My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco
dla klienta indywidualnego oraz maBego lub [redniego
przedsibiorcy
ustalone uchwaB Zarzdu Powszechnego ZakBadu UbezpieczeD SpóBki Akcyjnej nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r.
ROZDZIAA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
wykorzystywane do dziaBalno[ci gospodar-
czej;
§ 1.
Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej
5) odszkodowanie [wiadczenie pieni|ne przysBu-
OWU) autocasco (zwane dalej AC) dla klienta
gujce od PZU SA ubezpieczonemu lub innej oso-
indywidualnego oraz maBego lub [redniego przed-
bie uprawnionej w razie zaj[cia wypadku ubezpie-
sibiorcy, maj zastosowanie do umów ubez-
czeniowego, ustalone wedBug zasad okre[lonych
pieczenia zawieranych przez Powszechny Za-
w OWU i umowie ubezpieczenia;
kBad UbezpieczeD SpóBk Akcyjn (zwan dalej
6) okres eksploatacji pojazdu okres liczony od da-
PZU SA) z osobami fizycznymi, osobami praw-
ty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku
nymi i jednostkami organizacyjnymi niebd-
jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubez-
cymi osobami prawnymi, posiadajcymi mniej
pieczenia, a je|eli:
ni| 20 pojazdów, mogcych stanowi przedmiot
a) pierwsza rejestracja nastpiBa w innym roku
ubezpieczenia w rozumieniu niniejszych OWU.
ni| rok produkcji pojazdu, to okres eksploa-
§ 2.1. W porozumieniu z ubezpieczajcym do umowy
tacji liczony jest od 31 grudnia roku produkcji,
ubezpieczenia mog by wprowadzone posta-
b) nie jest znana data pierwszej rejestracji po-
nowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
jazdu, to okres eksploatacji liczony jest od
nych w niniejszych OWU.
31 maja roku produkcji pojazdu;
2. PZU SA zobowizany jest przedstawi ubezpie-
dla celów ustalenia wysoko[ci odszkodowania okres
czajcemu ró|nic midzy tre[ci umowy a OWU
eksploatacji pojazdu liczony jest do dnia wypadku
w formie pisemnej przed zawarciem umowy.
ubezpieczeniowego;
W razie niedopeBnienia tego obowizku PZU SA
7) osoba uprawniona do korzystania z pojazdu:
nie mo|e powoBywa si na ró|nic niekorzyst-
a) korzystajcy z pojazdu na podstawie umowy
n dla ubezpieczajcego lub ubezpieczonego.
leasingu albo najemca albo kredytobiorca,
Przepisu nie stosuje si do umów ubezpiecze-
któremu bank oddaB przewBaszczony pojazd
nia zawieranych w drodze negocjacji.
do u|ywania albo
§ 3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych
b) inna ni| okre[lona w lit. a osoba, która fakty-
OWU maj zastosowanie odpowiednie przepisy
cznie wBada ubezpieczonym pojazdem za zgo-
kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy
d wBa[ciciela, w szczególno[ci na podstawie
prawa polskiego.
umowy u|yczenia, przechowania, komisu,
w ramach stosunku pracy, albo
Definicje poj
c) osoba, która faktycznie wBada ubezpieczonym
pojazdem za zgod osoby, o której mowa
§ 4.
Przez pojcia u|yte w niniejszych OWU rozu-
w lit. a, albo lit. b albo
mie si:
d) osoba, której osoba okre[lona w lit. a, lit. b
1) jednostka organizacyjna PZU SA likwi-
albo lit. c zezwoliBa grzeczno[ciowo na jedno-
dujca szkod jednostka organizacyjna
razowe, krótkotrwaBe skorzystanie z ubezpie-
PZU SA wBa[ciwa dla miejsca zamieszkania
czonego pojazdu;
lub siedziby ubezpieczajcego lub ubezpie-
8) polisa dokument potwierdzajcy zawarcie umo-
czonego, chyba |e osoby te wska| inne,
wy ubezpieczenia;
uzasadnione okoliczno[ciami miejsce likwi-
9) pomieszczenie zamknite pomieszczenie
dacji szkody;
zamknite na co najmniej jeden zamek wielo-
2) klient indywidualny osoba fizyczna nie-
zastawkowy lub kBódk wielozastawkow lub
prowadzca dziaBalno[ci gospodarczej lub
pomieszczenie zamknite z wykorzystaniem ates-
osoba fizyczna prowadzca dziaBalno[ gos-
towanego systemu zamykania elektromecha-
podarcz i ubezpieczajca pojazdy niewyko-
nicznego, nie przeznaczone do przechowywania
rzystywane do dziaBalno[ci gospodarczej;
pojazdów stanowicych wBasno[ ró|nych wBa[ci-
3) kradzie| zabranie w celu przywBaszcze-
cieli;
nia pojazdu, jego cz[ci lub wyposa|enia
10) przywBaszczenie bezprawne wBczenie pojaz-
przez osob niebdc osob uprawnion
du do swojego majtku lub wykonywanie wobec
do korzystania z pojazdu;
niego w inny sposób uprawnieD wBa[ciciela przez
4) maBy lub [redni przedsibiorca posia-
osob uprawnion do korzystania z pojazdu,
dacz mniej ni| 20 pojazdów, bdcy:
w szczególno[ci odmowa zwrotu pojazdu na
a) osob prawn,
wezwanie jego wBa[ciciela w wyniku rozwizania
b) jednostk organizacyjn niebdc oso-
albo wyga[nicia umowy uprawniajcej do korzy-
b prawn,
stania z pojazdu;
c) osob fizyczn prowadzc dziaBalno[
11) Sie Naprawcza PZU grupa wyselekcjono-
gospodarcz i ubezpieczajc pojazdy
wanych zakBadów naprawczych (autoryzowa-
Powszechny ZakBad UbezpieczeD SpóBka Akcyjna, al. Jana PawBa II 24, 00-133 Warszawa
zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII WydziaB Gospodarczy,
KRS 0000009831, NIP 526-025-10-49, wysoko[ kapitaBu zakBadowego: 86 352 300,00 zB,
kapitaB wpBacony w caBo[ci
background image

2 
nych, jak równie| niezale|nych) wspóBpracujcych z PZU SA,
23) wBamanie pokonanie zabezpieczenia pojazdu prze-
w tym grupa zakBadów wspóBpracujcych w zakresie
widzianego w jego konstrukcji lub urzdzenia za-
realizacji [wiadczeD przysBugujcych na podstawie OWU
bezpieczajcego przed kradzie|, w celu dostania
w ramach opcji ubezpieczenia Door to Door, o której
si do wntrza pojazdu przez osob niebdc
mowa w § 10 ust. 2 pkt 1; wykaz zakBadów Sieci Naprawczej
osob uprawnion do korzystania z pojazdu, bez
PZU oraz zakBadów Sieci Naprawczej PZU wspóBpracu-
zabrania pojazdu w celu krótkotrwaBego u|ycia,
jcych w zakresie [wiadczeD Door to Door jest dostpny
kradzie|y pojazdu, jego cz[ci lub wyposa|enia;
na stronie internetowej www.pzu.pl oraz w jednostkach
24) wniosek wniosek o zawarcie umowy ubezpiecze-
organizacyjnych PZU SA;
nia dokument ustalajcy warunki zawarcia umowy
12) suma ubezpieczenia kwota stanowica górn granic
ubezpieczenia, stanowicy integraln cz[ umowy
odpowiedzialno[ci PZU SA za wszystkie szkody powstaBe
ubezpieczenia;
w okresie ubezpieczenia okre[lona w umowie ubezpieczenia;
25) wypadek ubezpieczeniowy zdarzenie, objte za-
13) skBadka wynagrodzenie nale|ne PZU SA z tytuBu
kresem ubezpieczenia okre[lonym w OWU i umo-
udzielonej ochrony ubezpieczeniowej;
wie ubezpieczenia;
14) szkoda caBkowita uszkodzenie pojazdu w takim zakre-
26) wyposa|enie pojazdu sprzt i urzdzenia sBu-
sie, |e koszty naprawy ustalone wedBug zasad okre[lonych
|
ce do utrzymania i u|ywania pojazdu zgodnie
w § 22 ust. 8 pkt 3 przekraczaj 70% warto[ci pojazdu;
z jego przeznaczeniem, a tak|e bezpieczeDstwu
15) szkoda cz[ciowa szkoda inna ni| szkoda caBkowita,
jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzie|;
kradzie|owa lub eksploatacyjna;
27) zabezpieczenie przeciwkradzie|owe urzdze-
16) szkoda eksploatacyjna szkoda powstaBa w wyniku
nie lub system, trwale zamontowane w pojezdzie,
zu|ycia pojazdu, jego cz[ci lub wyposa|enia, a tak|e
zabezpieczajce przed szkod kradzie|ow; za
szkoda, do naprawienia której zobowizany jest okre[lony
zabezpieczenie przeciwkradzie|owe uznawane s:
podmiot w ramach gwarancji lub rkojmi za wady pojazdu,
a) urzdzenie (system) zamontowane w procesie pro-
jego cz[ci lub wyposa|enia albo za wady naprawy po-
dukcji pojazdu, za wyjtkiem fabrycznej blokady
jazdu, jego cz[ci lub wyposa|enia;
kierownicy i systemu centralnego zamykania,
17) szkoda kradzie|owa kradzie| pojazdu, jego cz[ci lub
b) homologowane zgodnie z obowizujcymi prze-
wyposa|enia, lub uszkodzenie pojazdu w nastpstwie jego
pisami prawa urzdzenie (system) zamonto-
zabrania w celu krótkotrwaBego u|ycia, kradzie|y pojazdu,
wane poza procesem produkcji pojazdu,
jego cz[ci lub wyposa|enia;
c) system specjalny, tj. urzdzenie (system) za-
18) ubezpieczajcy osoba zawierajca z PZU SA umow
montowane w procesie produkcji pojazdu lub
ubezpieczenia (wBa[ciciel pojazdu zawierajcy umow ubez-
homologowane urzdzenie (system) zamonto-
pieczenia na wBasny rachunek albo inna osoba zawierajca
wane poza procesem produkcji pojazdu posia-
umow ubezpieczenia na rachunek wBa[ciciela pojazdu);
dajce, oprócz funkcji ochrony pojazdu przed
19) ubezpieczony wBa[ciciel pojazdu;
kradzie|, funkcj lokalizacji pojazdu o zasigu
20) udziaB wBasny przewidziana w OWU lub w umowie
dziaBania nie mniejszym ni| przyjty w umowie
ubezpieczenia, wyra|ona procentowo w stosunku do sumy
ubezpieczenia zakres terytorialny; warunkiem
ubezpieczenia albo odszkodowania kwota pomniejszajca
uznania zabezpieczenia przeciwkradzie|owego
odszkodowanie, stanowica ryzyko wBasne ubezpieczo-
za system specjalny jest zawarcie z podmiotem
nego; w przypadku udziaBu wBasnego wyra|onego pro-
[
wiadczcym usBugi ochrony mienia (pojazdów)
centowo w stosunku do odszkodowania podstaw oblicze-
umowy zapewniajcej monitoring pojazdu, jego
nia kwoty udziaBu wBasnego stanowi kwota odszkodowania
poszukiwanie i odzyskiwanie na terytorium nie
przed pomniejszeniem jej o udziaB wBasny; w przypadku
mniejszym ni| przyjty w umowie ubezpieczenia
zbiegu udziaBów wBasnych z ró|nych tytuBów odszkodo-
zakres terytorialny;
wanie pomniejsza si o ka|dy udziaB wBasny obliczony
zabezpieczenie przeciwkradzie|owe powinno zos-
wedBug powy|szych zasad;
ta zamontowane w pojezdzie przez producenta
21) warto[ pojazdu warto[ pojazdu ustalana przez PZU SA
pojazdu lub podmiot profesjonalnie trudnicy si
na podstawie aktualnych na dzieD ustalenia tej warto[ci no-
monta|em urzdzeD zabezpieczajcych pojazdy
towaD rynkowych cen pojazdu danej marki i typu, z uwzgl-
przed kradzie| oraz potwierdzone przez ten pod-
dnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposa-
miot pisemnym za[wiadczeniem; obowizek ten
|
enia, przebiegu i stanu technicznego; notowania stano-
nie dotyczy zabezpieczeD przeciwkradzie|owych,
wice podstaw ustalenia warto[ci pojazdu zawarte s w ka-
o których mowa w lit. a;
talogu (informatorze) cen pojazdów wymienionym we wnios-
28) ucieczka z miejsca zdarzenia oddalenie si
ku w przypadku braku notowaD rynkowych danego pojaz-
z miejsca wypadku w zamiarze uniknicia odpowie-
du warto[ pojazdu ustala si metod wyceny indywidualnej;
dzialno[ci, w szczególno[ci uniemo|liwienia lub
w przypadku pojazdu fabrycznie nowego, którego nabycie
utrudnienia ustalenia to|samo[ci, okoliczno[ci zda-
jest potwierdzone faktur zakupu, warto[ pojazdu nie
rzenia lub stanu nietrzezwo[ci.
ulega zmianie dla celów danej umowy ubezpieczenia
w okresie 6 miesicy od daty wystawienia faktury;
ROZDZIAA II. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
za warto[ pojazdu brutto uwa|a si warto[ pojazdu
uwzgldniajc naliczony przy jego nabyciu podatek VAT
§ 5.1. Przedmiotem ubezpieczenia s pojazdy wraz z wypo-
obliczony wedBug stawki obowizujcej dla tego rodzaju
sa|eniem okre[lonym we wniosku:
pojazdów; za warto[ pojazdu netto uwa|a si warto[ po-
1) zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stoso-
jazdu bez uwzgldnienia naliczonego podatku VAT obliczo-
wnie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogo-
nego wedBug stawki obowizujcej dla tego rodzaju pojazdów;
wym;
22) wiek ubezpieczonego albo osoby uprawnionej do ko-
2) niezarejestrowane lecz podlegajce rejestracji
rzystania z pojazdu ró|nica lat pomidzy rokiem kalen-
w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepi-
darzowym, na który przypada pierwszy dzieD okresu
sów ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku,
ubezpieczenia i rokiem urodzenia ubezpieczonego albo
gdy ubezpieczajcy ma staBe miejsce zamieszkania
osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu;
lub siedzib w Rzeczypospolitej Polskiej;
background image

3 
3) zarejestrowane w innym paDstwie, w którym PZU SA
2) spowodowane umy[lnie lub wskutek ra|cego niedbal-
prowadzi dziaBalno[ ubezpieczeniow, pod warun-
stwa przez ubezpieczonego, lub osob uprawnion do
kiem, |e prawo tego paDstwa zezwala na wybór
korzystania z pojazdu lub spowodowane umy[lnie przez
prawa polskiego jako wBa[ciwego dla umowy ubez-
osob, z któr ubezpieczony pozostaje we wspólnym gos-
pieczenia;
podarstwie domowym;
4) zarejestrowane w innym paDstwie czBonkowskim Unii
3) powstaBe podczas kierowania pojazdem przez ubezpie-
Europejskiej, w którym PZU SA nie prowadzi dzia-
czonego, osob uprawnion do korzystania z pojazdu lub
B
alno[ci ubezpieczeniowej i nabyte w tym paDstwie,
osob, z któr ubezpieczony pozostaje we wspólnym
je|eli maj by zarejestrowane w Rzeczypospolitej
gospodarstwie domowym:
Polskiej, przy czym okres ubezpieczenia nie mo|e w
a) w stanie nietrzezwo[ci lub w stanie po u|yciu alkoholu
tym przypadku przekracza 30 dni od dnia objcia
albo pod wpBywem [rodków odurzajcych, substancji
pojazdu w posiadanie przez jego nabywc;
psychotropowych lub [rodków zastpczych w rozumie-
5) inne pojazdy napdzane umieszczonym na nich sil-
niu przepisów o przeciwdziaBaniu narkomanii, lub
nikiem, zasilanym z wBasnego zródBa energii;
b) nie posiadajcego uprawnieD do kierowania ubezpie-
6) trolejbusy;
czonym pojazdem, wymaganych prawem kraju zaj[cia
z wyBczeniem samochodów osobowych, ci|arowych
wypadku ubezpieczeniowego lub
o nadwoziu osobowego lub innych o Badowno[ci do 750 kg
c) gdy kierowca uciekB z miejsca wypadku drogowego,
wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobko-
w którym inna osoba odniosBa obra|enia ciaBa lub po-
wego przewozu osób oraz pojazdów wynajmowanych
niosBa [mier;
zarobkowo w ramach dziaBalno[ci gospodarczej w za-
4) powstaBe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowa-
kresie wynajmu pojazdów, chyba |e pojazdy te zostaBy
nym lub pojazdem nie posiadajcym wa|nego dowodu
ubezpieczone jako pojazdy o tym przeznaczeniu.
rejestracyjnego lub wa|nego badania technicznego je-
2. W porozumieniu z ubezpieczajcym, ubezpieczeniem mo-
|
eli w odniesieniu do tego pojazdu obowizuje wymóg re-
g by objte pojazdy inne ni| wymienione w ust. 1, z wy-
jestracji lub dokonywania okresowych badaD technicznych,
B
czeniem pojazdów szynowych.
a stan techniczny pojazdu miaB wpByw na powstanie lub
rozmiar szkody;
ROZDZIAA III. ZAKRES UBEZPIECZENIA
5) spowodowane dziaBaniami wojennymi, a tak|e powstaBe
w czasie u|ywania pojazdu w zwizku z obowizkowymi
Zakres podstawowy
[
wiadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów,
a tak|e szkody zaistniaBe w pojazdach czynnie uczestni-
§ 6.1. Ubezpieczeniem objte s szkody polegajce na uszko-
czcych w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub
dzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego cz[ci lub
innych podobnych zdarzeniach;
wyposa|enia wskutek wszelkich zdarzeD niezale|nych
6) powstaBe podczas u|ywania pojazdu jako narzdzia prze-
od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do
stpstwa przez ubezpieczonego, osob uprawnion do
korzystania z pojazdu, z zastrze|eniem § 8.
korzystania z pojazdu lub osob, z któr ubezpieczony
2. Je|eli nie umówiono si inaczej, w umowie ubezpieczenia
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
zastosowanie maj nastpujce udziaBy wBasne:
7) eksploatacyjne;
1) je|eli ubezpieczony lub osoba, o której mowa w § 4
8) powstaBe w nastpstwie u|ytkowania pojazdu niezgodnie
pkt 7 lit. a, na dzieD rozpoczcia ochrony ubezpiecze-
z jego przeznaczeniem, a tak|e zaistniaBe wskutek nie-
niowej, jest w wieku poni|ej 26 lat w wysoko[ci 25%
wBa[ciwego zaBadowania lub przewo|enia Badunku lub
odszkodowania;
baga|u;
2) w szkodach kradzie|owych, je|eli w okresie 3 lat po-
9) w pojezdzie nie bdcym wBasno[ci osoby wymienionej
przedzajcych okres ubezpieczenia wypBacone zos-
we wniosku jako wBa[ciciel;
taBo odszkodowanie za wicej ni| jedn szkod
10) kradzie|owe, je|eli:
kradzie|ow w wysoko[ci 20% odszkodowania,
a) kierujcy wysiadB z pojazdu, pozostawiajc wewntrz
z zastrze|eniem § 11 ust. 9; je|eli w dwunastomie-
kluczyk lub sterownik sBu|cy do otwarcia lub urucho-
sicznych okresach poprzedzajcych okres ubezpie-
mienia pojazdu (lub oba te urzdzenia) bez ich zabez-
czenia nie wystpiBa szkoda kradzie|owa, udziaB
pieczenia z nale|yt staranno[ci przed mo|liwo[ci
wBasny zmniejszany jest o 10% za ka|dy bezszko-
uruchomienia pojazdu przez osob niepowoBan lub
dowy dwunastomiesiczny okres ubezpieczenia, a|
b) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzo-
do caBkowitego odstpienia od jego stosowania.
ru kierujcego lub pasa|erów, pozostawiono w pojez-
§ 7.1. W zakresie przyjtym w umowie ubezpieczenia ubez-
dzie lub nie dokonano zabezpieczenia z nale|yt staran-
pieczeniem objte s szkody powstaBe na terytorium
no[ci poza pojazdem dokumentów pojazdu (dowodu
Rzeczypospolitej Polskiej i innych paDstw Europy oraz
rejestracyjnego lub karty pojazdu) lub kluczyka lub ste-
Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela i Tunezji, z zas-
rownika, sBu|cych do otwarcia lub uruchomienia po-
trze|eniem ust. 2.
jazdu lub zabezpieczeD przeciwkradzie|owych (lub B-
2. Je|eli nie umówiono si inaczej, zakresem ubezpie-
cznie wszystkich tych dokumentów i urzdzeD) lub
czenia nie s objte szkody kradzie|owe powstaBe na
c) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nad-
terytorium Rosji, BiaBorusi, Ukrainy lub MoBdawii.
zoru kierujcego lub pasa|erów, nie dokonano zabez-
pieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego kon-
WyBczenia odpowiedzialno[ci
strukcji i nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeD prze-
ciwkradzie|owych, które byBy wymagane przy zawarciu
§ 8.1. Ubezpieczeniem nie s objte szkody:
umowy, chyba |e kradzie|y dokonano z pomieszczenia
1) których warto[ nie przekracza 500 zB (franszyza
zamknitego;
integralna), chyba |e w umowie ubezpieczenia przy-
wyBczenia odpowiedzialno[ci, o których mowa w lit. a, b
jto inn wysoko[ franszyzy integralnej; ogranicze-
lub c nie maj zastosowania, je|eli speBnienie okre[lonych
nie to nie dotyczy szkód polegajcych na uszkodze-
w nich warunków byBo uniemo|liwione uprzednim u|yciem
niu wntrza pojazdu przez osoby, których przewóz
przemocy lub grozby natychmiastowego jej u|ycia przez
wymagany byB potrzeb udzielenia pomocy medycznej;
sprawc kradzie|y albo zaboru pojazdu;
background image
11) powstaBe wskutek przywBaszczenia pojazdu lub po-
1) w przypadku umów, których przedmiotem s samocho-
legajce na kradzie|y pojazdu, która miaBa miejsce
dy osobowe lub ci|arowe w nadwoziu osobowego
w okresie tego przywBaszczenia;
opcj Door to Door, tj. pakiet [wiadczeD przysBu-
12) w radioodtwarzaczu, powstaBe wskutek wBamania
gujcych w przypadku powstania szkody objtej za-
lub kradzie|y w przypadku, gdy po opuszczeniu
kresem ubezpieczenia, obejmujcy:
pojazdu nie dokonano z nale|yt staranno[ci za-
a) organizacj oraz pokrycie przez PZU SA kosztów
bezpieczenia poza pojazdem wyjmowanego odbior-
odbioru ubezpieczonego pojazdu od ubezpieczo-
nika lub panela;
nego lub osoby uprawnionej do korzystania z po-
13) powstaBe w wyposa|eniu pojazdu nie okre[lonym
jazdu oraz dostarczenia tego pojazdu do wybrane-
we wniosku;
go przez ubezpieczonego zakBadu Sieci Napraw-
14) polegajce na uszkodzeniu wntrza pojazdu i jego
czej PZU wspóBpracujcego w zakresie [wiad-
wyposa|enia, gdy nie dokonano zabezpieczenia
czeD Door to Door,
pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji
b) organizacj przez PZU SA naprawy ubezpieczo-
oraz nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeD
nego pojazdu w zakBadzie o którym mowa w lit. a,
przeciwkradzie|owych, które byBy wymagane przy
c) organizacj oraz pokrycie przez PZU SA kosztów
zawarciu umowy.
wynajmu pojazdu zastpczego, na czas naprawy
2. Je|eli nie umówiono si inaczej, ubezpieczeniem nie s
ubezpieczonego pojazdu w zakBadzie, o którym mo-
objte równie| szkody, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2.
wa w lit. a, wraz z podstawieniem pojazdu zas-
3. Zmiana wyposa|enia ubezpieczonego pojazdu w trakcie
tpczego do miejsca wskazanego przez ubezpie-
trwania umowy ubezpieczenia wymaga powiadomienia
czonego lub osob uprawnion do korzystania z po-
PZU SA, pod rygorem odmowy wypBaty odszkodowania
jazdu oraz odbiorem pojazdu zastpczego z zakBa-
z tytuBu szkód powstaBych w tym wyposa|eniu.
du, o którym mowa w lit. a, w którym naprawiany byB
4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za wszelkie koszty
ubezpieczony pojazd; je|eli z jakiegokolwiek powo-
[
wiadczeD przewidzianych w opcji Door to Door, o których
du pojazd nie jest naprawiany (np. ubezpieczony
mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, poniesione bez uprzedniej
zrezygnuje z naprawy lub ma miejsce szkoda caB-
zgody PZU SA, chyba |e:
kowita), PZU SA pokrywa koszty wynajmu pojazdu
1) powiadomienie PZU SA w sposób okre[lony w § 32
zastpczego w okresie nie dBu|szym ni| do trzech
byBo niemo|liwe:
dni po dokonaniu ogldzin i sporzdzeniu powy-
a) z przyczyn niezale|nych od ubezpieczajcego,
padkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu;
ubezpieczonego, osoby uprawnionej do korzysta-
je|eli ubezpieczony pojazd nie zostanie w tym
nia z pojazdu lub osoby wystpujcej w imieniu
czasie dostarczony do zakBadu Sieci Naprawczej
którejkolwiek z tych osób, lub
PZU wspóBpracujcego w zakresie [wiadczeD
b) z powodu doznania urazu ciaBa lub nagBego za-

Door to Door, ubezpieczony we wBasnym zakresie
chorowania ubezpieczonego lub osoby uprawnio-
zwraca pojazd zastpczy do wypo|yczalni; PZU SA
nej do korzystania z pojazdu, lub
zapewnia pojazd zastpczy klasyfikowany w tym
2) zdarzenie miaBo miejsce na autostradzie, a ubezpie-
samym segmencie rynkowym co ubezpieczony
czonemu lub osobie uprawnionej do korzystania z po-
pojazd, jednak nie wy|szym ni| C, przy czym
jazdu pomocy udzieliBy specjalne sBu|by drogowe.
PZU SAnie gwarantuje, |e pojazd zastpczy bdzie
tak samo wyposa|ony, jak pojazd ubezpieczony;
Zmniejszenia zakresu ubezpieczenia
[
wiadczenia objte opcj Door to Door, realizowa-
ne s wyBcznie na terytorium Rzeczypospolitej
§ 9.
Z zastrze|eniem § 8, za odpowiednio zmniejszon
Polskiej; koszty tych [wiadczeD nie pomniejszaj
skBadk, umowa ubezpieczenia mo|e by zawarta:
sumy ubezpieczenia;
1) z zastosowaniem udziaBu wBasnego w wysoko[ci 10%
2) w przypadku umów, których przedmiotem s pojazdy
albo 20% sumy ubezpieczenia okre[lonej w umowie;
inne ni| samochody osobowe lub ci|arowe w nadwo-
2) z wyBczeniem odpowiedzialno[ci PZU SA za
ziu osobowego opcj Truck, tj. pakiet [wiadczeD
szkody nie przekraczajce 10% albo 20% sumy
przysBugujcych w przypadku powstania szkody
ubezpieczenia okre[lonej w umowie (franszyza
objtej zakresem ubezpieczenia, obejmujcy:
integralna).
a) zwrot udokumentowanych kosztów holowania po-
jazdu z miejsca zdarzenia ponad limit okre[lony
Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
w § 25 ust. 2,
b) zwrot udokumentowanych kosztów korzystania
§ 10.1. Za opBat dodatkowej skBadki umowa ubezpieczenia:
z pojazdu zastpczego o zbli|onych parametrach
1) mo|e zosta zawarta z zastosowaniem:
technicznych do ubezpieczonego pojazdu w uza-
a) wariantu serwisowego, o którym mowa w § 22
sadnionym technologicznie okresie wykonywa-
ust. 3 pkt 1, w przypadku pojazdów powy|ej
nia naprawy pojazdu na terytorium Rzeczypos-
trzeciego roku eksploatacji;
politej Polskiej;
b) staBej warto[ci pojazdu w caBym okresie ubez-
PZU SA zwraca koszty, o których mowa w lit. a lub b, do
pieczenia oraz bez pomniejszania sumy ubez-
wysoko[ci dodatkowego limitu odpowiedzialno[ci
pieczenia o ka|de wypBacone odszkodowanie;
okre[lonego w umowie ubezpieczenia, przy czym limit
2) z zastrze|eniem § 8, mo|e obejmowa:
ten ulega pomniejszeniu o kwot ka|dorazowego
a) szkody powstaBe podczas kierowania pojazdem
zwrotu tych kosztów.
wykorzystywanym do nauki jazdy,
b) szkody powstaBe podczas jazd wy[cigowych
ROZDZIAA IV. UMOWA UBEZPIECZENIA
lub konkursowych oraz treningów do tych jazd,
c) szkody kradzie|owe zaistniaBe na terytorium
Zawarcie umowy
Rosji, BiaBorusi, Ukrainy lub MoBdawii.
2. Za opBat dodatkowej skBadki umowa ubezpieczenia
§ 11.1. Zawarcie umowy ubezpieczenia nastpuje na pisemny
mo|e obejmowa dodatkowo:
wniosek ubezpieczajcego, po uprzedniej identyfikacji po-

4 
background image
jazdu wraz z wyposa|eniem i dokonaniu przez PZU SA
2. Je|eli nie umówiono si inaczej, suma ubezpieczenia
indywidualnej oceny ryzyka.
ulega pomniejszeniu o ka|de wypBacone odszkodo-
2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie pi-
wanie.
semnej na podstawie danych zgBaszanych przez ubez-
§ 13.1. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza
pieczajcego we wniosku. PZU SA mo|e uzale|ni
dokumentem ubezpieczenia (polis).
zawarcie umowy ubezpieczenia od udokumentowania
2. Umow ubezpieczenia zawiera si na okres 12 miesi-
tych danych.
cy albo na okres krótszy (ubezpieczenie krótkotermi-
3. PZU SA uzale|nia zawarcie umowy ubezpieczenia od
nowe).
zabezpieczenia pojazdu w nastpujcy sposób:
3. W przypadku gdy przedmiotem ubezpieczenia jest
1) samochody osobowe, ci|arowe w nadwoziu oso-
pojazd nabywany w systemie kredytowym, dopuszcza
bowego i inne ci|arowe o Badowno[ci do 750 kg
si mo|liwo[ zawierania umów wieloletnich (ubezpie-
o warto[ci brutto w dniu zawarcia umowy:
czenie dBugoterminowe), na zasadach okre[lanych
a) do 50.000 zB jedno zabezpieczenie przeciw-
w porozumieniu pomidzy PZU SA a podmiotem kre-
kradzie|owe,
dytujcym zakup pojazdu (np. bank, firma leasingowa).
b) powy|ej 50.000 zB do 200.000 zB dwa zabezpie-
W ubezpieczeniu dBugoterminowym dopuszcza si mo|-
czenia przeciwkradzie|owe,
liwo[ jednorazowego opBacenia skBadki za caBy wie-
c) powy|ej 200.000 zB trzy zabezpieczenia prze-
loletni okres ubezpieczenia.
ciwkradzie|owe albo dwa zabezpieczenia prze-
4. Ubezpieczajcy zobowizany jest poda do wia-
ciwkradzie|owe, je|eli jedno z nich jest syste-
domo[ci PZU SA wszystkie znane sobie okoliczno[-
mem specjalnym; w przypadku systemu specjal-
ci, o które PZU SA zapytywaB w formularzu oferty
nego warunkiem zawarcia umowy ubezpiecze-
(wniosku) albo przed zawarciem umowy w innych
nia jest tak|e zawarcie umowy o [wiadczenie
pismach. Je|eli ubezpieczajcy zawiera umow przez
usBugi monitoringu, poszukiwania i odzyski-
przedstawiciela, obowizek ten ci|y równie| na przed-
wania pojazdu oraz przedBo|enie do wgldu
stawicielu i obejmuje ponadto okoliczno[ci jemu zna-
PZU SA dowodu opBaty abonamentu za okres,
ne. W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubezpie-
w którym przypada dzieD zawarcia umowy ubez-
czenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne py-
pieczenia;
tania, pominite okoliczno[ci uwa|a si za nieistot-
2) motocykle, motorowery, quady i pozostaBe pojazdy
ne.
samochodowe jedno zabezpieczenie przeciw-
5. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczaj-
kradzie|owe.
cy zobowizany jest zawiadomi PZU SA o zmianie
4. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia tego samego
okoliczno[ci, o których mowa w ust. 4, niezwBocznie po
pojazdu w PZU SA, wymagania co do zabezpieczeD
otrzymaniu o nich wiadomo[ci.
przeciwkradzie|owych, o których mowa w ust. 3 mog
6. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy ra-
by okre[lone odmiennie, w zale|no[ci od indywidual-
chunek obowizki okre[lone w ust. 4 i 5 spoczywaj
nej oceny ryzyka.
zarówno na ubezpieczajcym, jak i na ubezpieczonym,
5. PZU SA mo|e uzale|ni zawarcie umowy ubezpie-
chyba |e ubezpieczony nie wiedziaB o zawarciu umowy
czenia od potwierdzenia sprawno[ci zabezpieczenia
na jego rachunek.
przeciwkradzie|owego przez podmiot profesjonalnie
7. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za skutki oko-
trudnicy si monta|em lub serwisowaniem zabezpie-
liczno[ci, które z naruszeniem ust. 4 6 nie zostaBy
czeD przeciwkradzie|owych.
podane do jego wiadomo[ci. Je|eli do naruszenia
6. Umow ubezpieczenia zawiera si:
ust. 4 6 doszBo z winy umy[lnej, w razie wtpliwo[ci
1) w przypadku pojazdów do trzeciego roku eksploa-
przyjmuje si, |e wypadek przewidziany umow i jego
tacji w wariancie serwisowym, o którym mowa
nastpstwa s skutkiem okoliczno[ci, o których mowa
w § 22 ust. 3 pkt 1;
w zdaniu poprzedzajcym.
2) w przypadku pojazdów powy|ej trzeciego roku
8. W razie zbycia pojazdu prawa z umowy ubezpieczenia
eksploatacji w wariancie optymalnym, o którym
mog by przeniesione na jego nabywc.
mowa w § 22 ust. 3 pkt 2, z zastrze|eniem posta-
9. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na dotych-
nowienia ust. 7.
czasowego posiadacza bdcego osob, o której mowa
7. Za opBat dodatkowej skBadki w przypadku pojazdu po-
w § 4 pkt 7 lit. a nie wymaga zgody PZU SA. W takim
wy|ej trzeciego roku eksploatacji umowa ubezpie-
przypadku zbywca lub nabywca pojazdu najpózniej
czenia mo|e zosta zawarta w wariancie serwisowym,
w dniu jego zbycia zobowizany jest zawiadomi PZU SA
o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 1.
o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia,
8. Umowa ubezpieczenia mo|e by zawarta z zastoso-
dostarczajc do PZU SA dokument potwierdzajcy prze-
waniem zmniejszonego zakresu ubezpieczenia, o którym
niesienie tych praw. PZU SA potwierdza przeniesienie
mowa w § 9 lub rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia,
praw z umowy ubezpieczenia na nabywc pojazdu
o którym mowa w § 10.
w formie pisemnej.
9. Je|eli liczba szkód kradzie|owych w okresie trzech lat
10. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby
poprzedzajcych zawarcie umowy ubezpieczenia prze-
inne ni| wskazane w ust. 9 wymaga zgody PZU SA.
kracza trzy, warunki ubezpieczenia, w szczególno[ci wy-
11. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, na
soko[ udziaBu wBasnego, o którym mowa w § 6 ust. 2
nabywc pojazdu przechodz tak|e obowizki, które
pkt 2, ustalane s po dokonaniu indywidualnej oceny ry-
ci|yBy na zbywcy, chyba |e strony za zgod PZU SA
zyka.
umówiBy si inaczej. Pomimo tego przej[cia obowi-
§ 12.1. Okre[lona w umowie ubezpieczenia suma ubezpie-
zków zbywca odpowiada solidarnie z nabywc za za-
czenia powinna odpowiada warto[ci pojazdu brutto.
pBat skBadki przypadajcej za czas do chwili przej[cia
W porozumieniu z ubezpieczajcym suma ubezpie-
wBasno[ci pojazdu na nabywc.
czenia mo|e odpowiada warto[ci pojazdu netto, je|eli
12. Je|eli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostaBy
ubezpieczonemu przysBuguje prawo do odliczenia w
przeniesione na nabywc pojazdu, ochrona ubezpie-
caBo[ci lub w cz[ci podatku VAT naliczonego przy
czeniowa wygasa z chwil przej[cia wBasno[ci pojazdu
nabyciu ubezpieczonego pojazdu.
na nabywc.

5 
background image
13. PostanowieD ust. 8 12 nie stosuje si przy przenosze-
3. ZapBata skBadki nastpuje przy zawieraniu umowy ubez-
niu wierzytelno[ci, jakie powstaBy lub mog powsta
pieczenia, chyba |e w umowie ubezpieczenia okre[lono
wskutek zaj[cia przewidzianego w umowie wypadku.
inny termin opBacenia skBadki.
14. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowa
4. ZapBata skBadki nastpuje w formie gotówkowej albo
ubezpieczenia mo|e by zawarta na okres 12 mie-
w porozumieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej.
sicy, pod warunkiem rozwizujcym niedokonania
5. Je|eli zapBata skBadki albo raty skBadki dokonywana jest
rejestracji pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej naj-
w formie przelewu bankowego lub przekazu poczto-
pózniej w terminie 30 dni od dnia objcia pojazdu
wego, za dat zapBaty skBadki uwa|a si dzieD uznania
w posiadanie. W przypadku niedokonania rejestracji
rachunku PZU SA peBn, wymagaln kwot okre[lon
pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej w wy|ej wymie-
w polisie.
nionym terminie umowa ubezpieczenia ulega rozwi-
6. Dopuszcza si mo|liwo[ zapBaty skBadki za 12-mie-
zaniu z upBywem tego terminu.
siczny okres ubezpieczenia w dwóch albo czterech
ratach. Terminy pBatno[ci rat ustala si w równych okre-
Pocztek i koniec odpowiedzialno[ci
sach liczonych od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Terminy pBatno[ci oraz wysoko[ rat skBadki okre[la si
§ 14.
Je|eli nie umówiono si inaczej, odpowiedzialno[ PZU SA
w dokumencie ubezpieczenia.
rozpoczyna si od dnia nastpnego po zawarciu umowy
7. SkBadk ustala si w zale|no[ci od sumy ubezpiecze-
ubezpieczenia, nie wcze[niej jednak ni| od dnia nas-
nia, rodzaju, marki i modelu pojazdu, przeznaczenia
tpnego po zapBaceniu skBadki lub jej pierwszej raty.
pojazdu, strefy regionalnej, zakresu i okresu ubezpiecze-
§ 15.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
nia oraz od zni|ek i zwy|ek, o których mowa w § 18.
1) z upBywem okresu ubezpieczenia okre[lonego
8. W razie zaj[cia wypadku ubezpieczeniowego, je|eli
w polisie;
odszkodowanie lub suma tego odszkodowania i odszko-
2) z dniem wypBaty odszkodowania za szkod polegaj-
dowaD dotd wypBaconych powoduje wyczerpanie su-
c na caBkowitym zniszczeniu lub utracie pojazdu;
my ubezpieczenia, raty skBadki, których termin pBatno[ci
3) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia okre[lo-
przypada po dniu wypBaty odszkodowania, staj si
nej w umowie ubezpieczenia wskutek wypBaty
natychmiast wymagalne i pBatne w dniu wypBaty odszko-
odszkodowania lub odszkodowaD;
dowania.
4) z dniem dorczenia ubezpieczajcemu o[wiad-
9. W razie ujawnienia okoliczno[ci, która pociga za sob
czenia PZU SA o wypowiedzeniu umowy ze skut-
istotn zmian prawdopodobieDstwa wypadku, ka|da
kiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU SA
ze stron mo|e |da odpowiedniej zmiany wysoko[ci
ponosi odpowiedzialno[ jeszcze przed zapBace-
skBadki, poczynajc od chwili, w której zaszBa ta oko-
niem skBadki lub jej pierwszej raty, a skBadka lub
liczno[, nie wcze[niej jednak ni| od pocztku bie|-
jej pierwsza rata nie zostaBa zapBacona w termi-
cego okresu ubezpieczenia. W razie zgBoszenia takiego
nie;
|
dania druga strona mo|e w terminie 14 dni wypowie-
5) z upBywem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpie-
dzie umow ze skutkiem natychmiastowym.
czajcego wezwania do zapBaty kolejnej raty skBadki
10. Je|eli ubezpieczajcy lub ubezpieczony podaB do wia-
wysBanego po upBywie jej pBatno[ci z zagro|eniem,
domo[ci PZU SA nieprawdziwe dane majce wpByw na
|
e brak zapBaty w terminie 7 dni od dnia jego
wysoko[ skBadki, ubezpieczajcy zobowizany jest do
otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialno[ci;
dopBaty skBadki wynikajcej z ró|nicy pomidzy skBadk,
6) z dniem dorczenia o[wiadczenia drugiej stronie
jaka nale|aBaby si PZU SA gdyby podano dane
o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiasto-
prawdziwe a skBadk przyjt w umowie ubezpieczenia.
wym w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 9;
W razie zaj[cia wypadku ubezpieczeniowego roszcze-
7) z chwil przeniesienia wBasno[ci pojazdu, chyba |e
nie PZU SA o dopBat ró|nicy skBadki staje si natych-
wraz z przeniesieniem wBasno[ci pojazdu na nabywc
miast wymagalne i pBatne najpózniej w dniu wypBaty
zostaBy przeniesione prawa z umowy ubezpiecze-
odszkodowania.
nia na zasadach okre[lonych w § 13 ust. 8 11;
8) z upBywem 30 dni od dnia objcia pojazdu w posia-
Zni|ki i zwy|ki skBadki
danie i niedokonania rejestracji pojazdu w Rzeczy-
pospolitej Polskiej w wy|ej wymienionym terminie
§ 18.1. Okre[lony w ust. 211 system zni|ek i zwy|ek skBadki
w przypadku umowy, o której mowa w § 13 ust. 14;
(system bonus-malus) zale|ny od przebiegu ubezpie-
9) z dniem odstpienia od umowy ubezpieczenia;
czenia ubezpieczonego, stosuje si w umowach ubez-
10) z dniem udokumentowania trwaBej i zupeBnej utraty
pieczenia zawieranych na rzecz klientów indywidual-
pojazdu w innych okoliczno[ciach ni| okre[lone
nych i maBych lub [rednich przedsibiorców, o których
w pkt. 2.
mowa w § 4 pkt 4 lit. c, z zastrze|eniem postanowieD
§ 16.
Je|eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dBu|-
ust. 1215, chyba |e w przypadku pojazdów do trze-
szy ni| 6 miesicy, ubezpieczajcy ma prawo odstpie-
ciego roku eksploatacji w umowie ubezpieczenia okre[lo-
nia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przy-
no inaczej.
padku gdy ubezpieczajcy jest przedsibiorc, w termi-
2. Wynikajc z zastosowania systemu bonus-malus wy-
nie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstpienie od
soko[ zni|ki lub zwy|ki skBadki ustala si na pierwszy
umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczajcego z
dzieD okresu ubezpieczenia.
obowizku opBacenia skBadki za okres, w jakim PZU SA
3. Po 12 miesicach bezszkodowego przebiegu ubez-
udzielaB ochrony ubezpieczeniowej.
pieczenia nastpuje przemieszczenie o jedn klas
bonus-malus w dóB tabeli. Po ka|dej szkodzie, za któr
ROZDZIAA V. SKAADKA
wypBacono odszkodowanie, z wyjtkiem szkód kradzie-
|
owych i szkód polegajcych na uszkodzeniu wntrza
§ 17.1. SkBadk oblicza si za czas trwania odpowiedzialno[ci
pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany byB
PZU SA.
potrzeb udzielenia pomocy medycznej, nastpuje
2. SkBadk ustala si wedBug taryfy obowizujcej w dniu
przemieszczenie o dwie klasy bonus-malus w gór
zawarcia umowy ubezpieczenia.
tabeli, najwy|ej do klasy 1B.

6 
background image
Tabela bonus-malus
zostanie zBo|one o[wiadczenie o dotychczasowym przebie-
gu ubezpieczenia.
8. System zni|ek i zwy|ek skBadek, okre[lony w ust. 1, stosuje
si do umów ubezpieczenia zawieranych na 12 miesiczny
okres ubezpieczenia.
9. Uprawnienia do zni|ki lub zwy|ki skBadki, okre[lonej w ust. 1,
przysBuguj w ubezpieczeniu wszystkich pojazdów w PZU SA.
Zasada ta ma zastosowanie odpowiednio przy utracie
uprawnieD do zni|ki skBadki oraz do obowizku zastoso-
wania zwy|ki skBadki, w tym znaczeniu, |e utrata upraw-
nieD do zni|ki skBadki albo zaostrzenie skBadki w odniesie-
niu do jednego pojazdu, skutkuje utrat uprawnieD do zni|-
ki skBadki albo zastosowaniem zwy|ki skBadki w ubezpie-
czeniu wszystkich pozostaBych pojazdów.
10. Przy nabywaniu uprawnieD do zni|ek, okre[lonych w ust. 1,
przy ubezpieczaniu pojazdu, o którym mowa w § 5 ust. 1 nie
uwzgldnia si przebiegu ubezpieczenia pojazdu, o którym
mowa w § 5 ust. 2.
11. Przy nabywaniu uprawnieD do zni|ek, okre[lonych w ust. 1
lub 16, uwzgldnia si przebieg ubezpieczenia w ubezpie-
4. W przypadku, gdy umow ubezpieczenia na rzecz ubez-
czeniu minicasco (MC) w PZU SA, przy czym wypBata
pieczonego niebdcego osob fizyczn zawiera ubez-
odszkodowania za szkody w MC nie ma wpBywu na prze-
pieczajcy bdcy osob, o której mowa w § 4 pkt 7 lit. a, na
bieg ubezpieczenia w AC.
wniosek ubezpieczajcego PZU SA stosuje odpowiednio
12. W umowach ubezpieczenia zawieranych z maBymi lub
postanowienia niniejszego paragrafu zale|nie od jego
[
rednimi przedsibiorcami stosuje si zasady zni|ek i zwy-
przebiegu ubezpieczenia.
|
ek skBadki zale|nie od przebiegu ubezpieczenia, okre[lo-
5. Ubezpieczony posiadajcy klas bonus-malus od 4 do 10
ne w ust. 1316.
zachowuje uprawnienie do zni|ki skBadki, je|eli okres
13. Je|eli liczba pojazdów nale|cych do maBego lub [rednie-
przerwy w ubezpieczeniu pojazdu nie jest dBu|szy ni| 5 lat,
go przedsibiorcy, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit. c, ubezpie-
z tym |e okres przerwy w ubezpieczeniu powy|ej 12 mie-
czanych w zakresie AC wynosi:
sicy powoduje zmniejszenie uprawnieD okre[lonych w ust.
1) nie wicej ni| 2 stosuje si system bonus-malus,
1 poprzez przemieszczenie o jedn klas bonus-malus
o którym mowa w ust. 1;
w gór za ka|dy peBny okres 12 miesicy przerwy w ubez-
2) od 3 do 5 istnieje mo|liwo[ dokonania wyboru:
pieczeniu maksymalnie do stawki podstawowej.
a) korzystania z systemu bonus-malus, o którym mowa
6. Ubezpieczony posiadajcy 11 klas bonus-malus, zacho-
w ust. 111 albo
wuje nabyte uprawnienia do zni|ki skBadki, je|eli okres
b) korzystania ze zni|ek lub zwy|ek okre[lonych
przerwy w ubezpieczeniu pojazdu nie jest dBu|szy ni| 5 lat.
w ust. 16 (system WIS);
Po przerwie w ubezpieczeniu wynoszcej powy|ej 5 lat
3) wicej ni| 5 a mniej ni| 20 stosuje si zni|ki lub zwy|ki
ubezpieczony zachowuje uprawnienia do 25% zni|ki (6 kla-
okre[lone w ust. 16 (system WIS).
sa bonus-malus). Kolejny okres przerwy w ubezpieczeniu
14. Je|eli ubezpieczony, bdcy maBym lub [rednim przed-
powy|ej 12 miesicy powoduje zmniejszenie uprawnieD ubez-
sibiorc, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit. c ubezpiecza
pieczonego poprzez przemieszczenie o jedn klas tary-
pojazdy niewykorzystywane do dziaBalno[ci gospodarczej,
fow za ka|dy peBny okres 12 miesicy przerwy w ubez-
klasa bonus-malus na te pojazdy ustalana jest oddzielnie
pieczeniu, a| do stawki podstawowej (3 klasa bonus-malus).
od klasy bonus-malus, o której mowa w ust. 15.
7. PZU SA przy ustalaniu skBadki mo|e uwzgldni faktyczny
15. W przypadkach okre[lonych w ust. 13 pkt 1 i pkt 2 lit. a
dotychczasowy przebieg ubezpieczenia u innego ubezpie-
okre[la si jedn klas bonus-malus dla wszystkich
czyciela lub przebieg ubezpieczenia w okresie, gdy ubezpie-
ubezpieczonych w PZU SA pojazdów wykorzystywanych
czajcy byB posiadaczem pojazdu jako korzystajcy w ra-
do dziaBalno[ci gospodarczej.
mach umowy leasingu lub najemca lub kredytobiorca,
16. W odniesieniu do ubezpieczonych, o których mowa w § 4
któremu bank oddaB przewBaszczony pojazd do u|ywania,
pkt 4 lit. a i lit. b oraz w ust. 13 pkt 2 lit. b i pkt 3 ma zas-
a umowa ubezpieczenia byBa zawarta przez wBa[ciciela
tosowanie poni|sza tabela zni|ek lub zwy|ek skBadki (sys-
pojazdu nie bdcego osob fizyczn, o ile speBnione
tem WIS), chyba |e w przypadku pojazdów do trzeciego
zostan okre[lone przez PZU SA warunki lub we wniosku
roku eksploatacji w umowie ubezpieczenia okre[lono inaczej:

7 
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
1B
1B
1B
1A
1
2
3
4
7
5
6
8
9
1
%
skBadki
Stawka/okres
bezszkodowego
przebiegu ubezpieczenia
przemieszczenie w klasach
bonus-malus po ka|dej szkodzie,
za któr wypBacono odszkodowanie
klasa
bonus-
malus
1B
1A
2
3
4
7
5
6
8
9
10
11
200
150
130
115
100
90
80
75
70
60
50
45
40
IV stawka zaostrzona
III stawka zaostrzona
II stawka zaostrzona
I stawka zaostrzona
stawka podstawowa
1 rok
2 lata
WIS
L
ic
z
b
a
s
z
k
ó
d
z
A
C
,
z
a
k
re
w
y
p
Ba
c
o
n
o
o
d
s
z
k
o
d
o
w
a
n
ie
w
o
s
ta
tn
ic
h
2
4
m
ie
s
i
c
a
c
h
,
z
w
y
j
tk
ie
m
s
z
k
ó
d
k
ra
d
z
ie
|
o
w
y
c
h
i
s
z
k
ó
d
p
o
le
g
a
j
c
y
c
h
n
a
u
s
z
k
o
d
z
e
n
iu
w
n

tr
z
a
p
o
ja
z
d
u
p
rz
e
z
o
s
o
b
y,
k
ry
c
h
p
rz
e
w
ó
z
w
y
m
a
g
a
n
y
b
y
B
p
o
tr
z
e
b

u
d
z
ie
le
n
ia
p
o
m
o
c
y
m
e
d
y
c
z
n
e
j
od 16
1-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
11-15
6-10
5
4
3
2
1
0
100%
100%
100%
100%
20%
0%
-30%
-40%
-50%
100%
100%
100%
100%
20%
0%
-30%
-40%
-50%
100%
100%
100%
50%
20%
-10%
-30%
-45%
-50%
100%
100%
100%
50%
0%
-10%
-35%
-45%
-50%
100%
100%
100%
50%
0%
-20%
-35%
-45%
-50%
100%
100%
50%
20%
-20%
-20%
-35%
-45%
-50%
100%
100%
50%
0%
-20%
-30%
-40%
-45%
-50%
100%
100%
20%
-20%
-20%
-30%
-40%
-45%
-50%
100%
100%
20%
-20%
-20%
-30%
-40%
-47%
-50%
100%
100%
0%
-20%
-20%
-35%
-40%
-47%
-50%
100%
50%
0%
-20%
-20%
-35%
-40%
-47%
-50%
100%
50%
0%
-20%
-30%
-35%
-45%
-47%
-50%
100%
50%
0%
-20%
-30%
-35%
-45%
-47%
-50%
100%
20%
0%
-20%
-30%
-35%
-45%
-47%
-50%
100%
20%
-20%
-30%
-30%
-35%
-45%
-47%
-50%
100%
20%
-20%
-30%
-30%
-35%
-45%
-47%
-50%
100%
20%
-20%
-30%
-30%
-35%
-45%
-47%
-50%
liczba pojazdów ubezpieczonych w zakresie AC wykorzystywanych do dziaBalno[ci gospodarczej z dnia zawarcia umowy
background image
W przypadku ubezpieczonych:
2. Niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej liczo-
1) ubezpieczajcych pojazdy po raz pierwszy albo
ny jest od nastpnego dnia po wyga[niciu tej ochrony.
ubezpieczajcych pojazdy krócej ni| 24 miesice,
3. SkBadk podlegajc zwrotowi ustala si propor-
pod warunkiem braku szkód, za które wypBacono
cjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubez-
odszkodowanie w tym okresie nie stosuje si
pieczeniowej oraz niewykorzystanej sumy ubezpie-
zni|ki ani zwy|ki skBadki,
czenia.
2) ubezpieczajcych pojazdy krócej ni| 24 miesice,
4. PZU SA dokonuje zwrotu skBadki po uzyskaniu infor-
którym wypBacono odszkodowanie za szkody w tym
macji o okoliczno[ciach stanowicych podstaw wy-
okresie ma zastosowanie zwy|ka skBadki w wyso-
ga[nicia ochrony ubezpieczeniowej.
ko[ci 20%, niezale|nie od liczby szkód,
3) majcych nieustalony przebieg ubezpieczenia ma
ROZDZIAA VI. USTALENIE I WYPAATA ODSZKODOWANIA
zastosowanie zwy|ka skBadki w wysoko[ci 20%.
17. W umowach ubezpieczenia niezale|nie od uregulo-
Zasady ogólne
waD, o których mowa w ust. 116 stosuje si nast-
pujce kryteria zni|ek i zwy|ek skBadki:
§ 20.1. W razie powstania szkody PZU SA ustala odszkodo-
1) w przypadku ubezpieczenia pojazdu do trzeciego
wanie zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.
roku eksploatacji:
2. Odszkodowanie nie mo|e by wy|sze ni| suma ubez-
a) zni|ki skBadki zale| od zamontowania w pojez-
pieczenia.
dzie systemu specjalnego lub uznanego przez
3. Je|eli suma ubezpieczenia odpowiada warto[ci pojaz-
PZU SA urzdzenia zwikszajcego bezpie-
du brutto, przy ustaleniu wysoko[ci odszkodowania
czeDstwo jazdy;
uwzgldnia si podatek VAT, z zastrze|eniem § 22
b) zwy|ki skBadki zale| od sposobu zapBaty skBadki,
ust. 7. Je|eli suma ubezpieczenia odpowiada warto[ci
zawarcia umowy leasingu pojazdu, prowadzenia
pojazdu netto, przy ustaleniu wysoko[ci odszkodowa-
dziaBalno[ci gospodarczej oraz liczby i rodzaju
nia nie uwzgldnia si podatku VAT.
pojazdów, zawarcia umowy ubezpieczenia AC
4. Przy ustalaniu odszkodowania zastosowanie maj udzia-
w sprzeda|y niepakietowej, tj. bez zawarcia
B
y wBasne okre[lone w § 6 ust. 2, chyba |e zostaBy
z PZU SA umowy obowizkowego ubezpiecze-
zniesione w umowie ubezpieczenia.
nia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
5. Je|eli w umowie ubezpieczenia zastosowano udziaB
lub umowy ubezpieczenia nastpstw nieszcz[li-
wBasny okre[lony w § 9 pkt 1, odszkodowanie pomniej-
wych wypadków kierowcy i pasa|erów pojazdu
szane jest zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.
mechanicznego (NNW) albo umowy ubezpiecze-
§ 21.
W razie kradzie|y pojazdu PZU SA okre[la odszko-
nia nastpstw nieszcz[liwych wypadków po-
dowanie w kwocie odpowiadajcej warto[ci pojazdu
wstaBych w zwizku z ruchem pojazdu mecha-
w dniu dokonania kradzie|y, z uwzgldnieniem warun-
nicznego (NNW Max) wBa[ciciela pojazdu;
ków umowy ubezpieczenia.
2) w przypadku ubezpieczenia pojazdu powy|ej trze-
§ 22.1. W
przypadku
szkody
cz[ciowej
lub
caBkowitej
ciego roku eksploatacji:
uwzgldniane s koszty naprawy uszkodzeD pojazdu
a) zni|ki skBadki zale| od kontynuacji ubezpie-
wyBcznie w zakresie okre[lonym w kalkulacji kosztów
czenia AC w PZU SA, okresu eksploatacji
naprawy lub protokóle szkody, sporzdzonych przez
pojazdu oraz zamontowania w pojezdzie syste-
PZU SA lub wykonanych na jego zlecenie.
mu specjalnego lub uznanego przez PZU SA
2. Koszty naprawy pojazdu ustalane s w oparciu o ceny
urzdzenia zwikszajcego bezpieczeDstwo jaz-
usBug i cz[ci zamiennych stosowanych w Rzeczy-
dy;
pospolitej Polskiej w dniu ustalenia odszkodowania.
b) zwy|ki skBadki zale| od zniesienia udziaBu wBas-
3. Koszty naprawy pojazdu ustalane s na podstawie
nego z tytuBu wieku ubezpieczonego lub osoby
nastpujcych cen cz[ci zamiennych zakwalifikowa-
uprawnionej do korzystania z pojazdu, okresu
nych do wymiany:
eksploatacji pojazdu, sposobu zapBaty skBadki,
1) w wariancie serwisowym cen cz[ci oryginalnych
prowadzenia dziaBalno[ci gospodarczej oraz liczby
serwisowych, tj. cz[ci zamiennych produkowanych
i rodzaju pojazdów, zawarcia umowy leasingu
zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyj-
pojazdu, zawarcia umowy ubezpieczenia AC
nymi ustalonymi przez producenta pojazdu danej
w sprzeda|y niepakietowej, tj. bez zawarcia
marki, rekomendowanych przez producenta tego
z PZU SA umowy obowizkowego ubezpiecze-
pojazdu i dystrybuowanych w autoryzowanych przez
nia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
producenta pojazdu punktach sprzeda|y;
lub umowy ubezpieczenia nastpstw nieszcz[li-
2) w wariancie optymalnym:
wych wypadków kierowcy i pasa|erów pojazdu
a) cen cz[ci oryginalnych serwisowych, o których
mechanicznego (NNW) albo umowy ubezpie-
mowa w pkt 1, pomniejszonych w zale|no[ci od
czenia nastpstw nieszcz[liwych wypadków
okresu eksploatacji ubezpieczonego pojazdu we-
powstaBych w zwizku z ruchem pojazdu mecha-
dBug poni|szych wskazników:
nicznego (NNW Max) wBa[ciciela pojazdu.
Zwrot skBadki
§ 19.1. W przypadku wyga[nicia ochrony ubezpieczeniowej
przed upBywem okresu na jaki zostaBa zawarta umowa,
ubezpieczajcemu przysBuguje zwrot skBadki za okres
b) cen cz[ci oryginalnych, tj. cz[ci zamiennych pro-
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot
dukowanych zgodnie ze specyfikacjami i stan-
skBadki nie przysBuguje, gdy wyga[nicie ochrony ubez-
dardami produkcyjnymi ustalonymi przez produ-
pieczeniowej jest nastpstwem jej wykorzystania
centa pojazdu danej marki, których producent
w zwizku z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia wsku-
za[wiadcza, |e zostaBy wyprodukowane zgodnie
tek wypBaty odszkodowania lub odszkodowaD.
ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi
15%
25%
50%
Okres eksploatacji pojazdu
Procent pomniejszenia
do 3 lat
35%
powy|ej 5 do 8 lat
powy|ej 3 do 5 lat
powy|ej 8 lat

8 
background image
producenta tego pojazdu i s tej samej jako[ci co
2) warto[ pozostaBo[ci powinna odpowiada ich war-
cz[ci stosowane do monta|u pojazdu przez jego
to[ci rynkowej i jest ustalana indywidualnie w zale|-
producenta, dostpnych w ofercie dostawców nieza-
no[ci od rozmiaru uszkodzeD i stopnia zu|ycia
le|nych od producenta pojazdu,
eksploatacyjnego ubezpieczonego pojazdu lub je-
c) cen cz[ci porównywalnej jako[ci, tj. cz[ci za-
go cz[ci (zespoBów), w odniesieniu do tej samej
miennych, których producent za[wiadcza, |e s tej
warto[ci pojazdu, jak przyjto do wyliczenia
samej jako[ci co cz[ci stosowane do monta|u
szkody caBkowitej; PZU SA mo|e ustali warto[
pojazdu danej marki przez jego producenta.
pozostaBo[ci na podstawie oferty zakupu uzyskanej
Je|eli w systemach Audatex lub Eurotax dostpne s
podczas aukcji internetowej;
cz[ci ró|nego rodzaju (tj. oryginalne serwisowe, ory-
3) koszt naprawy pojazdu stanowicy podstaw do
ginalne lub porównywalnej jako[ci) lub cz[ci tego
okre[lenia szkody caBkowitej, nie bdcy podstaw
samego rodzaju, ale pochodzce od ró|nych producen-
do wypBaty odszkodowania, ustala si na podstawie
tów, wysoko[ odszkodowania PZU SA ustala z zastoso-
wyceny sporzdzonej przez PZU SA wedBug zasad
waniem kryterium ekonomicznego, tj. uwzgldniajc
zawartych w systemieAudatex lub Eurotax, z uwzgl-
cz[ci o najni|szej cenie, przy czym w przypadku cz[ci
dnieniem podatku VAT, z zastosowaniem:
oryginalnych serwisowych uwzgldnia si cen pomniej-
a) norm czasowych operacji naprawczych okre[lo-
szon wedBug zasad okre[lonych w lit. a.
nych przez producenta pojazdu,
4. Wysoko[ odszkodowania ustala si na podstawie uprze-
b) stawki za roboczogodzin ustalonej przez PZU SA
dnio uzgodnionych przez PZU SA z ubezpieczonym kosztów
w oparciu o maksymalne ceny usBug na terenie
i sposobu naprawy ubezpieczonego pojazdu przez zakBad
dziaBalno[ci jednostki organizacyjnej PZU SA
naprawczy wykonujcy napraw, w oparciu o zasady za-
likwidujcej szkod;
warte w systemie Audatex lub Eurotax, z zastosowaniem:
c) cen cz[ci zamiennych zawartych w systemie
1) norm czasowych operacji naprawczych okre[lonych przez
Audatex lub Eurotax, ustalonych wedBug warian-
producenta pojazdu;
tu serwisowego;
2) stawki za roboczogodzin ustalonej przez PZU SA
d) cen materiaBów lakierniczych i normaliów zawar-
w oparciu o ceny usBug stosowane przez inne zakBady
tych w systemach Audatex lub Eurotax;
naprawcze funkcjonujce na terenie dziaBalno[ci jed-
4) dla ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody caB-
nostki organizacyjnej PZU SA likwidujcej szkod;
kowitej, koszt naprawy ustalony wedBug zasad
3) cen cz[ci zamiennych zawartych w systemie Audatex
okre[lonych w pkt 3 porównuje si do warto[ci
lub Eurotax ustalonych:
brutto pojazdu.
a) w wariancie serwisowym dla pojazdów do trzeciego
9. Przy ustaleniu odszkodowania za szkody powstaBe w
roku eksploatacji lub powy|ej trzeciego roku eksploa-
ogumieniu uwzgldnia si indywidualnie stopieD jego
tacji, o ile zostaBa zapBacona dodatkowa skBadka
zu|ycia eksploatacyjnego.
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a,
b) w wariancie optymalnym dla pojazdów powy|ej
Szkody powstaBe za granic
trzeciego roku eksploatacji;
4) cen materiaBów lakierniczych i normaliów zawartych
§ 23.1. Je|eli uszkodzony za granic pojazd wymaga naprawy
w systemach Audatex lub Eurotax.
w zakresie niezbdnym do kontynuowania bezpiecznej
5. Odszkodowanie ustalone wedBug zasad okre[lonych w ust. 4
jazdy (naprawa prowizoryczna), naprawa na koszt
PZU SA wypBaca pod warunkiem przedstawienia oryginaBów
PZU SA jest dokonywana na zlecenie ustalonego przez
rachunków lub faktur VAT dotyczcych robocizny, cz[ci
PZU SA przedstawiciela.
zamiennych, materiaBów lakierniczych i normaliów. PZU SA
2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 nie jest wymagane,
mo|e za|da przedstawienia oryginaBów rachunków lub
je|eli koszt naprawy pojazdu w dacie jej wykonania nie
faktur VAT dokumentujcych nabycie cz[ci oryginalnych
przekracza kwoty 1.200 euro lub jej równowarto[ci
serwisowych w autoryzowanym punkcie sprzeda|y danej
w walutach obcych.
marki pojazdu.
3. Je|eli koszty naprawy prowizorycznej zostaBy ponie-
6. W razie udokumentowania naprawy pojazdu rachunka-
sione bezpo[rednio przez poszkodowanego, zwrot
mi bez uprzedniego uzgodnienia z PZU SA kosztów i spo-
tych kosztów nastpuje w Polsce na podstawie
sobu naprawy, o którym mowa w ust. 4, ustalenie odszko-
imiennych oryginaBów rachunków niezale|nie od wa-
dowania nastpuje na podstawie tych rachunków, ale
riantu, w którym zawarto umow ubezpieczenia.
zweryfikowanych przez PZU SA wedBug zasad okre[lo-
4. Je|eli przeprowadzona za granic naprawa przekracza
nych w ust. 4.
zakres niezbdny do kontynuowania bezpiecznej jazdy
7. Na |yczenie ubezpieczonego wysoko[ odszkodowania
lub wykracza poza upowa|nienie udzielone przez
mo|e zosta ustalona na podstawie wyceny sporzdzonej
PZU SA lub jego przedstawiciela, odszkodowanie w tej
przez PZU SA wedBug zasad zawartych w systemie Audatex
cz[ci jest ustalone i wypBacone wedBug cen obowi-
lub Eurotax bez podatku VAT, z zastosowaniem:
zujcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba,
1) norm czasowych operacji naprawczych okre[lonych
|
e faktycznie poniesione koszty s ni|sze. Odszkodo-
przez producenta pojazdu;
wanie ustala si wedBug zasad okre[lonych w § 22.
2) stawki za roboczogodzin ustalonej przez PZU SA
5. W razie konieczno[ci holowania pojazdu uszkodzone-
w oparciu o [rednie ceny usBug na terenie dziaBalno[ci
go za granic Rzeczypospolitej Polskiej, koszty holowa-
jednostki organizacyjnej PZU SA likwidujcej szkod;
nia lub transportu PZU SA zwraca wedBug zasad okre[lo-
3) cen cz[ci zamiennych zawartych w systemie Audatex
nych w § 25 ust. 1 i 2. Holowanie pojazdu wymaga
lub Eurotax, ustalonych wedBug wariantu optymalnego;
uzgodnienia z PZU SA lub jego przedstawicielem.
4) cen materiaBów lakierniczych i normaliów zawartych w
§ 24.1. Odszkodowanie pBatne jest w zBotych polskich.
systemach Audatex lub Eurotax.
2. Je|eli w zwizku ze szkod powstaB za granic Rze-
8. W razie powstania szkody caBkowitej:
czypospolitej Polskiej zostaBy poniesione wydatki w wa-
1) odszkodowanie ustala si w kwocie odpowiadajcej
lucie obcej, odszkodowanie okre[lane jest w zBotych
warto[ci pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pom-
wedBug [redniego kursu walut NBP z daty ustalenia
niejszonej o warto[ pozostaBo[ci;
odszkodowania.

9 
background image
Koszty dodatkowe
§ 28.1. PZU SA wypBaca odszkodowanie w terminie 30 dni,
liczc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku
§ 25.1. PZU SA zwraca w granicach sumy ubezpieczenia uza-
ubezpieczeniowym.
sadnione okoliczno[ciami danego zdarzenia koszty:
2. Gdyby wyja[nienie w terminie okre[lonym w ust. 1
1) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie
okoliczno[ci koniecznych do ustalenia odpowiedzial-
nie dBu|szym ni| do trzech dni po dokonaniu ogl-
no[ci PZU SA albo wysoko[ci odszkodowania okazaBo
dzin i sporzdzeniu powypadkowej kalkulacji kosz-
si niemo|liwe, odszkodowanie wypBaca si w cigu
tów naprawy pojazdu;
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale|ytej
2) holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu
staranno[ci wyja[nienie tych okoliczno[ci byBo mo|li-
z miejsca zdarzenia pod warunkiem, |e usBugi te nie
we. Jednak|e bezsporn cz[ odszkodowania PZU SA
mogBy by [wiadczone w ramach posiadanego przez
wypBaca w terminie okre[lonym w ust. 1.
ubezpieczonego ubezpieczenia PZU Auto Pomoc;
3. PZU SA jest zobowizany:
je|eli koszty te zostaBy pokryte w cz[ci, PZU SA
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zaj[ciu zdarzenia
zwraca pozostaBe koszty, z zastrze|eniem ust. 2.
losowego objtego ochron ubezpieczeniow, w ter-
2. Kwota zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1 nie
minie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
mo|e przekroczy 10% sumy ubezpieczenia. Posta-
do poinformowania o tym ubezpieczonego lub ubez-
nowienia tego nie stosuje si do umów ubezpieczenia
pieczajcego, je|eli nie s oni osobami wystpu-
zawartych z opcj Door to Door albo opcj Truck,
jcymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjcia pos-
o których mowa w § 10 ust. 2.
tpowania dotyczcego ustalenia stanu faktyczne-
3. PZU SA zobowizany jest ponadto zwróci w granicach
go zdarzenia, zasadno[ci zgBoszonych roszczeD
sumy ubezpieczenia koszty:
i wysoko[ci odszkodowania, a tak|e do poinformo-
1) wynikBe z zastosowania, w razie zaj[cia wypadku,
wania osoby wystpujcej z roszczeniem pisemnie
[
rodków podjtych w celu ratowania ubezpieczo-
lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziBa zgod,
nego pojazdu oraz zapobie|enia szkodzie lub
jakie dokumenty s potrzebne do ustalenia odpo-
zmniejszenia jej rozmiarów, je|eli [rodki te byBy
wiedzialno[ci PZU SA lub wysoko[ci odszkodo-
celowe, chocia|by okazaBy si bezskuteczne;
wania, je|eli jest to niezbdne do dalszego prowa-
2) dodatkowego badania technicznego, o którym mo-
dzenia postpowania;
wa w § 30 pkt 6.
2) je|eli w terminach okre[lonych w ust. 1 i 2 nie wypBa-
ci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie oso-
WypBata odszkodowania
by zgBaszajcej roszczenie o przyczynach niemo|-
i obowizki informacyjne PZU SA
no[ci zaspokojenia jej roszczeD w caBo[ci lub cz[ci,
a tak|e do wypBacenia bezspornej cz[ci odszkodo-
§ 26.
Odszkodowanie wypBacane jest ubezpieczonemu. Za
wania;
szkod powstaB w pojezdzie nale|cym do spadku
3) je|eli odszkodowanie nie przysBuguje lub przysBu-
odszkodowanie wypBaca si spadkobiercom ubezpie-
guje w innej wysoko[ci, ni| okre[lona w zgBoszonym
czonego (odpowiednio nastpcom prawnym).
roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie oso-
§ 27.1. W razie kradzie|y pojazdu:
b wystpujc z tym roszczeniem, w terminach
1) ubezpieczony, ubezpieczajcy lub osoba uprawnio-
okre[lonych w ust. 1 i 2, wskazujc na okoliczno[ci
na do korzystania z pojazdu zobowizana jest do:
oraz podstaw prawn uzasadniajc caBkowit lub
a) przekazania PZU SA dowodu rejestracyjne-
cz[ciow odmow wypBaty odszkodowania oraz
go i karty pojazdu (o ile byBa ona wydana na
do pouczenia tej osoby o mo|liwo[ci dochodzenia
ten pojazd) oraz wszystkich kluczyków i ste-
roszczeD na drodze sdowej;
rowników sBu|cych do otwarcia lub urucho-
4) do udostpniania osobom, o których mowa w pkt 1,
mienia pojazdu oraz od zabezpieczeD przeciw-
informacji i dokumentów, gromadzonych w celu usta-
kradzie|owych, które byBy wymagane przy za-
lenia odpowiedzialno[ci PZU SA lub wysoko[ci
warciu umowy, w celu ustalenia odpowie-
odszkodowania; osoby mog |da pisemnego pot-
dzialno[ci PZU SA w okoliczno[ciach, o których
wierdzenia przez PZU SA udostpnionych infor-
mowa w § 8 ust. 1 pkt 10,
macji, a tak|e sporzdzania na swój koszt ksero-
b) okazania oryginaBu umowy o [wiadczenie usBugi
kopii dokumentów i potwierdzania ich zgodno[ci
monitoringu, poszukiwania i odzyskiwania po-
z oryginaBem przez PZU SA;
jazdu oraz dowodu opBaty abonamentu za okres,
5) na |danie ubezpieczonego lub ubezpieczajcego,
w którym przypadaB dzieD, w którym dokonano
do udostpniania posiadanych przez siebie infor-
kradzie|y pojazdu, je|eli w pojezdzie zamonto-
macji zwizanych z wypadkiem lub zdarzeniem b-
wany byB system specjalny;
dcym podstaw ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA
2) PZU SA mo|e uzale|ni wypBat odszkodowania od
oraz ustalenia okoliczno[ci wypadków i zdarzeD
przeniesienia na jego rzecz wBasno[ci pojazdu po
losowych, jak równie| wysoko[ci odszkodowania.
jego wyrejestrowaniu.
2. Je|eli skradziony pojazd zostaB odzyskany po doko-
Roszczenia zwrotne
naniu przez PZU SA wypBaty odszkodowania, PZU SA
w uzgodnieniu z ubezpieczonym mo|e ponownie prze-
§ 29.1. Z dniem wypBaty przez PZU SA odszkodowania roszcze-
nie[ na niego wBasno[ pojazdu. Je|eli wBasno[ po-
nia ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpo-
jazdu nie zostaBa przeniesiona na PZU SA, wypBacone
wiedzialnej za szkod przechodz z mocy prawa na
odszkodowanie podlega zwrotowi w caBo[ci, o ile po-
PZU SA do wysoko[ci zapBaconego odszkodowania.
jazd nie zostaB uszkodzony albo w odpowiedniej cz[ci,
Je|eli PZU SA pokryB tylko cz[ szkody, ubezpieczo-
gdy nastpiBo uszkodzenie pojazdu, za które PZU SA
nemu przysBuguje co do pozostaBej cz[ci pierwszeDst-
jest zobowizane do wypBaty odszkodowania.
wo zaspokojenia przed roszczeniami PZU SA.
3. W razie kradzie|y radioodtwarzacza z wyjmowanym
2. Nie przechodz na PZU SA roszczenia ubezpieczo-
panelem wypBata odszkodowania uzale|niona jest od
nego przeciwko osobom, z którymi pozostaje on we
przekazania PZU SA tego panela.
wspólnym gospodarstwie domowym.

10 
background image
3. Je|eli ubezpieczony zrzekB si roszczenia o odszko-
2. O utracie dokumentów pojazdu (dowodu rejestra-
dowanie do sprawcy szkody lub je ograniczyB, PZU SA
cyjnego lub karty pojazdu) lub kluczyka, lub ste-
mo|e odmówi odszkodowania lub je zmniejszy. Je-
rownika, sBu|cych do otwarcia lub uruchomienia
|
eli zrzeczenie si lub ograniczenie roszczenia zosta-
pojazdu, lub kluczyka lub sterownika sBu|cych do
nie ujawnione po wypBacie przez PZU SA odszkodo-
uruchomienia
zabezpieczeD
przeciwkradzie|o-
wania, wówczas PZU SA przysBuguje prawo dochodze-
wych, które byBy wymagane przy zawarciu umowy,
nia zwrotu caBo[ci lub cz[ci wypBaconego odszkodo-
ubezpieczony, ubezpieczajcy lub osoba uprawnio-
wania.
na do korzystania z pojazdu zobowizani s po-
wiadomi PZU SA w terminie, o którym mowa w ust.
ROZDZIAA VII. POSTPOWANIE W RAZIE SZKODY
1 pkt 2 i zabezpieczy pojazd przed kradzie| z na-
le|yt staranno[ci, a w przypadku kradzie|y oraz
§ 30.
W razie powstania szkody polegajcej na uszkodze-
w okoliczno[ciach nasuwajcych przypuszczenie,
niu pojazdu ubezpieczony, ubezpieczajcy lub osoba
|
e popeBniono przestpstwo powiadomi policj
uprawniona do korzystania z pojazdu zobowizani s:
w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
1) u|y dostpnych [rodków w celu ratowania ubez-
3. W przypadku utraty z jakiejkolwiek przyczyny klu-
pieczonego pojazdu oraz zapobie|enia szkodzie
czyka lub sterownika, sBu|cego do otwarcia lub
lub zmniejszenia jej rozmiarów;
uruchomienia pojazdu, lub do uruchomienia zabez-
2) nie dokonywa w uszkodzonym pojezdzie |adnych
pieczeD przeciwkradzie|owych, które byBy wyma-
zmian, je|eli nie s one uzasadnione konieczno[ci
gane przy zawarciu umowy, ubezpieczony, ubez-
kontynuowania bezpiecznej jazdy i nie podejmowa
pieczajcy lub osoba uprawniona do korzysta-
naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia ogldzin
nia z pojazdu zobowizani s wymieni wkBadki
pojazdu przez PZU SA lub jego przedstawiciela,
zamków oraz przekodowa moduBy zabezpieczeD
chyba |e PZU SA lub jego przedstawiciel nie prze-
przeciwkradzie|owych.
prowadziB ich w terminie 7 dni od dnia otrzymania
§ 32.
W celu skorzystania ze [wiadczeD opcji Door to Door,
zawiadomienia o szkodzie, albo 14 dni, je|eli niez-
o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, ubezpieczajcy lub
bdne byBo powoBanie biegBych (rzeczoznawców);
ubezpieczony przed podjciem dziaBaD we wBasnym
3) powiadomi PZU SA o szkodzie powstaBej na te-
zakresie s zobowizani, nie pózniej ni| z chwil
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezwBocznie,
powiadomienia PZU SA o szkodzie, poinformowa tele-
jednak nie pózniej ni| w terminie 7 dni od dnia wy-
fonicznie PZU SA o zamiarze korzystania ze [wiadczeD
padku ubezpieczeniowego;
i poda informacje niezbdne do ich realizacji; numer
4) powiadomi PZU SA o szkodzie powstaBej za gra-
telefonu Infolinii PZU zamieszczony jest w dokumencie
nic Rzeczypospolitej Polskiej, nie pózniej ni| w ter-
ubezpieczenia.
minie 7 dni od dnia powrotnego przekroczenia gra-
§ 33.
W zwizku z wystpieniem wypadku ubezpieczenio-
nicy Rzeczypospolitej Polskiej, a je[li zaistniaBa ko-
wego, ubezpieczony, ubezpieczajcy lub osoba uprawnio-
nieczno[ korzystania z pomocy przedstawiciela
na do korzystania z pojazdu zobowizani s:
PZU SA jego zawiadomienie powinno nastpi nie
1) powiadomi PZU SA o szkodzie;
pózniej ni| w terminie 3 dni od dnia wypadku ubez-
2) przedstawi posiadane dowody dotyczce zaj[cia wy-
pieczeniowego;
padku ubezpieczeniowego lub poniesionych kosztów;
5) odnotowa, w razie kolizji z innym pojazdem, dane
3) uBatwi PZU SA lub osobom dziaBajcym na jego
dotyczce tego pojazdu, osoby kierujcej tym po-
zlecenie ustalenie okoliczno[ci powstania i rozmia-
jazdem a tak|e numer polisy, nazw i adres ubez-
ru szkody;
pieczyciela, z którym zostaBa zawarta umowa obo-
4) umo|liwi PZU SA uzyskanie niezbdnych infor-
wizkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojaz-
macji lub o[wiadczeD od osoby korzystajcej z po-
dów mechanicznych;
jazdu podczas powstania szkody;
6) przeprowadzi wymagane przepisami prawa do-
5) zabezpieczy mo|no[ dochodzenia roszczeD
datkowe badanie techniczne pojazdu po jego napra-
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzial-
wie, oraz poinformowa PZU SA o przeprowa-
nych za szkod.
dzeniu tego badania;
§ 34.1. W razie naruszenia z winy umy[lnej lub ra|cego nie-
7) uzyska od organizatora imprezy potwierdzenie
dbalstwa obowizków, o których mowa w § 30 pkt 1 lub
zaj[cia szkody w przypadku rozszerzenia zakresu
pkt 2, lub § 31 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, lub § 31 ust. 2 lub 3,
ubezpieczenia o szkody powstaBe podczas jazd
PZU SA jest wolny od odpowiedzialno[ci za szkody
wy[cigowych lub konkursowych oraz treningów do
powstaBe z tego powodu.
tych jazd.
2. W razie naruszenia z winy umy[lnej lub ra|cego
§ 31.1. W przypadku szkody kradzie|owej lub szkody powsta-
niedbalstwa obowizków, o których mowa w § 30 pkt 3
B
ej w okoliczno[ciach uzasadniajcych przypuszcze-
lub pkt 4, lub § 31 ust. 1 pkt 3, PZU SA mo|e
nie, |e popeBniono przestpstwo, ubezpieczony, ubezpie-
odpowiednio zmniejszy odszkodowanie, je|eli naru-
czajcy lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu
szenie przyczyniBo si do zwikszenia szkody lub unie-
zobowizani s:
mo|liwiBo PZU SA ustalenie okoliczno[ci i skutków
1) u|y dostpnych [rodków w celu ratowania ubez-
wypadku.
pieczonego pojazdu oraz zapobie|enia szkodzie
3. W razie niedopeBnienia obowizku, o którym mowa
lub zmniejszenia jej rozmiarów;
w § 32, z przyczyn okre[lonych w § 8 ust. 4, koszty
2) powiadomi policj niezwBocznie, jednak nie pózniej
[
wiadczeD przewidzianych w opcji Door to Door mog
ni| w cigu 12 godzin od powzicia informacji o tych
by zwrócone je|eli:
zdarzeniach;
1) w przypadku holowania, koszty dotycz holowania
3) powiadomi PZU SA niezwBocznie, jednak nie pózniej
z miejsca zdarzenia do warsztatu Sieci Naprawczej
ni| w cigu najbli|szego dnia roboczego, a w przypad-
PZU wspóBpracujcego w zakresie realizacji [wiad-
ku zaj[cia tych zdarzeD za granic Rzeczypospo-
czeD opcji Door to Door; koszty holowania w inne
litej Polskiej powiadomi wskazanego przez PZU SA
miejsce s zwracane zgodnie z zasadami okre[lo-
przedstawiciela, z zachowaniem tych terminów.
nymi w § 25 ust. 1 i 2,

11 
background image
2) koszty wszystkich [wiadczeD zostan udokumen-
2. W przypadku skargi lub za|alenia dotyczcych likwi-
towane oryginaBami rachunków i dowodów ich za-
dacji szkód, jednostk wBa[ciw do ich rozpatrzenia jest
pBaty,
Centrum Likwidacji Szkód PZU SA wBa[ciwe ze wzgl-
3) uraz ciaBa lub nagBe zachorowanie zostanie potwier-
du na miejsce likwidacji szkody.
dzone dokumentem wystawionym przez lekarza.
3. PZU SA udziela odpowiedzi na skarg lub za|alenie na
pi[mie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub
ROZDZIAA VIII. POSTANOWIENIA KOCCOWE
za|alenia.
4. Ubezpieczajcemu lub ubezpieczonemu przysBuguje
§ 35.1. Ubezpieczajcemu lub ubezpieczonemu przysBuguje
prawo do wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczo-
prawo do wniesienia pisemnej skargi lub za|alenia,
nych.
dotyczcych realizacji przez PZU SA umowy ubezpie-
§ 36.
Powództwo o roszczenia wynikajce z umowy ubezpie-
czenia. Z zastrze|eniem ust. 2 adresatem skargi lub
czenia mo|na wytoczy albo wedBug przepisów o wBa[ci-
za|alenia, wBa[ciwym do ich rozpatrzenia, jest jednost-
wo[ci ogólnej albo przed sd wBa[ciwy dla miejsca
ka organizacyjna nadzorujca jednostk, której skarga
zamieszkania lub siedziby ubezpieczajcego lub ubez-
lub za|alenie dotyczy lub inna jednostka wskazana
pieczonego.
przez PZU SA. Skarg lub za|alenie skBada si na
§ 37.
Niniejsze OWU maj zastosowanie do umów ubezpie-
pi[mie za po[rednictwem jednostki, której skarga lub
czenia, w których okres ubezpieczenia rozpoczyna si
za|alenie dotyczy.
po dniu 31 maja 2010 r.
4-38-PZU SA-6425/XII
PREZES ZARZDU PZU SA
Andrzej Klesyk
CZAONEK ZARZDU PZU SA
Witold Jaworski
Oferta
 
my ubezpieczamy