot wiadcz cy usáugi wynajmu,
background image
3
6)
WARTA nie pokrywa kosztów paliwa i innych materiaáów eksploatacyjnych, dodatkowego
ubezpieczenia i innych opáat dodatkowych zwi zanych z u*ytkowaniem pojazdu
zast pczego (takich jak opáaty za autostrady, promy, mandaty karne, nieobowi zkowe na
terenie danego kraju ubezpieczenia, opáaty naáo*one przez podmiot
wiadcz cy usáugi
wynajmu z tytuáu niezgodnego z umow
miejsca zwrotu pojazdu lub jego stanu
w momencie zwrotu itp.),
7)
najpó(niej w dniu upáywu gwarantowanego okresu wynajmu, Uprawniony zobowi zany
jest zwróciü pojazd zast pczy agencji, w takim samym stanie w szczególno ci z tym
samym poziomem paliwa i z tym samym wyposa*eniem w jakim go otrzymaá i w miejscu
gdzie
go
otrzymaá.
Uprawniony
mo*e
za* daü
umo*liwienia
oddania
pojazdu
zast pczego w innym miejscu ni* miejsce jego odbioru, pod warunkiem, *e dany podmiot
wiadcz cy usáugi wynajmu w miejscu planowanego oddania pojazdu zast pczego
posiada swoj , czynn w danym dniu i godzinie placówk i wyrazi na to zgod ,
8)
na
Uprawnionym
spoczywa
obowi zek
uzgodnienia
z
COK
-
z
odpowiednim
wyprzedzeniem, tj. nie pó(niej ni* 1 dzie
od daty planowanego zwrotu pojazdu
zast pczego, pozwalaj cym na zorganizowanie odbioru pojazdu zast pczego przez
przedstawiciela podmiotu
wiadcz cego usáugi wynajmu - dokáadnego miejsca, czasu
i sposobu zwrotu pojazdu zast pczego i jego przekazania przedstawicielowi podmiotu
wiadcz cego usáugi wynajmu,
9)
Ubezpieczony/Ubezpieczaj cy ma obowi zek:
a)
umo*liwiü COK (lub wydaü na to zgod ) weryfikacj
stanu unieruchomionego
pojazdu oraz monitorowanie czasu naprawy pojazdu w warsztacie,
b)
niezwáocznie informowaü COK o fakcie zako czenia naprawy pojazdu lub
odnalezienia pojazdu po kradzie*y oraz o tym, *e zgodnie z decyzj
wáa ciciela,
pojazd nie b dzie naprawiany,
c)
informowaü COK o wszelkich ewentualnych uszkodzeniach pojazdu zast pczego
w trakcie jego wynajmu,
10) niedopeánienie przez Ubezpieczaj cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego obowi zków,
o których mowa w niniejszym paragrafie, poprzez wprowadzenie w bá d COK lub
podmiotu
wiadcz cego usáugi wynajmu, a tak*e u*ytkowanie pojazdu zast pczego
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub korzystanie z niego niezgodnie z warunkami
okre lonymi przez podmiot wiadcz cy usáugi wynajmu, mo*e si wi zaü z konieczno ci
pokrycia przez Ubezpieczaj cego/Uprawnionego wynikaj cych z tego dodatkowych
kosztów podmiotu
wiadcz cego usáugi wynajmu lub zwrot kosztów nienale*nych
wiadcze pokrytych przez COK.
5.
W przypadku, gdy holowanie ubezpieczonego pojazdu po awarii nie zostanie wykonane na
zlecenie COK, pojazd zast pczy z uwzgl dnieniem pozostaáych warunków okre lonych w
niniejszym paragrafie przysáuguje jedynie w sytuacji, gdy transport/holowanie ubezpieczonego
pojazdu zostaáo zrealizowane na polecenie policji lub innych uprawnionych sáu*b i zgáoszenie
do COK nast pi nie pó(niej ni* 10 dnia, licz c od dnia zdarzenia, z zastrze*eniem ust. 4 pkt 4).
6.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5, w celu uzyskania
wiadczenia, Ubezpieczony
zobowi zany jest do podania numeru telefonu oraz adresu warsztatu, w którym znajduje si
ubezpieczony pojazd lub innego miejsca, do którego zrealizowane zostaáo holowanie/transport
tego pojazdu oraz adresu jednostki policji lub innych uprawnionych sáu*b obecnych na miejscu
zdarzenia. WARTA zastrzega sobie prawo sprawdzenia czy holowanie/transport, o którym
mowa w ust. 5, zostaáo zrealizowane na polecenie policji lub innych uprawnionych sáu*b.
7.
Czas naprawy w zakresie niezwi zanym ze zdarzeniem obj tym ochron nie jest wliczany do
czasu naprawy pojazdu.
Pomoc medyczna
§ 10
Zobowi zania WARTY z tytuáu umowy ubezpieczenia HMA+ zawartej w wariantach Záotym+
i Podró*nik 15 polegaj
na realizacji w nast pstwie nieszcz
liwego wypadku nast puj cych
wiadcze :
1)
zast pczy kierowca – zorganizowanie i pokrycie kosztów wynagrodzenia kierowcy w celu
umo*liwienia powrotu Ubezpieczonego wraz z ubezpieczonym pojazdem do miejsca
zamieszkania
albo
kontynuacji
podró*y,
gdy
w
wyniku
mierci
lub
hospitalizacji
dotychczasowego Kierowcy trwaj cej ju* 5 dni lub takiej, która w ocenie lekarza b dzie trwaáa
powy*ej 5 dni, nie jest mo*liwe kontynuowanie podro*y ubezpieczonym pojazdem, a w ród
pozostaáych Ubezpieczonych nie ma osoby posiadaj cej uprawnienia do kierowania
ubezpieczonym pojazdem,
2)
przewóz dzieci wraz z osob
towarzysz c
albo przewóz osoby wskazanej do miejsca,
w którym znajduj si dzieci – zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu dzieci lub osoby
wskazanej (dzieci wáasne, przysposobione lub wspólnie podró*uj ce w wieku do 15 lat), je li
Ubezpieczony zmará lub jest hospitalizowany (tj. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu ju* trwa lub
w ocenie lekarza wspóápracuj cego z COK trwaü b dzie nieprzerwanie co najmniej 7 dni)
i dzieümi nie mo*e zaj ü si
którykolwiek spo ród pozostaáych Ubezpieczonych. Przejazd
organizowany jest na zasadach okre lonych w § 8 ust. 3 i odbywa si do miejsca wskazanego
przez Ubezpieczonego, a w przypadku gdy Ubezpieczony z powodu stanu w jakim si znalazá
nie jest w stanie wskazaü takiego miejsca, przez innego opiekuna dzieci,
3)
organizacja wizyty lekarskiej albo piel gniarskiej – zorganizowanie (bez pokrycia jej kosztu)
jednej wizyty lekarza pierwszego kontaktu albo opieki piel gniarskiej trwaj cej do 48 godzin,
je*eli konieczno ü wizyty lub opieki stwierdzi lekarz wspóápracuj cy z COK,
4)
dostawa leków - zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia zaleconych pisemnie (na
recepcie)
przez
lekarza
prowadz cego
Ubezpieczonego
leków
do
miejsca
pobytu
Ubezpieczonego. Koszt leków pokrywa Ubezpieczony.
5)
rehabilitacja wraz z informacj
o mo*liwo ci zakupu lub wypo*yczenia sprz tu
rehabilitacyjnego – zorganizowanie i pokrycie kosztów rehabilitacji (maksymalnie 3 wizyt)
Ubezpieczonego w placówce medycznej zatwierdzonej przez lekarza wspóápracuj cego z COK.
Rehabilitacja musi byü zalecona pisemnie przez lekarza prowadz cego Ubezpieczonego
i skonsultowana z lekarzem wspóápracuj cym z COK.
wiadczenie obejmuje równie*
organizacj i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego z miejsca jego zamieszkania do tej
placówki i powrotu z niej do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. WARTA ani COK nie
ponosz
odpowiedzialno ci
za
przebieg
i
skutki
takiej
rehabilitacji.
Koszt
sprz tu
rehabilitacyjnego lub koszt jego wypo*yczenia pokrywa Ubezpieczony,
6)
pomoc psychologa – organizacja i pokrycie kosztów wizyty u psychologa w sytuacjach stresu
zwi zanego
z
nieszcz
liwym
wypadkiem
i
pisemnego
skierowania
przez
lekarza
prowadz cego.
wiadczenie przysáuguje Ubezpieczonemu i czáonkom jego najbli*szej rodziny,
tj. maá*onkowi, partnerowi *yciowemu, dzieciom wáasnym i przysposobionym, rodzicom lub
rodze stwu á cznie w odniesieniu do ich 5 wizyt u psychologa na dany nieszcz
liwy wypadek.
WARTA ani COK nie ponosz
odpowiedzialno ci za przebieg i skutki terapii prowadzonej
w ramach takich wizyt.
OGRANICZENIA I WYą CZENIA ODPOWIEDZIALNO CI
§ 11
1.
WARTA nie organizuje i nie pokrywa kosztów wiadcze wymienionych w OWU HMA+, je*eli
udzielenie
wiadcze
zostaáo uniemo*liwione przez dziaáanie siá wy*szych, takich jak:
trz sienie ziemi, powód(, huragan, po*ar lasu, awaria lub brak urz dze telekomunikacyjnych
z zastrze*eniem § 18 ust. 3.
2.
WARTA nie ponosi odpowiedzialno ci i jest zwolniona ze zwrotu wszelkich kosztów
poniesionych przez Ubezpieczonego w zwi zku z zaj ciem zdarzenia obj tego ochron
assistance, gdy dziaáaá on bez uprzedniego porozumienia z COK lub nie zgáosiá niezwáocznie
zdarzenia obj tego ochron
assistance do COK (z zastrze*eniem odmiennych postanowie
§ 18 ust. 1 pkt 1) i § 18 ust. 3 OWU HMA+.
3.
Ponadto WARTA nie ponosi odpowiedzialno ci za zdarzenia obj te ochron
assistance, lecz
spowodowane:
1)
na skutek dziaáa
wojennych, zamieszek, rozruchów, aktów terroryzmu lub sabota*u,
ruchów spoáecznych, katastrofy nuklearnej lub radioaktywno ci,
2)
umy lnie
przez
Ubezpieczaj cego,
Ubezpieczonego,
a
tak*e
osoby,
z
którymi
Ubezpieczaj cy, Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
3)
wskutek ra* cego niedbalstwa przez Ubezpieczaj cego, Ubezpieczonego, chyba *e
zapáata odszkodowania odpowiada w danych okoliczno ciach wzgl dom sáuszno ci,
4)
przez Kierowc b d cego w stanie nietrze(wo ci lub po u*yciu alkoholu, narkotyków, lub
innych
rodków ograniczaj cych zdolno ü do kierowania pojazdami mechanicznymi
(stosuje si
prawo lokalne kraju, w którym wyst piáo zdarzenie), albo przez Kierowc
nieposiadaj cego wymaganych prawem kraju zaj cia zdarzenia uprawnie do kierowania
ubezpieczonym pojazdem, chyba *e nie miaáo to wpáywu na powstanie zdarzenia,
5)
przez Kierowc , który zbiegá z miejsca zdarzenia, pomimo prawnego obowi zku
pozostania na miejscu zdarzenia,
6)
w trakcie dziaáania przest pczego dokonywanego z wykorzystaniem ubezpieczonego
pojazdu obj tego ubezpieczeniem HMA+ – wyá czenie odpowiedzialno ci dotyczy
wiadcze assistance w stosunku do sprawców przest pstwa,
7)
powstaáe podczas jazd wy cigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych
jazd, jak równie* podczas u*ycia pojazdu jako rekwizyt lub do nauki jazdy lub do jazd
próbnych, tj. bada i prób pojazdów dokonywanych przez producentów lub upowa*nione
jednostki,
8)
w pojazdach udost pnianych Upowa*nionym jako pojazd zast pczy,
4.
WARTA nie pokrywa kosztów naprawy ubezpieczonych pojazdów, kosztów konserwacji
i eksploatacji ubezpieczonego pojazdu, w tym kosztów paliwa i cz
ci zamiennych (w tym
kosztów zakupienia i/lub dorobienia kluczyków oraz zakupu akumulatora, kóá albo opon).
5.
W przypadku pomocy w podró*y WARTA nie organizuje i nie pokrywa kosztów transportu
zwierz t i nadbaga*u rozumianego jako baga*, którego przewóz z uwagi na wielko ü (rozmiary
i masa) wymaga dodatkowej opáaty na rzecz przewo(nika.
6.
WARTA nie pokrywa kosztów opáat celnych, mandatów, opáat drogowych (np. autostrady,
promu), dodatkowych kosztów transportu áadunku pojazdu, dodatkowych ubezpiecze , jak
równie* kosztów wy*ywienia Ubezpieczonych. Wyá czenie nie dotyczy opáat drogowych
w sytuacjach, o których mowa w § 9 ust. 5.
7.
O ile Ubezpieczony nie uzyskaá zgody COK, nie przysáuguje mu zwrot poniesionych przez
niego wydatków zwi zanych ze zdarzeniami obj tymi ochron assistance.
8.
WARTA nie odpowiada za przewo*one ubezpieczonym pojazdem áadunki, jak równie* baga*
i przedmioty osobiste Ubezpieczonego, pozostawione w ubezpieczonym poje(dzie na czas
wykonywania wiadcze assistance.
9.
wiadczenie holowania/transportu ubezpieczonego pojazdu nie obejmuje organizacji i pokrycia
kosztów zaáadunku/rozáadunku lub zbierania towarów rozsypanych/rozlanych w zwi zku
z wypadkiem, ani ich transportu wzgl dnie magazynowania, porz dkowania terenu i/lub drogi
oraz innych usáug lub kosztów zwi zanych z powstaáym zdarzeniem i udzieleniem pomocy, nie
opisanych w niniejszych OWU HMA+.
10.
Ponadto w zakresie wiadczenia pomocy medycznej WARTA nie ponosi odpowiedzialno ci
tak*e w przypadku:
1)
obra*e
ciaáa i chorób o powierzchownym i áagodnym charakterze, umo*liwiaj cych
kontynuowanie podro*y ubezpieczonym pojazdem,
2)
obra*e
ciaáa, chorób i stanów patologicznych b d cych konsekwencj
u*ycia toksyn,
narkotyków i rodków odurzaj cych oraz leków nie przepisanych przez lekarza,
3)
chorób chronicznych powoduj cych uszkodzenia neurologiczne, zaburzenia oddechowe,
kr *eniowe, nerkowe i krwiotwórcze, o których Ubezpieczony wiedziaá przed wyruszeniem
w podro*,
4)
chorób psychicznych uprzednio leczonych stacjonarnie,
5)
nawrotów chorób, o których Ubezpieczony wiedziaá przed wyruszeniem w podro*.
11.
WARTA nie ponosi odpowiedzialno ci za zdarzenia powstaáe przed rozpocz ciem okresu
ubezpieczenia jak równie* po rozwi zaniu umowy ubezpieczenia.
SKąADKA
§ 12
1.
Skáadka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie obowi zuj cej w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia taryfy skáadek WARTY, w zale*no ci od:
1)
wariantu ubezpieczenia HMA+,
2)
okresu na jaki zostaáa zawarta umowa ubezpieczenia,
3)
jednorazowej lub ratalnej páatno ci skáadki,
4)
posiadania innych ubezpiecze w WARCIE,
5)
rodzaju pojazdu.
2.
Skáadka opáacana jest jednorazowo z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia chyba, *e
umówiono si inaczej. Skáadka za wariant Podró*nik 15 opáacana jest wyá cznie jednorazowo.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 13
1.
Suma ubezpieczenia okre lona w zale*no ci od wariantu odpowiednio:
1)
wariant Standard – 5.000 PLN,
2)
wariant Záoty – 10.000 PLN,
3)
wariant Záoty+ – 20.000 PLN,
4)
wariant krótkoterminowy Podró*nik 15 – 10.000 PLN,
stanowi górn granic odpowiedzialno ci WARTY.
2.
Koszt ka*dego zrealizowanego
wiadczenia pomniejsza sum
ubezpieczenia a* do jej
caákowitego wyczerpania.
3.
Z chwil wyczerpania sumy ubezpieczenia umowa ubezpieczenia ulega rozwi zaniu.
4.
W przypadku zawarcia wi cej ni* jednej umowy HMA+ na ten sam pojazd sumy ubezpieczenia
ani limity na poszczególne wiadczenia nie sumuj si , a WARTA odpowiada zgodnie z sum
ubezpieczenia
i
limitami okre lonymi
dla
wykupionego
wariantu z najwy*sz
sum
ubezpieczenia.
ZWROT SKąADKI
§ 14
1.
W razie odst pienia od umowy lub rozwi zania umowy ubezpieczenia przed upáywem okresu
na jaki
umowa
ta
byáa
zawarta,
Ubezpieczaj cemu
przysáuguje
zwrot
skáadki
za
niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.
2.
Zwrot skáadki nie przysáuguje w sytuacji, gdy wykorzystana zostaáa caáa suma ubezpieczenia
okre lona dla danego wariantu ochrony HMA+ w zwi zku z caákowitym wykorzystaniem
ochrony ubezpieczeniowej.
3.
Skáadk
podlegaj c
zwrotowi ustala si
proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu
ochrony ubezpieczeniowej.
4.
Skáadka podlegaj ca zwrotowi wypáacana jest Ubezpieczaj cemu b d( osobie przez niego
upowa*nionej.
ZAWARCIE UMOWY
§ 15
1.
Umowa ubezpieczenia HMA+ w wariancie Standard, Záoty lub Záoty+ zawierana jest na okres
12 miesi cy wyá cznie z jednoczesnym zawarciem w WARCIE umowy obowi zkowego
ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego (HDI OC) lub ubezpieczenia autocasco
(HDI AC+), z uwzgl dnieniem ust. 9.
2.
Umowa ubezpieczenia HMA+ w wariancie Podró*nik 15 zawierana jest z jednoczesnym
zawarciem umowy obowi zkowego ubezpieczenia HDI OC lub ubezpieczenia HDI AC+ albo
w okresie posiadania tych umów.
3.
Umowa ubezpieczenia HMA+ w wariancie krótkoterminowym Podró*nik 15 zawierana jest na
okres 15 dni.
4.
Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie informacji podanych przez Ubezpieczaj cego
we wniosku o ubezpieczenie. Ubezpieczaj cy zobowi zany jest podaü wszystkie znane sobie
okoliczno ci, o które WARTA pytaáa we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed
zawarciem umowy ubezpieczenia. Informacje te mog
byü podane przez Ubezpieczaj cego
WARCIE za po rednictwem
rodków porozumiewania si
na odlegáo ü, w szczególno ci
telefonu lub Internetu. W razie zawarcia przez WART
umowy ubezpieczenia mimo braku
odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini te okoliczno ci uwa*a si za nieistotne
5.
Ubezpieczaj cy zobowi zany jest zawiadamiaü WART , w czasie trwania umowy, o zmianach
okoliczno ci okre lonych w ust. 4. Zawiadomienia o tych zmianach nale*y dokonaü na pi mie
niezwáocznie po uzyskaniu o nich wiadomo ci.
6.
W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek, obowi zki okre lone w ust. 4 i 5 spoczywaj
odpowiednio na Ubezpieczonym, o ile wiedziaá o zawarciu umowy na jego rachunek.
7.
WARTA nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki okoliczno ci, które z naruszeniem ust. 4, 5 i 6
nie zostaáy podane do jej wiadomo ci. Je*eli do naruszenia obowi zków okre lonych
background image
4
w ust. 4, 5 i 6 doszáo z winy umy lnej, w razie w tpliwo ci przyjmuje si , *e zdarzenie
powoduj ce szkod i jego nast pstwa s skutkiem tych okoliczno ci.
8.
W przypadku skáadania wniosku za po rednictwem Internetu, regulamin
wiadczenia usáug
drog elektroniczn udost pniany jest w serwisie internetowym WARTY.
9.
Umowy ubezpieczenia HMA+ zawierane s :
1)
w wariancie Záotym+ - wyá cznie z jednoczesnym zawarciem ubezpieczenia HDI
AUTOCASCO+,
2)
w wariancie Záotym i Standard - wyá cznie z jednoczesnym zawarciem ubezpieczenia
HDI OC i/lub HDI AUTOCASCO+,
3)
w wariancie Podró*nik 15 - z jednoczesnym zawarciem umowy obowi zkowego
ubezpieczenia HDI OC lub ubezpieczenia HDI AC+ albo w okresie posiadania tych umów,
z zastrze*eniem, *e w tym wariancie nie ma mo*liwo ci zawarcia umowy HMA+ dla
pojazdu ci *arowego o áadowno ci powy*ej 800 kg.
CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNO CI WARTY
§ 16
1.
Je*eli nie umówiono si
inaczej, odpowiedzialno ü WARTY rozpoczyna si
od dnia
nast pnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcze niej jednak ni* od dnia nast pnego
po zapáaceniu skáadki lub jej pierwszej raty.
2.
W przypadku, gdy WARTA ponosi odpowiedzialno ü jeszcze przed zapáaceniem skáadki lub jej
pierwszej raty, a skáadka lub jej pierwsza rata nie zostaáa zapáacona w terminie, WARTA mo*e
wypowiedzieü umow
ze skutkiem natychmiastowym i za* daü zapáacenia skáadki za okres,
przez który ponosiáa odpowiedzialno ü. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z ko cem
okresu, za który przypada niezapáacona skáadka.
3.
W przypadku opáacania skáadki w ratach i nieopáacenia kolejnej raty skáadki w terminie
okre lonym w dokumencie ubezpieczenia, WARTA mo*e wezwaü Ubezpieczaj cego do
zapáaty z zagro*eniem, *e brak zapáaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
spowoduje ustanie odpowiedzialno ci.
4.
Je*eli nie umówiono si
inaczej, jako termin zapáacenia skáadki, w przypadku jej opáacania
przelewem bankowym b d( przekazem pocztowym, przyjmuje si
dat
dokonania wpáaty,
tj. odpowiednio dat potwierdzenia przez bank przyj cia do realizacji polecenia przelewu b d(
dat stempla pocztowego na dowodzie wpáaty.
5.
Odpowiedzialno ü WARTY ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwi zaniu:
1)
z upáywem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa byáa zawarta,
2)
z chwil rozwi zania umowy ubezpieczenia OC lub AC WARTY, z któr zawarte zostaáo
ubezpieczenie HMA+,
3)
z dniem odst pienia od umowy zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1) lub wypowiedzenia umowy
ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach okre lonych w ust. 2 i §17 ust. 3,
4)
w przypadku przewáaszczenia lub zbycia pojazdu - z chwil
przeniesienia na nabywc
prawa wáasno ci pojazdu, chyba *e WARTA
wyrazi zgod
na przeniesienie praw
z umowy ubezpieczenia na nabywc pojazdu z zastrze*eniem ust. 6 ,
5)
z upáywem ostatniego dnia dodatkowego 7 dniowego terminu wskazanego w wezwaniu
do zapáaty w przypadku nieuregulowania páatno ci z tytuáu kolejnej raty skáadki zgodnie
z ust. 3,
6)
z dniem wyrejestrowania pojazdu,
7)
z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia okre lonej dla danego wariantu,
6.
Zgoda WARTY, o której mowa w ust. 5 pkt 4) nie jest wymagana w przypadku, gdy prawo
wáasno ci pojazdu przechodzi na jego dotychczasowego U*ytkownika, pod warunkiem, *e
w dotychczasowej umowie ubezpieczenia byá on Ubezpieczaj cym.
ODST PIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 17
1.
Ubezpieczaj cy mo*e odst piü od umowy ubezpieczenia:
1)
w terminie 7 dni w przypadku przedsi biorców i 30 dni w przypadku osób nie b d cych
przedsi biorcami, licz c od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, je li umowa jest zawarta
na okres dáu*szy ni* 6 miesi cy,
2)
w przypadku umów
zawartych za po rednictwem
rodków porozumiewania si
na
odlegáo ü przez Ubezpieczaj cego b d cego konsumentem, w terminie 30 dni od dnia
poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia dor czenia potwierdzenia zawarcia
umowy, je*eli jest to termin pó(niejszy.
2.
Odst pienie od umowy zgodnie z ust. 1 pkt 1) jak i odst pienie od umowy zawartej na
podstawie zgody na rozpocz cie wiadczenia ochrony przed upáywem terminu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2), nie zwalnia Ubezpieczaj cego z obowi zku zapáacenia skáadki za okres,
w jakim WARTA udzielaáa ochrony ubezpieczeniowej.
3.
W razie ujawnienia okoliczno ci, która poci ga za sob
istotn
zmian
prawdopodobie stwa
wypadku, ka*da ze stron mo*e * daü odpowiedniej zmiany wysoko ci skáadki poczynaj c od
chwili, gdy zaszáa ta okoliczno ü, nie wcze niej ni* od pocz tku bie* cego okresu
ubezpieczenia. W razie zgáoszenia takiego * dania druga strona mo*e w ci gu 14 dni
wypowiedzieü umow ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
OBOWI ZKI UBEZPIECZONEGO W RAZIE POWSTANIA ZDARZENIA
OBJ TEGO UBEZPIECZENIEM
§ 18
1.
W przypadku zaistnienia zdarzenia obj tego ochron
ubezpieczeniow , Ubezpieczony
zobowi zany jest:
1)
niezwáocznie, nie pó(niej ni* w ci gu 12 godzin od zaistnienia zdarzenia, skontaktowaü
si
telefonicznie z COK, którego numer telefonu znajduje si
w dokumencie
ubezpieczenia. Powy*sze zastrze*enie nie dotyczy wiadcze przysáuguj cych w ramach:
a)
pomocy medycznej, dla której kontakt powinien mieü miejsce nie pó(niej ni* 30 dni
od daty zdarzenia,
b)
pojazdu zast pczego w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) i 2) zgodnie
z zapisami § 9 ust. 4 pkt 1) i 2).
2)
podaü wszelkie dost pne informacje potrzebne do udzielenia nale*nej pomocy z zakresu
wiadcze assistance, a w szczególno ci:
a)
swoje imi , nazwisko i adres zamieszkania,
b)
imi , nazwisko i adres wáa ciciela ubezpieczonego pojazdu lub Ubezpieczaj cego,
c)
mark , typ i model ubezpieczonego pojazdu oraz jego numer rejestracyjny,
d)
dokáadne miejsce zdarzenia oraz nazw miejscowo ci i numer telefonu, pod którym
COK mo*e si skontaktowaü z Ubezpieczonym lub jego przedstawicielem,
e)
opis zdarzenia obj tego ubezpieczeniem HMA+ i rodzaj potrzebnej pomocy,
3)
post powaü zgodnie z dyspozycjami COK,
4)
przedsi wzi ü odpowiednie rodki w celu zapewnienia bezpiecze stwa ruchu w miejscu
zdarzenia, staraü si
o záagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienie pomocy
lekarskiej osobom poszkodowanym, jak równie* zabezpieczyü ich mienie.
2.
W razie naruszenia z winy umy lnej lub ra* cego niedbalstwa obowi zków okre lonych
w ust. 1 WARTA mo*e odpowiednio zmniejszyü wiadczenie, je*eli naruszenie przyczyniáo si
do zwi kszenia szkody lub uniemo*liwiáo WARCIE ustalenie okoliczno ci i skutków wypadku.
3.
W przypadku wyst pienia siá wy*szych, o których mowa w § 11 ust. 1, szczególnie takich,
których dziaáanie uniemo*liwiaáo zawiadomienie COK o zdarzeniu obj tym ochron , WARTA
uwzgl dni poniesione przez Ubezpieczonego uzasadnione i udokumentowane koszty do takiej
wysoko ci, jakby sama organizowaáa usáugi assistance.
4.
W przypadku, gdy holowanie ubezpieczonego pojazdu zostaáo zrealizowane na polecenie
policji lub innych uprawnionych sáu*b zgáoszenia do COK nale*y dokonaü nie pó(niej ni*
10 dnia, licz c od dnia zdarzenia.
POSTANOWIENIA KO COWE
§ 19
1.
Do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU HMA+ stosuje si prawo
polskie.
2.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych OWU HMA+ maj zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o dziaáalno ci ubezpieczeniowej.
3.
Skargi i za*alenia mog
byü skáadane przez Ubezpieczaj cego, Ubezpieczonego lub
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do WARTY. Organem wáa ciwym
do rozpatrzenia skargi lub za*alenia jest:
1)
Dyrektor Centrum Produktowego, na terenie dziaáalno ci którego umowa ubezpieczenia
byáa zawierana – w zakresie sprzeda*y ubezpieczenia,
2)
Dyrektor Centrum Likwidacji Szkód, w którym szkoda byáa likwidowana – w zakresie
likwidacji szkód,
który pisemnie udziela odpowiedzi osobie, skáadaj cej skarg lub za*alenie.
4.
Powództwo o roszczenia wynikaj ce z umowy ubezpieczenia mo*na wytoczyü albo wedáug
przepisów o wáa ciwo ci ogólnej albo przed s d wáa ciwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Ubezpieczaj cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
5.
Niniejsze OWU HMA+ w powy*szym brzmieniu maj
zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 1 pa(dziernika 2013 r.
Krzysztof KUDELSKI
Jarosáaw PARKOT
WICEPREZES ZARZ DU
PREZES ZARZ DU
WARTA-C6050
Oferta
 
my ubezpieczamy