My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
telefon 22 203 59 98, komórka 600 040 738
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
TM/OW009/1109
1
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jachtów
i Sprzętu Pływającego
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej
„Ubezpieczycielem”, zawiera umowy ubezpieczenia z tytułu
użytkowania jachtu lub sprzętu pływającego z osobami fizycznymi,
osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej
„Ubezpieczającymi”.
§ 2
1. Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane na uzgodnionych
przez strony warunkach odbiegających od postanowień niniejszych
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony powinny być sporządzone
na piśmie i dołączone do umowy, pod rygorem nieważności.
DEFINICJE
§ 3
W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za:
1)
chorobę przewlekłą - uważa się stan chorobowy charakteryzujący
się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem,
2)
chorobę tropikalną - uważa się żółtą febrę, śpiączkę, trąd i
czerwonkę pełzakową,
3)
dewastację - uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z wyjątkiem armatora
i właściciela ubezpieczonego jachtu lub sprzętu pływającego oraz
członków załogi i pasażerów ubezpieczonego statku,
4)
eksplozję - uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi
układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary,
wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu
do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników
warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest to, aby ściany tych
naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek
ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie
ciśnień; za wybuch uważa się również implozję, polegającą na
uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem
zewnętrznym,
5)
elementy jachtu - uważa się elementy konstrukcyjne jachtu oraz
wszelki osprzęt i wyposażenie jachtu,
6)
jachty - uważa się statki morskie i śródlądowe używane wyłącznie
w celach sportowych i rekreacyjnych, o długości kadłuba do 24 m, o
napędzie żaglowym, żaglowo-motorowym i motorowym,
7)
kolizję bez kontaktu - uważa się działanie fali wywołanej
nadmierną szybkością przepływających statków,
8)
kradzież - uważa się zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia,
9)
kradzież z włamaniem - uważa się dokonanie albo usiłowanie
dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu
siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi,
podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego,
w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego
pomieszczenia lub w wyniku rabunku,
10)
kraj stałego pobytu - uważa się kraj, w którym członek
załogi uzyskał zezwolenie na osiedlenie się, albo kraj, którego ma
obywatelstwo,
11)
nagłe zachorowanie - uważa się stan chorobowy powstały w
sposób nagły wymagający natychmiastowej pomocy medycznej,
12)
nieszczęśliwy wypadek - uważa się nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony członek
załogi - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia lub zmarł, w tym zawały serca i udary mózgu,
o ile nie istniał stan chorobowy, który mógł przyczynić się do ich
powstania,
13)
ogrodzoną posesję - uważa się teren oddzielony trwale ze
wszystkich stron murem, siatką metalową lub płotem o wysokości
co najmniej 150 cm z wejściami zamkniętymi co najmniej zamkiem
lub kłódką,
14)
okres wyłączenia z eksploatacji - uważa się okres, w którym
ubezpieczony jacht/sprzęt pływający znajduje się na wodzie w
obrębie portu lub przystani żeglarskiej bądź na lądzie i nie jest w
naprawie lub w transporcie,
15)
osobę towarzyszącą - uważa się osobę odbywającą podróż
wraz z ubezpieczonym członkiem załogi i wskazaną przez niego do
towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu,
16)
osoby bliskie - uważa się małżonka, osoby pozostające w
konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów
i synowe, ojczyma, macochę, pasierbów, przysposobionych i
przysposabiających,
17)
osoby trzecie - uważa się osoby pozostające poza stosunkiem
ubezpieczeniowym,
18)
pomieszczenie zamknięte - uważa się pomieszczenie, do
którego drzwi zewnętrzne są zamknięte na co najmniej 2 zamki
wielozastawkowe lub 2 kłódki przetykowe,
19)
pożar - uważa się działanie ognia, który przedostał się poza
palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o
własnej sile,
20)
przystań żeglarską - uważa się wydzielone i nadzorowane
miejsce schronienia jachtów i innych niewielkich statków morskich
lub śródlądowych, z zapleczem sanitarnym i warsztatowym,
21)
regaty - uważa się wszelkie zorganizowane formy rywalizacji w
dziedzinie żeglarstwa i innych sportów wodnych,
22)
siłę wyższą - uważa się niezależne od człowieka zjawisko
zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można
przewidzieć i któremu w żaden sposób nie można zapobiec,
23)
sprzęt pływający - uważa się deski surfingowe i windsurfingowe,
kajaki, rowery wodne oraz łodzie wiosłowe, z wyjątkiem łodzi
składanych i pneumatycznych,
24)
szkodę na osobie - uważa się śmierć, uszkodzenie ciała lub
rozstrój zdrowia,
25)
szkodę w mieniu - uważa się utratę lub uszkodzenie rzeczy
ruchomej albo nieruchomości,
26)
sztorm - uważa się działania wiatru o prędkości nie mniejszej
background image
TM/OW009/1109
2
niż 13,9 m/s, potwierdzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej lub inny właściwy instytut (jeżeli nie ma możliwości
uzyskania opinii takiego instytutu, Ubezpieczyciel może stwierdzić
fakt wystąpienia sztormu na podstawie stanu faktycznego i
rozmiaru szkód w miejscu szkody lub bezpośrednim sąsiedztwie),
27)
wartości pieniężne - uważa się krajowe i zagraniczne znaki
pieniężne, czeki, weksle i karty płatnicze wszelkiego rodzaju, bilety
na przejazdy środkami komunikacji i inne dokumenty zastępujące w
obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie
szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe metale z grupy
platynowców,
28)
wyczynowe uprawianie sportu - uważa się uprawianie
sportów ekstremalnych, uprawianie sportu w celach zarobkowych,
uczestnictwo w regatach lub jakiejkolwiek innej formie rywalizacji
na prędkość lub czas, w tym prób bicia rekordów prędkości lub
czasu, bądź też uczestnictwo w treningach lub jakiejkolwiek innej
formie przygotowywania się do ww. rywalizacji, uczestniczenie
w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi
warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, uczestnictwo w
ekspedycjach,
29)
zagranicę - uważa się obszar leżący poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, kraju bandery ubezpieczonego statku
i kraju siedziby armatora, czarterującego, zarządzającego lub
jakiejkolwiek innej osoby użytkującej ubezpieczony statek, oraz - w
odniesieniu do kosztów leczenia i utrzymania załogi - leżący poza
krajem stałego pobytu członka załogi, którego te koszty dotyczą,
30)
zamek wielozastawkowy - uważa się zamek, do którego klucz
ma w łopatce więcej niż 1 żłobienie prostopadłe do trzonu,
31)
żeglugę - uważa się okres pływania, postoju na wodzie,
transportu oraz napraw.
PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA
§ 4
Ubezpieczyciel udziela kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej w
zakresie:
1) jachtów lub sprzętu pływającego (casco),
2) odpowiedzialności cywilnej armatora,
3) rzeczy osobistych członków załogi jachtu,
4) następstw nieszczęśliwych wypadków,
5) kosztów leczenia załogi jachtu podczas pobytu za granicą.
§ 5
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 ubezpieczeniem na podstawie
niniejszych warunków są objęte jachty i sprzęt pływający podczas
użytkowania w celach sportowych i rekreacyjnych.
2. Jachty i sprzęt pływający nie są objęte ubezpieczeniem na
podstawie niniejszych warunków podczas udziału w regatach, chyba
że Ubezpieczyciel wyrazi na to zgodę na piśmie.
3. Jachty i sprzęt pływający nie są w żadnym wypadku objęte
ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia podczas prób bicia rekordów prędkości lub czasu.
4. Ubezpieczenia statków morskich i śródlądowych używanych przez
Ubezpieczającego, właściciela lub armatora do celów innych niż
rekreacyjne i sportowe, w tym dla celów zarobkowych, zawierane są
przez Ubezpieczyciela na odrębnie uzgodnionych warunkach.
§ 6
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje żeglugę, postój w portach,
przystaniach żeglarskich, na zimowiskach, w warsztatach i
stoczniach, na dokach i na lądzie oraz wodowanie, opuszczanie na
wodę i podnoszenie z wody.
§ 7
Wprowadza się następujący podział na strefy ubezpieczenia jachtów
i sprzętu pływającego:
F120#$fk^Q3 #8.'#!8#,'#(!&2b55-)0#1'#57X.!8#,'8#)1.*-2!('A
F120#$f^Q3 #8.'#!8#,'#(!&2b55!81'#Ž#%*3%'B
a) po wodach śródlądowych RP,
b) po morskich wodach wewnętrznych i przybrzeżnych RP do 5 Mm
od brzegu morskiego,
F120#$f^Q3 #8.'#!8#,'#(!&2b55!81'#Ž#%*3%'B
J.--083X27!)'+508882-)+'-2,'!).' '[1).A!'#p,',+'
Kattegat i Skagerrak,
b) po europejskich wodach śródlądowych,
F120#$f^Q3 #8.'#!8#,'#(!&2b55!81'#Ž#%*3%'B
a) po europejskich wodach morskich ograniczonych od północy
równoleżnikiem 63° szerokości północnej, od zachodu - południkiem
12° długości zachodniej, od południa - równoleżnikiem 33° szerokości
północnej,
J.--083-05#1)'+-08-0830b"8'#+,7+A-08380,7+
i Morzu Marmara,
c) po europejskich wodach śródlądowych,
F120#$f^Q3 #8.'#!8#,'#(!&2b55!81'#Ž#%*3%'.-518712)'!&
wodach żeglownych świata.
§ 8
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ubezpieczenie obejmuje ochroną jachty
i sprzęt pływający na uzgodniony okres i strefę ubezpieczenia
zgodnie z zawartą umową, o ile ubezpieczony statek posiada
dokumenty klasyfikacyjne i dokumenty bezpieczeństwa wydane przez
administrację morską lub śródlądową RP uprawniające do takiej żeglugi.
2. Warunek posiadania dokumentów klasyfikacyjnych i
bezpieczeństwa określony w ust. 1 nie dotyczy jednostek o
długości całkowitej nieprzekraczającej 5 m i łącznej mocy silników
napędowych do 5 kW lub łącznej powierzchni pomiarowej żagli
do 10 m2, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy
prawa i na warunkach w nich określonych, pod warunkiem
jednakże zarejestrowania jednostki we właściwych - zgodnie z
obowiązującymi przepisami - krajowych organach rejestrowych.
JACHTY
§ 9
Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie jacht.
§ 10
1. Z zastrzeżeniem § 11 jacht jest objęty ochroną ubezpieczeniową
od szkód będących bezpośrednim następstwem następujących
niebezpieczeństw:
1) przewrócenia lub zatonięcia,
2) pożaru lub eksplozji,
3) zderzenia z inną jednostką pływającą,
4) kolizji bez kontaktu,
5) utknięcia na gruncie,
background image
3
TM/OW009/1109
Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
6) uderzenia o grunt, podwodną przeszkodę oraz o nabrzeże lub inne
obiekty,
7) sztormu,
8) siły wyższej,
9) akcji ratowniczej,
10) wad ukrytych, bez kosztów wymiany lub zastąpienia wadliwych
części,
11) wadliwej naprawy wykonanej przez stocznię,
12) piractwa morskiego,
13) dewastacji.
2. Umowa ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe podczas
holowania oraz ratowania innych jednostek, o ile nie mogły zostać
objęte wynagrodzeniem za ratownictwo lub wynagrodzeniem za
świadczone usługi.
§ 11
O ile ubezpieczenie rozszerzono o udział w regatach, żagle, maszty,
drzewce, olinowanie stałe i ruchome, śruby napędowe, wały
śrubowe i stery objęte są w zakresie takiego rozszerzenia ochroną
ubezpieczeniową od niebezpieczeństw wymienionych w § 10 ust. 1
pkt 1 - 6.
§ 12
Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową mogą być
objęte jachty od szkód powstałych wskutek:
1) kradzieży jachtu bądź kradzieży z włamaniem elementów jachtu,
2) wypadku drogowego podczas transportu jachtu.
§ 13
1. Ubezpieczenie jachtu od kradzieży dotyczy wyłącznie:
1) w przypadku jachtu pozostawionego na lądzie:
a) kradzieży z włamaniem z pomieszczenia zamkniętego, o ile drzwi
zewnętrzne są zamknięte na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
b) kradzieży z miejsca całodobowo dozorowanego,
c) kradzieży z ogrodzonej posesji,
2) w przypadku jachtu pozostawionego na wodzie - kradzieży z
terenu portu lub przystani żeglarskiej.
2. Ubezpieczenie elementów jachtu od kradzieży z włamaniem dotyczy:
1) w przypadku jachtu pozostawionego na lądzie:
a) kradzieży z włamaniem z pomieszczenia zamkniętego, w którym
przechowywany jest jacht, o ile drzwi zewnętrzne są zamknięte na
co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
b) kradzieży z włamaniem z kabiny lub innego schowka na jachcie, o
ile wejście jest zamknięte na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
a miejsce, w którym znajduje się jacht, jest całodobowo dozorowane
albo ogrodzone,
2) w przypadku jachtu pozostawionego na wodzie - kradzieży z
włamaniem z kabiny lub innego schowka na jachcie, o ile wejście
jest zamknięte na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, a jacht
znajduje się na terenie portu lub przystani żeglarskiej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie określonym w ust. 2
obejmuje wyłącznie te elementy jachtu, które są trwale związane
z kadłubem i których demontaż wymaga użycia narzędzi lub
przyrządów mechanicznych.
§ 14
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
1) dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie i numizmatyczne,
2) dokumenty i rękopisy,
3) sprzęt audiowizualny i komputerowy niestanowiący wyposażenia
radiowo-nawigacyjnego jachtu,
4) rzeczy osobiste,
5) zapasy konsumpcyjne,
6) łodzie komunikacyjne nieoznakowane nazwą jachtu.
§ 15
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli
Ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody
powstałe podczas podróży jachtu niezdatnego do żeglugi w chwili
jej rozpoczęcia, nienależycie wyposażonego i zaopatrzonego, z
niedostateczną załogą lub bez niezbędnych dokumentów, chyba że
braki te były spowodowane okolicznościami, którym nie można było
zapobiec pomimo zachowania przez Ubezpieczającego należytej
staranności.
4. Ponadto z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody będące
następstwem:
1) spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków
odurzających przez członka załogi jachtu,
2) wieku, zużycia, zgnicia lub korozji, zmian konstrukcyjnych
wykonanych bez opinii rzeczoznawców oraz zmian w projekcie
technicznym, konstrukcji jachtu, o których armator wiedział lub
powinien wiedzieć,
3) załadowania na jacht materiałów i przedmiotów wybuchowych,
łatwo zapalnych lub innych ładunków niebezpiecznych, bez
zachowania przepisów obowiązujących przy przewozie ładunków
tego rodzaju,
4) niezdatności środka transportu oraz nieprawidłowego
zamocowania jachtu na czas transportu,
5) działań wojennych, stanu wojennego i wyjątkowego, wojny
domowej, zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i
niepokojów społecznych, aktów terroryzmu i sabotażu oraz aresztu
lub zatrzymania jachtu przez władze danego państwa,
6) działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego,
promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i
elektromagnetycznego.
5. Ponadto z ubezpieczenia są wyłączone jakiekolwiek szkody lub
odpowiedzialność, jak również koszty zapobieżenia, usunięcia
lub minimalizacji rozmiarów zdarzenia, wynikające z faktycznej
lub spodziewanej niemożności odczytania lub nieprawidłowego
odczytania danych przez będący własnością Ubezpieczającego lub
innych osób jakikolwiek sprzęt elektroniczny lub oprogramowanie,
a w szczególności komputer, system komputerowy oraz ich
części lub urządzenia, system telekomunikacyjny lub podobny
oraz ich części lub urządzenia, a także układy peryferyjne,
procesory, mikroprocesory, układy elektroniczne, układy scalone
lub urządzenia mechaniczne wspomnianego wyżej sprzętu.
Nieodczytanie lub nieprawidłowe odczytanie zapisu danych
odnosi się w szczególności do braku możliwości lub niemożności
znalezienia, zapamiętania, gromadzenia, zapisywania, zachowania,
prawidłowego przetworzenia lub interpretacji jakichkolwiek danych
background image
TM/OW009/1109
4
elektronicznych, instrukcji lub polecenia, będących następstwem
potraktowania jakiegokolwiek zapisu danych niezgodnie z intencją
lub w sposób wcześniej zamierzony.
6. Jeżeli po szkodzie częściowej następuje strata całkowita jachtu,
za którą Ubezpieczyciel odpowiada, odszkodowanie należne
Ubezpieczającemu z tytułu szkody częściowej ogranicza się do
wydatków poniesionych przez niego na naprawę jachtu lub w
związku z uszkodzeniami.
§ 16
1. Sumą ubezpieczenia jest zadeklarowana przez Ubezpieczającego
we wniosku ubezpieczeniowym wartość jachtu odpowiadająca jego
zwykłej wartości.
2. Jeżeli zadeklarowana w umowie suma ubezpieczenia jest wyższa
od wartości ubezpieczenia, umowa nie ma skutku prawnego co do
nadwyżki sumy ponad wartość ubezpieczenia.
3. Jeżeli zadeklarowana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa
od wartości ubezpieczenia, Ubezpieczyciel odpowiada za szkody
w stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia do wartości
ubezpieczenia.
4. Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia zwykła wartość jachtu
ulegnie zmianie, Ubezpieczający może zadeklarować taką zmianę
Ubezpieczycielowi w celu uzgodnienia przez strony warunków
zmiany sumy ubezpieczenia.
§ 17
1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za:
1) stratę całkowitą:
a) rzeczywistą, w tym jachtu uznanego za zaginiony,
b) konstruktywną, gdy jacht jest niezdatny do naprawy lub niewart
naprawy,
2) szkody częściowe.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Ubezpieczyciel jest obowiązany zwrócić
Ubezpieczającemu faktycznie przez niego poniesione rozsądne koszty
naprawy szkody częściowej objętej niniejszym ubezpieczeniem.
3. Na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel może, gdy uzna
to za uzasadnione, wypłacić odszkodowanie za szkodę częściową
na podstawie kalkulacji kosztów napraw sporządzonej przez
Ubezpieczającego.
§ 18
1. Ubezpieczyciel jest obowiązany zwrócić:
1) koszty wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczającemu
środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te
były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
2) wydatki o charakterze poświęcenia, nawet wówczas gdy nie
przyniosły pożądanego rezultatu.
2. Ubezpieczyciel jest obowiązany również zwrócić niezbędne i
celowe koszty z tytułu:
1) ratownictwa,
2) holowania i transportu uszkodzonego jachtu do najbliższego
bezpiecznego portu lub miejsca naprawy,
3) usunięcia nawiniętych na śrubę napędową, wał śrubowy lub ster
przedmiotów znajdujących się w wodzie,
4) oględzin dna po utknięciu na gruncie, jeżeli koszty te były
poniesione w dobrej wierze i specjalnie w tym celu, nawet jeżeli nie
stwierdzono żadnych uszkodzeń,
5) postoju jachtu w porcie zagranicznym wskutek uszkodzenia,
6) utrzymania załogi za granicą, gdy ze względu na zaistniały
wypadek niemożliwy jest pobyt załogi na jachcie,
7) utrzymania za granicą załogi w minimalnym składzie oraz
powrotu do kraju pozostałej części załogi, poniesione w uzgodnieniu
z Ubezpieczycielem ze względu na długi okres remontu jachtu,
8) powrotu do kraju całej lub części załogi w przypadku transportu
lub holowania uszkodzonego jachtu do kraju oraz gdy nastąpiła
strata całkowita jachtu,
9) wynagrodzenia rzeczoznawców i innych osób, gdy osoby te
zostały powołane w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu
ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody albo gdy w danych
okolicznościach powołanie tych osób było niezbędne i celowe.
3. Ubezpieczyciel zwraca koszty utrzymania załogi, o których mowa w
ust. 2 pkt 6 i 7, po ich udokumentowaniu za okres do 30 dni w wysokości
do 50% przysługujących w danym kraju limitów hotelowych i diet
służbowych.
4. Koszty i wydatki określone w ust. 1 i 2 podlegają zwrotowi tylko
wówczas, gdy zostały poniesione w związku ze szkodą będącą
bezpośrednim następstwem niebezpieczeństw objętych ochroną
ubezpieczeniową.
§ 19
1. Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości udowodnionych szkód,
nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia.
2. Łączne odszkodowanie może przekroczyć sumę ubezpieczenia
jedynie w przypadku zwrotu Ubezpieczającemu niezbędnych i
celowych wydatków poniesionych dla zachowania przedmiotu
ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów oraz innych kosztów i wydatków poniesionych zgodnie ze
wskazówkami Ubezpieczyciela.
§ 20
1. Odszkodowania wypłacane są z uwzględnieniem franszyzy
redukcyjnej w wysokości 10% każdej szkody, nie mniej niż 100 zł.
m@ 0,1878+812-1-5,'#"*)Ž"#%-57.")3*3 1#0''
wypadków powstałych z jednego zdarzenia.
3. W odszkodowaniach z tytułu straty całkowitej i wynagrodzeń za
ratownictwo franszyzy się nie stosuje.
4. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel może odstąpić od
stosowania franszyzy.
§ 21
1. W razie konieczności wykonania napraw za granicą ubezpieczenie
obejmuje koszty napraw niezbędnych dla odzyskania zdatności
żeglugowej.
2. Kapitan może bez uzgodnienia z Ubezpieczycielem zlecić
wykonanie napraw określonych w ust. 1, jeżeli ich koszt wraz z
wynagrodzeniem za ratownictwo nie przekroczy:
Flkkk5120#i#.X75,'f^A
Fmkkk5120#i#.X75,'f^A
Fokkk5120#i#.X75,'f^@
3. W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel może wypłacić
odszkodowanie z tytułu innych napraw wykonanych za granicą.
background image
5
TM/OW009/1109
Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
SPRZĘT PŁYWAJĄCY
§ 22
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie sprzęt
pływający.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie stratę całkowitą
ubezpieczonego sprzętu wskutek następujących niebezpieczeństw:
1) przewrócenia lub zatonięcia,
2) pożaru lub eksplozji,
3) zderzenia z inną jednostką pływającą lub uderzenia
o podwodną przeszkodę,
4) akcji ratowniczej.
§ 23
Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową może być
objęty sprzęt pływający od szkód powstałych wskutek wypadku
drogowego podczas transportu.
§ 24
1. Sumą ubezpieczenia jest zadeklarowana przez Ubezpieczającego
we wniosku ubezpieczeniowym wartość sprzętu pływającego
odpowiadająca jego zwykłej wartości.
2. Jeżeli zadeklarowana w umowie suma ubezpieczenia jest wyższa
od wartości ubezpieczenia, umowa nie ma skutku prawnego co do
nadwyżki sumy ponad wartość ubezpieczenia.
3. Jeżeli zadeklarowana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa
od wartości ubezpieczenia, Ubezpieczyciel odpowiada za szkody
w stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia do wartości
ubezpieczenia.
4. Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia zwykła wartość sprzętu
pływającego ulegnie zmianie, Ubezpieczający może zadeklarować
taką zmianę Ubezpieczycielowi w celu uzgodnienia przez strony
warunków zmiany sumy ubezpieczenia.
§ 25
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za stratę całkowitą:
1) rzeczywistą,
2) konstruktywną, gdy sprzęt jest niezdatny do naprawy lub niewart
naprawy.
§ 26
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli
Ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Ponadto z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody będące
następstwem:
1) użytkowania sprzętu niezdatnego do żeglugi, nienależycie
wyposażonego i zaopatrzonego, z niedostateczną załogą lub bez
niezbędnych dokumentów, chyba że braki te były spowodowane
okolicznościami, którym nie można było zapobiec pomimo
zachowania przez Ubezpieczającego, armatora i właściciela sprzętu
pływającego należytej staranności,
2) spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków
odurzających przez członków załogi sprzętu pływającego,
3) wieku, zużycia, zgnicia lub korozji, zmian konstrukcyjnych
wykonanych bez opinii rzeczoznawców oraz zmian w projekcie
technicznym, konstrukcji sprzętu, o których Ubezpieczający, armator
lub właściciel sprzętu pływającego wiedział lub powinien wiedzieć,
4) niezdatności środka transportu oraz nieprawidłowego
zamocowania sprzętu na czas transportu,
5) działań wojennych, stanu wojennego i wyjątkowego, wojny
domowej, zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i
niepokojów społecznych, aktów terroryzmu i sabotażu oraz aresztu
lub zatrzymania sprzętu pływającego przez władze danego państwa,
6) działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego,
promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i
elektromagnetyczneg.
4. Ponadto z ubezpieczenia są wyłączone jakiekolwiek szkody lub
odpowiedzialność, jak również koszty zapobieżenia, usunięcia lub
minimalizacji rozmiarów zdarzenia, wynikające z faktycznej lub
spodziewanej niemożności odczytania lub nieprawidłowego odczytania
danych przez będący własnością Ubezpieczającego lub innych osób
jakikolwiek sprzęt elektroniczny lub oprogramowanie, a w szczególności
komputer, system komputerowy oraz ich części lub urządzenia, system
telekomunikacyjny lub podobny oraz ich części lub urządzenia, a także
układy peryferyjne, procesory, mikroprocesory, układy elektroniczne,
układy scalone lub urządzenia mechaniczne wspomnianego wyżej
sprzętu. Nieodczytanie lub nieprawidłowe odczytanie zapisu danych
odnosi się w szczególności do braku możliwości lub niemożności
znalezienia, zapamiętania, gromadzenia, zapisywania, zachowania,
prawidłowego przetworzenia lub interpretacji jakichkolwiek danych
elektronicznych, instrukcji lub polecenia, będących następstwem
potraktowania jakiegokolwiek zapisu danych niezgodnie z intencją lub
w sposób wcześniej zamierzony.
§ 27
1. Ubezpieczyciel obowiązany jest również zwrócić:
1) koszty wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczającemu
środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te
były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
2) uzasadnione koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i innych osób,
gdy osoby te powołane zostały w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w
celu ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody lub gdy w danych
okolicznościach powołanie tych osób było niezbędne i celowe,
3) wydatki o charakterze poświęcenia, nawet wówczas gdy nie
przyniosły pożądanego rezultatu.
2. Koszty i wydatki określone w ust. 1 podlegają zwrotowi tylko
wówczas, gdy zostały poniesione w związku ze szkodą będącą
bezpośrednim następstwem niebezpieczeństw objętych ochroną
ubezpieczeniową.
§ 28
Ubezpieczyciel odpowiada za stratę całkowitą sprzętu oraz koszty
określone w § 26 do wysokości sumy ubezpieczenia.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ARMATORA
§ 29
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
armatora za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom
trzecim w okresie ubezpieczenia w związku z posiadaniem i
background image
TM/OW009/1109
6
użytkowaniem jachtu lub sprzętu pływającego.
2. Ubezpieczenie ponadto obejmuje:
1) uzasadnione koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i innych osób,
gdy osoby te zostały powołane w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w
celu ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody lub gdy w danych
okolicznościach powołanie tych osób było niezbędne i celowe,
2) niezbędne koszty obrony sądowej poniesione w uzgodnieniu
z Ubezpieczycielem; gdy w wyniku wypadku zostanie przeciwko
sprawcy szkody wszczęte postępowanie karne, Ubezpieczyciel
pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądał powołania obrońcy lub wyraził
zgodę na pokrycie tych kosztów,
3) niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczającego w
celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli
środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne.
§ 30
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe z winy umyślnej Ubezpieczającego, armatora,
właściciela jachtu lub sprzętu pływającego i członków załogi statku,
2) powstałe wskutek spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub
innych środków odurzających przez członka załogi jachtu lub sprzętu
pływającego,
3) wyrządzone armatorowi lub właścicielowi ubezpieczonego jachtu
lub sprzętu pływającego, jego pasażerom i załodze,
4) wynikłe z uprawiania narciarstwa wodnego bądź holowania
statków morskich śródlądowych i powietrznych, tak w odniesieniu do
osób i rzeczy holowanych, jak i w odniesieniu do odpowiedzialności
osób holowanych wobec osób trzecich,
5) będące następstwem działań wojennych, stanu wojennego i
wyjątkowego, wojny domowej, zamieszek społecznych, rozruchów,
strajków, lokautów i niepokojów społecznych, aktów terroryzmu i
sabotażu oraz aresztu lub zatrzymania jachtu przez władze danego
państwa,
6) powstałe wskutek działania energii jądrowej, skażenia
radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola
magnetycznego i elektromagnetycznego.
2. Ponadto z ubezpieczenia są wyłączone jakiekolwiek szkody lub
odpowiedzialność, jak również koszty zapobieżenia, usunięcia
lub minimalizacji rozmiarów zdarzenia, wynikające z faktycznej
lub spodziewanej niemożności odczytania lub nieprawidłowego
odczytania danych przez będący własnością Ubezpieczającego lub
innych osób jakikolwiek sprzęt elektroniczny lub oprogramowanie,
a w szczególności komputer, system komputerowy oraz ich
części lub urządzenia, system telekomunikacyjny lub podobny
oraz ich części lub urządzenia, a także układy peryferyjne,
procesory, mikroprocesory, układy elektroniczne, układy scalone
lub urządzenia mechaniczne wspomnianego wyżej sprzętu.
Nieodczytanie lub nieprawidłowe odczytanie zapisu danych
odnosi się w szczególności do braku możliwości lub niemożności
znalezienia, zapamiętania, gromadzenia, zapisywania, zachowania,
prawidłowego przetworzenia lub interpretacji jakichkolwiek danych
elektronicznych, instrukcji lub polecenia, będących następstwem
potraktowania jakiegokolwiek zapisu danych niezgodnie z intencją
lub w sposób wcześniej zamierzony.
§ 31
Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
§ 32
1. Ubezpieczyciel odpowiada z każdego wypadku lub serii wypadków
powstałych z jednego zdarzenia do sumy gwarancyjnej.
2. O ile nie umówiono się inaczej, wysokość sumy gwarancyjnej jest
równa sumie ubezpieczenia jachtu lub sprzętu pływającego.
3. Koszty określone w § 29 ust. 2 zalicza się w poczet sumy
gwarancyjnej. W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel
może odstąpić od powyższej zasady, niemniej jednak łączne
odszkodowanie nie może przekroczyć ustalonej sumy gwarancyjnej
o więcej niż 10%.
RZECZY OSOBISTE CZŁONKÓW ZAŁOGI JACHTU
§ 33
1. Przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy osobiste członków załogi
ubezpieczonego jachtu przeznaczone do użytku własnego.
2. Odszkodowanie przysługuje, gdy zostały one uszkodzone lub
stracone wskutek niebezpieczeństw wymienionych w § 10.
3. Nadto, o ile jacht był ubezpieczony od niebezpieczeństw
określonych w § 12, ochroną ubezpieczeniową objęte są rzeczy
osobiste od szkód powstałych wskutek:
1) kradzieży jachtu,
2) wypadku drogowego podczas transportu jachtu.
4. Górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu utraty
lub uszkodzenia rzeczy osobistych wynosi 800 zł na każdego członka
załogi jachtu.
§ 34
Z ubezpieczenia rzeczy osobistych członków załogi jachtu wyłączone są:
1) wartości pieniężne,
2) dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie i numizmatyczne,
3) dokumenty i rękopisy,
4) sprzęt audiowizualny, fotograficzny i komputerowy,
5) przedmioty w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie
handlowe.
§ 35
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli
Ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe
wskutek spożycia alkoholu, zażycia narkotyków albo innych
środków odurzających przez członka załogi jachtu.
§ 36
Ubezpieczyciel pokrywa w ramach sumy ubezpieczenia niezbędne
koszty działań podjętych przez Ubezpieczającego w celu
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te
były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne.
§ 37
Odszkodowanie płatne jest po potrąceniu procentu normalnego
zużycia od wartości rzeczy osobistej w stanie nowym.
background image
7
TM/OW009/1109
Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
§ 38
Przedmiotem ubezpieczenia są doznane w okresie ubezpieczenia
trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków załogi na pokładzie
ubezpieczonego jachtu lub sprzętu pływającego.
§ 39
1. Ubezpieczenie nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków
powstałych:
1) w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie
wykonanych zabiegów, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje,
jeżeli leczenie lub zabiegi były następstwem wypadku objętego
ochroną ubezpieczeniową,
2) w następstwie infekcji i zarażeń, z wyjątkiem tych
spowodowanych chorobą tropikalną i działaniem drobnoustrojów
oraz jadów zwierząt lub roślin występujących w strefie
podzwrotnikowej, pod warunkiem posiadania przez ubezpieczonego
członka załogi w chwili zachorowania wymaganych szczepień
oraz zakażeń wirusem chorobotwórczym w następstwie wypadku
objętego ochroną ubezpieczeniową,
3) w wyniku choroby psychicznej lub choroby układu nerwowego,
4) wskutek spożycia alkoholu, zażycia narkotyków albo innych
środków odurzających przez ubezpieczonego członka załogi,
5) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez
ubezpieczonego członka załogi przestępstwa lub samobójstwa,
6) w związku z wyczynowym uprawianiem sportu,
7) w następstwie działań wojennych, stanu wojennego i
wyjątkowego, wojny domowej, zamieszek społecznych, rozruchów,
strajków, lokautów i niepokojów społecznych, aktów terroryzmu i
sabotażu,
8) wskutek działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego,
promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i
elektromagnetycznego.
2. Ponadto z ubezpieczenia są wyłączone jakiekolwiek szkody lub
odpowiedzialność, jak również koszty zapobieżenia, usunięcia
lub minimalizacji rozmiarów zdarzenia, wynikające z faktycznej
lub spodziewanej niemożności odczytania lub nieprawidłowego
odczytania danych przez będący własnością Ubezpieczającego lub
innych osób jakikolwiek sprzęt elektroniczny lub oprogramowanie,
a w szczególności komputer, system komputerowy oraz ich
części lub urządzenia, system telekomunikacyjny lub podobny
oraz ich części lub urządzenia, a także układy peryferyjne,
procesory, mikroprocesory, układy elektroniczne, układy scalone
lub urządzenia mechaniczne wspomnianego wyżej sprzętu.
Nieodczytanie lub nieprawidłowe odczytanie zapisu danych
odnosi się w szczególności do braku możliwości lub niemożności
znalezienia, zapamiętania, gromadzenia, zapisywania, zachowania,
prawidłowego przetworzenia lub interpretacji jakichkolwiek danych
elektronicznych, instrukcji lub polecenia, będących następstwem
potraktowania jakiegokolwiek zapisu danych niezgodnie z intencją
lub w sposób wcześniej zamierzony.
§ 40
Świadczenie nie przysługuje uprawnionemu, który umyślnie
spowodował śmierć ubezpieczonego członka załogi.
§ 41
Suma ubezpieczenia na jednego członka załogi wynosi 5.000 zł.
§ 42
Ubezpieczyciel wypłaca następujące rodzaje świadczeń
podstawowych:
1) w przypadku śmierci w wyniku wypadku objętego ochroną
ubezpieczeniową, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od jego daty
- 100% sumy ubezpieczenia,
2) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zaistniałego
wypadku - odpowiedni procent sumy ubezpieczenia ustalony
zgodnie z poniższą tabelą oceny uszczerbku na zdrowiu:
Rodzaj uszczerbku na zdrowiu
Wysokość
świadczenia
jako % sumy
ubezpieczenia
ñ  ñ    
X)-5'2A- 3-!8,3202580-)3
100%
Amputacja obu kończyn górnych
100%
X)-5'2A- 3120-,,32021X3!&3
100%
X)-5'23202+-57
100%
Porażenie całkowite obu kończyn dolnych
(paraplegia)
100%
Porażenie całkowite czterokończynowe
(tetraplegia)
100%
Poparzenie III stopnia powyżej 20% powierzchni
ciała
100%
ñ  Û    
Głowa
Utrata pełnej grubości kości czaszki na
powierzchni ponad 6 cm2
40%
8Ap!'-5#313,'A!'#Ž3!&57*3 .-X-5718!8A)'
dotyczące pełnej grubości kości
40%
X)-5'23202580-)35(#",7+-)3
40%
X)-5'2(#",-120-,,32021X3!&3
30%
Kończyny górne
Amputacja jednej kończyny górnej powyżej łokcia
65%
Amputacja przedramienia (poniżej łokcia)
60%
X)-5'2+.32!((#",#(0A)'H"X-,'J
50%
X)-5'2.-308-53202$3,)!(')-[!87,7
górnej
50%
X)-5'2+.32!(.'A!'3.*!b5(#",#(0A)'
40%
Kończyny dolne
Amputacja kończyny dolnej na poziomie/
powyżej stawu kolanowego
60%
Amputacja podudzia (poniżej kolana)
50%
X)-5'2+.32!(12-.7
40%
X)-5'2.-308-53202$3,)!(')-[!87,7
dolnej
40%
Skrócenie kończyny dolnej o co najmniej 5 cm
(wskutek urazu)
30%
X)-5'2+.32!(.'A!'3.*!b5(#",#(12-.7
25%
Wystąpienie złamania
Kości czaszki
8%
background image
TM/OW009/1109
8
Miednicy (bez kości ogonowej)
6%
Kości udowej
6%
Kości strzałkowej, piszczelowej
4%
Kości ramieniowej
6%
Kości promieniowej, łokciowej, kości nadgarstka
4%
Kręgosłupa
8%
Inne złamania kości
1%
Wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu
Zawał serca
30%
Udar mózgu
30%
§ 43
1. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala się po
stwierdzeniu związku przyczynowego między wypadkiem a trwałym
uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonego członka
załogi.
2. Ustalenie związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1,
następuje na podstawie dostarczonych dowodów i dokumentacji
medycznej lub w wyniku ewentualnych badań lekarskich albo
obserwacji klinicznych zaleconych przez Ubezpieczyciela.
3. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony
niezwłocznie po zakończeniu leczenia, a w razie dłuższego leczenia
- najpóźniej w 24. miesiącu od dnia wypadku. Późniejsza zmiana
stopnia trwałego inwalidztwa nie daje podstawy do zmiany
wysokości świadczenia.
4. W razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, których
funkcje były już przed wypadkiem upośledzone wskutek choroby
lub trwałego inwalidztwa powstałego z innego zdarzenia, stopień
trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę między
stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu po wypadku a stopniem
trwałego uszczerbku na zdrowiu przed wypadkiem lub chorobą.
5. W sytuacji gdy wskutek jednego wypadku dojdzie do
jednoczesnego powstania kilku obrażeń powodujących trwały
uszczerbek na zdrowiu, poszczególne wysokości świadczeń z tytułu
uszczerbku na zdrowiu określone w tabeli zawartej w § 36 sumują
się, z tym że suma tych świadczeń nie może przekroczyć 100% sumy
ubezpieczenia.
§ 44
Jeżeli poszkodowany otrzymał świadczenie z tytułu trwałego
inwalidztwa, a następnie zmarł na skutek tego samego wypadku lub
choroby, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się tylko wówczas,
gdy jest ono wyższe od już wypłaconego, przy czym potrąca się
kwotę uprzednio wypłaconą.
§ 45
Jeżeli ubezpieczony członek załogi zmarł po ustaleniu trwałego
uszczerbku na zdrowiu z przyczyn związanych z wypadkiem, ale
nie pobrał należnego świadczenia, wówczas osobie uprawnionej
wypłaca się tylko świadczenie z tytułu śmierci.
§ 46
1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu jest
wypłacane ubezpieczonemu członkowi załogi lub osobie sprawującej
opiekę, gdy ubezpieczonym członkiem załogi jest osoba małoletnia.
2. Jeżeli ubezpieczony członek załogi zmarł przed pobraniem
świadczenia, a zgon nie był następstwem wypadku lub choroby,
należne przed śmiercią świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na
zdrowiu wypłaca się osobie uprawnionej.
§ 47
Jeżeli poszkodowany nie wskazał imiennie osoby uprawnionej do
otrzymania świadczenia, świadczenie z tytułu śmierci przysługuje
członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności:
1) małżonek,
2) dzieci,
3) rodzice,
4) inni ustawowi spadkobiercy zmarłego.
KOSZTY LECZENIA ZAŁOGI JACHTU PODCZAS POBYTU ZA GRANICĄ
§ 48
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia poniesione za granicą
przez członka załogi jachtu w związku z nagłym zachorowaniem lub
nieszczęśliwym wypadkiem powstałym za granicą w czasie trwania
rejsu.
§ 49
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące koszty:
1) badań i zabiegów ambulatoryjnych,
2) zabiegów operacyjnych,
3) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
4) pobytu w szpitalu lub innej placówce służby zdrowia,
5) transportu do placówki służby zdrowia,
6) powrotu chorego z zagranicy do kraju, jeżeli transport ten jest
zalecany przez lekarza i za zgodą Ubezpieczyciela,
7) podróży, utrzymania i noclegu osoby towarzyszącej dla
sprowadzenia poszkodowanego do kraju, jeżeli podróż odbyła się na
podstawie pisemnego zalecenia lekarza.
2. Konieczne i uzasadnione wydatki z tytułu napraw i zakupu protez,
aparatów zastępujących, wspomagających narządy zmysłów oraz
ruchu są objęte ochroną w przypadku, gdy ich uszkodzenie związane
było z wypadkiem powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu.
3. Ubezpieczenie obejmuje również koszty transportu zwłok
ubezpieczonego członka załogi do kraju lub koszty pogrzebu
ubezpieczonego członka załogi za granicą, gdy bezpośrednią
przyczyną zgonu było nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy
wypadek powstały w czasie pobytu poza granicami kraju.
§ 50
1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty będące
następstwem:
1) spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków
odurzających,
2) choroby przewlekłej lub chronicznej, która w ostatnich 24
miesiącach przed zawarciem umowy ubezpieczenia leczona była w
kraju,
3) usiłowania lub popełnienia samobójstwa albo przestępstwa,
4) nawigacji jachtem bez wymaganych uprawnień,
5) porodu,
6) zabiegu usuwania ciąży,
7) operacji plastycznej lub zabiegu kosmetycznego,
8) leczenia stomatologicznego zachowawczego lub protetycznego,
9) wyczynowego uprawiania sportu.
background image
9
TM/OW009/1109
Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
2. Ochroną ubezpieczeniową nie są również objęte koszty:
1) będące następstwem działań wojennych, stanu wojennego i
wyjątkowego, wojny domowej, zamieszek społecznych, rozruchów,
strajków, lokautów i niepokojów społecznych, aktów terroryzmu i
sabotażu,
2) powstałe wskutek działania energii jądrowej, skażenia
radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola
magnetycznego i elektromagnetycznego,
3) przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia
ubezpieczonemu członkowi załogi stanu zdrowia umożliwiającego
powrót lub przewóz do kraju,
oJ)2b07!&571-)-p1,'#.08#)0!80b5,-502-p!'mp@
§ 51
Suma ubezpieczenia na jednego członka załogi jachtu wynosi 20.000
@
§ 52
1. Ubezpieczyciel zwraca poniesione koszty, o których mowa w § 49,
w granicach sumy ubezpieczenia, z tym że:
1) koszty leczenia pozaszpitalnego, zakupu leków i środków
opatrunkowych - do wysokości 10% tej sumy,
2) koszt powrotu chorego z zagranicy do kraju - do wysokości 50%
tej sumy,
3) koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej -
0,5% tej sumy za 1 dzień, nie dłużej jednak niż za 7 dni,
4) koszt transportu zwłok lub pogrzebu za granicą - do wysokości
50% tej sumy.
2. Wszelkie koszty zwraca się osobie, która je poniosła.
SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 53
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku
ubezpieczeniowego, sporządzonego w formie pisemnej.
2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) nazwę i adres Ubezpieczającego oraz właściciela (armatora),
2) nazwę jachtu lub sprzętu pływającego, typ, numer rejestracyjny,
numer na żaglu,
3) dane techniczne jachtu lub sprzętu pływającego: długość
całkowita, szerokość, powierzchnia ożaglowania, typ i moc silnika,
rodzaj materiału, z którego jest zbudowany kadłub, oraz rok budowy
jachtu,
4) minimalną i maksymalną liczbę załogi,
5) okres ubezpieczenia w poszczególnych strefach,
6) miejsce i czas trwania regat,
7) sumę ubezpieczenia wyrażoną w polskich złotych lub w dolarach
USA, a w przypadku ubezpieczenia wyłącznie odpowiedzialności
cywilnej proponowane wysokości sumy gwarancyjnej dla jednego i
wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia,
8) informację o szkodach w jachtach lub sprzęcie pływającym
właściciela (armatora) w ciągu ostatnich 5 lat zawierającą nazwę
jachtu, datę, miejsce i rodzaj szkody oraz jej wysokość, włącznie z
ewentualną rezerwą na odszkodowanie.
3. Przy składaniu wniosku należy okazać dokument rejestracyjny
- w przypadku jachtów śródlądowych i sprzętu pływającego, oraz
dokument bezpieczeństwa - w przypadku jachtów morskich.
4. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia
od uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową, a w
szczególności od wykonania ekspertyzy jachtu przez niezależnego
eksperta.
5. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust.
3 albo został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi
warunkami, Ubezpieczający powinien na wezwanie Ubezpieczyciela
odpowiednio go uzupełnić lub sporządzić nowy wniosek w terminie
14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela.
§ 54
Zawarcie umowy Ubezpieczyciel potwierdza polisą lub innym
dokumentem ubezpieczenia.
UMOWA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ
§ 55
1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy
rachunek. Osoba, na której rachunek została zawarta umowa, jest w
takim przypadku Ubezpieczonym.
2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ubezpieczycielowi
wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ
na odpowiedzialność Ubezpieczyciela może on podnieść również
przeciwko Ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia
bezpośrednio od Ubezpieczyciela, chyba że strony uzgodniły inaczej;
jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli
wypadek już zaszedł.
4. Ubezpieczony może żądać, by Ubezpieczyciel udzielił mu
informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i
obowiązków Ubezpieczonego.
SKŁADKA
§ 56
1. Ubezpieczyciel ustala składkę ubezpieczeniową po dokonaniu
oceny ryzyka na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia
umowy.
2. Wysokość składki jest uzależniona od wysokości sumy
ubezpieczenia, strefy ubezpieczenia, danych jachtu/sprzętu
pływającego i dotychczasowej szkodowości właściciela (armatora).
3. Ubezpieczyciel stosuje zniżki w opłacie składki z tytułu
jednorazowego ubezpieczenia co najmniej 5 statków, za
kontynuację ubezpieczenia u Ubezpieczyciela, ubezpieczenia
wyłącznie odpowiedzialności cywilnej armatora oraz rezygnację
z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów
leczenia i rzeczy osobistych załogi.
4. Ubezpieczyciel stosuje zwyżki w opłacie składki z tytułu objęcia
ubezpieczeniem udziału w regatach, o którym mowa w § 5 ust. 2,
oraz zniesienia franszyzy redukcyjnej, o którym mowa w § 20 ust. 4.
5. Składka płatna jest w dniu zawarcia umowy, chyba że strony
uzgodnią inny termin płatności.
6. Na wniosek Ubezpieczającego składka może być rozłożona na raty.
Terminy płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w umowie
ubezpieczenia.
background image
TM/OW009/1109
10
OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
UBEZPIECZYCIELA
§ 57
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku
Ubezpieczającego na okres nie dłuższy niż jeden rok.
2. Strony mogą uzgodnić warunki automatycznej prolongaty
ubezpieczenia.
§ 58
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i
godziny wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia,
pod warunkiem że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona
w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2 i ust. 3.
2. W przypadku gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie zostanie
zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres,
przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku
braku wypowiedzenia umowa wygasa z końcem okresu, na który
przypadała niezapłacona składka.
3. Niezapłacenie kolejnej raty składki w podanej przez
Ubezpieczyciela wysokości i terminie powoduje ustanie
odpowiedzialności Ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy po
upływie terminu na zapłatę raty składki Ubezpieczyciel wezwie
Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty
w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje ustanie
odpowiedzialności.
§ 59
1. Przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze
skutkiem natychmiastowym.
2. Przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków umowę
uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego, jeżeli składka
lub jej rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie
mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie 7
dni.
§ 60
1. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia
zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek
Ubezpieczyela, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego
były zgromadzone wystarczające środki; w odmiennym przypadku
za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela
odpowiednią kwotą.
2. Za zapłatę składki lub raty składki uważa się zapłatę kwoty
wynikającej z umowy ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z upływem okresu
ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed
tym terminem.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§ 61
Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości
Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które
Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo przed
zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczyciel zawarł
umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego
na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za
nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający
obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi wszelkie
zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie
prawdopodobieństwa wypadku, o które Ubezpieczyciel zapytywał
we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w
innych pismach.
3. Jeżeli Ubezpieczający działał przez pełnomocnika, to obowiązek
określony w ust. 1 i 2 ciąży również na pełnomocniku i obejmuje
także okoliczności znane pełnomocnikowi.
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki
okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zostały podane do
jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 1 doszło z winy umyślnej,
w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i
jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
5. Ubezpieczający jest obowiązany informować Ubezpieczyciela o
zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby.
§ 62
1. Jeżeli Ubezpieczyciel chciałby zwrócić się bezpośrednio
do towarzystwa klasyfikacyjnego, administracji morskiej lub
śródlądowej oraz innych instytucji o informacje i/lub dokumenty,
Ubezpieczający jest obowiązany bezzwłocznie upoważnić go do
tego.
2. Niewywiązanie się Ubezpieczającego z obowiązku określonego
w ust. 1 uprawnia Ubezpieczyciela do odmowy albo ograniczenia
wysokości wypłacanego odszkodowania oraz uprawnia do
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym
odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SZKODY I WYPŁATA
ODSZKODOWANIA (ŚWIADCZENIA)
§ 63
1. Ubezpieczający ma obowiązek w terminie nie późniejszym niż 24
godziny od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości
powiadomić Ubezpieczyciela o wypadku pod numerem telefonu:
801 107 107 albo (58) 555 5 555 lub jego komisarza awaryjnego za
granicą.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
obowiązku określonego w ustępie poprzedzającym Ubezpieczyciel
może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło
Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
3. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku nie
następują, jeżeli Ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do
background image
11
TM/OW009/1109
Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które
należało podać do jego wiadomości.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiązkiem określonym w paragrafie poprzedzającym można
obciążyć zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonego, chyba że
Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.
§ 64
1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest użyć
dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
2. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
nie zastosował środków określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel jest
wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
§ 65
1. Ubezpieczający jest obowiązany udzielić wyjaśnień oraz
niezwłocznie dostarczyć dokumenty i dowody niezbędne
do ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody oraz
podjąć niezbędne czynności dla zabezpieczenia dochodzenia
przez Ubezpieczyciela praw regresowych wobec osób trzecich
odpowiedzialnych za szkodę, a w szczególności obciążyć pisemnie
odpowiedzialnością innych uczestników winnych lub współwinnych
szkody.
2. Ubezpieczający jest obowiązany zawiadomić najbliższą jednostkę
policji w przypadku ofiar w ludziach, kradzieży albo wypadku
drogowego podczas transportu jachtu lub sprzętu pływającego oraz
w każdym przypadku, gdy ze względu na powstanie szkody zachodzi
podejrzenie popełnienia przestępstwa.
§ 66
1. Ubezpieczający, występując z wnioskiem o wypłatę
odszkodowania lub świadczenia, powinien przedłożyć:
1) protokół szkodowy potwierdzony przez armatora wraz z
niezbędnymi szkicami sporządzony na podstawie zapisu w dzienniku
jachtu i znanego stanu faktycznego przebiegu zdarzeń, z podaniem
miejsca, daty, okoliczności, rozmiaru i przyczyn powstania szkody,
2) oświadczenia pisemne świadków i dane uczestników - w
przypadku kolizji,
3) fotokopię dokumentu rejestracyjnego - w przypadku jachtów
śródlądowych i sprzętu pływającego, oraz fotokopię dokumentu
bezpieczeństwa - w przypadku jachtów morskich.
2. Ponadto Ubezpieczający lub osoba uprawniona na wypadek jego
śmierci powinien przedłożyć w przypadku ubezpieczenia:
1) jachtu, sprzętu pływającego i rzeczy osobistych:
a) zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży, postanowienie
prokuratury o wykryciu lub niewykryciu sprawcy - w przypadku
kradzieży,
b) oświadczenie kierowców i innych uczestników wypadku
drogowego - w przypadku uszkodzenia jachtu/sprzętu pływającego
podczas transportu,
c) rachunki za naprawę lub kalkulację kosztów napraw sporządzoną
na własny koszt, a w przypadku rzeczy osobistych członków załogi -
sporządzony komisyjnie wykaz rzeczy utraconych lub uszkodzonych
z podaniem ich wartości, daty zakupu oraz określenia procentu ich
zużycia do momentu wypadku; uszkodzone rzeczy osobiste powinny
być na żądanie Ubezpieczyciela okazane do oględzin,
2) odpowiedzialności cywilnej armatora:
a) roszczenie poszkodowanego wraz z dokumentami
uzasadniającymi wysokość poniesionych strat,
b) opinię Ubezpieczającego co do zasadności roszczenia,
3) następstw nieszczęśliwych wypadków:
a) w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu - dokumentację
medyczną niezbędną do ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu,
a w szczególności świadectwa lekarskie, zaświadczenia szpitalne,
karty choroby lub ich odpisy i zdjęcia rentgenowskie,
b) w razie śmierci - dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności
roszczenia, a w szczególności wyciąg z aktu zgonu lub orzeczenie
Izby Morskiej w przypadku uznania jachtu za zaginiony bez wieści
oraz dokument stwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo z
Ubezpieczającym,
4) kosztów leczenia załogi jachtu podczas pobytu za granicą:
a) polisę oraz dokumenty uzasadniające roszczenie, a w
szczególności diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzające
przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej, oryginały
rachunków za opłaconą pomoc medyczną lub poniesienie innych
kosztów objętych ubezpieczeniem.
3. Ubezpieczyciel może uzależnić wypłatę odszkodowania
lub świadczenia od przedłożenia dodatkowych dokumentów
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
§ 67
Niedopełnienie lub naruszenie przez Ubezpieczającego obowiązków
wyszczególnionych § 65 i 66 może być podstawą do odmowy
wypłaty odszkodowania w całości lub w części, w zakresie, w jakim
niedopełnienie obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności,
przyczyny lub rozmiaru szkody albo uniemożliwiło Ubezpieczycielowi
skuteczne dochodzenie praw regresowych.
§ 68
1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie
na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych w
postępowaniu, o którym mowa w niniejszym rozdziale, zawartej z
nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia jest obowiązany do
udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.
3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych
dokumentów oraz zasięgnięcia opinii ekspertów.
4. Odszkodowanie lub świadczenie wypłaca się w walucie polskiej
5#"X3%p0#",'#%-)3013- -5'.83(.!#%-5",'357.X27@
5. Płatności dewizowe będą dokonywane na wniosek
Ubezpieczającego i na wskazane przez niego konto bankowe za
granicą.
§ 69
1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie
na podstawie uznania roszczenia w wyniku własnych ustaleń
dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu
faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia w
terminie wskazanym w ust. 1 było niemożliwe, odszkodowanie powinno
być wypłacone, a świadczenie spełnione, w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe; jednakże bezsporną część odszkodowania
Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust. 1.
background image
TM/OW009/1109
12
3. Jeżeli w sprawie powstałej szkody zostało wdrożone postępowanie
karne, którego wynik może mieć istotne znaczenie dla ustalenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela, wysokości odszkodowania lub
świadczenia, to bezsporną część odszkodowania lub świadczenia
wypłaca się w terminie określonym w ust. 1, natomiast pozostała
część odszkodowania lub świadczenia jest wypłacana w ciągu 14
dni po uzyskaniu przez Ubezpieczyciela wyników postępowania
przygotowawczego lub uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego.
4. Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza
się z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia
roszczenia albo co do wysokości odszkodowania lub świadczenia,
może w ciągu 30 dni zgłosić na piśmie - za pośrednictwem
Przedstawicielstwa - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez
zarząd Ubezpieczyciela.
5. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez
Ubezpieczyciela nie może być wyższa od poniesionej szkody.
REGRES UBEZPIECZENIOWY
§ 70
1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela
przysługujące Ubezpieczającemu roszczenie do osoby trzeciej
odpowiedzialnej za szkodę do wysokości wypłaconego
odszkodowania.
2. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego
przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził
szkodę umyślnie.
3. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczającego bez zgody
Ubezpieczyciela praw przysługujących mu do osób trzecich z tytułu
szkód, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w
całości lub w części, a w przypadku gdy odszkodowanie zostało już
wypłacone, podlega ono zwrotowi w całości lub w części.
WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO
§ 71
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający
6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy
w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest
przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.
§ 72
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia jedynie
w przypadkach określonych przepisami prawa, a także z ważnych
powodów, za które uważa się wyczarterowanie jachtu lub sprzętu
pływającego.
§ 73
1. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany
okres ubezpieczenia, pod warunkiem bezszkodowego przebiegu
ubezpieczenia oraz po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w
wysokości 15% zwracanej składki.
2. W innych przypadkach zwrot składki się nie należy, chyba że
umowa ubezpieczenia stanowi inaczej.
3. Kwota pozostająca u Ubezpieczyciela po uwzględnieniu zwrotów
nie może być niższa od składki minimalnej określonej w taryfie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 74
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy powinny
być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem
poleconym.
2. Jeżeli strona umowy zmieniła adres i nie zawiadomiła o tym
drugiej strony umowy, to pismo skierowane na ostatni znany adres
strony wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone,
gdyby strona nie zmieniła adresu. Postanowienia powyższe mają
również zastosowanie do siedziby strony.
3. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że
zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy
będą dostarczane drugiej stronie za pomocą listu elektronicznego
(e-mail), wiadomości tekstowej SMS, faksu lub telefonu, odpowiednio
na: wskazany przez strony adres poczty elektronicznej, numer
infolinii ubezpieczyciela lub numer telefonu komórkowego lub
stacjonarnego wskazany przez ubezpieczającego.
§ 75
1. Skargi i zażalenia Ubezpieczonego rozpatrywane są niezwłocznie
przez Zarząd Ergo Hestii lub upełnomocnionego pracownika po
przesłaniu ich drogą pisemną pod adresem siedziby Ubezpieczyciela.
2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1,
stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest w terminie 30 dni
Ubezpieczonemu pod adresem wskazanym w skardze lub zażaleniu.
§ 76
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności
3 #8.'#!8#,'-5#(A-"#)1375'*,#%-A-"#)13-01)'#%-'',,#
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
§ 77
1. Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia są
rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone
przed sądami według właściwości ogólnej albo przed sądem
właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Strony umowy ubezpieczenia mogą podać pod rozstrzygnięcie
sądu polubownego wynikające z niej spory.
§ 78
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie
10 sierpnia 2007 roku i obowiązują do umów zawartych od tej daty.
Prezes Zarządu
Piotr Maria Śliwicki
Członek Zarządu
Adam Roman
Oferta
 
my ubezpieczamy