My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
1
KM/OW023/1405
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy
Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych
oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców
KOD: CB-HCA-01/14
SPIS TREŚCI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
2
UMOWA UBEZPIECZENIA
2
DEFINICJE
2
WARIANTY UBEZPIECZENIA
3
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
3
ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA
3
POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH WARIANTÓW UBEZPIECZENIA
6
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
6
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
6
ZAWARCIE UMOWY NA CUDZY RACHUNEK
6
SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
6
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ERGO HESTII
7
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
7
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU
7
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
7
REGRES UBEZPIECZENIOWY
8
WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8
background image
KM/OW023/1405
2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
UMOWA UBEZPIECZENIA
§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej
Ergo Hestią, w zakresie działania swego przedsiębiorstwa zawiera
umowy ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy
Hestia Car Assistance z osobami fizycznymi, osobami prawnymi
oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanymi dalej
Ubezpieczającymi.
2. Informujemy, że w związku z zawartą umową ubezpieczenia,
na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zmianami):
1) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą
w Sopocie przy ul. Hestii 1, zwane dalej Ergo Hestią, jest
administratorem Pani/Pana danych osobowych, które będą przez
nią przetwarzane w celu wywiązania się z umowy ubezpieczenia
oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, którymi są
w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów i usług
oraz dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
Dane pobierane są na podstawie: art. 23 ust. 1 pkt 3) i pkt 5) ww.
ustawy o ochronie danych osobowych i art. 815 kodeksu cywilnego,
2) służy Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych niż
wymienione powyżej prawnie usprawiedliwione cele Ergo Hestii albo
osób trzecich, którym przekazywane są te dane, wymaga uzyskania
Pani/Pana uprzedniej zgody.
3. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania do
jej wiadomości okoliczności, o które pytała we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia lub podanie tych okoliczności niezgodnie
z prawdą.
4. Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia
powinien szczegółowo zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia.
5. Zwracamy uwagę, że definicje używanych pojęć mogą odbiegać
od typowego, powszechnego ich znaczenia, jak też od definicji
zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
DEFINICJE
§ 2
Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
przyjmują znaczenie określone w definicjach zamieszczonych poniżej
w § 3.
§ 3
1.
Awaria – wadliwe funkcjonowanie pojazdu spowodowane
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi
lub hydraulicznymi, uniemożliwiające kontynuowanie podróży lub
powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego,
z wyłączeniem konieczności uzupełnienia materiałów
eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu
akcesoriów oraz braku środków niezbędnych do obsługi pojazdu.
2.
Centrum Alarmowe – organizator usług, który przyjmuje
telefonicznie zgłoszenia szkód w ubezpieczonym pojeździe.
3.
Kradzież – czyn określony w kodeksie karnym, polegający na
bezprawnym zaborze cudzego mienia (art. 278 kk. – zabór cudzej
rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia, art. 279 kk. – zabór cudzej
rzeczy ruchomej z włamaniem i art. 280 kk. – zabór cudzej rzeczy
przy użyciu przemocy lub groźby jej użycia, albo doprowadzeniu
człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności w celu
kradzieży mienia). Za kradzież nie uważa się przywłaszczenie,
o którym mowa w art. 284 kk. (przywłaszczenie cudzej rzeczy
ruchomej).
4.
Mały i Średni Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub
inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także wspólnicy
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej, ubezpieczający w  Ergo Hestii do 15 pojazdów, zwany
również w dalszej części Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Przedsiębiorcą.
5.
Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony – niezależnie od swojej
woli – doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł, który
powstał w związku z:
1) ruchem pojazdu objętego ochroną,
2) załadunkiem i rozładunkiem pojazdu objętego ochroną,
3) wsiadaniem do ubezpieczonego pojazdu i wysiadaniem z niego.
6.
Okres eksploatacji pojazdu – okres liczony od daty pierwszej
rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego
dnia okresu ubezpieczenia; jeżeli data pierwszej rejestracji nie jest
znana lub pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, wówczas
okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji
pojazdu; tak ustalony okres eksploatacji obowiązuje przez cały
dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia. Dla celów ustalenia
odszkodowania okres eksploatacji pojazdu jest liczony od daty
pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do
dnia zajścia wypadku; jeżeli data pierwszej rejestracji nie jest znana
lub pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, wówczas okres
eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu
do dnia zajścia wypadku.
7.
Osoby bliskie – małżonek, osoby pozostające w konkubinacie,
rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie i synowe, ojczym,
macocha, pasierb, przysposobieni i przysposabiający, na stałe
zamieszkujący wspólnie z Ubezpieczonym.
8.
Osoby trzecie – wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem
ubezpieczenia.
9.
Pojazd – samochód osobowy oraz samochód ciężarowy,
podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
10.
Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub
powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile.
11.
Punkt obsługi – zakład naprawczy lub autoryzowana stacja
obsługi pojazdów danej marki.
12.
Samochód ciężarowy – pojazd zarejestrowany jako ciężarowy
o ładowności od 851 kg do 3.000 kg.
13.
Samochód osobowy – pojazd zarejestrowany jako pojazd
osobowy oraz inny pojazd zarejestrowany jako pojazd ciężarowy lub
ciężarowo-osobowy o ładowności do 850 kg.
background image
3
KM/OW023/1405
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
14.
Stan po spożyciu alkoholu – stan, w którym stężenie alkoholu
we krwi wynosi od 0,2‰ do 0,5‰ lub obecność alkoholu
w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu
w 1 dm³.
15.
Stan nietrzeźwości – stan, w którym stężenie alkoholu we
krwi wynosi powyżej 0,5‰ lub obecność alkoholu w wydychanym
powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.
16.
Szkoda – powstałe bezpośrednio wskutek zdarzenia objętego
umową ubezpieczenia: niemajątkowe następstwo zdarzenia (szkoda
na osobie) lub uszczerbek majątkowy (szkoda w mieniu).
17.
Szkoda całkowita – szkoda, dla której koszty naprawy wyliczone
według cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu (bez
naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych
w programie Audatex oraz cen robocizny w autoryzowanych przez
producenta pojazdu zakładach naprawczych, określone w kwotach
brutto, to jest uwzględniających należny podatek VAT, przekraczają
70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody.
18.
Unieruchomienie pojazdu – unieruchomienie pojazdu na skutek
rozładowania akumulatora, utraty, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia
wewnątrz pojazdu kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do
otwarcia i uruchomienia pojazdu, braku powietrza w oponie, braku
lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu, zamarznięcia paliwa
w zbiorniku pojazdu jak również kradzieży części pojazdu.
19.
Ubezpieczony – osoba wskazana w tej roli w umowie
ubezpieczenia.
20.
Wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu
z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołana
ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń
ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania
wypadku za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy
rozdarciu w takich rozmiarach, że wskutek ujścia gazów, pyłów, pary
lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za wybuch uważa się
również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu
próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.
21.
Zatopienie – zanurzenie ubezpieczonego pojazdu w cieczy.
Przez zatopienie nie uważa się zassania cieczy przez pracujący silnik
pojazdu.
WARIANTY UBEZPIECZENIA
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 4
1. Ubezpieczenie obejmuje koszty udzielenia za pośrednictwem
Centrum Alarmowego natychmiastowej pomocy Hestia Car
Assistance w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
2. Umowa ubezpieczenia Hestia Car Assistance może zostać zawarta
w wariancie:
1) MINI,
2) STANDARD,
3) PREMIUM,
4) PRESTIŻ.
3. Umowa ubezpieczenia Hestia Car Assistance w wariancie
Prestiż, może zostać zawarta dla pojazdu będącego samochodem
osobowym, którego okres eksploatacji w pierwszym dniu ochrony
nie przekracza 7 lat.
ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA
§ 5
1. Sumy ubezpieczenia oraz limity dla poszczególnych rodzajów
usług z tytułu umowy ubezpieczenia określa poniższa tabela:
MINI
STANDARD
PREMIUM
PRESTIŻ
Przyczyny szkód objęte
ubezpieczeniem
zderzenie się
pojazdów
1) wypadki:
a) zderzenie się pojazdów,
b) nagłe działanie siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub
przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
c) działanie osób trzecich,
d) zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami
z zewnątrz pojazdu,
e) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody,
f) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,
2) awaria,
3) unieruchomienie pojazdu,
4) kradzież pojazdu.
Suma ubezpieczenia
5.000 zł
15.000 zł
Zakres terytorialny
Polska
granice geograficzne
Europy, Algieria, Maroko,
Tunezja, Izrael i Iran
z zastrzeżeniem ust. 3
granice geograficzne
Europy, Algieria, Maroko,
Tunezja, Izrael i Iran
z zastrzeżeniem ust. 3
granice geograficzne Europy,
Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael
i Iran
z zastrzeżeniem ust. 3
Holowanie pojazdu
do 150 km
do 150 km (ograniczenie
odpowiedzialności do
2 zdarzeń w okresie
ubezpieczenia dla awarii
lub unieruchomienia
pojazdu)
do 250 km (ograniczenie
odpowiedzialności do
2 zdarzeń w okresie
ubezpieczenia dla awarii
lub unieruchomienia
pojazdu)
na terenie Polski bez limitu; poza
Polską limit 500 km
background image
KM/OW023/1405
4
MINI
STANDARD
PREMIUM
PRESTIŻ
Dowóz paliwa
nie
tak
tak
tak
Naprawa na miejscu
nie
tak (do 2 razy)
tak
tak
Transport przyczepy
nie
do 150 km
do 250 km
jest: na terenie Polski bez limitów;
poza Polską limit 500 km
Pojazd zastępczy
Segment pojazdu
zastępczego
nie dotyczy
B
B
C – dla ubezpieczonych pojazdów
z segmentu a – D,
D – dla ubezpieczonych pojazdów
z segmentu powyżej D
- po wypadku
nie
nie
do 5 dni
do 10 dni
- po kradzieży pojazdu
nie
do 2 dni
do 5 dni
do 15 dni
- po awarii lub
unieruchomieniu
pojazdu
nie
nie
nie
do 5 dni (nie więcej niż 2 razy)
Zmiennik kierowcy
nie
nie
tak
tak
Zakwaterowanie
nie
nie
do 2 dni
do 3 dni
Kontynuacja podróży
nie
nie
nie
tak
Parking strzeżony
nie
nie
nie
tak (limit 300 zł)
Odbiór i dostarczenie
naprawionego pojazdu
nie
nie
nie
tak
Legalne złomowanie
nie
nie
nie
tak
Opieka psychologa
nie
nie
nie
do 5 wizyt
Infolinia
tak
tak
tak
tak
2. Wskazane w tabeli usługi Assistance polegają na wykonaniu
następujących czynności:
1) holowanie pojazdu – organizacja i pokrycie kosztów załadunku
pojazdu na pojazd pomocy drogowej, transportu z miejsca zdarzenia
na odległość przewidzianą w wybranym wariancie do wskazanego
miejsca i rozładunku z pojazdu pomocy drogowej; koszty holowania
powyżej limitu określonego w umowie ubezpieczenia pokrywane
są przez Ubezpieczonego; do każdego zaistniałego zdarzenia
przysługuje jedno holowanie;
2) naprawa na miejscu – organizacja i pokrycie kosztów naprawy
pojazdu, w miejscu wystąpienia awarii lub unieruchomienia pojazdu,
przez specjalistę wskazanego przez Ergo Hestię; jeżeli naprawa
pojazdu nie jest możliwa w miejscu awarii lub jego unieruchomienia,
Ergo Hestia organizuje holowanie pojazdu;
3) transport przyczepy – organizacja i pokrycie kosztów transportu
przyczepy złączonej z pojazdem w momencie zdarzenia do miejsca
zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego na terenie Polski,
gdy pojazd, który ciągnął przyczepę, uległ takiemu uszkodzeniu,
że nie nadaje się do dalszej podróży lub został skradziony; koszty
holowania powyżej limitu określonego w umowie ubezpieczenia
pokrywane są przez Ubezpieczonego; do każdego zaistniałego
zdarzenia przysługuje jedno holowanie;
4) pojazd zastępczy – organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia oraz
dostarczenia i odbioru pojazdu zastępczego (lub dojazdu kierowcy
i pasażerów do miejsca wypożyczenia pojazdu). Pojazd zastępczy
przysługuje na wniosek Ubezpieczonego, gdy:
a) pojazd został uszkodzony, a rozmiar uszkodzeń kwalifikuje szkodę
jako całkowitą,
b) pojazd wymaga naprawy w punkcie obsługi, a jego naprawa
potrwa co najmniej do następnego dnia; pojazd zastępczy
przysługuje na czas naprawy i nie dłużej niż okres przewidziany
w wybranym wariancie zawartej umowy ubezpieczenia,
c) pojazd został skradziony.
Pojazd zastępczy to samochód osobowy lub samochód ciężarowy
o parametrach technicznych zbliżonych do parametrów
technicznych samochodu ciężarowego wskazanego w umowie
ubezpieczenia, należący do podmiotu profesjonalnie zajmującego
się wypożyczaniem pojazdów.
5) zmiennik kierowcy – organizacja i pokrycie kosztów kierowcy
w celu powrotu pasażerów ubezpieczonego pojazdu do miejsca
zamieszkania, w przypadku gdy kierowca pojazdu w wyniku
zdarzenia, nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
doznał obrażeń ciała, został hospitalizowany lub zmarł, a żaden
z pasażerów nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem danej
kategorii;
6) zakwaterowanie – organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania
i transportu do miejsca zakwaterowania kierowcy oraz pasażerów
ubezpieczonego pojazdu (w maksymalnej liczbie miejsc wpisanej
w dowodzie rejestracyjnym) w najbliższym hotelu średniej kategorii
(dwu- lub trzygwiazdkowej). W zależności od wybranego wariantu
zakwaterowanie przysługuje:
a) w wariancie Premium – w przypadku kradzieży pojazdu, dokonanej
co najmniej 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania
lub siedziby firmy Ubezpieczonego,
background image
5
KM/OW023/1405
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
b) w wariancie Prestiż – w przypadku kradzieży, awarii,
unieruchomienia pojazdu lub wypadku, które miały miejsce
w odległości co najmniej 50 kilometrów w linii prostej od miejsca
zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego; dla wypadku
zakwaterowanie przysługuje, gdy konieczna jest naprawa pojazdu,
która potrwa do następnego dnia;
7) kontynuacja podróży – organizacja przejazdu i pokrycie
(zakup i dostarczenie biletów pierwszej klasy na pociąg, biletów
autobusowych lub biletów lotniczych, o ile koszt ich zakupu jest
porównywalny z kosztem zakupu biletów na pociąg lub autobus)
kosztów przejazdu kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego
pojazdu (w maksymalnej liczbie miejsc wpisanej w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu) do miejsca docelowego podróży lub miejsca
zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego;
8) parking strzeżony – organizacja i pokrycie kosztów parkowania
w miejscu ogrodzonym pozostającym pod stałym dozorem osób
zajmujących się ochroną mienia;
9) odbiór i dostarczenie naprawionego pojazdu – organizacja
i pokrycie kosztów odbioru i dostarczenia naprawionego,
ubezpieczonego pojazdu do miejsca docelowego podróży lub
miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego;
10) legalne złomowanie – organizacja i pokrycie kosztów
złomowania ubezpieczonego pojazdu, w przypadku wystąpienia
w nim szkody całkowitej;
11) opieka psychologa – organizacja i pokrycie kosztów opieki
w gabinecie psychologa dla Ubezpieczonego, innych osób
znajdujących się w ubezpieczonym pojeździe w chwili zdarzenia
i ich osób bliskich; opieka psychologa organizowana jest w związku
ze stresem będącym następstwem zdarzenia pod warunkiem
pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza prowadzącego;
12) infolinia – udzielenie telefonicznej informacji:
a) dotyczących połączeń i objazdów, lokalizacji najbliższej stacji
benzynowej lub warsztatu samochodowego,
b) o możliwości wypożyczenia samochodu we wskazanym kraju
w Europie,
c) dotyczących orientacyjnych kosztów paliwa i opłat drogowych we
wskazanym kraju w Europie,
d) w ramach której Ubezpieczony może uzyskać, w razie podróży
zagranicznej, telefoniczną pomoc w rozmowach z policją, służbami
granicznymi, ośrodkami medycznymi (dotyczy następujących
języków: język angielski przez całą dobę; język niemiecki, francuski,
włoski, rosyjski – w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 16.00).
3. Na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy z ochrony
ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe na skutek
pożaru, wybuchu, zatopienia, bezpośredniego działania osób
trzecich na pojazd, nagłego działania sił przyrody, zderzenia się
sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym
z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, nagłego działania czynnika
termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, chyba
że w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia (Autocasco) na wniosek Ubezpieczającego, za
opłatą dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa zostanie
rozszerzona o te terytorium.
4. W ramach wariantu Mini Ergo Hestia organizuje i pokrywa
koszty holowania w przypadku zdarzenia spowodowanego przez
kierującego ubezpieczonym pojazdem:
1) ubezpieczonego pojazdu,
2) pojazdów, które zderzyły się z ubezpieczonym pojazdem.
§ 6
Po zrealizowaniu usługi z zakresu Hestia Car Assistance łączny
limit odpowiedzialności zmniejsza się o kwotę stanowiącą
równowartość kosztów, jakie poniosła Ergo Hestia. W przypadku
całkowitego wyczerpania łącznego limitu odpowiedzialności umowa
ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.
§ 7
1. W ramach ubezpieczenia Hestia Car Assistance, Ergo Hestia
organizuje wyłącznie usługi określone w niniejszych Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia i nie zwraca kosztów usług poniesionych
samodzielnie przez Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną
do świadczenia z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. W przypadku, gdy Ubezpieczony samodzielnie poniósł
ekonomicznie uzasadnione koszty holowania Ergo Hestia dokonuje
ich zwrotu na podstawie oryginałów rachunków lub faktur
dotyczących kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego,
do wysokości:
1) w przypadku holowania:
a) 120 zł (brutto) – jeżeli holowanie odbywa się w obrębie 25 km od
miejsca wypadku;
b) 2,30 zł (brutto) za km oraz 40 zł (brutto) za załadunek i rozładunek
pojazdu – jeżeli holowanie odbywa się poza obrębem 25 km od
miejsca wypadku; nie więcej jednak niż do limitu kilometrów
wskazanego w wybranym wariancie.
3. Koszty dostarczenia pojazdu zastępczego nie obejmują kosztów
paliwa, jego ubezpieczenia i opłat dodatkowych, rozumianych
jako kaucja na pokrycie udziału własnego oraz innych wymogów
stawianych przez firmy wynajmujące, jak również nie zwalniają
Ubezpieczonego z konieczności posiadania karty kredytowej lub
innych zabezpieczeń wymaganych przy udostępnieniu pojazdu
zastępczego zgodnie z ogólnymi warunkami wynajmu stosowanymi
przez wypożyczalnię. Ergo Hestia nie pokrywa również udziału
własnego w szkodzie pojazdu zastępczego, wynikającego z umowy
najmu takiego pojazdu.
4. Ubezpieczony jest zobowiązany zapoznać się z warunkami
wynajmu oraz z warunkami ubezpieczenia wynajmowanego pojazdu
zastępczego i postępować zgodnie z otrzymanymi poleceniami
i wskazówkami oraz spełnić inne wymogi stawiane przez podmiot
wypożyczający pojazd.
5. Jeśli Ubezpieczony zmarł bądź nie jest w stanie wydać dyspozycji,
osobą uprawnioną do wydawania dyspozycji w związku z umową
ubezpieczenia jest osoba bliska, kierowca lub pasażerowie
ubezpieczonego pojazdu. Jeżeli uprawnioną jest więcej niż jedna
osoba, prawo decyzji przysługuje osobie, która jako pierwsza dokona
zgłoszenia w ramach danego zdarzenia. Postanowienia ust. 2 i 3
powyżej stosuje się odpowiednio.
background image
KM/OW023/1405
6
POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH WARIANTÓW
UBEZPIECZENIA
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 8
1. Ergo Hestia jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony
wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba
że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności.
2. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym.
3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody
powstałe:
1) jako następstwa użytkowania pojazdu niezgodnie z jego
przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewożony ładunek
lub bagaż, z wyjątkiem uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy
przewożony na bagażniku zewnętrznym w wyniku zderzenia się tego
sprzętu sportowego z przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
2) podczas używania pojazdu, przez Ubezpieczonego lub
uprawnionego kierującego, jako narzędzia przestępstwa,
3) w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku lub przybycia na
miejsce wypadku jednostki policji znajdował się w stanie po użyciu
alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu narkotyków
lub innych podobnie działających środków, a także gdy kierujący
pojazdem oddalił się z miejsca wypadku, chyba że nie miało to
wpływu na powstanie szkody,
4) w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku nie posiadał
wymaganych przez ustawę Prawo o ruchu drogowym uprawnień
do kierowania pojazdem, jeżeli tym kierującym był właściciel
pojazdu, a także osoba z którą właściciel pojazdu pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym lub inna osoba upoważniona
do użytkowania pojazdu,
5) podczas użycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych,
w szczególności takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne
lub gazy,
6) podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, konkursów
albo użycia pojazdu jako rekwizytu,
7) podczas użycia pojazdu do nauki jazdy,
8) podczas wynajmowania pojazdu oraz w pojazdach
udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż
wynajem,
9) podczas użytkowania pojazdów prototypowych rozumianych
jako modele eksperymentalne opracowane przez producenta
samochodów dla nowych serii pojazdów.
§ 9
1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty:
1) zakupu części niezbędnych do usunięcia awarii lub uszkodzeń
pojazdu,
2) części zamiennych użytych do naprawy pojazdu,
3) powstałe w wyniku awarii lub unieruchomień pojazdu, będących
następstwem nieusunięcia przez Ubezpieczonego ich przyczyny po
zorganizowaniu usługi przez Ergo Hestię,
4) powstałe wskutek użycia pojazdu bez zgody i wiedzy właściciela,
5) paliwa, ubezpieczenia i opłat dodatkowych (kaucja na pokrycie
udziału własnego) pojazdu zastępczego.
2. Ergo Hestia nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpośrednio
lub pośrednio związane z organizacją usług. Odpowiedzialność za
ww. szkody ponosi Centrum Alarmowe.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 10
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego
wniosku stanowiącego część polisy, będącej potwierdzeniem
zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Wniosek powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Ubezpieczającego, a także
PESEL lub REGON, NIP,
2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Ubezpieczonego, a także
PESEL lub REGON, NIP, jeżeli umowa została zawarta na cudzy
rachunek,
3) dane pojazdu,
4) wariant ubezpieczenia,
5) zakres terytorialny ubezpieczenia,
6) okres ubezpieczenia.
ZAWARCIE UMOWY NA CUDZY RACHUNEK
§ 11
1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy
rachunek.
2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ergo Hestii wyłącznie
przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na
odpowiedzialność Ergo Hestii może ona podnieść również przeciwko
Ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia
bezpośrednio od Ergo Hestii, chyba że strony uzgodniły inaczej;
jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli
wypadek już zaszedł.
4. Ubezpieczony może żądać by Ergo Hestia udzieliła mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz o Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków
Ubezpieczonego.
SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
§ 12
1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny
ryzyka i płatna jest jednorazowo.
2. Na wniosek Ubezpieczającego składka może być rozłożona na raty.
Terminy płatności rat i ich wysokość ustala się zgodnie z zasadami
określonymi dla płatności składki w umowie ubezpieczenie
Autocasco.
§ 13
1. Wysokość składki ustalana jest na podstawie taryfy obowiązującej
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i uzależniona jest od:
1) wariantu ubezpieczenia,
2) okresu ubezpieczenia,
background image
7
KM/OW023/1405
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
3) rodzaju pojazdu.
2. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się zniżkę za
jednorazowe opłacenie składki lub zwyżkę za rozłożenie składki na
raty.
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ERGO HESTII
§ 14
1. Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie.
2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę i godzinę
uzgodnioną przez strony umowy, wskazaną w umowie.
§ 15
1. Odpowiedzialność Ergo Hestii rozpoczyna się od dnia i godziny
wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod
warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona
w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2 i 3.
2. W przypadku, gdy Ergo Hestia ponosi odpowiedzialność przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty,
a składka lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona w terminie,
Ergo Hestia wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym
i żąda zapłaty składki za okres, przez który udzielała ochrony
ubezpieczeniowej. W przypadku braku wypowiedzenia umowa
wygasa z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka.
3. Niezapłacenie kolejnej raty składki w podanej przez Ergo Hestię
wysokości i terminie, powoduje ustanie odpowiedzialności
Ergo Hestii, tylko wtedy gdy po upływie terminu na zapłatę
raty składki Ergo Hestia wezwie Ubezpieczającego do zapłaty
z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
4. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub
przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia
zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek
Ergo Hestii – pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego były
zgromadzone wystarczające środki, w odmiennym przypadku za
dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ergo Hestii
odpowiednią kwotą.
5. Za zapłatę składki lub raty składki, uważa się zapłatę kwoty
wynikającej z umowy ubezpieczenia.
6. Odpowiedzialność Ergo Hestii kończy się z upływem okresu
ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed
tym terminem.
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
§ 16
1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości
Ergo Hestii wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ergo Hestia
zapytywała w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy
w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez
przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu
i obejmuje ponadto okoliczności znane przedstawicielowi. W razie
zawarcia przez Ergo Hestię umowy ubezpieczenia mimo braku
odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa
się za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający
obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ergo Hestii wszelkie
zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie
prawdopodobieństwa wypadku, o które Ergo Hestia zapytywała we
wniosku ubezpieczeniowym albo w innych pismach przed zawarciem
umowy.
3. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zostały podane do jej wiadomości.
Jeżeli do naruszenia ust. 1 doszło z winy umyślnej, w razie
wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego
następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU
§ 17
1. W razie wystąpienia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową
Ubezpieczony obowiązany jest, przed podjęciem jakichkolwiek
działań we własnym zakresie, skontaktować się z Centrum
Alarmowym pod numerem telefonu: 801 107 107 lub 58 555 5 555
i podać:
1) imię i nazwisko,
2) miejsce wystąpienia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
3) markę, typ i model ubezpieczonego pojazdu oraz jego numer
rejestracyjny,
4) numer i okres ważności polisy,
5) numer telefonu, pod którym można skontaktować się
z Ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą,
6) krótki opis wypadku oraz rodzaj potrzebnej pomocy,
7) wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu
w celu organizacji usługi przysługującej Ubezpieczonemu, o których
podanie Centrum Alarmowe zwróciło się do Ubezpieczonego.
2. W razie zajścia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową
Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu
ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów.
3. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
nie zastosował środków określonych w ust. 2, Ergo Hestia jest wolna
od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
4. Ergo Hestia w granicach sumy ubezpieczenia, zwraca koszty
wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 2, jeżeli
środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 18
1. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do
udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.
2. W przypadkach wskazanych w § 7 ust. 2 Ergo Hestia zwraca
koszty na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu
dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń
i wysokości tych kosztów lub zawartej z nim ugody albo
prawomocnego orzeczenia sądu.
background image
KM/OW023/1405
8
§ 19
1. Koszty wskazane w § 7 ust. 2 Ergo Hestia zwraca w terminie 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ergo Hestii albo
wysokości kosztów okazało się niemożliwe, koszty te powinny być
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Bezsporną część kosztów Ergo Hestia wypłaca jednakże w terminie
określonym w ust. 1.
REGRES UBEZPIECZENIOWY
§ 20
1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Ergo Hestię
przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej,
odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości kosztów poniesionych
w związku z organizacją usług lub zwrotu kosztów Ubezpieczającemu
zgodnie z § 7 ust. 2.
2. Nie przechodzą na Ergo Hestię roszczenia Ubezpieczonego
przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę
umyślnie.
3. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób
odpowiedzialnych za szkodę.
4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego, bez zgody
Ergo Hestii, całości lub części praw przysługujących mu do osób
trzecich z tytułu szkód, Ergo Hestia może odmówić wypłaty
odszkodowania odpowiednio w całości lub w kwocie równej części,
w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tych praw, a jeżeli odszkodowanie
już wypłacono może żądać jego zwrotu odpowiednio w całości lub
w kwocie równej części, w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tych praw.
5. W razie niespełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków,
wynikających z ust. 3, z przyczyn leżących po stronie
Ubezpieczonego i uniemożliwieniu przez to Ergo Hestii dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za
szkodę, Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na zasadach
ogólnych za szkodę, jaką poniosła Ergo Hestia z tego tytułu.
WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 21
1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający
6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy
w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest
przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłaty składki za okres, w jakim Ergo Hestia udzielała ochrony
ubezpieczeniowej.
2. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy
ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu
ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody Ergo Hestii.
3. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 2, na nabywcę
przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy.
Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie
z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili
przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
4. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 2, nie zostały przeniesione na
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa
z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
5. W przypadku przeniesienia własności pojazdu:
1) z leasingodawcy na leasingobiorcę,
2) z banku na kredytobiorcę,
umowa nie ulega rozwiązaniu.
Po przeniesieniu własności pojazdu Ubezpieczający ma możliwość
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem na dzień
doręczenia Ergo Hestii oświadczenia Ubezpieczającego.
6. Przepisów ust. 2 – 4 nie stosuje się przy przenoszeniu
wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia
przewidzianego w umowie wypadku.
7. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się także:
1) z chwilą wyrejestrowania pojazdu,
2) z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia.
§ 22
1. Jeżeli umowa ulega rozwiązaniu na skutek przyczyn określonych
w § 21 z wyłączeniem ust. 7 pkt 2) Ubezpieczającemu przysługuje
zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od następnego
dnia po rozwiązaniu umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy powinny
być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem
poleconym.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o zmianie
adresu zamieszkania bądź siedziby.
3. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić,
że zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony będą
dostarczane za pomocą listu elektronicznego (e-mail), wiadomości
tekstowej SMS, faksu lub telefonu.
§ 24
1. Osoba uprawniona z umowy ubezpieczenia może zgłosić skargę
do Ergo Hestia poprzez jeden z dostępnych kanałów kontaktu, tj.:
1) pisemnie – na adres siedziby Ergo Hestia: 81 – 731 Sopot,
ul. Hestii 1,
2) mailowo – na adres: skargi@ergohestia.pl,
3) poprzez eKonto – serwis internetowy dla Klientów Ergo Hestia na
stronie: www.ergohestia.pl,
4) poprzez formularz na stronie internetowej: www.ergohestia.pl,
5) telefonicznie – podczas kontaktu z Infolinią Ergo Hestia pod
numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.
2. Skargi rozpatrywane są przez dedykowaną jednostkę wyznaczoną
przez Zarząd Ergo Hestii.
3. Po rozpatrzeniu skargi, stanowisko Ergo Hestii przesyłane jest
zgłaszającemu w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia.
background image
9
KM/OW023/1405
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
§ 25
Osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo
wniesienia uwag do Rzecznika Ubezpieczonych.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 27
1. Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia są
rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone
przed sądami według właściwości ogólnej albo przed sądem
właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Strony umowy ubezpieczenia mogą podać pod rozstrzygnięcie
sądu polubownego wynikające z niej spory.
§ 28
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie 19 maja
2014 roku i obowiązują do umów zawartych od tego dnia.
Prezes Zarządu
Piotr Maria Śliwicki
Członek Zarządu
Adam Roman
background image
KM/OW023/1405
10
background image
11
KM/OW023/1405
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
background image
KM/OW023/1405
12
Oferta
 
my ubezpieczamy