My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
1
KM/OW022/1309
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Kierowcy i Pasażerów
SPIS TREŚCI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
2
DEFINICJE
2
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
2
RODZAJE ŚWIADCZEŃ
3
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
3
ZAWARCIE UMOWY NA CUDZY RACHUNEK
4
SUMA UBEZPIECZENIA
4
SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
4
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ERGO HESTII
4
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
5
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
5
USTALANIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
5
UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA
6
WYPŁATA ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA
6
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7
KOD: CB-NNWK-01/13
background image
KM/OW022/1309
2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej
Ergo Hestią, w zakresie działania swego przedsiębiorstwa zawiera
umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów z osobami fizycznymi, osobami prawnymi
oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanymi dalej
Ubezpieczającymi.
2. Informujemy, że w związku z zawartą umową ubezpieczenia,
na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zmianami):
1) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą
w Sopocie przy ul. Hestii 1, zwane dalej Ergo Hestią, jest
administratorem Pani / Pana danych osobowych, które będą przez
nią przetwarzane w celu wywiązania się z umowy ubezpieczenia
oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, którymi są
w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów i usług
oraz dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
Dane pobierane są na podstawie: art. 23 ust. 1 pkt 3 i pkt 5
ww. ustawy o ochronie danych osobowych i art. 815 kodeksu
cywilnego,
2) służy Pani / Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych
niż wymienione powyżej prawnie usprawiedliwione cele Ergo Hestii
albo osób trzecich, którym przekazywane są te dane, wymaga
uzyskania Pani / Pana uprzedniej zgody.
3. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania
do jej wiadomości okoliczności, o które pytała we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia lub w innych pismach przed zawarciem tej
umowy lub podanie tych okoliczności niezgodnie z prawdą.
4. Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia
powinien szczegółowo zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia.
5. Zwracamy uwagę, że definicje używanych pojęć mogą odbiegać
od typowego, powszechnego ich znaczenia, jak też od definicji
zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
DEFINICJE
§ 2
Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
przyjmują znaczenie określone w definicjach zamieszczonych
poniżej w § 3.
§ 3
1.
Koszty leczenia - koszty poniesione na badania i zabiegi
ambulatoryjne oraz operacyjne, pobyt w placówce służby zdrowia,
jak również zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych,
nie obejmują one kosztów rehabilitacji i transportu.
2.
Lokaut - zamknięcie zakładu przez właściciela, połączone ze
zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich
do przyjęcia gorszych warunków pracy lub ze względu na strajk.
3.
Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony - niezależnie od swojej
woli - doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
4.
Osoba uprawniona - wskazana przez Ubezpieczonego osoba
fizyczna, uprawniona do odbioru świadczenia z tytułu jego śmierci.
5.
Stan po spożyciu alkoholu - stan w którym stężenie alkoholu
we krwi wynosi od 0,2‰ do 0,5‰ lub obecność alkoholu
w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu
w 1 dm³.
6.
Stan nietrzeźwości - stan w którym stężenie alkoholu we krwi
wynosi powyżej 0,5‰ lub obecność alkoholu w wydychanym
powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.
7.
Strajk - zbiorowe, dobrowolne powstrzymywanie się pracowników
od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego
interesów, warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw
i wolności związkowych pracowników lub innych grup.
8.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową.
9.
Terroryzm - nielegalne akcje organizowane z pobudek
ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe,
skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia
chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego
przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu
z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych
lub społecznych.
10.
Pojazd - każdy pojazd dopuszczony do ruchu na drogach
publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
11.
Pojazd osobowy - pojazd zarejestrowany jako pojazd osobowy
jak również pojazd terenowy, ciężarowo-osobowy, van oraz inny
pojazd zarejestrowany jako pojazd ciężarowy a posiadający
nadwozie pojazdu osobowego, terenowego lub osobowego kombi.
12.
Używanie pojazdu:
1) poruszanie się pojazdem po drogach publicznych, od momentu
wsiadania do wysiadania z uwzględnieniem chwilowego
zatrzymania pojazdu na trasie jazdy,
2) czynności kierowcy pojazdu mające na celu jego bieżącą obsługę,
dokonywane w bezpośredniej bliskości pojazdu, do których zalicza
się: pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie
i wyładowywanie pojazdu, mycie i czyszczenie pojazdu oraz
otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu.
13.
Zamieszki - gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje
skierowane przeciwko władzy, których celem jest zmiana
istniejącego porządku prawnego.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 4
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych
wypadków kierowcy pojazdu wymienionego w umowie
ubezpieczenia, wynikające z używania tego pojazdu.
2. Przedmiotem ubezpieczenia są również następstwa
nieszczęśliwych wypadków pasażerów pojazdu wymienionego
w umowie ubezpieczenia wynikające z używania tego pojazdu.
background image
3
KM/OW022/1309
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
§ 5
Kierowca naprawiający pojazd wymieniony w umowie ubezpieczenia
objęty jest ochroną ubezpieczeniową tylko w przypadku dokonywania
napraw na trasie jazdy mających na celu dojechanie do najbliższego
warsztatu lub stacji serwisowej albo kontynuowania jazdy.
§ 6
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych
wypadków powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
za granicą z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 7.
§ 7
1. Ubezpieczenie nie obejmuje nieszczęśliwych wypadków:
1) spowodowanych umyślnie przez kierującego pojazdem,
2) spowodowanych przez kierującego pojazdem który w chwili
zdarzenia lub przyjazdu na miejsce zdarzenia jednostki policji był
w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, pod
wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków,
chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody, a także gdy
kierujący pojazdem oddalił się z miejsca wypadku, jeżeli tym
kierującym był właściciel pojazdu, a także osoba z którą właściciel
pojazdu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub inna
osoba upoważniona do użytkowania pojazdu, chyba że nie miało
to wpływu na ustalenie okoliczności lub wysokości szkody,
3) spowodowanych przez kierującego prowadzącego pojazd
mechaniczny bez wymaganego przez ustawę Prawo o ruchu
drogowym lub innych przepisów prawa uprawnień do kierowania
pojazdem, a także przez osobę z którą właściciel pojazdu
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub inną osobę
upoważnioną do użytkowania pojazdu, chyba że nie miało to
wpływu na powstanie szkody,
4) powstałych w związku z popełnieniem lub usiłowaniem
popełnienia przez kierującego pojazdem przestępstwa umyślnego,
5) powstałych podczas rajdów, wyścigów, pokazów, konkursów lub
innych imprez sportowych z udziałem pojazdu objętego umową
ubezpieczenia,
6) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu
wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych,
strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także
konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania
mienia przez władzę,
7) powstałych w wyniku oddziaływania energii jądrowej, skażenia
radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola
magnetycznego i elektromagnetycznego,
8) spowodowanych przez kierującego pojazdem prototypowym
rozumianym jako model eksperymentalny opracowany przez
producenta samochodów dla nowych serii pojazdów,
9) będących następstwem lub powstałych w związku z jakąkolwiek
chorobą, nawet zaistniałą nagle.
2. Zakresem odpowiedzialności Ergo Hestii nie jest objęte
zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną bólem i cierpieniem
fizycznym lub psychicznym (ujemnymi uczuciami przeżywanymi
w związku z cierpieniem fizycznym lub następstwami uszkodzenia
ciała albo rozstroju zdrowia bądź śmiercią Ubezpieczonego).
RODZAJE ŚWIADCZEŃ
§ 8
1. Ergo Hestia wypłaca następujące rodzaje świadczeń:
1) w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
jeżeli nastąpiła ona w okresie do dwóch lat od jego daty
- 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia,
2) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek
nieszczęśliwego wypadku:
a) w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełną sumę
ubezpieczenia określoną w umowie,
b) w przypadku uszczerbku częściowego - procent sumy
ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku
na zdrowiu,
3) zasiłek dzienny, który przysługuje od 10 dnia po wypadku,
a jeżeli niezdolność do pracy lub nauki trwała co najmniej 30 dni
od następnego dnia po wypadku,
4) zwrot udowodnionych kosztów leczenia, w przypadku, gdy były
niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz zostały poniesione
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż po dwóch
latach od daty nieszczęśliwego wypadku,
5) zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez
i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów - pod warunkiem, że zostały one poniesione
nie później niż po dwóch latach od daty wypadku - do wysokości
20% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż do kwoty
2.000 zł brutto; zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów
nie może przekroczyć kwoty 200 zł brutto na każdy ząb,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Łączna kwota świadczeń wskazanych w ust. 1 nie może być
wyższa od ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia.
3. Ergo Hestia nie zwraca kosztów zakupu implantów i implantacji.
4. Koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych
przedmiotów ortopedycznych zwracane są wyłącznie w przypadku,
gdy są niezbędne z medycznego punktu widzenia i nie mogą
być pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub
ubezpieczeń społecznych. Muszą być również poniesione
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 9
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego
wniosku stanowiącego część polisy, będącej potwierdzeniem
zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) nazwę i adres Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego, jeżeli
umowa została zawarta na cudzy rachunek,
2) dane pojazdu z określeniem liczby miejsc w pojeździe,
3) zakres ubezpieczenia,
4) sumę ubezpieczenia,
5) okres ubezpieczenia.
background image
KM/OW022/1309
4
ZAWARCIE UMOWY NA CUDZY RACHUNEK
§ 10
1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy
rachunek.
2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ergo Hestii wyłącznie
przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na
odpowiedzialność Ergo Hestii może ona podnieść również przeciwko
Ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia
bezpośrednio od Ergo Hestii, chyba że strony uzgodniły inaczej;
jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli
wypadek już zaszedł.
4. Ubezpieczony może żądać by Ergo Hestia udzieliła mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków
Ubezpieczonego.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 11
1. Sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający w granicach
określonych w ust. 2.
2. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 5.000 zł i wyższa niż
30.000 zł (brutto).
3. Ubezpieczający może w każdym czasie trwania umowy
ubezpieczenia, za opłatą dodatkowej składki podwyższyć sumę
ubezpieczenia w granicach określonych w ust. 2.
4. Zadeklarowana suma ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności Ergo Hestii w stosunku do każdego
Ubezpieczonego.
§ 12
1. W przypadku, gdy w pojeździe, znajduje się więcej osób niż
jest to przewidziane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, sumę
ubezpieczenia przypadającą na każdą osobę, ustala się w ten
sposób, że sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia
mnoży się przez liczbę miejsc w pojeździe, a następnie dzieli przez
liczbę osób znajdujących się w pojeździe.
2. Suma wypłaconych świadczeń dla wszystkich poszkodowanych
jadących tym pojazdem nie może przekroczyć iloczynu liczby miejsc
i sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ
§ 13
1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny
ryzyka.
2. Składkę ubezpieczeniową ustala się według taryfy obowiązującej
w dniu zawarcia umowy.
3. Składka ubezpieczeniowa może być płatna jednorazowo lub na
wniosek Ubezpieczającego rozłożona na raty. Terminy płatności rat
i ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia.
§ 14
1. Wysokość składki stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia i wyrażonej
w promilach stawki za ubezpieczenia, określonej w taryfie
obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
2. Wysokość składki jest zależna od liczby miejsc w samochodzie,
wskazanej w dowodzie rejestracyjnym.
3. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się:
1) zniżki składki za ubezpieczenie większej liczby pojazdów,
2) zwyżki składki za ubezpieczenie motocykli i motorowerów.
4. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się zniżkę za
jednorazowe opłacenie składki lub zwyżkę za rozłożenie składki
na raty.
§ 15
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili,
w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku
bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania
druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym.
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ERGO HESTII
§ 16
1. Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie.
2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę uzgodnioną
przez strony umowy.
3. Umowa może zostać zawarta na okres jednego roku.
§ 17
1. Odpowiedzialność Ergo Hestii rozpoczyna się od dnia i godziny
wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod
warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona
w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2 i 3.
2. W przypadku gdy Ergo Hestia ponosi odpowiedzialność
przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie
zostanie zapłacona w terminie, Ergo Hestia wypowiada umowę
ze skutkiem natychmiastowym i żąda zapłaty składki za okres,
przez który udzielała ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku
braku wypowiedzenia umowa wygasa z końcem okresu, na który
przypadała niezapłacona składka.
3. Niezapłacenie kolejnej raty składki w podanej przez Ergo Hestię
wysokości i terminie, powoduje ustanie odpowiedzialności
Ergo Hestii tylko wtedy gdy po upływie terminu na zapłatę
raty składki Ergo Hestia wezwie Ubezpieczającego do zapłaty
z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
4. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia
zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek
Ergo Hestii - pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego
były zgromadzone wystarczające środki, w odmiennym przypadku
za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ergo Hestii
odpowiednią kwotą.
5. Za zapłatę składki lub raty składki uważa się zapłatę kwoty
wynikającej z umowy ubezpieczenia.
6. Odpowiedzialność Ergo Hestii kończy się z upływem okresu
ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed
tym terminem.
background image
5
KM/OW022/1309
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO
§ 18
1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości
Ergo Hestii wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ergo Hestia
zapytywała w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy
w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez
przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu
i obejmuje ponadto okoliczności znane przedstawicielowi. W razie
zawarcia przez Ergo Hestię umowy ubezpieczenia mimo braku
odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa
się za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający
obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ergo Hestii wszelkie zmiany
okoliczności, wymienione w ust. 1, o które Ergo Hestia zapytywała
we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych pismach przed
zawarciem umowy.
3. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zostały podane do jej wiadomości.
Jeżeli do naruszenia ust. 1 doszło z winy umyślnej, w razie
wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego
następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
§ 19
1. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie po powstaniu szkody
lub uzyskaniu o niej wiadomości powiadomić Ergo Hestię o wypadku
pod numerem telefonu: 801 107 107 lub 58 555 5 555.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
obowiązku określonego w ustępie poprzedzającym. Ergo Hestia
może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ergo Hestii
ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
3. Skutki braku zawiadomienia Ergo Hestii o wypadku nie następują,
jeżeli Ergo Hestia w terminie wyznaczonym do zawiadomienia
otrzymała wiadomość o okolicznościach, które należało podać
do jego wiadomości.
§ 20
1. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony
obowiązany jest:
1) dostarczyć Ergo Hestii dokumenty niezbędne do rozpatrzenia
wniosku o wypłatę świadczenia, w szczególności:
a) diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzające przyczyny
wypadku i zakres udzielonej pomocy medycznej,
b) oryginały rachunków za opłaconą pomoc medyczną lub dotyczące
innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia.
2) poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu
złagodzenie skutków wypadku,
3) niezwłocznie powiadomić o wypadku Ergo Hestię,
4) zwolnić lekarzy, u których leczył się przed zaistnieniem wypadku
objętego ochroną ubezpieczeniową, z obowiązku zachowania
tajemnicy lekarskiej oraz wyrazić zgodę na udostępnienie
dokumentacji z leczenia,
5) zwolnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy
oraz wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej,
6) poddać się badaniu przez lekarzy wskazanych przez Ergo Hestię
lub ewentualnej obserwacji klinicznej,
7) podjąć aktywną współpracę z Ergo Hestią w celu wyjaśnienia
wszelkich okoliczności powstania wypadku i ustalenia jego
następstw,
8) umożliwić Ergo Hestii dokonanie czynności niezbędnych
do ustalenia okoliczności powstania wypadku, zasadności
i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.
2. Ubezpieczony ma obowiązek udostępnić inne dokumenty
niezbędne do prawidłowej likwidacji szkody.
3. W razie śmierci Ubezpieczonego uprawniony obowiązany jest
dostarczyć do Ergo Hestii dokumenty niezbędne do ustalenia
zasadności roszczenia, przez które rozumie się w szczególności
wyciąg z aktu zgonu (do wglądu) oraz dokumenty stwierdzające
pokrewieństwo lub powinowactwo uprawnionego z Ubezpieczonym
(do wglądu).
4. Ergo Hestia zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów
przedłożonych przez Ubezpieczającego oraz zasięgnięcia opinii
specjalistów.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Ubezpieczony
zobowiązany jest zgromadzić i dostarczyć Ergo Hestii na własny koszt.
6. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego z winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa, obowiązków wymienionych
w ust. 1 i 2, Ergo Hestia może odmówić wypłaty świadczenia
w całości lub w części, jeżeli niedopełnienie obowiązków miało
wpływ na ustalenie przyczyny wypadku lub jego następstw,
rozmiaru szkody bądź wysokości świadczenia.
USTALANIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
§ 21
1. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu określany jest
przez lekarza orzecznika powoływanego przez Ergo Hestię.
Podstawą orzeczenia jest fizykalne badanie Ubezpieczonego
oraz dokumentacja medyczna dotycząca zdarzenia, którego
następstwem jest nieszczęśliwy wypadek, w tym zaświadczenia
o zakończeniu leczenia.
2. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu i związku
przyczynowego lekarz orzecznik kieruje się posiadaną fachową
wiedzą medyczną oraz faktycznym stanem zdrowia Ubezpieczonego
przed oraz po zaistnieniu wypadku. Koszt powołania lekarza
orzecznika w celu ustalenia stopnia trwałego uszczerbku ponosi
Ergo Hestia.
3. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się niezwłocznie
po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, a w razie dłuższego leczenia
- najpóźniej w 24 miesiącu od dnia wypadku. Późniejsza zmiana
stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie daje podstawy do
zmiany wysokości świadczenia.
4. W razie utraty lub uszkodzenia narządu albo układu, których
funkcje były już przed wypadkiem upośledzone wskutek choroby
lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego z innego wypadku,
stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę
między stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu po i przed
wypadkiem.
background image
KM/OW022/1309
6
§ 22
1. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł wskutek tego samego
wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się tylko wówczas,
gdy jest ono wyższe od już wypłaconego, przy czym potrąca się
kwotę uprzednio wypłaconą.
2. Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu trwałego uszczerbku
na zdrowiu z przyczyn związanych z wypadkiem, ale nie pobrał
należnego świadczenia, wówczas osobie uprawnionej wypłaca się
tylko świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
§ 23
1. Zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do
wykonywania pracy lub nauki wypłacany jest na podstawie
właściwego zaświadczenia lekarskiego.
2. Zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub
nauki wypłaca się w wysokości 1‰ ustalonej w umowie sumy
ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności, jednak nie dłużej niż
za 180 dni.
3. Ergo Hestii przysługuje prawo do odmowy wypłaty całości
lub części świadczenia w przypadku stwierdzenia, iż w czasie
niezdolności do pracy lub nauki Ubezpieczający wykonywał pracę
zawodową lub uczęszczał na zajęcia szkolne.
§ 24
1. Koszty leczenia, koszty nabycia środków pomocniczych,
protez i innych przedmiotów ortopedycznych, koszty odbudowy
stomatologicznej zębów zwracane są na podstawie oryginałów
rachunków.
2. Świadczenia określone w ust. 1 łącznie nie mogą przekroczyć
30% sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.
3. Z odszkodowania wypłacanego z tytułu kosztów leczenia
Ergo Hestia potrąca udział własny Ubezpieczonego
w wysokości 30%.
§ 25
Ergo Hestia zwraca Ubezpieczonemu koszty badań i opinii lekarskich
wymaganych przez Ergo Hestię dla uzasadnienia roszczeń.
UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA
§ 26
1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacane
jest Ubezpieczonemu.
2. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed pobraniem świadczenia z tytułu
trwałego uszczerbku na zdrowiu, a zgon nie był następstwem
wypadku, ustalone przed śmiercią świadczenie wypłaca się osobie
uprawnionej.
§ 27
1. Świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się osobie uprawnionej
wyznaczonej imiennie przez Ubezpieczającego.
2. Ubezpieczający może w każdym czasie zmienić osobę uprawnioną.
§ 28
1. Zasiłek dzienny z tytułu czasowej pełnej niezdolności do pracy
lub nauki wypłaca się Ubezpieczonemu.
2. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed pobraniem należnego
świadczenia, wypłaca się je osobie uprawnionej.
§ 29
Świadczenia, o których mowa w §§ 26 - 28, nie przysługują osobie
uprawnionej, która umyślnie spowodowała śmierć Ubezpieczonego.
§ 30
1. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma wyznaczonej osoby
uprawnionej do otrzymania świadczenia, świadczenie przysługuje
członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności:
1) małżonkowi - w całości,
2) dzieciom - w częściach równych,
3) rodzicom - w częściach równych,
4) innym ustawowym spadkobiercom zmarłego - w częściach
równych.
2. W razie braku uprawnionego do przysługującego świadczenia,
Ergo Hestia wypłaca - w granicach sumy ubezpieczenia -
w pierwszym rzędzie rzeczywiste, udowodnione koszty pogrzebu
oraz ewentualne koszty transportu zwłok z miejsca wypadku do
miejsca pochówku osobie, która te koszty poniosła, chyba że koszty
te zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA
§ 31
1. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do
udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.
2. Ergo Hestia wypłaca odszkodowanie lub świadczenie
na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu
dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń
i wysokości odszkodowania lub zawartej z nim ugody albo
prawomocnego orzeczenia sądu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Jeżeli z okoliczności wypadku wynika, że nie ma możliwości
ustalenia odpowiedzialności Ergo Hestii bez wyjaśnienia kwestii
winy Ubezpieczonego, Ergo Hestia może podjąć decyzję
o odpowiedzialności za zdarzenie w oparciu o wynik postępowania
przygotowawczego lub prawomocne orzeczenie sądu.
§ 32
1. Ergo Hestia wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Jeżeli w terminie określonym powyżej w ust. 1 wyjaśnienie
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
Ergo Hestii albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało
się niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie powinno być
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Bezsporną część odszkodowania lub świadczenia Ergo Hestia
wypłaca jednakże w terminie określonym w ust. 1.
background image
7
KM/OW022/1309
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
§ 38
W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 39
1. Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia są
rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone
przed sądami według właściwości ogólnej, albo przed sądem
właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie
sądu polubownego wynikające z niej spory.
§ 40
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie
16 września 2013 roku i obowiązują do umów zawartych
od tej daty.
§ 33
Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się
z ustaleniami Ergo Hestii co do odmowy zaspokojenia roszczenia
albo co do wysokości odszkodowania lub świadczenia, może w ciągu
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ergo Hestii.
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 34
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż
6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy
w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest
przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w jakim Ergo Hestia udzielała ochrony
ubezpieczeniowej.
2. Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy
ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu
ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody Ergo Hestii.
§ 35
1. Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu na skutek przyczyn określonych
w § 34 następuje zwrot składki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od następnego
dnia po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36
1. Skargi i zażalenia Ubezpieczonego rozpatrywane są niezwłocznie
przez Zarząd Ergo Hestii lub upełnomocnionego pracownika,
po przesłaniu ich drogą pisemną na adres siedziby Ergo Hestii lub
drogą elektroniczną na adres: skargi@ergohestia.pl.
2. Po rozpatrzeniu skarg lub zażaleń, o których mowa w ust. 1,
stanowisko Ergo Hestii przesyłane jest w terminie 14 dni roboczych
Ubezpieczonemu na adres wskazany w skardze lub zażaleniu.
3. Skargi i zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika
Ubezpieczonych.
§ 37
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron powinny być
składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem
poleconym.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o zmianie
adresu zamieszkania bądź siedziby.
3. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że
zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony będą
dostarczane Ubezpieczającemu za pomocą listu elektronicznego
(e-mail), wiadomości tekstowej SMS, faksu lub telefonu.
Prezes Zarządu
Piotr Maria Śliwicki
Członek Zarządu
Adam Roman
background image
KM/OW022/1309
8
Oferta
 
my ubezpieczamy