My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
1
FI/OW036/1011
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sopockie
Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej „Hestią”,
zawiera z przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy Prawo Działalności
Gospodarczej, umowy, których przedmiotem jest udzielenie
gwarancji ubezpieczeniowych, zwane dalej, „Umowami o gwarancje
ubezpieczeniowe”.
2. Umowy o gwarancje ubezpieczeniowe mogą być zawierane
na uzgodnionych przez strony warunkach, odbiegających od
postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.
3. Wszelkie zmiany uzgodnione przez strony powinny być sporządzone
na piśmie, pod rygorem ich nieważności.
§ 2
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach
mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,
w szczególności ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych,
zawarte w tytule III księgi trzeciej.
2. Do niniejszych Ogólnych Warunków nie mają zastosowania
przepisy dotyczące umowy ubezpieczenia.
§ 3
1. Gwarancja ubezpieczeniowa, o której mowa w § 1 ust. 1, zawiera
zobowiązanie Hestii do spełnienia świadczenia pieniężnego na
wypadek nie wywiązania się z obowiązku zapłaty należności przez
dającego zlecenie, zwanego dalej „Zobowiązanym”, wobec osoby
upoważnionej do wykonywania uprawnień z gwarancji, zwanej dalej
„Beneficjentem”.
2. Udzielenie gwarancji nie powoduje zniesienia odpowiedzialności
Zobowiązanego wobec Benefcjenta z tytułu łączącego ich stosunku
prawnego. Zobowiązanemu nie przysługują przeciwko Hestii zarzuty
przysługujące mu wobec Beneficjenta z tytułu łączącego ich stosunku
prawnego.
§ 4
Hestia udziela następujących gwarancji:
1) zapłaty należności celnych i podatkowych,
2) zapłaty wadium,
3) zwrotu zaliczki,
4) należytego wykonania umowy,
5) innego rodzaju zapłaty.
ZAWARCIE UMOWY O GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ
§ 5
1. Umowę o gwarancję ubezpieczeniową zawiera się na podstawie
wniosku o udzielenie gwarancji.
2. Wniosek o udzielenie gwarancji powinien określać w szczególności:
1) nazwę (nazwisko) Zobowiązanego i jego siedzibę (adres),
2) wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) nazwę (nazwisko) Beneficjenta i jego siedzibę (adres),
4) kwotę gwarancji,
5) okres obowiązywania gwarancji.
3. Do wniosku o udzielenie gwarancji należy dołączyć:
1) dokumenty, które określają wierzytelność podlegającą
zabezpieczeniu gwarancją,
2) oświadczenie w sprawie proponowanych form zabezpieczenia
roszczeń Hestii na wypadek spełnienia przez nią świadczenia
pieniężnego wynikającego z udzielonej gwarancji.
§ 6
1. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, albo
został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi Ogólnymi
Warunkami, Hestia wzywa Zobowiązanego do jego uzupełnienia,
albo sporządzenia nowego wniosku. Wniosek uważa się wówczas za
złożony z chwilą otrzymania przez Hestię nowego wniosku lub wniosku
uzupełnionego zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. W razie
niewykonania powyższego uważa się, że wniosek nie został złożony.
2. Hestia może uzależnić zawarcie umowy o gwarancję
ubezpieczeniową od dostarczenia przez Zobowiązanego dodatkowych
informacji i dokumentów związanych z wierzytelnością zabezpieczoną
gwarancją oraz sytuacją finansową Zobowiązanego.
3. Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową poprzedzone jest
oceną zdolności płatniczej Zobowiązanego, dokonaną przez Hestię
w oparciu o przedłożone przez niego dokumenty i informacje.
W przypadku negatywnej oceny Hestia uprawniona jest do odmowy
zawarcia umowy.
4. Hestii przysługuje prawo wglądu w dokumenty związane
z udzieleniem gwarancji w każdym czasie jej obowiązywania, jak
również po jej wygaśnięciu w razie zgłoszenia roszczenia przez
Beneficjenta. W tym celu Zobowiązany winien umożliwić wstęp na
teren swojej firmy osobom upoważnionym przez Hestię.
5. W okresie obowiązywania gwarancji, a w przypadku zgłoszenia
przez Beneficjenta roszczeń z gwarancji, również po upływie tego
okresu aż do chwili wygaśnięcia roszczeń Hestii, o których mowa
w § 11 ust. 1 niniejszych, Ogólnych Warunków, Zobowiązany ma
obowiązek na żądanie Hestii niezwłocznie przedłożyć dokumenty
pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową i prawną
Zobowiązanego, a w szczególności aktualne sprawozdania finansowe,
odpis z właściwego rejestru oraz inne aktualne dokumenty, o których
mowa we wniosku o udzielenie gwarancji.
6. W okresie obowiązywania gwarancji Zobowiązany ma obowiązek
niezwłocznie poinformować Hestię o każdym zdarzeniu mogącym
powodować jej odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji.
UDZIELENIE I ODWOŁANIE GWARANCJI
§ 7
1. Udzielenie gwarancji następuje po uprzednim zawarciu umowy
o gwarancję ubezpieczeniową, opłaceniu składki w całości
i ustanowieniu zabezpieczeń, o których mowa w § 10.
2. Hestia udziela gwarancji w formie skierowanego do Beneficjenta
Ogólne Warunki Umów o Gwarancje Ubezpieczeniowe
Postanowienia Ogólne
background image
FI/OW036/1011
2
pisemnego oświadczenia, które zawiera w szczególności:
1) zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia,
2) kwotę gwarancji,
3) okres obowiązywania gwarancji,
4) ewentualne zastrzeżenia dotyczące przelewu wierzytelności
z gwarancji.
3. Złożenie Beneficjentowi dokumentu gwarancji jest równoznaczne
z akceptacją jej treści przez Zobowiązanego.
4. Hestia jest uprawniona do odwołania gwarancji, w szczególności
w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez
Zobowiązanego obowiązków nałożonych na niego na podstawie
niniejszych, Ogólnych Warunków lub innych postanowień umowy
o gwarancję ubezpieczeniową, utraty ważności lub nieskuteczności
ustanowionych zabezpieczeń.
5. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o gwarancję
ubezpieczeniową jest gwarancja nie zawierająca określenia końcowego
terminu jej obowiązywania, Hestia jest uprawniona także do odwołania
ważności gwarancji ze skutkiem na koniec okresu wskazanego
w umowie o gwarancję ubezpieczeniową, o ile Zobowiązany nie złoży
wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania umowy o gwarancję
ubezpieczeniową na kolejny okres, najpóźniej na 30 dni przed upływem
poprzedniego okresu jej obowiązywania.
ZWROT SKŁADKI
§ 8
1. Zobowiązanemu należy się zwrot składki za niewykorzystany okres
gwarancji proporcjonalnie do długości tego okresu w przypadku:
1) nieprzyjęcia gwarancji przez Beneficjenta, o ile pisemny wniosek
o zwrot składki wraz z pisemnym potwierdzeniem odmowy przyjęcia
gwarancji został zgłoszony przez Zobowiązanego w terminie 14 dni od
początkowej daty obowiązywania gwarancji,
2) odwołania gwarancji przez Hestię, nie będącego następstwem braku
zapłaty przez Zobowiązanego należności objętych gwarancją.
2. Zwrot składki za niewykorzystany okres gwarancji nastąpi po potrąceniu
kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% zwracanej składki.
§ 9
Hestia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z odwołania
gwarancji lub spowodowane nieprzyjęciem gwarancji przez Beneficjenta.
ROSZCZENIA HESTII I ICH ZABEZPIECZENIE
§10
1. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Hestii wobec
Zobowiązanego z tytułu umowy o gwarancję ubezpieczeniową
ustanowione zostaną na rzecz Hestii określone w umowie o gwarancję
ubezpieczeniową prawnie dopuszczalne zabezpieczenia majątkowe w
szczególności takie jak:
1) weksel własny niezupełny wraz z deklaracją wekslową,
2) weksel poręczony niezupełny wraz z deklaracją wekslową,
3) przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
4) przelew wierzytelności,
5) zastaw rejestrowy,
6) hipoteka.
2. Ustanowione zabezpieczenia winny być ważne i w pełni skuteczne, aż
do chwili ich realizacji lub zwrotu osobie ustanawiającej.
3. Jeżeli po udzieleniu gwarancji ustanowione zabezpieczenia okażą się
niewystarczające dla zabezpieczenia całości ewentualnych roszczeń
Hestii z tytułu umowy o gwarancję ubezpieczeniową, Zobowiązany
ma obowiązek ustanowić niezwłocznie dodatkowe lub nowe
zabezpieczenia, pod rygorem odwołania udzielonej gwarancji.
4. O ile poszczególne umowy ustanawiające zabezpieczenia roszczeń
Hestii z tytułu umowy o gwarancję ubezpieczeniową nie zawierają
odmiennych postanowień, Hestia zwraca ustanowione zabezpieczenia
w terminie 30 dni od upływu ostatecznego terminu zastrzeżonego
w udzielonej gwarancji do zgłaszania przez Beneficjenta swoich
roszczeń, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostały zgłoszone
Hestii przez Beneficjenta roszczenia z gwarancji.
§ 11
1. Z chwilą wypłaty świadczenia pieniężnego Beneficjentowi, Hestii
przysługuje w stosunku do Zobowiązanego roszczenie o zwrot
wypłaconego świadczenia, powiększonego o poniesione przez nią
koszty związane z jego wypłatą wraz z ustawowymi odsetkami za
opóźnienie liczonymi od dnia następnego po dniu wypłaty świadczenia
lub poniesienia kosztów.
2. Decyzja Hestii o wypłacie świadczenia pieniężnego Beneficjentowi
jest wiążąca dla Zobowiązanego i nie może być przez niego podważana,
jeśli wypłata nastąpiła w ramach terminowo zgłoszonego Hestii przez
Beneficjenta żądania zapłaty, a do żądania tego zostały dołączone
wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami udzielonej gwarancji.
3. Hestia może bez ograniczeń dokonywać przelewu wierzytelności
przysługujących jej wobec Zobowiązanego w wyniku wypłaty
świadczenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Hestii powinny
być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem
poleconym.
2. Jeżeli Zobowiązany zmienił adres i nie zawiadomił o tym Hestii,
pismo Hestii skierowane na ostatni znany adres Zobowiązanego
wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby
Zobowiązany nie zmienił adresu.
§ 13
1. Strony umowy o gwarancję ubezpieczeniową mogą poddać pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory.
2. W braku zapisu na sąd polubowny spory wynikające z umowy
o gwarancję ubezpieczeniową rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla
siedziby Hestii.
§ 14
Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
Prezes Zarządu
Piotr Maria Śliwicki
Członek Zarządu
Witold Janusz
Oferta
 
my ubezpieczamy