My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
1
KM/OW078/1309
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Szyb Samochodowych
KOD: CB-SZ-01/13
SPIS TREŚCI
UMOWA UBEZPIECZENIA
2
DEFINICJE
2
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
2
ZAKRES UBEZPIECZENIA
3
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
3
UDZIAŁ WŁASNY
3
SUMA UBEZPIECZENIA
3
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
3
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU
4
WYPŁATA ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA
4
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
4
ZAWARCIE UMOWY NA CUDZY RACHUNEK
4
SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
4
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ERGO HESTII
5
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
5
REGRES UBEZPIECZENIOWY
5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5
background image
KM/OW078/1309
2
UMOWA UBEZPIECZENIA
§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej
Ergo Hestią, w zakresie działania swego przedsiębiorstwa zawiera
umowy ubezpieczenia szyb samochodowych z osobami fizycznymi,
osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
zwanymi dalej Ubezpieczającymi.
2. Informujemy, że w związku z zawartą umową ubezpieczenia,
na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zmianami):
1) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą
w Sopocie przy ul. Hestii 1, zwane dalej Ergo Hestią, jest
administratorem Pani / Pana danych osobowych, które będą
przez nią przetwarzane w celu wywiązania się z umowy
ubezpieczenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
celów, którymi są w szczególności: marketing bezpośredni własnych
produktów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej
umowy ubezpieczenia. Dane pobierane są na podstawie: art. 23
ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ww. ustawy o ochronie danych osobowych
i art. 815 kodeksu cywilnego,
2) służy Pani / Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych
niż wymienione powyżej prawnie usprawiedliwione cele Ergo Hestii
albo osób trzecich, którym przekazywane są te dane, wymaga
uzyskania Pani / Pana uprzedniej zgody.
3. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania
do jej wiadomości okoliczności, o które pytała we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia lub podanie tych okoliczności niezgodnie
z prawdą.
4. Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia
powinien szczegółowo zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia.
5. Zwracamy uwagę, że definicje używanych pojęć mogą odbiegać
od typowego, powszechnego ich znaczenia, jak też od definicji
zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
DEFINICJE
§ 2
Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
przyjmują znaczenie określone w definicjach zamieszczonych
poniżej:
1.
Alternatywne Części Zamienne - części zamienne sygnowane
marką alternatywną do marki producenta pojazdu, bez logo
producenta pojazdu, w stosunku do których producent potwierdza,
że są porównywalnej jakości; jak części stosowane do montażu
pojazdu danej marki przez jego producenta lub części sygnowane
marką alternatywną posiadające certyfikat potwierdzający jakość
porównywalną z jakością części stosowanych do montażu pojazdu
danej marki przez jego producenta.
2.
Centrum Alarmowe - podmiot, który w imieniu Ergo Hestii
przyjmuje telefonicznie zgłoszenia szkód w ubezpieczonym pojeździe.
3.
Miejsce strzeżone - miejsce pozostające pod stałym dozorem
osób zajmujących się ochroną mienia.
4.
Osoby trzecie - wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem
ubezpieczeniowym.
5.
Pojazd - samochód osobowy lub ciężarowy o ładowności
od 851 kg do 3.000 kg, zaopatrzony w polskie tablice rejestracyjne.
6.
Punkt obsługi - zakład naprawczy uprawniony przez Ergo Hestię
do wykonania naprawy lub wymiany szyby na podstawie niniejszych
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
7.
Samochód osobowy - pojazd zarejestrowany jako pojazd osobowy,
ciężarowo-osobowy oraz inny pojazd zarejestrowany jako pojazd
ciężarowy o ładowności do 850 kg.
8.
Szkoda - uszkodzenie lub zniszczenie szyby pojazdu bezpośrednio
wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.
9.
Udział własny - kwota, o którą Ergo Hestia zmniejsza wypłacane
łączne odszkodowanie dotyczące określonego wypadku.
10.
Wypadek - zdarzenie przyszłe i niepewne, niezależne od woli
Ubezpieczonego, takie jak:
1) zderzenie się pojazdów,
2) uszkodzenie pojazdu spowodowane nagłym działaniem siły
mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami
lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
3) uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie,
4) uszkodzenie pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony na
bagażniku zewnętrznym w wyniku zderzenia się tego sprzętu
sportowego z przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
5) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody,
6) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz
pojazdu.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizowanie i pokrywanie
kosztów wymiany szyby czołowej, szyby tylnej oraz szyb bocznych
pojazdu wymienionego w umowie ubezpieczenia, którego szyby
zostały objęte ochroną na podstawie niniejszych Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia.
§ 4
1. Z tytułu ubezpieczenia Ergo Hestia organizuje i pokrywa koszty
naprawy albo wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby,
określonej w § 3 powyżej, o ile naprawa lub wymiana wykonane
zostały we wskazanym przez Ergo Hestię punkcie obsługi. Wymiana
szyby dokonywana jest przy użyciu alternatywnych części
zamiennych, zdefiniowanych w § 2 ust.1.
2. Ergo Hestia nie zwraca kosztów usług, o których mowa w ust. 1,
poniesionych samodzielnie przez Ubezpieczonego.
3. W przypadku, gdy dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonej
lub zniszczonej szyby lub szyb przez punkt obsługi nie będzie
możliwe w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia szkody, Ergo Hestia
zwróci poniesione koszty parkowania uszkodzonego pojazdu
w miejscu strzeżonym nie dłużej jednak niż 48 godzin i do wysokości
rzeczywiście poniesionych kosztów, maksymalnie do kwoty nie
większej niż 300 zł brutto.
background image
3
KM/OW078/1309
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
4. W sytuacji, gdy pojazd z powodu uszkodzenia szyby nie może
bezpiecznie kontynuować jazdy do najbliższego punktu obsługi,
Ergo Hestia organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do
najbliższego punktu obsługi lub, w przypadku określonym w ust. 3,
do miejsca strzeżonego znajdującego się najbliżej punktu obsługi.
5. W przypadku gdy Ubezpieczony samodzielnie poniósł koszty
holowania, Ergo Hestia dokonuje ich zwrotu do wysokości:
a) 120 zł (netto) jeżeli holowanie odbywa się w obrębie 25 km
od miejsca wypadku,
b) 2,30 zł (netto) za km oraz 40 zł (za załadunek i rozładunek pojazdu)
- jeżeli holowanie odbywa się poza obrębem 25 km od miejsca
wypadku.
6. Koszty, o których mowa w ust. 3 - 5, pokrywane są w granicach
sumy ubezpieczenia.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 5
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terenie
RP i w związku z wypadkami, o których mowa w § 2 ust. 10,
zaistniałymi na terenie RP.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 6
1. Ergo Hestia jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony
wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba
że organizowanie i pokrycie kosztów wymiany szyb odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności.
2. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym.
§ 7
1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również
szkody powstałe:
1) jako następstwa użytkowania pojazdu niezgodnie z jego
przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewożony ładunek lub
bagaż z zastrzeżeniem § 2 ust. 10 pkt 4),
2) wskutek użycia pojazdu bez zgody i wiedzy właściciela,
3) w pojeździe, którego kierujący w chwili zdarzenia lub przybycia na
miejsce zdarzenia jednostki policji znajdował sięw stanie po użyciu
alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków
lub innych podobnie działających środków, chyba że nie miało
to wpływu na powstanie szkody, a także gdy kierujący pojazdem
oddalił się z miejsca zdarzenia, o ile miało to wpływ na ustalenie
okoliczności zdarzenia lub wysokości szkody.
4) w pojeździe, którego kierujący w chwili zdarzenia nie posiadał
wymaganych przez ustawę Prawo o ruchu drogowym uprawnień
do kierowania pojazdem,
5) podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, konkursów
albo użycia pojazdu jako rekwizytu,
6) podczas użycia pojazdu do nauki jazdy,
7) podczas wynajmowania pojazdu oraz w pojazdach udostępnianych,
jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem,
8) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyb samochodowych
innych niż wymienione w § 3 oraz pozostałych elementów szklanych
(np. lusterka wewnętrzne i zewnętrze, reflektory, szyberdach, dach
panoramiczny),
9) w szybach posiadających wcześniejsze, nienaprawione
uszkodzenia,
10) w szybach innych niż szklane,
11) w pojazdach prototypowych rozumianych jako modele
eksperymentalne opracowane przez producenta samochodów
dla nowych serii pojazdów.
§ 8
1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody
powstałe w elementach pojazdu niestanowiących elementu
konstrukcyjnego szyby takich jak folie antywłamaniowe
i przyciemniające.
2. Ergo Hestia nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpośrednio
lub pośrednio związane z organizacją usług, o których mowa w § 4,
o ile usługa nie jest wykonywana we wskazanym przez Ergo Hestię
punkcie obsługi. W takim wypadku odpowiedzialność za szkody
związane z organizacją usług ponosi punkt obsługi wykonujący
naprawę lub wymianę uszkodzonej lub zniszczonej szyby.
UDZIAŁ WŁASNY
§ 9
W umowie ubezpieczenia wprowadza się udział własny
Ubezpieczonego w wysokości 100 zł, w szkodach polegających na
wymianie szyby czołowej.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 10
1. Suma ubezpieczenia stanowi łączny limit odpowiedzialności
Ergo Hestii dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia
i wynosi 5.000 zł (brutto).
2. Po zrealizowaniu usługi łączny limit odpowiedzialności zmniejsza
się o kwotę stanowiącą równowartość kosztów, jakie poniosła
Ergo Hestia. W przypadku całkowitego wyczerpania łącznego limitu
odpowiedzialności umowa ubezpieczenia wygasa.
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
§ 11
1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości
Ergo Hestii wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ergo Hestia
zapytywała w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy
w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez
przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu
i obejmuje ponadto okoliczności znane przedstawicielowi. W razie
zawarcia przez Ergo Hestię umowy ubezpieczenia mimo braku
odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności
uważa się za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający
obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ergo Hestii wszelkie
zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie
prawdopodobieństwa wypadku, o które Ergo Hestia zapytywała
we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych pismach przed
zawarciem umowy.
background image
KM/OW078/1309
4
3. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zostały podane do jej wiadomości.
Jeżeli do naruszenia ust. 1 doszło z winy umyślnej, w razie
wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego
następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU
§ 12
1. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej
wiadomości powiadomić Ergo Hestię o wypadku pod numerem
telefonu: 801 107 107 lub 58 555 5 555.
2. W razie zajścia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest użyć
dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
3. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
nie zastosował środków określonych w ust. 2, Ergo Hestia jest wolna
od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
4. Ergo Hestia w granicach sumy ubezpieczenia, zwraca koszty
wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 2, jeżeli
środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA
§ 13
1. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest
do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.
2. W przypadkach wskazanych w § 4 ust. 3 - 5 Ergo Hestia zwraca
koszty na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu
dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń
i wysokości tych kosztów lub zawartej z nim ugody albo
prawomocnego orzeczenia sądu.
§ 14
1. Koszty wskazane w § 4 ust. 3 - 5 Ergo Hestia zwraca w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ergo Hestii albo
wysokości kosztów okazało się niemożliwe, koszty te powinny być
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Bezsporną część kosztów Ergo Hestia wypłaca jednakże w terminie
określonym w ust. 1.
3. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez
Ergo Hestię nie może być wyższa od poniesionej szkody.
§ 15
Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się
z ustaleniami Ergo Hestii co do odmowy zorganizowania usługi albo
co do wysokości zwrotu kosztów, o których mowa w § 4 ust. 3 - 5,
może w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłosić na
piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd
Ergo Hestii.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 16
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się z Ubezpieczającym, który
zawarł z Ergo Hestią w odniesieniu do pojazdu ubezpieczanego
na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:
1) umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych (OC), lub
2) umowę ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco).
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego
wniosku stanowiącego część polisy, będącej potwierdzeniem
zawarcia umowy ubezpieczenia.
3. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) imię, nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego, a także PESEL,
REGON lub NIP,
2) imię, nazwisko i adres Ubezpieczonego, jeżeli umowa ma być
zawarta na rachunek osoby niebędącej Ubezpieczającym, a także jej
PESEL, REGON lub NIP,
3) okres ubezpieczenia,
4) numer polisy OC lub Autocasco.
4. Ergo Hestia może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od
uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową.
ZAWARCIE UMOWY NA CUDZY RACHUNEK
§ 17
1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy
rachunek.
2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ergo Hestii wyłącznie
przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na
odpowiedzialność Ergo Hestii może ona podnieść również przeciwko
Ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia
bezpośrednio od Ergo Hestii, chyba że strony uzgodniły inaczej;
jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli
wypadek już zaszedł.
4. Ubezpieczony może żądać by Ergo Hestia udzieliła mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz o Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków
Ubezpieczonego.
SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
§ 18
1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny
ryzyka i płatna jest jednorazowo.
2. Wysokość składki zależy od:
1) przyjętego w umowie okresu ubezpieczenia,
2) rodzaju pojazdu,
3. Przy ustaleniu wysokości składki uwzględnia się zawarcie
z Ergo Hestią w odniesieniu do pojazdu ubezpieczanego
na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:
1) umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych (OC), lub
2) umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco).
background image
5
KM/OW078/1309
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ERGO HESTII
§ 19
1. Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie.
2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę i godzinę
uzgodnioną przez strony umowy, wskazaną w polisie.
3. Umowa może zostać zawarta na okres jednego roku jak również
na okres krótszy od jednego roku (umowa krótkoterminowa).
4. Umowa zostaje zawarta na taki sam okres ubezpieczenia,
jaki został wskazany w umowie ubezpieczenia:
1) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów, lub
2) pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
(Autocasco).
§ 20
1. Odpowiedzialność Ergo Hestii rozpoczyna się od dnia i godziny
wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod
warunkiem, że składka zostanie zapłacona w terminie wskazanym
w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. W przypadku, gdy Ergo Hestia ponosi odpowiedzialność przed
zapłaceniem składki, a składka nie zostanie zapłacona w terminie,
Ergo Hestia wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym
i żąda zapłaty składki za okres, przez który udzielała ochrony
ubezpieczeniowej. W przypadku braku wypowiedzenia umowa
wygasa z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka.
§ 21
1. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia
zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek
Ergo Hestii - pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego
były zgromadzone wystarczające środki, w odmiennym przypadku
za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ergo Hestii
odpowiednią kwotą.
2. Za zapłatę składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej niż
wynikającej z umowy ubezpieczenia.
§ 22
Odpowiedzialność Ergo Hestii kończy się z upływem okresu
ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy uległ
rozwiązaniu przed tym terminem.
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 23
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy
niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od
umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający
jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w jakim Ergo Hestia udzielała ochrony
ubezpieczeniowej.
2. W razie zbycia pojazdu prawa z umowy ubezpieczenia mogą być
przeniesione na nabywcę pojazdu. Przeniesienie tych praw wymaga
zgody Ergo Hestii.
3. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu również:
- z chwilą wyrejestrowania pojazdu,
- z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia,
- w razie całkowitego zniszczenia pojazdu lub jego utraty.
§ 24
1. Jeżeli umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek odstąpienia,
przeniesienia praw na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia lub
wyrejestrowania pojazdu, na wniosek Ubezpieczającego następuje
zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W razie przejścia własności pojazdu w sytuacji wskazanej
w § 23 ust. 2 wniosek o zwrot składki wymaga dodatkowo
udokumentowania przeniesienia prawa własności pojazdu.
3. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od następnego
dnia po rozwiązaniu umowy.
REGRES UBEZPIECZENIOWY
§ 25
1. Z dniem pokrycia przez Ergo Hestię kosztów wymiany
uszkodzonych szyb roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie
trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na
Ergo Hestię do wysokości pokrytych kosztów. Jeżeli Ergo Hestia
pokryła tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do
pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem
Ergo Hestii.
2. Nie przechodzą na Ergo Hestię roszczenia Ubezpieczonego
przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę
umyślnie.
3. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób
odpowiedzialnych za szkodę.
4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego, bez zgody
Ergo Hestii, całości lub części praw przysługujących mu do osób
trzecich z tytułu szkód, Ergo Hestia może odmówić pokrycia
kosztów odpowiednio w całości lub w kwocie równej części, w jakiej
Ubezpieczony zrzekł się tych praw, a jeżeli koszty już pokryto,
może żądać ich zwrotu odpowiednio w całości lub w kwocie równej
części, w jakiej Ubezpieczony zrzekł się tych praw.
5. W razie niespełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków,
wynikających z ust. 3, z przyczyn leżących po stronie
Ubezpieczonego i uniemożliwieniu przez to Ergo Hestii dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych
za szkodę, Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na zasadach
ogólnych za szkodę, jaką poniosła Ergo Hestia z tego tytułu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili,
w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku
bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania
druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym.
background image
KM/OW078/1309
6
§ 27
1. Skargi i zażalenia Ubezpieczonego rozpatrywane są niezwłocznie
przez Zarząd Ergo Hestii lub upełnomocnionego pracownika,
po przesłaniu ich drogą pisemną na adres siedziby Ergo Hestii lub
drogą elektroniczną na adres: skargi@ergohestia.pl.
2. Po rozpatrzeniu skarg lub zażaleń, o których mowa w ust. 1,
stanowisko Ergo Hestii przesyłane jest w terminie 14 dni roboczych
Ubezpieczonemu na adres wskazany w skardze lub zażaleniu.
3. Skargi i zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika
Ubezpieczonych.
§ 28
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy powinny
być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem
poleconym.
2. Jeżeli strona umowy zmieniła adres i nie zawiadomiła o tym
drugiej strony umowy, to pismo skierowane na ostatni znany adres
strony wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone,
gdyby strona nie zmieniła adresu. Postanowienia powyższe mają
również zastosowanie do siedziby strony.
3. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że
zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy
będą dostarczane drugiej stronie za pomocą listu elektronicznego
(e-mail), wiadomości tekstowej SMS, faksu lub telefonu,
odpowiednio na: wskazany przez strony adres poczty elektronicznej,
numer infolinii Ubezpieczyciela lub numer telefonu komórkowego
lub stacjonarnego wskazany przez Ubezpieczającego.
§ 29
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego.
§ 30
1. Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia są
rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone
przed sądami według właściwości ogólnej albo przed sądem
właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie
sądu polubownego wynikające z niej spory.
§ 31
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie
16 września 2013 roku i obowiązują do umów zawartych od tej daty.
Prezes Zarządu
Piotr Maria Śliwicki
Członek Zarządu
Adam Roman
background image
7
KM/OW078/1309
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
background image
KM/OW078/1309
8
Oferta
 
my ubezpieczamy